Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Norsko

31. 8. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na norském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Norsku.

Úvodní informace

 • Oficiální název: Norské království
 • Užívaný název: Norsko
 • Rozloha: 385 199 km², z toho pevnina 323 802 km² (59. na světě)
 • Státní zřízení: konstituční monarchie
 • Počet obyvatel: 4 787 000 (115. na světě, 1. 10. 2008)
 • Hustota obyv.: 14/km2
 • Hlavní město: Oslo
 • Členění: 19 krajů
 • Jazyk: norština, na severu sámština
 • Měna: norská koruna, 1 NOK = 100 ore, 1NOK = 3,164 (leden 2011)
 • Nár. složení: 95,8 % Norové, 1 % jiní Skandinávci
 • Náboženství: luteránské (87,9 %)

Norsko sice není členským státem Evropské unie, otázka volného pohybu pracovních sil je však řešena v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, jejíž smluvní stranou je i Norsko.

Od 1. 5. 2004 se rozšiřují práva občanů deseti nových členských států EU a uvolňují se podmínky pro pobyt a výkon zaměstnání v Norsku.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz.

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Občané České republiky mohou od 1. května 2009 na území Norska pracovat bez pracovního povolení.

Povinná registrace

Registr obyvatel

Cizinec, který plánuje pobyt v Norsku delší než tři měsíce, se musí registrovat na místním městském registru obyvatel. V závislosti na délce vašeho pobytu v Norsku vám bude vystaveno „D“ číslo nebo osobní „ID“ číslo, uvedené v průkaze. Na úřad si sebou vezměte povolení k pobytu a pas, popř. občanský průkaz.

Na území Norska se můžete zdržovat po dobu tří měsíců bez nutnosti žádat o povolení k pobytu. Jestliže se nahlásíte jako žadatel o práci na pracovním úřadě (AETAT), můžete se zdržovat v Norsku po dobu maximálně šesti měsíců.

Daňová karta

Pro získání daňové karty, která umožňuje správné odvody z vašeho platu, musíte vyplnit žádost o vydání daňové karty pro cizince. Tato žádost je k dispozici na každém místním daňovém úřadě. Daňovou kartu ihned předejte svému zaměstnavateli, v opačném případě by byl zaměstnavatel povinen odvádět 50 % z vašeho platu, což je samozřejmě více, než běžné srážky ze mzdy.

Povolení k pobytu

Viz. povinná registrace

První povolení k pobytu na základě pracovní smlouvy může být uděleno na dobu maximálně jednoho roku. Poté může být taková osoba, jako každý občan EHP, dostat povolení k pobytu na dobu až 5 let.

Sociální zabezpečení a daňová problematika

Norsko je součástí koordinovaného systému sociálního zabezpečení platného v Evropské unii na základě dohody v rámci Evropského hospodářského prostoru. Český pracovník v Norsku je součástí národního systému sociálního zabezpečení po celou dobu svého zaměstnání.

Občané EHP, tedy i občané ČR, zůstávají součástí národního systému sociálního zabezpečení Norska jeden měsíc po skončení pracovní smlouvy, a to i v případě, že zemí jejich trvalého pobytu není Norsko, za podmínky, že po tuto dobu pokračují v pobytu na norském území.

Každý, kdo sídlí v Norsku, je součástí národního systému sociálního zabezpečení Norska (NIS). Není nutnou podmínkou být norským občanem. K občanům, kteří se přesunuli do Norska, je přihlíženo jako k rezidentům v případě, že přicházejí alespoň na 1 rok nebo déle.

Zaměstnání v Norsku vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje požadovat v rámci sociálního systému Norska totéž co občané Norska.

Sociální pojištění:

Do norského systému sociálního pojištění zaměstnanec odvádí 7,8 % příjmů.

Daně:

Pokud pracujete v Norsku, musíte tam odvádět i daně. Abyste se vyhnuli dvojímu zdanění, Norsko uzavřelo bilaterální smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Taktéž existují i pravidla, pokud zůstanete v Norsku méně než 6 měsíců. Podrobnější informace vám poskytne místní daňový úřad (skattekontoret).

Váš zaměstnavatel uplatní srážkovou daň z vašeho platu. Potřebujete daňovou kartu, kterou vám vystaví místní daňový úřad a obratem doručí vašemu zaměstnavateli. Pokud byste začal pracovat bez této karty, váš zaměstnavatel je povinný vám snížit 50 % z příjmu. Průměrná daňová sazba je 1/3 vašeho platu. Nadbytečná daň vám bude vrácena následující rok.

Daň z příjmu:

Velikost daně a tím i velikost srážkové daně závisí na výši vašeho příjmu. Jsou dvě kategorie daňových poplatníků, které stanoví určité odpočty, na které máte nárok: skupina 1 jsou svobodní lidé a manželské páry, kde oba pracují, skupina 2 jsou svobodní rodiče a manželské dvojice, kde jen jeden partner má příjem.

Pokud budete v Norsku dobu kratší než dva roky, tak máte nárok na 10 % srážky z daně při maximální výšce vašeho hrubého příjmu 40 000 NOK (rok 2010) tzv. standart slevy na dani (standardfradrag).

Žádost o vrácení daně musíte předložit do 30 dubna. Většinou již bývá vyplněná v předstihu a zaslaná vám v dubnu poštou. Údaje si zkontrolujte a porovnejte s výplatními páskami. Pokud budete potřebovat pomoc při vyplnění formuláře, kontaktujte místní daňový úřad.

Daň z příjmu je v Norsku poměrně vysoká. Měsíční sazba pro většinu příjmových skupin představuje zhruba 36 % a pro vyšší platové tarify až 45 %.

Daň z přidané hodnoty:

Na většinu zboží a služeb je DPH vybírána ve výši 25 %. Pro potraviny je DPH 14 %. Zvláštní daně jsou pro alkohol, tabák a automobily.

Více informací k tématu:

http://www.skatteetaten.no/ – International – Foreign Employers and Employees – http://www.skatteetaten.no/Templates/Oversiktsside.aspx?id=9911&epslanguage=NO#international

Dále se problematice sociálního zabezpečení v Norsku věnuje sekce „Životní a pracovní podmínky“ evropského portálu EURES, který najdete na adrese http://eures.europa.eu/.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Norskem platí od roku 2005 (Zdroj: Sbírka mezinárodních smluv, ročník 2005, částka 55, ze dne 29. 11. 2005) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Smlouva je v kompletním znění dostupná na stránkách: http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb055-05m.pdf

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací v oblasti mezinárodního zdaňování kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/

Po ukončení pracovního poměru v Norsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání. Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Norsku. Žadatel kontaktuje místní norský úřad práce a dodá veškerou dokumentaci týkající se jeho zaměstnání v Norsku. Pro tyto účely využije speciální formulář, ke kterému je nutné doložit vyplněný formulář PB-2105. Tento formulář si nechává žadatel vyplnit a potvrdit od všech svých norských zaměstnavatelů. Bez tohoto formuláře nebude E301 vystaven.

Kontaktní instituce vydávající tento formulář v Norsku:

NAV EEA Administration
Postuttak E
N-2201 Kongsvinger
NORWAY
tel.: +47 815 58 222
email: eos@nav.no

Převod podpory v nezaměstnanosti

Převod podpory v nezaměstnanosti

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Norska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na příslušném českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z České republiky (termíny budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Norsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Uznávání pracovních kvalifikací

V první řadě je nutno zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není v Norsku regulované. Není-li vámi vybrané povolání v Norsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Norska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v Norsku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám norský národní koordinátor NOKUT pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Informace o uznávání vyššího vzdělání získaného v zahraničí je možné získat u úřadu NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen):

NOKUT – Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
P.O. Box 1708 Vika
0121 Oslo, Norway
tel.: +47 21 02 18 00
fax: +47 21 02 18 01
e-mail: postmottak@nokut.no
web: http://www.nokut.no/

Na základě zaslané žádosti o uznání kvalifikace NOKUT posoudí, zda stupeň a rozsah studia odpovídá norským požadavkům na vzdělání v dané profesi. Seznam minimálních požadavků na úroveň kvalifikace získané v zahraničí je uveden na internetových stránkách NOKUT http://www.nokut.no/.

Různé vzdělávací instituce v Norsku se zabývají uznáváním specifických kvalifikací, například rozhodují o tom, zda zahraniční kvalifikace odpovídá zcela nebo částečně stupni odpovídající kvalifikace, kterou škola poskytuje, případně zda odpovídá jinému typu kvalifikace, kterou se posuzující instituce zabývá.

Z uznání stupně vzdělání nebo jiné kvalifikace ještě automaticky neplyne právo žadatele provozovat profesi, která je v Norsku regulována. Pro tuto skupinu profesí je vyžadována autorizace.

Autorizace

Žádosti o autorizaci jsou zasílány relevantním pověřeným institucím.

Příklady:

Učitelské kvalifikace:

Žádost o uznání může být zaslána na NOKUT, který žádost postupuje regionálnímu regulátorovi (fylkesmann). Zde je vydáno uznání kvalifikace.

Zdravotnické profese:

The Norwegian Registration Authority for Health Personnel (SAFH)
Postboks 8053 Dep,
0031 Oslo,
Norway
tel.: +47 22 00 39 50
web: http://safh.no/

Účetní a realitní agenti:

The Banking, Insurance and Securities Commission of Norway (Kredittilsynet)
Postboks 100 – Bryn
0611 Oslo
Norway
tel.: +47 22 93 98 00
web: http://www.kredittilsynet.no/

Veterináři:

The Norwegian Food Safety Authority
Postboks 383
N–2381 Brumunddal
Norway
tel: +47 23 21 68 00
fax: +47 23 21 68 01
e-mail: postmottak@mattilsynet.no
web: http://www.mattilsynet.no/

Právníci:

The Supervisory Council for Legal Practice (Tilsynsradet for advokatvirksomhet)
Postboks 720 Sentrum
0106 Oslo
tel.: +47 22 00 75 00
e-mail: post@tilsynet.no
web: http://www.tilsynet.no/

Architekti:

Tato profese není v Norsku regulována. Žádost o obecné uznání kvalifikace je možné zaslat úřadu NOKUT.

Pro uznání specifické kvalifikace a právo používat odpovídající norský titul kontaktujte tyto instituce:

NTNU
NO–7491 Trondheim
Norway
tel.: +47 73 59 50 00
e-mail: postmottak@adm.ntnu.no
web: http://www.ntnu.no/

Oslo School of Architecture
Maridalsveien 29
0175 Oslo
Norway
tel.: +47 22 99 70 00
e-mail: postmottak@aho.no
web: http://www.aho.no/

Bergen School of Architecture (BAS)
Bergen Arkitekt Skole
Sandviksboder 59–61
5035 Bergen
Norway
tel.: +47 55 36 38 80
e-mail: adm@bergenarkitektskole.no
web: http://www.bergenarkitektskole.no/

Všeobecné informace o uznávání kvalifikace získané na středních školách v zahraničí poskytují Národní vzdělávací úřady (Statens Utdanningskontor) v každém regionu.

Více informací o uznávání kvalifikací v Norsku:

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Jakmile začnete v Norsku pracovat, stáváte v oblasti zdravotní péče a pojištění součástí norského systému sociálního pojištění (folketrygden).

Pokud onemocníte, musíte na tuto skutečnost upozornit svého zaměstnavatele během prvního dne nepřítomnosti v zaměstnání. Jen za této podmínky obdržíte nemocenskou od prvního dne nemoci. V případě nemoci nepřekračující délkou nepřítomnosti v zaměstnání tři dny stačí zaměstnavateli vaše upozornění (egenmelding), tuto možnost lze využít maximálně čtyřikrát během 12 kalendářních měsíců, od čtvrtého dne je třeba doložit doklad od lékaře. Soboty a neděle jsou počítány jako dny nemoci v případě, že onemocníte během víkendu. Váš zaměstnavatel by měl obdržet vyjádření lékaře v nejkratším možném termínu.

Nárok na nemocenskou získáváte po 14 odpracovaných dnech v zaměstnání. Tato dávka odpovídá vašemu plnému platu a daň z této dávky je odváděna v obvyklém rozsahu.

Bližší informace týkající se nemocenského poskytují místní úřady sociálního pojištění v místě vašeho pobytu v Norsku.

Většina nemocnic spadá do působnosti veřejných orgánů na centrální, regionální nebo místní úrovni. V Norsku je velmi malý počet soukromých nemocnic. Léčba a pobyt ve veřejných nemocnic se poskytuje zdarma.

Pacienti se spolupodílí platbou za léky a za návštěvu lékaře. U některých léčebných postupů, kdy náklady na léčbu překračují povolené maximum pro spoluúčast, jsou léky poskytovány zdarma.

Veškeré náklady spojené se stomatologickými zákroky jsou hrazeny pacientem, pokud je starší 18 let. Do 18 let věku jsou zubařské zákroky zdarma.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

1. Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

2. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

3. Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

4. Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU/EHP

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče v Norsku získáte u své zdravotní pojišťovny nebo u této instituce:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. 234 462 041
fax: 222 734 951
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spoluprací při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://eures.europa.eu/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Norsko

Seznam EURES poradců v Norsku je k dispozici na portále http://eures.europa.eu/ v sekci EURES – najít EURES poradce. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce v Norsku, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.

Mnoho užitečných informací najdete také na národních stránkách EURES Norsko http://www.eures.no/.

Internet

Volná pracovní místa v Norsku jsou rovněž k dispozici na Internetu. Databáze všech volných pracovních míst registrovaných norskými veřejnými službami zaměstnanosti NAV lze nalézt na adrese http://www.nav.no/.

Možnost zveřejnění Vašeho CV na portále NAV http://www.nav.no/NAV+EURES+work+and+recruit+in+Norway/251039.cms.

Norské databáze volných pracovních míst:

Nabídka pracovních míst po telefonu

Informace o volných pracovních místech lze získat i telefonicky přes Jobline (Grünn linje) na čísle +47 800 33 166 (pondělí – pátek 8.00 hod. až 18.00 hod.). Tuto službu poskytují norské veřejné služby zaměstnanosti a umožňují zaslání vhodných pracovních míst a popisu práce. Služba je poskytována pouze v norštině.

Odbory

Odbory v České republice mohou rozvíjet spolupráci se svými protějšky v Norsku a stát se tak užitečným zdrojem informací pro žadatele o zaměstnání.

Největším odborovým svazem v Norsku je Landsorganisasjonen i Norge (LO) a kontaktní adresa na něj je:

LO
Youngsgate 11
N–0181 Oslo
tel.: +47 23 06 10 50
fax: +47 23 06 17 43
web: http://www.lo.no/

Dalším důležitým odborovým svazem je Akademikerne, v němž se organizují zaměstnanci – čerství absolventi škol.

Kontaktní adresa:

Akademikerne
Kr. Augustsgt. 9
N–0164 Oslo
tel.: +47 22 36 86 00
fax: +47 22 36 86 10
web: http://www.akademikerne.no

Spekulativní žádost o zaměstnání

Pokud zájemce plánuje zaslat spekulativní žádost o zaměstnání některé norské společnosti, jejich adresy nalezne v norských „Zlatých stránkách“, které jsou na internetové adrese http://www.gulesider.no

Vyhledávání zaměstnání v Norsku na místě

Místní úřady práce (Aetat lokal)

Úřady práce disponují databází všech volných pracovních míst a mají k dispozici informační brožury týkající se problematiky zaměstnání.

Na norských úřadech práce jsou k dispozici informace týkající se:

 • Volných pracovních míst
 • Pravidel pro zaměstnávání občanů jiných členských zemí EU/EHP
 • Životních a pracovních podmínek v Norsku
 • Převodu dávek v nezaměstnanosti do Norska
 • Vzdělávacích možností v Norsku
 • Žádostí o zaměstnání
 • Odborného vzdělávání, rekvalifikací a informací o situaci na trhu práce

K dispozici rovněž bývá přehled autorizovaných překladatelů, kontaktní adresy velvyslanectví členských zemí EU/EHP a další užitečné kontakty. Uvedené služby AETAT jsou poskytovány zdarma.

Inzerce v tisku

Většina norských novin otiskuje i nabídku volných pracovních míst. Nejvýznamnější norský titul se jmenuje „Aftenposten“ a každý den nabízí aktualizovanou databázi míst. Na Internetu lze periodikum najít na adrese http://www.aftenposten.no/.

Nejvýznamnější regionální noviny jsou „Adresseavisen“ (regiony Trondheim a Tr?ndelag counties), „Bergens Tidende“ (region Hordaland) a „Stavanger Aftenblad“ (region Rogaland).

Všechna volná místa nabízená uvedenými novinami jsou rovněž součástí národní databáze AETAT, k dispozici rovněž na Internetu.

Knihovny

Velké knihovny mají k dispozici rozsáhlé přehledy norských společností a jejich kontaktních adres. Zvláště je třeba zmínit přehled „Kompass Norge“, který obsahuje databázi několika tisíc norských společností, jejich kontaktních adresy a statistické přehledy. Tyto informace bývají k dispozici i v angličtině.

Personální agentury

Soukromé zprostředkovatelské agentury se často specializují na určitý sektor průmyslu nebo profesí. Seznam agentur je k dispozici na „Zlatých stránkách“ (http://www.gulesider.no/ – možnost i anglické verze) v sekci „Personnel Agencies“.

Letní sezónní práce

Každoročně se v Norsku objevuje velké množství nabídek pro letní sezónní práce, většina pozic však vyžaduje znalost norštiny. Informační leták, jak a kde žádat o letní sezónní zaměstnání je k dispozici v angličtině u norských EURES poradců.

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Minimální mzda v Norsku není zákonem určena, platy v jednotlivých profesích se odvíjí od dohodnutých kolektivních smluv. To znamená, že je pro vás nesmírně důležitý, jasný a zřejmý obsah vaší písemné smlouvy.

Výjimku tvoří stavebnictví, námořním a lodním průmysl, kde je stanovena minimální mzda. Pro profesionály je minimální mzda 142,75 NOK, pro zaměstnance bez odborného vzdělání, ale se zkušenostmi v oboru je 128,50 NOK, pro zaměstnance s praxí v oboru méně než jeden rok 133,50 NOK a pro mladé lidi do 18 let 86,00 NOK.

Průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2009 byla 35 200 NOK.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je nejvýše 40 hodin týdně nebo 9 hodin denně. V kolektivní smlouvě lze dohodnout kratší pracovní dobu. Pracovníci s nepravidelnou pracovní dobou nebo pracující přes víkendy mohou mít dohodnutou týdenní pracovní dobu 38 nebo 36 hodin. Existují i speciální pracovní dohody na 48, popř. 54 hodin týdně, ovšem v jiných týdnech zaměstnanec pracuje úměrně hodin méně, takže v průměru je dodržen průměr 36 nebo 38 hodin týdně.

Pracovník v Norsku má nárok na 25 dní pracovní dovolené. Soboty jsou počítány jako pracovní dny, a to i v případě, že zaměstnanec běžně v sobotu nepracuje. Zaměstnanci nad 60 let mají nárok na jeden týden dovolené navíc.

V Norsku je ročně třináct dnů pracovního klidu včetně všech oficiálních, náboženských, popř. pohyblivých svátků.

Sídla velvyslanectví a další zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Norska v ČR:
Hellichova 1/458
118 00 Praha 1
tel: +420 257 323 737
e-mail: emb.prague@mfa.no
web: http://www.noramb.cz/
hodiny pro veřejnost: PO–PÁ 9.00 – 16.00

Velvyslanectví ČR v Norsku:
Fritzners gt. 14
0244 Oslo, Norsko
tel.: 0047 22 12 10 30
fax: 0047 22 55 33 95
e-mail.: oslo@embassy.mzv.cz
web: http://www.czechembassy.org/wwwo/?zu=oslo

Použité zdroje informací:

http://www.nav.no/ – veřejné služby zaměstnanosti Norska
http://www.udi.no/ – norský Imigrační úřad
http://www.mpsv.cz/ – Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • tiskový materiál EURES Norsko – oficiální postoj norské vlády k problematice volného pohybu pracovních sil ke dni 9. února 2004;
 • tisková zpráva AETAT ze dne 31. 3. 2006 o postoji norské vlády k přechodným opatřením na norském trhu práce pro období let 2006 – 2009.

Další zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek