Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko

1. 1. 2012 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na švýcarském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami ve Švýcarsku.

Úvodní informace

I když není Švýcarsko členem EU ani EHS, je od 1. června 2002 v platnosti smlouva mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob, do které jsou zahrnuti i občané Norska, Islandu a za určitých okolností i Lichtenštejnska. Švýcarská konfederace se skládá z 26 kantonů. Mezi úřední jazyky patří němčina (63,6 % obyvatel ), francouzština (19,2 % obyvatel), italština (7,6 % obyvatel) a také rétorománština (používá se v kantonu Graubűnden).

Švýcarsko se dne 12. 12. 2008 stalo součástí tzv. schengenského prostoru. Ke vstupu do země postačí občanský průkaz. Přesto existuje 41 kilometrů hranic, kde se cestující musejí prokázat platným cestovním pasem. Jedná se o hranice s Lichtenštejnskem. Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

Podrobné informace o životních a pracovních podmínkách získáte také na portálu Federálního úřadu pro migraci kde je k dispozici i brožura na toto téma.

Pro získání bližších informací a vyhledání volného místa lze využít služeb švýcarské sítě EURES.

Švýcarská EURES Hotline: +41 (0) 31 323 25 25
Pondělí-pátek:
09:00-12:00
14:00-17:00

Otevření švýcarského pracovního trhu od 1. 5. 2011

Od 1. 5. 2011 jsou zrušena přechodná opatření omezující přístup na pracovní trh občanům tzv. EU-8 (Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko) ve Švýcarsku. Občané těchto zemí jsou rovnoprávní s ostatními občany EU/EHP, mají právo volně se usadit a pracovat ve Švýcarsku. Kromě toho mají od tohoto data nárok na sečtení pojištěných dob také držitelé povolení ke krátkodobému pobytu (povolení ke krátkodobému pobytu - pracovní smlouva uzavřena na více než 3 a méně než 12 měsíců; povolení k dlouhodobému pobytu – pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo na nejméně 1 rok).

Pro občany Bulharska a Rumunska platí přechodná opatření i nadále – až do 1. 6. 2016.
(Informaci poskytl Státní sekretariát pro hospodářství se sídlem v Bernu dne 24. 3. 2011.)

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz.

Povinná registrace

Držitel platného českého cestovního pasu, který nemá v úmyslu pobývat na území Švýcarské konfederace déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, může do Švýcarska cestovat a pobývat tam bez víza. Po 3 měsících musí být pobyt ve Švýcarsku přerušen nejméně na 1 měsíc. Pokud přicestujete s úmyslem výdělečné činnosti, jste povinni se přihlásit do 8 dnů u kantonální cizinecké policie příslušné podle místa svého pobytu, vždy však před nastoupením svého pracovního poměru.

Jestliže máte oficiální pracovní smlouvu, předložíte tyto dokumenty:

 • platný identifikační doklad
 • osvědčení o zdravotním pojištění (pojistná smlouva s uznanou zdravotní pojišťovnou)
 • pasovou fotografii
 • dokumenty občanského charakteru (family record booktel, oddací list, rodný list dětí...)
 • pracovní smlouvu

Povolení k pobytu

Švýcarsko poskytuje dva druhy povolení k pobytu, krátkodobé povolení k pobytu do 364 dní a pětileté povolení k pobytu. Informace podá příslušná obec. Osoby s krátkodobým povolením k pobytu nejsou povinné opustit Švýcarsko po ukončení jejich pracovní smlouvy.

Krátkodobé povolení k pobytu (povolení L EU/EHS)

K získání krátkodobého povolení k pobytu potřebujete pracovní smlouvu pro období méně než 12 měsíců. Žádost o toto krátkodobé povolení k pobytu musí být podána zaměstnavatelem u kantonálního úřadu trhu práce. Povolení k pobytu získáte na dobu trvání pracovního poměru. Při nové pracovní smlouvě můžete požádat o nové krátkodobé povolení k pobytu.

Povolení k pobytu (povolení B EU/EHS)

Jestliže máte pracovní smlouvu na jeden rok nebo na dobu neurčitou, musíte požádat o povolení k pobytu, které je platné 5 let. Toto povolení k pobytu zaručuje pracovní a geografický pohyb, to znamená, že můžete změnit povolání, místo pracovního výkonu nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou. Při předložení pracovní smlouvy na jeden rok nebo více, vám může být povolení k pobytu prodlouženo na další období pěti let. Prodloužení může být omezeno, pokud byste byl nezaměstnaný po dobu více než 12 měsíců po sobě.

Přeshraniční pracovník (povolení G EU/EHS)

Zde jsou změny oproti dřívější situaci. Ke statutu přeshraničního pracovníka mají nyní přístup všichni občané Evropské unie, nejenom ze sousedících zemí Švýcarska. Je zde ovšem podmínka návratu do mateřské země jedenkrát týdně. Ekonomicky neaktivní osoby (např. penzisté, studenti atd.) musejí doložit, že mají dostatečné finanční zabezpečení na dobu pobytu a zdravotní a úrazové pojištění. Povolení pobytu se vztahuje na celé území Švýcarska, o změnách ale musíte informovat příslušné instituce. Pracovní povolení je udělováno na 5 let. Studenti musejí doložit, že jsou řádnými studenty univerzity nebo uznané střední školy.

Sociální zabezpečení a daňová problematika

Z hrubého měsíčního platu se odvádí zálohy na sociální pojištění:

 • penzijní a pozůstalostní pojištění, invalidní pojištění a pojištění ztráty výdělku: 5,05 %
 • pojištění pro případ nezaměstnanosti: 1,25 % pro roční výdělek do CHF106.800
 • zaměstnanecké penzijní pojištění : cca 7,5 %, závisí na pojišťovací společnosti
 • úrazové pojištění: cca 0,8 % dle profese

S novými zeměmi EU začaly platit od dubna 2006 Nařízení Rady (EEC) 1408/71 a 574/72 o koordinaci sociálního zabezpečení. Znamená to tedy, že oproti bilaterální smlouvě mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací z roku 1996, která se vztahovala jen na nemocenské pojištění, pojištění strarobní a invalidní, bude odpracovaná doba ve Švýcarsku započítatelná i pro účely úřadů práce v případě nezaměstnanosti. Je tedy možné po ukončení pracovního poměru ve Švýcarsku požádat o vydání formuláře E301 (potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti).

Kontaktní adresa pro sociální zabezpečení – styčný úřad pro zasílání žádostí o E301:

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Direktion für Arbeit
Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung
Effingerstrasse 31
CH-3003 Bern
tel. + 41 31 322 00 91
fax + 41 31 311 38 35
e-mail: infopaep@seco.admin.ch
web: http://www.seco.admin.ch/

Ostatní typy pojištění:

Bundesamt fűr Sozialversicherung
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
Tel. +41 31 322 90 11
Fax +41 31 322 78 80
Email: international@bsv.admin.ch
web: http://www.bsv.admin.ch/

Daně

Každý ze 26 švýcarských kantonů má svou daňovou legislativu, takže je daňové zatížení v každém kantonu jiné. V principu ale každý daňový poplatník je povinen podat přiznání daně každý rok. Mnoho kantonů ale neuplatňuje tento princip pro daňové poplatníky, kteří mají domicil v zahraničí (jsou např. daňovými rezidenty České republiky) nebo kteří nemají trvalé povolení k pobytu. V těchto případech odečítá zaměstnavatel daně (federální, kantonální a městské) přímo z platu k pokrytí splatné výše.

Federální daňová správa: http://www.efd.admin.ch/ 

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště" nebo se zde „obvykle zdržuje" (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Švýcarskem platí od 23. 10. 1996 (281/1996 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Švýcarska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 3, resp. 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datum bude upřesněno přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Švýcarsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U švýcarské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Švýcarské konfederace. Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Sdělení Státního sekretariátu hospodářství SECO

Sdělení Státního sekretariátu hospodářství SECO, odboru trhu práce/pojištění pro případ nezaměstnanosti, CH-3003 Bern, Švýcarská konfederace, spisová značka: 2010-07-29/96, ze dne 02.08.2010:

Všem nezaměstnaným, hledajícím práci ve Švýcarsku

Dne 1. května 2010 vstoupilo ve státech Evropské unie v platnost nové nařízení 883/04. Podle tohoto nařízení si mohou nezaměstnaní - se souhlasem úřadu práce - hledat práci ve Švýcarsku, přičemž jim domovský stát dále platí podporu v nezaměstnanosti nejdéle po dobu šesti měsíců.

Ve Švýcarsku toto nařízení ještě neplatí. Pro nezaměstnané, kteří si hledají pracovní místo v zahraničí, platí i nadále Nařízení EU 1408/71, tj. domovský stát sdělí švýcarské instituci, vyplácející podporu v nezaměstnanosti, denní výši částky, kterou smí tato vyplatit. Tato instituce pak provede vyúčtování domovskému státu.

Při příjezdu do Švýcarska za účelem hledání zaměstnání je tak stále nutný formulář E303.

Otázka, kdy vstoupí v platnost Nařízení EU 883/04 ve Švýcarsku, je v současné době otevřená.

Pro export dávek k hledání zaměstnání v jiném členském státě zůstává při řízení, že stát, kde si osoba hledá práci, nejprve vyplatí nárok na dávky, doložený formulářem E303, a vyplacené dávky později nahlásí na Centru mezistátních úhrad /Zentrale Ausgleichstelle/ k úhradě. V žádném případě nesmí být nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen přímo úřadem práce.

Důležité informace také na http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad.

Uznávání pracovních kvalifikací

V Dohodě o volném pohybu osob podepsané Švýcarskem a Evropskou unii je obsažen i systém uznávání diplomů a vztahuje se i na nové státy EU. Tento systém platí pro regulované povolání. Povolání jsou považována za regulovaná, jestliže pro jejich výkon v zemi je požadováno vlastnictví diplomu. Pro uznání diplomu z jiné země je důležité, aby obsah a dálka vzdělání byly srovnatelné.

Jak postupovat v případě regulovaného povolání:

 • Kontaktovat švýcarský národní úřad pro uznávání diplomů
 • Kontaktní úřad předá žadatele odpovědné instituci
 • Požadované doklady jsou:
  • vyplněný formulář žádosti
  • kopie identifikačního dokladu
  • diplom
  • doklad o odborných zkušenostech
 • Dále mohou být požadovány: osobní posudek, zdravotní posudek, řidičský průkaz a doklad, že nejste insolventní.
 • Doklady musí být přeložené do úředního jazyka hostitelské země a pokud je to nutné i ověřené.

Švýcarský kontaktní úřad pro uznávání profesních diplomů:

Nationale Kontaktstelle für Berufsdiplome
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
Effingerstrasse 27
CH-3003 Bern
tel.: +41 31 322 21 29
fax: +41 31 324 69 15
email: info@bbt.admin.ch
web: http://www.bbt.admin.ch/

Pro další informace kontaktujte:

Blaise Roulet, Leiter Leistungsbereich Fachhochschulen, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT
Frédéric Berthoud, EU-Koordinator, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT,
tel.: 031 325 58 66

Zdravotní péče a pojištění

Pojištění zdravotní péče je povinné pro všechny osoby bydlící ve Švýcarsku. Dospělí a děti jsou pojištěni individuálně. Každá pojištěná osoba hradí individuální pojistné, které se neurčuje dle výše příjmu, nýbrž závisí na výběru pojišťovny, místu bydliště a na zvolené formě pojištění.

Pojištění hradí dávky v nemoci, v případě úrazu a mateřství, ambulantní i stacionární ošetření a léky předepsané lékařem. Ošetření u zubaře není z pojištění hrazeno. Pojištěná osoba si poskytovatele volí sama a na pojištění se podílí maximální roční částkou.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí ve Švýcarsku, spadáte do švýcarského zdravotního systému a v ČR máte nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje ve Švýcarsku a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti ve Švýcarsku čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete ve Švýcarsku vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění ve Švýcarsku, aby po vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete. Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 236 033 411
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

Jak najít zaměstnání

A. Úřady práce

B. Agentury práce

C. Internet

Švýcarské zprostředkovatelny, které mají zájem o zdravotní sestry z České republiky:

Heinz Zimmermann 
tel: 00 41 56/ 210 28 38
fax:00 41 56/ 210 28 39 
e-mail: zima@consulting-zimmermann.ch  
 
Urs Käch

tel: 00 41 41 280 32 32

e-mail: advokaech@bluewin.ch
web: http://www.advokaech.ch/

Yvonne Achermann
e-mail: y.achermann@curaviva.ch
web: http://www.curaviva.ch/

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Ve Švýcarsku nebyla na národní úrovni stanovena minimální mzda.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba se liší podle druhu povolání. Průměrná délka je 41,5 hodin za týden. Vyšší pracovní pozice mají většinou 45 hodin za týden. Nejvyšší limit pro všechny zaměstnance je 50 hod./týdně

Délka řádné dovolené:

 • pro zaměstnance do 20 let včetně => 5 týdnů
 • pro zaměstnance nad 20 let => 4 týdny

Tato minimální doba může být ujednáním v pracovní smlouvě prodloužena.

Ve Švýcarsku je 6 – 13 státní svátků (dnů pracovního klidu) ročně, ne všechny svátky jsou vždy dnem pracovního klidu.

Sídla velvyslanectví a použité zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice
Pevnostní 588/7
P.O.Box 84
162 00 Praha – Střešovice
tel.: +420 220 400 611
fax: +420 224 311 312

Otevírací hodiny:

 • pondělí – úterý 9:00 – 12:00
 • čtvrtek – pátek 9:00 – 12:00

Vyslanectví České republiky ve Švýcarsku
Ambassade de la République Tcheque
Muristrasse 53 (vchod z Burgernzielweg)
P.O.Box 537
3006-Bern
tel.: 0041 31 35 04 070
fax: 0041 31 35 04 098
e-mail: bern@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/bern

Použité zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek