Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Rumunsko

25. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na rumunském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Rumunsku.

Úvodní informace

 • Oficiální název: Rumunsko (România)
 • Rozloha: 238.391 km²
 • Státní zřízení: republika (parlamentní systém více stran, 2 komory parlamentu)
 • Počet obyvatel: 21 623 849 (r. 2005)
 • Hlavní město: Bukurešť
 • Počet obyvatel hlavního města: 1 912 718 obyvatel (r. 2002)
 • Jiná města: Konstanca, Temešvár, Jasy, Kluž, Brašov, Oradea
 • Administrativní členění: 41 žup + hl.m.Bukurešť (6 obvodů)
 • Úřední jazyk: Rumunština
 • Měna: Leu (RON)
 • Hlavní náboženství: Pravoslavní (86,8 %); římsko-katolická církev (4,7 %); protestantství (3,2 %); jiná vyznání (5,3 %); bez vyznání (0,1 %)
 • Čas: SEČ +1
 • Hranice: Na severoseverovýchodě a na východě sousedí Rumunsko s Moldavskou republikou a Ukrajinou, na severozápadě a západě s Maďarskem, na západě a jihozápadě se Srbskem, na jihu s Bulharskem a na jihovýchodě hraničí v délce 224 km s Černým mořem.
 • Národnostní složení: (k r. 2002) 89,5 % Rumunů; 6,6 % Maďarů; 2,5 % Romů; 0,3 % Němců; 0,3 % Ukrajinců; po 0,2 % Srbů, Rusů, Tatarů, Turků, Slováků; 3,339 Čechů

Aktuální míra nezaměstnanosti (duben 2007) činí 4,5 % . Průměrné čisté statistické mzdy se pohybují na úrovni cca 315 EUR. Reálné mzdy jsou cca. o 20 % nižší. Více informací naleznete na stránkách Institutul National de Statistica http://www.insse.ro/.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz.

Pracovní povolení, Povinná registrace a Povolení k pobytu

Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pracovní povolení.

Povinná registrace

Viz. Povolení k pobytu

Povolení k pobytu

Od 1. 1. 2007 mohou občané EU pobývat v Rumunsku 3 měsíce od vstupu do země. K cestě do Rumunska potřebujete platný cestovní pas nebo český občanský průkaz, popř. jiný platný doklad vydaný rumunskými úřady. (Při vstupu do země může být vyžadováno předložení peněžních prostředků k pobytu v hodnotě cca 50 EURO na osobu a den nebo doklad potvrzující zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území.)

Pokud chce občan ČR v Rumunsku pobývat za jiným účelem než turistickým a déle než 3 měsíce, musí se k dlouhodobému pobytu zaregistrovat na místní cizinecké policii (Autoritatea pentru Straini). K žádosti je potřeba doložit:

 • doklad o účelu pobytu /pracovní smlouva, rozhodnutí o přidělení stipendia apod.
 • doklad o zajištění ubytování
 • potvrzení o příjmech
 • potvrzení o zdravotním stavu

V některých případech také:

 • výpis z trestního rejstříku domovského státu i Rumunska
 • další náležitosti podle účelu pobytu cizince

O povolení k trvalému pobytu lze požádat, pokud na území Rumunska osoba legálně nepřetržitě pobývá více než 5 let.

 

Sociální zabezpečení a daňová problematika – formulář E301

Sociální zabezpečení

Na občany ČR pracující v Rumunsku se vztahují stejná práva a povinnosti vyplývající z úpravy sociálního zabezpečení jako na občany Rumunska.

Zaměstnanec ze svého hrubého měsíčního platu odvádí: 9,5 % do penzijního fondu, 6,5 % na zdravotní fond, 1 % na příspěvek na nezaměstnanost.

Ukončení pracovního poměru   

Po ukončení pracovního poměru v Rumunsku je vhodné nechat si před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Rumunsku.

Institucí vydávající formuláře E 301 je:

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (http://www.anofm.ro/)
Directorate for International Relations
Str. Avalansei nr. 22 – 24, sector 4
040303 Bucuresti
Romania

V žádosti o vystavení E301 uveďte: Vaše jméno; příjmení / rodné příjmení; přiložte kopii „zápočtového listu“ (carte de munca), kopii pracovní smlouvy v rumunštině, kopii výpovědi, kde je uveden důvod ukončení pracovního poměru, a uveďte adresu Vašeho posledního pobytu v Rumunsku (přiložte kopii registrace k pobytu vydanou ORI).

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak jsou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahrazuje formulář U1.
Vzhledem k přechodnému období jsou však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací naleznete na Integrovaném portálu MPSV.

Další instituce:

 • Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (http://www.cnpas.org/) – pro náhrady při pracovní neschopnosti v důsledku běžných nemocí, úrazů utrpěných mimo pracoviště, nemocí z povolání a pracovních úrazů; peněžité dávky k obnovení pracovní schopnosti; náhrady v mateřství; náhrady při výchově a ošetřování nemocného dítěte; starobní důchody; předčasné starobní důchody; invalidní důchody; důchody pozůstalých; pohřebné
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (http://www.anofm.ro/) – pro dávky v nezaměstnanosti – kontaktní údaje na jednotlivé pobočky
 • Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (http://www.mmuncii.ro/ro/) - pro státní přídavek na děti
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (http://www.cnas.ro/) – pro věcné dávky v nemoci a mateřství

Daň z příjmu

Právní rámec daňového systému je upraven daňovým zákonem z roku 2003 a novelizován pak vládním nařízením z roku 2005, které zavádí pojem rovné daně ve výši 16 % pro všechny fyzické i právnické osoby s výjimkou tzv. mikropodniků (kde je daň 3 %). Daňové přiznání se podává k 31. 3. Bližší informace: Ministerul finantelor publice (http://www.mfinante.ro/).  

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena. Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Rumunskem platí od 11.8.1994 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění (ke stažení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-0633121B/cds/xsl/194.html?year). Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/seznamy/financni-urady/

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303 a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Rumunska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců. Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Rumunsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění  (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna. U rumunské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Rumunska. Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat  pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/  – Centrum mezistátních úhrad.    

Uznávání pracovních kvalifikací

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Rumunska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/docs/list_ebtp_ncs_en.pdf  nebo na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost regulovaná, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Seznam regulovaných profesí v Rumunsku: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.indexCountry&cId=27
Národní koordinátor: Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (http://www.cnred.edu.ro/)

Další důležité informace: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/working/qualification-recognition/general-system/index_cs.html

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče, pojištění

Od 1. 1. 2007 je Rumunsko plnoprávným členem EU, proto bude možné při nutnosti vyhledat lékařskou péči předloži Evropskou kartu pojištěnce /EHIC/, kterou vydala příslušná česká zdravotní pojišťovna.

Více informací získáte na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/; Národní zdravotní pojišťovny /Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate/ http://www.cnas.ro/ či http://www.ceass.ro/.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 234 462 041
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

zpět na začátek

Jak najít zaměstnání, minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Jak najít zaměstnání

Při zájmu pracovat v Bulharsku doporučujeme využití služeb systému EURES, hlavně evropskou databázi volných míst, kde je možné najít různé typy pracovních příležitostí (http://ec.europa.eu/eures).

Národní služby zaměstnanosti: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (http://www.anofm.ro/)

Databáze volných pracovních míst na internetu: (Následující seznam kontaktů vychází z informací a doporučení rumunských veřejných služeb zaměstnanosti)

Nabídky práce v tisku: http://ziarero.realitatea.net/

Minimální mzda

Minimální hrubá mzda je v současnosti 600 leu RON (cca 141 €) měsíčně při plném pracovním úvazku (171 hodin/ 1 měsíc).

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Zákonem 53/2003 (Zákoník práce) je pracovní doba stanovena na 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba včetně přesčasů nesmí překročit 48 hodin.
Každý zaměstnanec na plný pracovní úvazek má nárok na 20 dnů placené dovolené ročně.

Státní svátky: volno – dle zákona č. 75/1996:

 • 1. a 2. leden – Nový rok
 • první pondělí po pravoslavných Velikonočních svátcích a po Velikonočních svátcích jiných náboženství
 • 1. květen – Den práce
 • 1. prosince – státní svátek Rumunska
 • 25. a 26. prosince – Vánoce

Další svátky (není volno):

 • 7.01. – Sv. Jan (Ion)
 • 8.03. – MDŽ
 • 24.04. – Sv. Jiří (Gheorghe)
 • 21.05. – Konstantin a Helena
 • 15.08. – Sv. Marie
 • 6.12. – Sv. Mikuláše (Nicolae)

Sídla velvyslanectví a informace související s podnikáním

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky
Ambasada Republicii Cehe
Strada Ion Ghica 11, Sector 3
030045 Bukurešť
tel. 303 92 30, 303 92 31, 303 92 43
fax 312 25 39
e-mail: bukurest@ines.ro
web: www.mzv.cz/bucharest

Rumunská ambasáda v Praze
Nerudova 5, Malá Strana, 118 00, Praha 1
tel.: + 420 257 534 210
fax: + 420 257 531 017
e-mail: embroprg@mbox.vol.cz
web: http://praga.mae.ro/

Informace související s podnikáním

Pro informace týkající se OSVČ, podnikání ve státech EU a vysílání zaměstnanců do zemí EU prosím kontaktujte službu Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network.cz/, která se touto problematikou zabývá!

Základní informace k vysílání pracovníků do Rumunska:

 1. Z ČR by měl zaměstnanec mít vystaven evropský formulář E101 (vystavuje ČSSZ, http://www.cssz.cz/) a platný průkaz pojištěnce od své zdravotní pojišťovny, který má platnost EU - EHIC.
 2. Vyslaní pracovníci musejí být nahlášeni na místním inspektorátu práce (Inspectoratul Teritorial de Munca, http://www.inspectmun.ro/Inspectorate/inspectorate.html). Inspektorátu je třeba předložit následující dokumenty: OP (pas) v originále plus kopie téhož, kopii smlouvy mezi českým a rumunským podnikem (přeloženou a ověřenou), kopii pracovní smlouvy (přeloženou a ověřenou) a dvě fotografie. Případně – vyžaduje-li to pracovní pozice – rovněž doklady o kvalifikaci (překlad, ověření).
 3. Při pobytech nad 3 měsíce je třeba vyřídit registraci pobytu.

Pro další informace a v případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s touto problematikou kontaktujte prosím Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network.cz/.

Další zdroje informací

http://www.gov.ro/ – Guvernul României – stránky rumunské vlády
http://www.mai.gov.ro/Home/index.htm – Ministerul Administraţiei şi Internelor
http://www.mmuncii.ro/en/ – Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Ministerstvo práce, rodiny a rovných příležitostí
http://www.mzv.cz/bucharest – Velvyslanectví České republiky
http://praga.mae.ro/ – Rumunská ambasáda v Praze
http://www.codulmuncii.ro/ – Zákoník práce
http://www.romaniatourism.com/ – informace pro cestovatele
http://www.igp.ro/ – Ministerul Administratiei si Internelor Inspectoratul General al Politiei Romäne
http://www.mira.gov.ro/ – Ministerul Administratiei si Internelor
http://www.arisinvest.ro/ – Government of Romania
http://www.evidentapersoanelor.ro/ – Inspertoratul National Pentru Evidenta Persoanelor
http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/ – Ministerul Administratiei si Internalor
http://www.cnred.edu.ro/ – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
http://www.cnslr–fratia.ro/ – Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania
http://www.bns.ro/ – Blocul National Sindical
http://www.csnmeridian.ro/ – Confederatia Sindicala Nationala Meridian
http://www.paginiaurii.ro// – Pagini Aurii
http://www.tarom.ro/ – The Romanian Transport Airlines
http://www.mt.ro/ – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
http://www.voiajcfr.ro/ – Vojan CFR
http://www.dsclex.ro/ –  DSC Lex
http://www.edu.ro/ – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
http://www.ms.ro/ – Ministerstvo zdravotnictví

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek