Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Lucembursko

17. 4. 2012 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na lucemburském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Lucembursku.

Úvodní informace

Ačkoliv rozlohou jeden z nejmenších, Lucembursko patří mezi členskými státy k nejvýkonnějším ekonomikám v EU. Velkovévodství je zakládajícím členem EU. Národním jazykem je lucemburština, ale v zemi se domluvíte německy a francouzsky. Druhý z jazyků se používá jako úřední jazyk.

Lucemburská vláda rozhodla, že od 1. listopadu 2007 nebude omezovat přístup k zaměstnání statním příslušníkům České republiky. Čeští uchazeči o zaměstnání proto  v současnosti nepotřebují pracovní povolení.

Obecně lze říci, že Lucembursko je z hlediska trhu práce zemí, kde je pracovní mobilita normálním a každodenním jevem. Ke značnému pohybu lidí za prací dochází mezi Lucemburskem a sousedními zeměmi.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Od 1. listopadu 2007 nepotřebuje český uchazeč o zaměstnání v Lucembursku povolení. Ke změně došlo na základě rozhodnutí lucemburské vlády, že nebude dále využívat práva omezovat volný pohyb pracovníků podle smlouvy o přistoupení. Již na jaře 2007 bylu určeny obory, ve kterých byl přístup na pracovní trh zjednodušen.

Kromě občanů ČR zavedlo Lucembursko volný pohyb pracovníků pro státní příslušníky všech členských států, které přistoupily k EU 1. května 2004.

Text o volném pohybu pracovníků do Lucemburska také na Evropském portálu pracovní mobility.

Povinná registrace

Pokud byste se stěhovali do Lucemburska, budete muset oznámit příjezd komunální službě (communal administration / de l’administration communale) v místě, kde budete bydlet, a to během 8 pracovních dnů po Vašem příjezdu. Od úřadu obdržíte potvrzenou kopii tohoto svého oznámení.

Povolení k pobytu

Občané EU nebo EHP mají právo svobodného pohybu, avšak na pobyt v zemi se vztahují jisté podmínky odvislé od typu pobytu. Právní předpisy Společenství stanoví, že každý občan EU má právo pobývat v jiném členském státě po dobu delší než tři měsíce za účelem výkonu zaměstnání.

Lucembursko vyžaduje, aby se nově příchozí osoba během tří dnů registrovala na místním obecním úřadu a vyplnila „déclaration d’arrivée“. To je docela časově náročný požadavek, protože nejste-li turista a přijíždíte se záměrem přesídlit se na dlouho, máte zpočátku plné ruce práce. Proto nechme toto ohlašování příjezdu stranou a upozorníme na registraci pro pobyt delší než tři měsíce.

Za účelem pobytu nad tři měsíce byste měli požádat co nejdříve o „carte de s éjour“, povolení k pobytu, které vystavuje obecní úřad. Povolení, jehož dokladem je karta, kterou byste měli dostat, platí na pět let a lze jej prodloužit až na deset.

A. Pobyt kratší než 3 měsíce

Musíte mít pouze platný pas nebo občanský průkaz. Po svém příjezdu oznámíte komunální službě své bydliště.

B. Pobyt delší než 3 měsíce

Během tří měsíců musíte zažádat o povolení k pobytu.

Povolení Vám bude vydáno na základě předložení různých písemných dokladů a důkazů. Požadavky se liší podle situace. V každém případě je nutné se identifikovat a předložit potvrzení o zaměstnání.

Dále, jste-li:

 • Výdělečně činný: doklad dokazující, že vykonáváte pracovní činnost.
 • Student, důkaz, že máte dostatečné prostředky pro sebe a svou rodinu, že máte pojištění pro případ nemoci a mateřské dovolené (většinou není nutno písemně) a musíte předložit důkaz o přijetí do studia nebo školícího kurzu.
 • Ekonomicky neaktivní (nezaměstnaný, důchodce…), musíte dokázat, že disponujete dostatečným množstvím financí pro sebe i svou rodinu (budete požádán, abyste předložil písemný důkaz o původu, povaze a rezervě Vašich prostředků a o Vašem sociálním zabezpečení).
 • Rodinný příslušník (manželka, manžel, nezaopatřené dítě a přímý příbuzný) získají povolení za stejných podmínek jako Vy. Musí doložit příbuzenský vztah a závislost na Vaší péči.

Právní reference:

 • Nařízení (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků
 • Směrnice 2004/38/ES

zpět na začátek

Sociální zabezpečení a daně

Po stránce sociálního zabezpečení je volný pohyb osob mezi Lucemburskem a Českou republikou usnadněn. Systémy jednotlivých zemí v EU jsou koordinovány, aby migrující pracovník neztrácel svá práva v důsledku změny místa pobytu a práce. Zaměstnanec odvádí příspěvky na sociální a zdravotní pojištění v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslaného zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání, což můžete potřebovat pro nárok na důchod nebo na dávky v nezaměstnanosti.

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a vaše práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

Více informací naleznete na

Nastupujete v Lucembursku do zaměstnání? Jestliže budete v Lucembursku pracovat a také bydlet, je pravděpodobné, že vám vznikne povinnost platit v Lucembursku pojistné a daně. Velmi často se však stává, že lidé, kteří v Lucembursku pracují, bydlí v sousední zemi a za prací dojíždějí. Je důležité ohlásit příslušným úřadům takové okolnosti s ohledem na status přeshraničního pracovníka a daňového nerezidenta.

V začátku zaměstnání by zaměstnanci měly být zaregistrováni na úřadu sociálního zabezpečení, Centre Commun de la Sécurité Sociale. Registraci by měl zařídit zaměstnavatel.

Centre Commun de la Sécurité Sociale
Département Affiliation
125 route d''Esch
L-2975 Luxembourg
web: http://www.ccss.lu/

Srážky

Jestliže budete pracovat v Lucembursku, budete tam ze mzdy platit zálohy na daň a odvody na sociální zabezpečení či pojištění podle platných předpisů země.

Hrubá mzda je celkový výdělek, v němž jsou zahrnuty: základní mzda, odměny, přesčasy a bonusy. Je to  vaše celková mzda před tím, než vám z ní budou sraženy příspěvky na pojištění a platba daně.

Čistá mzda je výdělek, který je vám skutečně vyplácen, a protože daně a příspěvky na sociální pojištění jsou v Lucembursku poměrně nízké, jsou výdělky výsoké.

Příspěvky na socialní zabezpečení v roce 2011 se odvíjejí podle indexu EUR 702,30. Maximální částka odvedená v příspěvcích je nastavena na pětinásobek Salaire Social Minimum (SSM), t.j. EUR 8787,81.

Příspěvky na sociální zabezpečení
pojištěnípříspěvek zaměstnance (%)příspěvek zaměstnavatele (%)
nemocenské3,053,05
"extra premium"2,1-
důchodové88
úrazové-1,15
zaopatřovací1,4-
lékařské-0,11
fond společnosti-0,35 - 2,29
krizová daň0,8-

Daň z příjmu se provádí na stupnici složené ze 17 postupných kroků. Maximální míra zdanění činí 38 %, ale to je okrajový a extrémní případ, obvykle je míra zdanění nižší.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňová rezidence nebo daňový domicil) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho vašeho příjmu projevuje jak Česká republika tak Lucembursko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Lucemburskem platí smlouva (79/1993 Sb.) o zamezení dvojího zdanění.

Ohledně podrobných informací a poradenství kontaktujte EURES poradce v ČR nebo v Lucembursku.

Sociální věci

Po ukončení pracovního poměru je požádat o vystavení formuláře U1 (nebo dříve užívaného E 301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Formulář potvrzuje doby sociálního pojištění, které lze vzít v úvahu při sčítání dob pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.

O vystavení formuláře U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Lucembursku.

Lucemburská instituce:

Administration de l''Emploi – ADEM
adresa pro poštovní styk
Administration de l''Emploi
Service Maintien de l''Emploi / E 301
B.P. 2208
L-1022 Luxembourg

adresa instituce
Administration de l''Emploi
10, rue Bender
L-1229 Luxembourg
tel: 00352 478–1, 00352 40 61 40, 00352 478 5300

http://www.adem.public.lu/
(E 301 ke stažení)

Ústředním orgánem je Ministerstvo sociálního zabezpečení.

Ministry of Social Security
26, rue Zithe,
L-2936 Luxembourg;
tel.: (+352) 478–6312

V řízení sociálních záležitostí dále hraje důležitou roli Centrální úřad sociálního zabezpečení.

Joint Social Security Centre,
L 2975 Luxembourg.
Osobní hovory: 125, route d''Esch, Luxembourg (od 8:00 do 16:15).
ústředna: 40141–1.

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

V zájmu koordinace sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky lze žádat o převod dávek v nezaměstnanosti do Lucemburska na základě Nař. 883/2004. Toto řešení má účel umožnit osobě, která je v ČR nezaměstnaná, aby si hledala novou práci aktivně přímo v Lucembursku.

Jaký je postup?

Žadatel se obrací na úřad práce, u kterého je evidován. Úřad vystaví žadateli formulář U2, kterým se nezaměstnaný žadatel prokazuje.

Podmínky:

 • evidence na úřadu práce nejméně 4 týdny
 • nárok na podporu v nezaměstnanosti
 • převod nejdéle na 3 měsíce
 • evidence na lucemburském pracovním úřadu do 7 dnů od opuštění ČR

Kontakt:
ADEM Luxembourg
10, rue Bender
L-1229 LUXEMBOURG
tel.: +352 / 478 53 00
fax: +352 / 40 61 40

Uznávání pracovních kvalifikací

Jestliže jste kvalifikováni a oprávněni vykonávat určitý typ práce v ČR, jste rovněž kvalifikováni pro tutéž práci i v Lucembursku. K výkonu regulované profese se vyžaduje dokumentace a uznání. Je třeba dodat, že k provádění některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka.

Pokud jste již rozhodnuti pracovat v Lucembursku, zjistěte si, zda povolání, které budete vykonávat, patří k regulovaným činnostem.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

Procedura uznání může porovnávat kvalifikaci buď akademickou anebo profesní. Pro akademické účely využijte síť NARIC, jehož centra najdete v každém členském státě. Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a podrobné informace naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/.

Rozcestník na jednotlivá ministerstva – http://www.gouvernement.lu/index.html

Ministre de l''Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports
Ministry of National Education, Vocational Training and Sport

29, rue Aldringen,
L-2926 Luxembourg
http://www.men.public.lu/

Ministère de la Culture, de l''Enseignement supérieur et de la Recherche
Ministry of Culture, Higher Education and Research

18–20, Montée de la Pétrusse
L-2912 Luxembourg
tel.: +352 478–5139
fax: +352 26 29 60 37
http://www.cedies.public.lu/

zpět na začátek

Zdravotní péče a pojištění

Čeští občané zaměstnaní v Lucembursku mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. V souladu s evropským Nařízením 883/04 je v obvyklých případech pracovník pojištěn ve státě zaměstnání.

Lucemburská instituce zdravotního pojištění:
Caisse nationale de santé
125 Route d’Esch, L- 1471 Luxembourg
http://www.cns.lu/

V zemi se platí spoluúčast při čerpání lékařské péče.

 • Lékařské ošetření v ordinaci: 10 % max však 5 EUR
 • Lékařské ošetření (návštěva doma): 1. návštěva 20 % sazby u praktického lékaře, každá další v období 28 dnů 10 %
 • Stomatologické ošetření do 49,75 EUR bez spoluúčasti, nad 49,75 EUR spoluúčast 5 % za výkon
 • Léky - 0 % - speciální léky, 20 % - normální léky, 40 % - nutné léky, 100 % léky prodávané volně.
 • Hospitalizace 12,96 EUR/den max. 30 dnů v roce v pokoji druhé kategorie, neplatí pro děti do 18 let. V pokoji první kategorie 100% spoluúčast.

Pokud pracujete v Lucembursku a užíváte bydliště nadále v České republice, požádejte o potvrzení S (E106) lucemburskou pojišťovnu. Formulář předložte české zdravotní pojišťovně, abyste měli nárok na plnou zdravotní péči také v ČR. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají podobnou možnost. Obdobný postup platí v případě, že jste příhraničním pracovníkem, který denně nebo týdně dojíždí do bydliště v Německu, Francii nebo Belgii.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/

zpět na začátek

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti čerpat zdravotní péči v jiném státě EU na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musíte si ovšem stále platit české pojistné. V okamžiku, kdy začnete vykonávat výdělečnou činnost, začnete platit lucemburské pojištění a podléhat právním předpisům Lucemburska.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Na přechodnou dobu do data zahájení výdělečné činnosti vám pojišťovna může vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře A 1 (E101). Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost a zároveň zaměstnání v různých členských státech? Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec.

V případě souběhu Česká správa sociálního zabezpečení vystavuje potvrzení A1 (E101). Tímto potvrzením se prokazujete v druhém státě, abyste nemuseli platit dvojí pojistné.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 234 462 041
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

zpět na začátek

Jak najít zaměstnání, minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Jak najít zaměstnání

Systém EURES se skládá jednak z personálu EURES (EURES poradci, kontaktní osoby) a jednak z informačních technologií. Obě tyto složky by se podílí na službě tak, aby tvořili funkční síť. Zájemci mohou žádat informace na úřadech práce a současně využívat samoobslužného systému na internetu.

Databáze a užitečná spojení:

Evropská databáze, vč. Lucemburska – http://ec.europa.eu/eures/
EURES v Lucembrusku – http://www.eureslux.org/

Lucemburské služby zaměstnanosti – http://www.adem.public.lu/

Portál zprostředkovávající práci:

Minimální mzda

Od 1. ledna 2011 je minimální mzda stanovana zákonem takto. Pro nekvalifikované pracovníky nad 18 let činí EUR 1757,56 měsíčně. Pro kvalifikované pracovníky nad 18 let činí EUR 2109,77 měsíčně.

Garantovaná minimální mzda, Salaire Social minumum (SSM), se uplatňuje v profesích vykonávaných na základě odborné kvalifikace získané vzděláním nebo vyučením. Kdyby zaměstnanec nebyl schopen doložit osvědčení nebo vysvědčení, měl by doložit alespoň 10letou odbornou praxi, aby se na něj zákonné opatření SSM vztahovalo.

SSM má několik úrovní podle klasifikace a věku.

Nekvalifikovaní pracovníci

 • nad 18 let věku ... 100 % SSM
 • 17 let věku ... 80 % SSM
 • 15 –16 let věku ... 75 % SSM

Kvalifikovaní pracovníci nad 18 let věku ... 120 % SSM

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Zákon stanoví pracovní dobu na 40 hodin týdně s průměrně osmi hodinami denně.

Denní pracovní doba nesmí překročit 10 hodin.

Obecně platí, že všichni zaměstnanci mají nárok na 25 dnů dovolené v roce, která je placena jejich zaměstnavatelem. Doba dovolené může být zvýšena podle typu práce či kolektivní smlouvy.

V Lucembursku je uzákoněno 10 státních svátků:

 • 1. leden
 • Velikonoční pondělí
 • Nanebevzetí
 • Svatodušní svátky
 • 23. červen
 • 15. srpen
 • 1. listopad
 • 25. a 26. prosinec

Sídla velvyslanectví a další zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství
Apolinářská 439/9, Praha 2
128 00
tel: 257 181 800
e-mail: info@ambalux.cz
Provozní hodiny úřadu 09:00 - 17:00 (Po-Pá)

Velvyslanectví České republiky v Lucemburském velkovévodství
Ambassade de la République Tcheque aupres du Grand-Duché de Luxembourg
2, Rond-Point Robert Schuman, L-2525 Luxembourg
tel: 00352/264778
e-mail: luxembourg@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/luxembourg 
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek: 08:30–12:30, 13:00–17:00
konzulární úsek pondělí - čtvrtek 10.00 - 12.00

Další zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek