Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Německo

7. 2. 2012 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na německém pracovním trhu jsou dostupné na specializovaných stránkách české části sítě EURES, jež spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Německu.

Úvodní informace

Od 1. května 2011 Spolková republika Německo zcela otevřela svůj pracovní trh pro občany zemí, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004, tedy i pro občany České republiky, což v praxi znamená, že již nebude třeba pracovního povolení. I nadále je ovšem po datu 30.04.2011 třeba počítat s rozdílnými právními systémy při uzavírání pracovních smluv (podle německého nebo českého práva), značně odlišnými systémy sociálního zabezpečení a uznávání odborné kvalifikace.

 • Oficiální název: Spolková republika Německo; německy: Bundesrepublik Deutschland
 • Rozloha: 357 020 km2 (pevnina: 349 223 km2, vodstvo: 7 797 km2)
 • Počet obyvatel: 83 029 536 (2001)
 • Hustota osídlení: 230 obyv./km2
 • Hlavní město: Berlin (Berlín)
 • Počet obyvatel hlavního města: 3 471 418
 • Měna: euro
 • Administrativní členění: 16 spolkových zemí (Bundesländer): Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
 • Úřední jazyk: němčina
 • Jazyky menšin: dánština (severní Šlesvicko), lužická srbština (Lužice), frýžština (severní a východní Frýžsko)
 • Národnostní složení: Němci (91,2 %); Turci, Kurdové, Italové, Řekové, Poláci, Španělé, Bosňané; menšiny se zvláštními právy: Dánové, Lužičtí Srbové, Frýzové
 • Náboženství: evangelická a.v. církev (45 %), římskokatolická církev (34,7 %), islám, řecká pravoslavná církev, srbská pravoslavná církev

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení

Od 1. 5. 2011 jsou zrušena přechodná opatření omezující přístup na pracovní trh občanům tzv. EU-8 (Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko) v Německu. Občané těchto zemí jsou rovnoprávní s ostatními občany EU/EHP, mají právo volně se v Německu usadit a pracovat bez pracovního povolení.

Povolení k pobytu

Od 1. 5. 2004 odpadá vízová povinnost obecně pro české občany a občany ostatních přístupových zemí k EU. Čeští občané mohou cestovat do Spolkové republiky Německo se svým cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pro všechny pobyty delší než 3 měsíce potřebují čeští občané povolení k pobytu EG (ES), které je udělováno příslušným cizineckým úřadem vašeho německého bydliště. Toto je nutno zažádat během tří měsíců. Pokud předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, je nutné ohlásit pobyt okamžitě po příjezdu příslušnému cizineckému úřadu. Povolení k pobytu EG (ES) se udělí na základě uznaného účelu pobytu podle práva EU nebo národního práva.

Českým státním příslušníkům bude úřady uděleno Potvrzení o právu na pobyt, budou-li mít v Německu bydliště, pracovní smlouvu nebo prokáží, že mají dostatečné zdravotní pojištění a finanční prostředky na zajištění své existence.

Čeští státní příslušníci mohou mít v Německu bydliště v zásadě tehdy, splní-li následující podmínky:

 • jako zaměstnanci
 • usadí-li se jako samostatně výdělečně činní
 • jako poskytovatelé služeb (přičemž přeshraniční služby v oborech stavebnictví a v navazujících příbuzných hospodářských odvětvích, úklid budov, zařízení a úklid dopravních prostředků a vnitřní výzdoba, jsou možné pouze tehdy, jsou-li zprostředkované v rámci smlouvy o dílo)
 • jako příjemci služeb
 • jako oprávnění k setrvání v místě pobytu (tzn. zaměstnanci nebo samostatně výdělečně činní, kteří po skončení své činnosti v Německu zde smějí setrvat)
 • jako nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a dostatečné prostředky k zajištění své existence.

Podle Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích musí být bydliště v Německu nahlášeno nejpozději do 14 dnů (zpravidla u přihlašovacího úřadu příslušného města a obce). Tato přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany EU a cizince, kteří mají v Německu bydliště.

Týká se to např. manželů nebo dětí pod 21 let s českým občanstvím, kteří žádají o sloučení rodiny k osobám, které vlastní německé občanství, povolení k pobytu – EG, dále pak i samostatně výdělečných osob, studentů nebo důchodců.

Další informace ohledně pobytu:

Spolkové ministerstvo vnitra
Alt – Moabit 101D, 105 59 Berlin
web: http://www.bmi.bund.de/

Sociální zabezpečení - formulář U1/E301

Občané EU/EHP si pro účely podání žádosti o německé sociální dávky mohou na úřadu práce v ČR vyžádat formulář U1/E301, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v České republice. Vyplněný formulář žadatel předkládá na místním Úřadě práce v Německu. Získání sociálních dávek závisí na splnění přísných kritérií, která platí od 1. května 2004 pro občany nových členských států EU. Další informace naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/eures v sekci Život a práce.

Jako zaměstnanec v Německu jste automaticky ze zákona sociálně pojištěn. Do sociálního pojištění patří například pojištění v době nezaměstnanosti, nemoci, důchodu a úrazu. Poté, co jste si vybrali zdravotní pojištění (Krankenkasse), vás zaměstnavatel přihlásí k placení sociálního pojištění, další formality následují automaticky.

Po ukončení pracovního poměru ve Německu je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1/E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) a zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře U1/E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Německu.

Formulář U1/E 301 je vydáván příslušným místním úřadem práce (Agentur für Arbeit). Ta se určí podle místa posledního pobytu zaměstnance v SRN, případně podle místa posledního zaměstnání.

Příslušný úřad práce (Agentur fuer Arbeit) najdete na stránkách: http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html zadáním poštovního směrovacího čísla.

Pokud si o U1/E 301 žádá přímo uchazeč, pak použije tiskopis žádosti (v německém nebo anglickém jazyce): německá verze, anglická verze.

Je třeba uvést následující údaje: osobní data, státní příslušnost, poslední adresa v SRN, podrobnosti o zaměstnání (od-do, název a adresa zaměstnavatele, druh zaměstnání), přiložit kopii potvrzení o zaměstnání od německého zaměstnavatele nebo další dokumenty týkající se zaměstnání.

Pokud nemůže být zaměstnavatel zjištěn (např. z důvodu bankrotu), je vhodné uvést číslo německého sociálního pojištění a název německého zdravotního pojištění, kterému zaměstnanec podléhal.

Dále je třeba uvést údaje o pobírání různých druhů dávek (uvedeno v tiskopisu žádosti).

Pouze v případě problémů s vydáním formuláře U1/E 301 (příslušný úřad práce – Agentur fuer Arbeit – nelze vyhledat nebo nevystavila formulář U1/E 301 navzdory urgenci), je možno kontaktovat:

Bundesagentur für Arbeit
BA-Service-Haus
Kundenreaktionsmanagement
90327 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře zůstávají nadále v platnosti. Více informací.

Zaměstnanci z nově přistoupivších států, kteří vykonávají v Německu řádné zaměstnání, podléhají německému sociálnímu pojištění a jsou pojištěni proti nemoci, nezaměstnanosti a v zákonném důchodovém pojištění, také musí být zaměstnavatelem pojištěni u zaměstnaneckých odborů proti úrazu. Nárok na dávky v nezaměstnanosti vzniká ale teprve tehdy, pokud byl člověk minimálně dvanáct měsíců v pojistně povinném pracovním poměru.

Zaměstnanci z nově přistoupivších států vyslaní do Německa na maximálně 12 měsíců zažádají u svého příslušného sociálního úřadu v přistupující zemi podle ustanovení (EWG)1408/71 o potvrzení E 101 a tímto doloží, že pro ně nadále platí pojistné sociálně povinné právní předpisy vysílajícího státu a ne německé právní předpisy. Další informace k tomuto podává Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zajištění http://www.bmgs.de/.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení
Am Probsthof 78
53121 Bonn
http://www.bmg.bund.de/

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanost – formulář U2 (E303)

Ohledně transferu dávek v nezaměstnanosti do Německa je nutné se informovat na příslušném Úřadu práce - odd. podpory v nezaměstnanosti.

Uznávání pracovních kvalifikací

Přistoupivší země se zúčastní systému uznávání praktikovaného v EU. Vzájemné uznávání se uskutečňuje na základě směrnic EU o uznávání.

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
(Ústředí pro zahraniční vzdělávání v sekretariátu stálé konference ministrů školství zemí)
Lennéstr. 6
53113 Bonn
tel.: 0049/228/501200

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Spolkové ministerstvo hospodářství a práce
Scharnhorststr. 36
10115 Berlín

Paní Vera Stahl
tel.: 0049/30/20146356

Zdravotní péče a pojištění

1. 6. 2004 vstupuje v platnost novela Nařízení č. 1408/71.

 • všechny osoby přechodně pobývající v jiném členském státě mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemusely vracet domu dříve než zamýšlely
 • těmto osobám by měl být ve všech členských zemích zajištěn přímý přístup k lékaři
 • osoba, která nesplní oznamovací povinnost (např. když začne pracovat v jiném členském státě), může být podle tohoto Nařízení sankcionována podle právních předpisů obou dotčených zemí.
 • Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo příslušný E-formulář vystavený cizí pojišťovnou má při předložení v českém zdravotnickém zařízení stejné účinky jako český průkaz pojištěnce s tím, že nárok je omezen na lékařsky nezbytnou péči.
  • U zahraniční zdravotní pojišťovny (v místě výkonu zaměstnání – v Německu) si vyzvedněte formulář E 106.
  • Formulář E 106 předejte na pracovišti ZP MV ČR, kde obdržíte Potvrzení o registraci PLATNOST Potvrzení je max. 6 měsíců. Platnost Potvrzení je podle potřeby prodlužována.
  • Žijí-li s vámi nezaopatření rodinní příslušníci, musíte doložit rodinný poměr na pracovišti ZP MV ČR (např. rodný list dítěte, oddací list apod.). I těmto osobám bude vydáno Potvrzení. Po příslušné registraci přestávají být uvedené osoby českými pojištěnci. Zdravotní péče jim bude v ČR poskytována na základě vydaného Potvrzení.
  • Nezaopatřený rodinný příslušník, který byl dosud v kategorii osob OBZP, již nemusí ode dne registrace hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění v českém systému.

Veškeré nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro zařazení do příslušné kategorie, musí pracovník oznámit ZP MV ČR do 8 dnů.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost, jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 234 462 041
email: info@cmu.cz
http://www.cmu.cz/

Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://ec.europa.eu/eures/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

Berliner Zeitung: Der Stellenmarkt – http://www.locanto.de/Jobs/J/

Anzeigenmarkt Frankfurter Rundschau – http://www.fr-aktuell.com/

Handelsblatt Interaktiv – http://www.handelsblatt.com/

Sueddeutsche Zeitung – https://anzeigen-buchen.sueddeutsche.de/

DIE ZEIT Stellenmarkt – http://www.jobs.zeit.de/

Frankfurter Allgemeine Zeitung – http://www.faz.net/

Süddeutsche Zeitung – http://suche.sueddeutsche.de/

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Minimální mzda v Německu funguje  na bázi kolektivních smluv dohodnutých mezi zaměstnavateli a zástupci odborových organizací v jednotlivých odvětvích hospodářství.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

 • Týdenní pracovní doba: liší se opět pro jednotlivé obory
 • Dovolená: 4 týdny, pro některé odvětví je delší
 • Státní svátky: 12 ve většině spolkových zemí, v některých je to méně

Sídla velvyslanectví a použité zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin:

Velvyslanectví České republiky v Berlíně
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
tel.: 030 / 226 380
Konzulární služba: 0170/247 99 56
fax: 030 / 229 40 33
e-mail: berlin@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/berlin (U-2 – Mohrenstraße)

Velvyslanectví SRN v Praze
Vlašská 19, Postbox 88
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel: (+420) 257 113 111 nebo (+420) 257 531 481
fax: (+420) 257 534 056
fax vízového oddělení: (+420) 257 531 486
tel. v případech nouze: (+420) 257 533 873
e-mail: zreg@prag.auswaertiges-amt.de (max. 500 KB)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek