Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Maďarsko

7. 1. 2012 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na maďarském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Maďarsku.

Úvodní informace

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Maďarsko neuplatňuje vůči novým členským státům EU žádná přechodná opatření. Občané ČR nepotřebují pracovní povolení. Občané států EU mají zajištěné stejné pracovní podmínky jako občané Maďarska.

Povinná registrace

Pracovní smlouva musí být registrována zaměstnavatelem na úřadě práce. Zaměstnavatel je povinen nahlásit pracovní poměr daňovému úřadu (APEH – Adó. És Pénzűgui Ellenőrzesi Hivatal), kde pro svého zaměstnance získá daňové číslo. Stejně tak nahlásí nového zaměstnance zdravotní pojišťovně (Társadalombiztosító) a získá pro něj číslo zdravotního pojištění (TAJ číslo).

Povolení k pobytu

Občané zemí EHP, kteří přicestují do Maďarska s platným pasem nebo osobním identifikačním dokladem mohou zde pobývat max 90 dnů bez povolení k pobytu. Povolení k pobytu zaručuje jeho držiteli rezidenční práva na území Maďarské republiky.

Doba platnosti povolení k pobytu je 5 let a může být prodloužena.

Speciální případy:

 • jestliže je povolení k pobytu uděleno za účelem výdělečné činnosti, může být doba platnosti omezena na dobu platnosti pracovní smlouvy
 • jestliže nezaměstnaný občan EU/EHP přijde do Maďarska hledat práci, povolení k pobytu nesmí přesáhnout dobu 6 měsíců
 • u studentů se uděluje na dobu trvání studia s možností ročního prodloužení

Zodpovědné úřady:

Úřad pro imigraci a státní občanství ( Bevándorlási és Állompolgársági Hivatal)
Budapest, XI., Budafoki úl 60

+ regionální pobočky, Ministerstvo zahraničních věcí (Kűlűgyminicztérium)

Žádost o povolení k pobytu může být zpoplatněna formou kolkové povinnosti.

Jestliže budete pracovat v Maďarsku, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Maďarska.

Všichni občané, kteří pracují v Maďarsku, musí mít identifikační číslo pojištěnce (TAJ číslo), o které požádá zaměstnavatel na pobočce zdravotní pojišťovny (Társadalombiztosító) v župě do tří dnů od nástupu do zaměstnání.

Kromě toho, potřebujete také daňové identifikační číslo, které si musíte vyřídit na příslušném daňovém úřadě (APEH – Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal)

zpět na začátek

Sociální zabezpečení a daňová problematika

Srážky

Jestliže budete pracovat v Maďarsku, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Maďarska.

Všichni občané, kteří pracují v Maďarsku, musí mít identifikační číslo pojištěnce (TAJ číslo), o které požádá zaměstnavatel na pobočce zdravotní pojišťovny (Társadalombiztosító) v župě do tří dnů od nástupu do zaměstnání.

Kromě toho, potřebujete také daňové identifikační číslo, které si musíte vyřídit na příslušném daňovém úřadě (APEH – Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal).

Daň z příjmů fyzických osob

Od 1. 1. 2010 platí 2 pásma daně z příjmu:

 • do 5 000 000 HUF - 17 %
 • nad 5 000 00 HUF - 32 %

Výše daně z příjmu se vypočítává ze superhrubé mzdy.

Při výpočtu daně lze uplatnit řadu odpočtů (podle výše mzdy, rodinné zvýhodnění podle počtu vyživovaných dětí).

Odvody zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění

Od 1. ledna 2010 činí povinné odvody zaměstnanců 17 % z hrubé mzdy (zdravotní a sociální pojištění – 7,5 %, důchodové pojištění – 9,5 %).

Podrobné informace o sociálním zabezpečení, podpoře v nezaměstnanosti, sociálních dávkách, starobních důchodech a zdravotním pojištění v Maďarsku naleznete na stránkách Evropského portálu pracovní mobility EURES - http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=38&lang=cs&parentId=0&countryId=HU&acro=living v sekci - Sociální zabezpečení a pojištění. Informace jsou dostupné v maďarštině, angličtině, němčině a francouzštině.

Důchody

Věk odchodu do důchodu – 62 let
Odpracovaná doba – 20 let

Vyplácená penze je ve výši 53 % průměrného měsíčního příjmu, pokud osoba odpracovala alespoň 20 let, nebo ve výši 80 %, jestliže odpracovala 40 let a více. Vyplácená penze nepodléhá dani z příjmu. Osoby, které odpracovaly alespoň 15 let, mohou požádat o částečný důchod (splňují-li věk odchodu do důchodu).

Po ukončení pracovního poměru v Maďarsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Maďarsku u tamního úřadu práce.

Styčným místem pro vydávání formuláře E 301 je:

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzetközi és Migrációs Főosztály
Kálvária tér 7.
1089 Budapest
Tel: +36 1 473 8100
Fax: +361 473 8101
e-mail: info@fmm.gov.hu
web: http://www.szmm.gov.hu/

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací - https://portal.mpsv.cz/eures/e301.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“; (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Maďarskem platí od roku 1994 (22/1995 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0027.

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadě práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat  o transfer hmotného zabezpečení do Maďarska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2. Tento formulář musí žadatel předložit kompetentní instituci v Maďarsku, u níž se žadatel registruje za účelem vznesení požadavku na vyplácení hmotných dávek v nezaměstnanosti, do sedmi dnů od data odjezdu do Maďarska, aby byla zajištěna kontinuita vyplácení dávek a rovněž požádat o zabezpečení lékařské péče (prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění). U tamní instituce, kde se uchazeč evidoval, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Maďarska. Navíc musí být připraven k nástupu do zaměstnání, především musí být jazykově vybaven tak, aby mohl vykonávat nabízené zaměstnání.

Více informací - https://portal.mpsv.cz/eures/e301

Uznávání pracovních kvalifikací

Uznávání kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/ nebo na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Uznávání těchto dokumentů je v kompetenci Maďarského ekvivalenčního a informačního centra (Magyar Ekvivalencia és Információs Kőzpont - MEIK).
Szaly utca 10 – 14
1055 Budapest
Hungary
tel: + 31(1) 473 7321
fax: + 36(1) 332 1932
e-mail: gabor.meszaros@om.gov.hu
web: http://www.naric.hu/; http://www.om.hu/naric

Jazyková nostrifikace : http://www.nvak.hu/

Existují tři typy procedur:

 • uznání za účelem budoucího studia je v kompetenci vzdělávací instituce, u které zamýšlí žadatel pokračovat ve studiu
 • uznání za účelem vykonávání své profese, žádost se podává u MEIK
 • uznání za jiným účelem se provádí také u MEIK

Během této procedury může ministerstvo zkoumat: statut instituce vydávající doklad, délku odborného vzdělávání, předměty odborných zkoušek, obsah vzdělávání a úroveň vzdělávání.

Lhůta vyřízení a poplatky:

 • 60 dní - při uznávání vysvědčení nebo diplomu o základním, středoškolském či vysokoškolském vzdělání nebo nostrifikace vědeckého titulu; poplatek: 20 % minimální mzdy
 • 90 dní – při uznání odbornosti, odborného vzdělání nebo osvědčení o odbornosti dosažených v jiné zemi EU; poplatek: 60 % minimální mzdy

zpět na začátek

 

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce závisí na posouzení vaší zahraniční pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje. U zemí, které v průběhu roku 2005 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. 234 462 041
email: info@cmu.cz
internet: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu v České republice.

zpět na začátek

Jak najít zaměstnání

Pro práci v Maďarsku je často nezbytné ovládat maďarský jazyk. U pracovníků ve vyšších pozicích, odborníků, zaměstnanců nadnárodních firem je většinou vyžadována také znalost anglického jazyka. V některých případech se znalost maďarštiny nevyžaduje (vysoce kvalifikované profese, pracovníci zahraničních firem).

Existuje několik cest, jak si najít práci v Maďarsku. Můžete využít inzerátů v novinách, internetových databází nebo také kontaktovat zprostředkovatelskou agenturu.

Úřady práce

 • http://ec.europa.eu/eures/ – evropský portál EURES
 • http://www.afsz.hu/ – Internetová adresa maďarských služeb zaměstnanosti, Na stránkách služeb zaměstnanosti naleznete také seznam soukromých zprostředkovatelen práce, které jsou oprávněné k náboru pracovníků na maďarském trhu práce.

Internetové portály

Jak psát životopis

Pravidla psaní životopisu v Maďarsku se od našich příliš neliší. Vždy by měl být psán na počítači, není-li výslovně uvedeno, že zaměstnavatel požaduje životopis psaný ručně. Doplňovat by ho měly dokumenty prokazující kvalifikaci a příp. kopie osvědčení o jazykové zkoušce.

Samotný životopis by neměl být delší než 1 – 2 strany a vždy by měl obsahovat  následující údaje:

 • Osobní a kontaktní údaje
 • Dosažené vzdělání
 • Absolvované kurzy, školení
 • Pracovní zkušenosti

Tato část životopisu je zvláště důležitá, protože v posledních letech dávají zaměstnavatelé přednost zkušeným pracovníkům před absolventy.

Dovednosti, schopnosti:

 • počítačové dovednosti
 • cizí jazyky
 • řidičský průkaz

Stručně uveďte své zájmy, mají-li nějakou spojitost s požadovanou pozicí.

Motivační dopis adresovaný potenciálnímu zaměstnavateli by měl obsahovat informace, které nejsou součástí životopisu: kdo jste, kde jste nabídku práce objevili, o jakou pozici žádáte, jaké zkušenosti nebo schopnosti můžete nabídnout, proč si myslíte, že jste vhodnými kandidáty na požadovanou pozici, proč vás nabídka zaujala, vaše motivace. Motivační dopis, je-li vyžadován, by neměl být delší než 1 strana a na rozdíl od životopisu by měl být psán ručně.

Pomoci vám mohou reference od vašich bývalých zaměstnavatelů.

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí mít vždy písemnou formu.

Pracovní smlouva musí obsahovat jméno zaměstnance, název zaměstnavatele, popis pracovní pozice, informace o mzdě a místu výkonu zaměstnání.

Při podpisu smlouvy musí zaměstnavatel informovat zaměstnance také o pracovní době, výplatním termínu, způsobu výpočtu a vybírání dovolené nebo výpovědní době. Zaměstnanec musí obdržet tyto informace v písemné podobě do 30 dnů od podepsání pracovní smlouvy.

Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou pozměnit pracovní smlouvu pouze písemně a po vzájemné shodě.

Zaměstnavatel je povinen změnit pracovní smlouvu v několika konkrétních případech:

 • mzda zaměstnance, který nastoupil na vojenskou nebo civilní službu
 • neplacená dovolená za účelem péče o dítě nebo blízké příbuzné
 • změny v souvislosti s pravidelným navyšováním mzdy
 • dojíždění do zaměstnání při změně místa výkonu práce. Pokud je dojíždění (tam a zpět) delší než 1,5 hodiny (příp.1 hodinu pro těhotnou ženu nebo pro zaměstnance, který je svobodným rodičem), zaměstnavatel je povinen uhradit cestovní náklady na dojíždění.

Pracovat lze od 16 let. Nicméně platí, že každý, kdo dovršil věk 15 let, může pracovat během školních prázdnin se souhlasem rodičů.

Nejrozšířenější formou zaměstnání na krátkodobý pracovní úvazek je zaměstnání na tzv. knížku dočasného zaměstnání. Tento pracovní poměr může uzavřít osoba starší 16 let, resp. osoba starší 15 let, která je zaměstnaná během školních prázdnin nebo cizinec, který má v Maďarsku statut studenta. U mnohých zaměstnavatelů můžete na tzv. knížku dočasného zaměstnávání pracovat až 200 dní v roce.

Pro informace týkající se OSVČ, podnikání ve státech EU a vysílání zaměstnanců kontaktujte službu Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network.cz/, která se touto problematikou zabývá.

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky

Mzda

Mzda je zákoníkem práce stanovena jako hodinová nebo úkolová (příp. jejich kombinace).

Minimální mzda činí 78 000 HUF čistého měsíčně (od 1.1.2011).

Pro pracovníky s ukončeným středním vzděláním a s praxí do 2 let je minimální mzda zvýšena o 20 %.
Pracovníci s praxí delší než 2 roky nebo starší 50 let je minimální mzda zvýšena o 25 %.
Pracovníci s vysokoškolským vzděláním mají nárok na minimální mzdu, která je o 60 % vyšší.

Průměrné měsíční mzdy zaměstnanců v různých odvětvích naleznete na http://portal.ksh.hu/.

Příplatky:

 • za práci v noci – 15 %
 • odpolední směna – 15 %
 • noční směna – 30 %
 • přesčas – 50 % (nebo náhradní volno)
 • pohotovost – 25 %

Výpočet čisté mzdy v Maďarsku lze nalézt na http://www.profession.hu/kalkulatorok/ber.

Týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky

Dle zákoníku práce je standardní pracovní doba 8 hodin denně, 40 hodin týdně. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na kratší nebo naopak delší pracovní době, maximálně však 12 hodin denně a 60 hodin týdně.

Řádná dovolená dle zákona:

 • do 25 let – 20 dnů
 • od 25 let – 21 dnů
 • do 31 let – přidán 1 den každé 3 roky
 • do 45 let – přidán 1 den každé 2 roky
 • od 45 let – 30 dnů.

Na základě kolektivní dohody nebo pracovní smlouvy může být tato základní dovolená prodloužena.

V Maďarsku je 11 státní svátků (dnů pracovního klidu) ročně.

Sídla velvyslanectví a použité zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Maďarské republiky v ČR
Českomalínská 7/20
160 00 Praha
tel. 233 324 454
fax: 233 322 104
e-mail: huembprg@vol.cz
úřední hodiny: po – čt 8:00 – 16:30; pá 8:00 – 14:00

Velvyslanectví České republiky v Maďarsku
Cseh Kőztársaság Nagykővelsége
Rózsa utca 61, Budapest VI.
1064
tel. 00361/ 35 10 539
fax 00361/ 35 19 189
e-mail: budapest@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/budapest
úřední hodiny: po – pá: 7:45 – 16:15

České centrum v Maďarsku
Szegfű utca 4, Budapest VI.
1063
tel. 00361/35 11 737
fax. 00361/35 19 188
e-mail: ccbudapest@czech.cz
provozní hodiny: po – čt: 8:30 – 16:00; pá 8:30 – 14:00

Použité zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek