Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Slovinsko

13. 5. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na slovinském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Slovinsku.

Úvodní informace

Od 1. května 2004 mají všichni občané EU/EHP a  jejich rodinní příslušníci právo se usadit a pracovat na území Slovinska. Slovinsko nebude zavádět žádná přechodná opatření, která by bránila volnému přístupu pracovníků z České republiky na slovinský trh práce.

 • Oficiální název: Republika Slovinsko – Republika Slovenija
 • Zkrácený název: Slovinsko – Slovenija
 • Rozloha: 20 274 km²
 • Státní zřízení: Republika
 • Počet obyvatel: 2 008 000 (k červnu 2006)
 • Hustota osídlení: 97 obyvatel na km²
 • Hlavní město: Lublaň
 • Počet obyvatel hl.města: 271 000
 • Jiná města: Maribor, Celje, Novo Mesto, Koper, Kranj, Nova Gorica, Murska Sobota
 • Administrativní členění: 210 obcí
 • Úřední jazyk: Slovinština
 • Národnostní složení:  83,06 % Slovinci, 1,98 % Srbové, 1,81 % Chorvati
 • Měna: 1 EURO = 100 centů (od 1. 1. 2007)
 • Náboženství: 57,8% katolíků, ateisté, minority muslimů a ortodoxních křesťanů
 • Hranice: Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie.
 • Pobřežní linie: Na jihozápadě má přístup k Jaderskému moři (47 km).
 • Čas: UTC +1
 • Geografická poloha: Středomořský stát na pomezí Balkánu a střední Evropy.
 • HDP: 21 911 USD
 • Podnebí: středozemní podnebí na pobřeží, alpské v severních pohořích a kontinentální na východě
 • Míra nezaměstnanosti: 5,4 %
 • Sousední země: Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie
 • Přistoupení k EU: 1. 5. 2004

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Po 1. květnu 2004 již nemusíte jako český občan žádat o pracovní povolení. Můžete si hledat práci a účastnit se konkurzů za stejných podmínek jako občané Slovinska.

Povinná registrace

Viz. povolení k pobytu.

Povolení k pobytu

Občané ČR nepotřebují k cestě do Slovinska vízum. K pobytu do tří měsíců se povolení k pobytu nevyžaduje. Pokud jedete do Slovinska s úmyslem zůstat tam po dobu delší než 3 měsíce, můžete zažádat o povolení k pobytu okamžitě po příjezdu. K žádosti o povolení musíte (i vaši) rodinní příslušníci předložit platný občanský průkaz či pas. V případě, že jste získali zaměstnání předložíte také potvrzení zaměstnavatele, popřípadě jiná potvrzení (o studiu, o výdělečné činnosti, důchodu aj.), k žádosti je třeba prokázat, že jste zdravotně pojištěni. Povolení k pobytu nebude vydáno v případě, že žadatelem je potenciálně problematická osoba, či představuje přítěž sociálnímu systému (nemá dostatek prostředků na živobytí).

Více informací hledejte na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mnz.gov.si/.

Sociální zabezpečení

Srážky

Jakmile začnete ve Slovinsku pracovat, budete přispívat do tamního systému sociálního zabezpečení, tudíž získáte také právo na veškeré výhody tohoto systému. Podrobnější informace na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Slovinska (http://www.sigov.si/mddsz):

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
tel:  +386 1 478 34 50,
fax: +386 1 478 34 56
e-mail: lidija.apohal-vuckovic@gov.si

Občané EU/EHP si pro účely podání žádosti o slovinské sociální dávky mohou  u českého úřadu práce vyžádat formulář E 301, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v ČR. Vyplněný formulář pak žadatel předkládá na tamním úřadě práce nebo na úřadě sociálního zabezpečení.

Z hrubého platu budete platit odvody stejně jako občané Slovinska.

Z hrubého platu odvedete následující srážky:

 • Sociální a zdravotní pojištění:
  • 15,5 % penzijní pojištění
  • 6,36 % zdravotní pojištění
  • 0,14 % nezaměstnanost
  • 0,1 % mateřství  
 • daň ze mzdy
  • do výše příjmu  688,53 EUR – 0 %
  • 688,53 EUR – 1.669,17 EUR – 2,3 %
  • 1.669,17 EUR –  3.129,69 EUR – 4,7 %
  • nad 3.129,69 EUR – 8,9 %

(od 1. 1. 2007)

Po ukončení pracovního poměru ve Slovinsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Slovinsku.

Kontaktní instituce vydávající tento formulář ve Slovinsku:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Glinška ulica 12
1000 LJUBLJANA
Slovenija
tel.:  01/2002350
fax:  01/4259823
e-mail: info@ess.gov.si

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Slovinskem  platí od roku  1998 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění (zákon č. 214/1998 Sb.).

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/

Převod podpory v nezaměstnanosti a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti U2 (E303)

Nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer hmotného zabezpečení do Slovinska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E 303. Tento formulář musí žadatel předložit kompetentní instituci ve Slovinsku, u níž se registruje za účelem vznesení požadavku na vyplácení hmotných dávek v nezaměstnanosti, a to do sedmi dnů od data odjezdu do Slovinska, aby byla zajištěna kontinuita vyplácení dávek. Pokud žadatel zmešká lhůtu sedmi dní, má nárok na dávky pouze od data registrace. Během doby, po kterou je žadatel veden u slovinského úřadu práce, je povinen se podrobovat kontrolním a registračním postupům dané instituce podle právní úpravy Slovinska a musí být připraven k nástupu do zaměstnání, především musí být jazykově vybaven tak, aby mohl vykonávat nabízené zaměstnání.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications.

Akademické uznávání

Akademické uznávání je možno definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jednoho (domácího nebo cizího) vzdělávacího zařízení jiným vzdělávacím zařízením. Ve Slovinsku je pro toto uznávání zodpovědné Ministerstvo školství (http://www.mszs.si).

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Trg OF 13, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 478 46 00,
fax: +386 1 478 47 19

Hodnocením a uznáváním středního, učňovského a dalšího vzdělávání se zabývá:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Oddelek za priznavanje
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 478 53 90,
fax: +386 1 478 56 69
e-mail: kadrisolstvo.mszs@gov.si
Úřední hodiny: pondělí, středa a pátek od 8:00 do 12:00, ve středu také odpoledne od 14:00 do 16:00, informace lze získat i na tel. č. +386 1 478 54 36.

Uznáváním kvalifikací vyššího vzdělání se zabývají stanovené univerzity v Lublani (http://www.uni-lj.si) a v Mariboru (http://www.uni-mb.si).

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 241 85 00,
fax: +386 1 241 86 60
e-mail: webmasrter@uni-lj.si

Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
tel.: +386 2 235 52 80,
fax: +386 2 235 52 11
e-mail: rektorat@uni-mb.si

Profesní uznávání

Profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jinými doklady. Výsledkem procesu je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.

Pro výkon regulovaného povolání jsou právními předpisy státu předepsány podmínky, popř. požadavky, bez jejichž splnění nemůžete toto povolání vykonávat. Ve Slovinsku je stanoveno okolo 400 regulovaných profesí v různých odvětvích (nejčastěji zdravotnictví, vzdělávání, průmysl a zemědělství). V takovém případě, musíte požádat o uznání kvalifikace. Písemná žádost se zasílá na slovinské Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (www.gov.si/mddsz/)
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 478 34 50,
fax: +386 1 478 34 56

Problematikou uznávání kvalifikací v rámci EU se v České republice zabývá Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, U Lužického semináře 13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, na internetu pak více informací zájemci najdou na webových stránkách http://www.csvs.cz/ a http://www.naric.cz/.

zpět na začátek

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce závisí na posouzení vaší zahraniční pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje. U zemí, které v průběhu roku 2006 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 234 462 041
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://europa.eu.int/eures. Na stránkách portálu EURES budou po připojení k databázi dostupná i volná místa slovinských služeb zaměstnanosti. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Slovinsko

Seznam EURES poradců ve Slovinsku je k dispozici na internetové adrese http://europa.eu.int/eures v sekci „poradci EURES“. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce ve Slovinsku, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.

Veřejné služby zaměstnanosti

Informace o pracovních příležitostech najdete na internetových stránkách slovinských Veřejných služeb zaměstnanosti http://www.ess.gov.si, nebo na adrese:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Glinška ulica 12, p.p. 2962, 1001 Ljubljana
tel: +386 1 200 23 50,
fax: +386 1 425 98 23
e-mail: info@ess.gov.si

Vybrané Job servery ve Slovinsku

Tisk

Většina slovinských novin zveřejňuje i nabídku volných míst. Seznam slovinských novin lze nalézt na www.onlinenewspapers.com/slovenia.htm

Spekulativní žádosti o zaměstnání

Zájemci o zaměstnání ve Slovinsku mohou zkusit zaslat spekulativní žádost o zaměstnání společnosti, u níž mají zájem sehnat zaměstnání. Životopis (CV – Curriculum Vitae) by měl být vytištěn na počítači a měl by jej uvádět průvodní dopis. Doporučovaný vzor životopisu v angličtině (nebo v jiných jazycích) lze nalézt na webové adrese http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp. Nezbytnými dokumenty, které jsou často následně vyžadovány při výběrových řízeních, jsou také vaše doklady o vzdělání, získané certifikáty a reference od zaměstnavatele.

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Minimální hrubá mzda ve Slovinsku činí od ledna 2011 výše 748,10 € za měsíc.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je obvykle stanovena na 40 hod. Může být i nižší, ne však méně než 36 hod. Každý zaměstnanec má nárok na min. 4 týdny dovolené. Ti, kteří pracují 5 dní v týdnu, mají nárok na 20 dní dovolené, ti, kteří pracují 6 dní v týdnu, mají nárok až na 24 dní dovolené. Ve Slovinsku mají 13 oficiálních svátků/dnů pracovního klidu.

Sídla velvyslanectví

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Slovinské republiky v ČR
Pod Hradbami 659/15, 160 00 Praha 6
tel: +420 233 081 211,
fax: +420 224 314 106
e-mail: vpr@gov.si

Velvyslanectví České republiky ve Slovinsku
Rikarjeva 1, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 420 24 50,
fax: +386 1 283 92 59
e-mail: ljubljana@embassy.mzv.cz

Použité zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek