Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Francie

7. 11. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na francouzském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami ve Francii.

Úvodní informace

 • Oficiální název: Francouzská republika
 • Rozloha: kontinentální Francie 551 602 km2
 • Hlavní město: Paříž (2,11 miliónu obyvatel, celá aglomerace 9,6 miliónu)
 • Obyvatelstvo: 60,7 milionů  (zhruba 80 % bydlí ve městech)
 • Správní rozdělení: 26 regionů (z toho 4 zámořské), dělených do 100 departmentů.
 • Úřední jazyk: francouzština
 • Měna: EUR

Právo k pobytu ve Francii má od 1. května 2004 každý občan České republiky, který ve Francii pracuje a nebo nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat ve Francii, pokud jsou občany některého členského státu EU.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Každý zájemce o zaměstnání ve Francii má právo zde legálně pracovat a tudíž povinnost platit daně a pojištění. Tím získává nárok na sociální dávky a vyplácení důchodů.

Občané České republiky nepotřebují pro práci ve Francii od 1. 7. 2008 pracovní povolení.

Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání francouzských občanů (Kodex pracovního práva – Code du Travail).

Informace:

Další informace o podmínkách pohybu osob ve Francii naleznete na  internetu:

Povinná registrace

Viz informace 4. Povolení k pobytu

Povolení k pobytu

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na francouzském území legálně pobývat bez povolení k pobytu. O povolení k pobytu (Carte de séjour) si ovšem v případě zájmu může zažádat osobně na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu. V Paříži se žádá na policejní prefektuře. K žádosti o povolení k pobytu je potřeba předložit cestovní pas, 3 pasové fotografie a doklad o ubytování ve Francii (např.nájemní smlouvu).

Další informace: http://ec.europa.eu/eures/ – sekce Život a práce anebo na http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml.

Sociální zabezpečení a daňová problematika – formulář U1/E301

Občané České republiky si pro účely podání žádosti o francouzské sociální dávky mohou na úřadu práce v České republice vyžádat formulář U1/E301, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v ČR. Vyplněný a potvrzený formulář žadatel předkládá na příslušných úřadech ve Francii. Získání sociálních dávek ve Francii závisí na splnění přísných kritérií, platných pro české občany.

Více informací nalezne na stránkách francouzského Ministerstva sociálních věcí, zaměstnanosti a solidarity http://www.social.gouv.fr/.

Zaměstnanci ve Francii mají povinnost odvádět daně z příjmu francouzskému daňovému úřadu za podmínky, že v zemi setrvají déle než 6 měsíců. Daň z příjmu platí všechny výdělečně činné osoby samy, bez intervence zaměstnavatele. Daňové formuláře pro přiznání příjmu za uplynulý rok rozesílá daňový úřad vždy v únoru. Daňový poplatník může platit daně zálohově buď měsíčně nebo ve 3 splátkách ročně v únoru, květnu a září. Daň za první pracovní rok se platí jednorázovou platbou v září následujícího roku. Daň z příjmu se počítá z čisté mzdy, individuelně, v závislosti na situaci plátce daně (daňové úlevy). Průměrná výše daně z příjmu je 28%, maximální výše je 49,58%.

Každý pracující je rovněž povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy, průměrná výše je 23%.

Z povinného sociálního pojištění (Sécurité sociale) se hradí jen část nákladů zdravotní péče (max. 70 % z ceny lékařského ošetření), proplácení léků, rehabilitací, zubní a lázeňské péče je ještě nižší. Proto je vhodné dokoupit si doplňkové komerční připojištění.

Více informací: http://ec.europa.eu/eures/ – sekce Život a práce

Po ukončení pracovního poměru ve Francii si ještě před odjezdem do České republiky požádejte o vystavení formuláře U1 (dříve E 301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

Před odjezdem z Francie můžete požádat o vystavení formuláře U1 na DIRRECTE (Direction Départementale du Travail et de l''Emploi).

Pokud žádáte o vystavení formuláře U1 z České republiky, požádejte písemně prostřednictvím příslušného úřadu práce (v místě Vašeho trvalého bydliště), který zasílá žádost na adresu:

Pole emploi services
TSA 10107
92891 Nanterre cédex 09
France
http://www.pole-emploi.fr
tel.: +33 1 46 52 97 00, +33 1 46 52 26 23
e-mail: EXPATRIESGarp@pole-emploi.fr

Se žádostí je nutné předložit následující dokumenty:

 • Certificat Assedic dernier patron - potvrzení ASSEDIC od posledního zaměstnavatele (zápočtový list)
 • Photocopie cartes d´identité - kopiie cestovního pasu, OP
 • Certificat de travail (tous les patrons) - potvrzení o pracovním poměru (zápočtový list) od všech zaměstnavatelů
 • 6 derniers bulletins de salaire - posledních 6 výplatnic
 • Lettre de licenciement le cas échéant - propouštěcí dopis (pokud došlo k propuštění)

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Francií platí od 1. 7. 2005 (Sb. m. s. 79/2005 Sb.m.s.) – bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš francouzský příjem přiznat ( jste-li českým daňovým rezidentem) v ČR na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (dříve E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (dříve E303)

Transfer dávek podpory v nezaměstnanosti (formulář U2) je možný.

Podstata transferu dávek v nezaměstnanosti spočívá v možnosti nezaměstnané osoby odejít hledat si práci do jiného členského státu EU/EHP/Švýcarska, zároveň si zachovat postavení uchazeče o zaměstnání a pobírat zde podporu v nezaměstnanosti, která mu byla přiznána ve státě, který opouští.

Podmínky a rozsah transferu dávek v nezaměstnanosti - uchazeč o zaměstnání musí zůstat k dispozici úřadu práce před svým odjezdem po dobu nejméně čtyř týdnů poté, co se stal nezaměstnaným. Musí se registrovat do sedmi dnů po dni, kdy přestal být k dispozici úřadu práce ve státě, který opustil, jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce každého členského státu, do kterého přijede a podřídit se kontrolním procedurám, které tam existují. Maximální doba, po kterou je možno dávky exportovat, je tři /šest měsíců od doby, kdy dotyčná osoba přestala být k dispozici úřadu práce státu, který opustila (ovšem za předpokladu, že celková doba pobírání dávek nepřekročí podpůrčí dobu dle právních předpisů tohoto státu). Jestliže se dotyčná osoba vrátí do původního státu před uplynutím doby, po kterou má nárok na dávky, bude pokračovat její nárok na dávky podle předpisů tohoto státu. V opačném případě nárok ztrácí.

Uznávání pracovních kvalifikací

Občan České republiky, který bude ve Francii vykonávat regulované povolání, by se měl obrátit na uznávací orgány ohledně dalších informací a postupů.

U povolání, které není ve Francii regulované (není vyžadována kvalifikace ze zákona), záleží pouze na zaměstnaveteli, zda občana České republiky zaměstná. Občan ČR má právo toto povolání vykonávat stejně jako občan Francie.

Automaticky jsou uznávány diplomy a jiná odborná osvědčení pro následující profese: lékař, zubař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, lékárník, architekt, pokud bylo studium zahájeno po 1. 5. 2004.

Další informace lze nalézt na internetu:

 

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Při turistické návštěvě je možné použít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Podrobnější informace najdete na stránkách Centra pro mezistátní úhrady http://www.cmu.cz/

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU

Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Lékařské ošetření

V případě potřeby vyhledejte veřejné zdravotnické zařízení nebo lékaře.

Každé ošetření musíte nejdříve uhradit sami.

Od lékaře obdržíte potvrzení o ošetření, tzv. Feuille de Soins. Pro úhradu nákladů se s tímto potvrzením a Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím) obraťte na nejbližší pobočku místního nositele zdravotního pojištění – Caisse d‘Assurance Maladie (dále CPAM).

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař. Léky nejprve sami uhradíte. Náklady vám budou refundovány prostřednictvím CPAM.

Pokud jsou léky označené etiketou, je nutné ji přelepit do potvrzení o ošetření, tedy Feuille de Soins.

Nemocniční péče

Doporučení k hospitalizaci vystavuje ošetřující lékař.

V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím).

V případě nemocničního ošetření nemusíte v hotovosti hradit nic, kromě předepsané spoluúčasti.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

 • Za lékařské ošetření 30 % nákladů
 • Laboratorní testy 40 % nákladů

Léky:

 • 65 % nákladů za léky s modrou etiketou
 • 35 % nákladů za léky s bílou etiketou
 • 35 % nákladů za léky bez etikety
 • Nemocniční péče – 20 % nákladů nebo 10,67 EUR/den

Úhrada nákladů

Vaši žádost o úhradu nákladů předložte místní pobočce CPAM včetně Potvrzení o ošetření (Feuille de Soins), Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz) a účtu za ošetření. Spolu se žádostí udejte číslo svého bankovního účtu, případně adresu, na niž má být úhrada zaslána.

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nemohli CPAM navštívit, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do ČR na pobočku své zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila CPAM.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na nemocenskou z důvodu pracovní neschopnosti ve Francii, musí vám francouzský lékař potvrdit pracovní neschopnost a s tímto potvrzením navštivte do 3 dnů od počátku pracovní neschopnosti pobočku CPAM, dále udejte adresu pobytu ve Francii, stejně tak jako českou adresu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu!

 • Více informací získáte u Centre des Liaisons Européenes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), 11 Rue de la Tour de Dames 75436, Paris Cedex 09, tel: +33 /0/1 43461253,
 • v Centru mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel:+420 234 462 041, http://www.cmu.cz/ a také na internetových stránkách EURES: http://ec.europa.eu/eures/ v sekci Život a práce.

zpět na začátek

Jak najít zaměstnání

A) Úřady práce

Národní stránky EURES – http://portal.mpsv.cz/eures
Evropské stránky EURES – http://ec.europa.eu/eures/
Veřejné služby zaměstnanosti ANPE – http://www.pole-emploi.fr/accueil/; http://www.pole-emploi-international.fr/

B) Agentury práce

Cardemploi – http://www.cadremploi.fr/
Cadreonline – http://www.cadresonline.com/
Jobline – http://www.jobline.net/frjob1.htm
Jobsesame – http://www.jobsesame.com/
Pageinterim – http://www.pageinterim.fr/; http://www.lerucher.com/
Annonces+Carrieres – http://annonces-carrieres.com/
Jobs+Adverts – http://www.fr.jobpilot.ch/
Monster – http://www.monster.fr/
Plein emploi – http://www.pleinemploi.fr/
Recrut – http://www.recrut.com/

C) Internet

D) Tisk

Většina francouzských novin otiskuje i nabídku volných pracovních míst.
Libération: http://www.liberation.fr/emploi/index.html
Le Figaro: http://www.cadremploi.fr/
Le Monde: http://www.lemonde.fr/

E) Ostatní

Sezonní práce

http://www.jobs-in-the-alps.com/
http://www.manpower.fr/
CLUB TELI: http://www.teli.asso.fr/

Au pair pobyty

Týká se občanů ČR, kteří se učí francouzsky a jsou registrováni na francouzské škole, kde studují nejméně 3 dopoledne týdně. Týdenní pracovní doba je maximálně 30 hodin. Zdravotní a sociální pojištění se odvádí ve Francii.

CLUB TELI: http://www.teli.asso.fr/

Práce studentů

Studenti z České republiky, řádně zapsaní ke studiu na francouzské univerzitě, mohou pracovat ročně celkem 822,5 hodin. A to buď na poloviční úvazek (17 hodin týdně) nebo na plný úvazek (35 hodin týdně) po dobu 3 měsíců, které po sobě nemusí následovat. Příspěvky na povinné sociální pojištění činí cca 20 % z hrubé mzdy.

Studenti v rámci výměnných pobytů nebo v rámci programu ERASMUS během studia pracovat nemohou.

Více informací na: http://www.campusfrance.org/

Databáze firem ve Francii

Další informace:

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ – Ministerstvo práce a sociálních věcí Francie
http://www.education.gouv.fr/ – Portál vzdělávání
http://www.legifrance.gouv.fr/ – Základní právní předpisy Francie

Jak žádat o práci:

A) Příprava

Při náboru do státní správy musí uchazeči projít písemnou zkouškou a ústním pohovorem. Nábor do malých a středních firem je v kompetenci ředitele firmy. Nábor do velkých firem řídí personální ředitel ve spolupráci s příslušným odborníkem. Některá výběrová řízení jsou prováděna profesionálními agenturami, které vyberou 2–4 kandidáty, které předají firmě.

Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba připravit si podklady pro prezentaci u zaměstnavatele.

Obvykle to jsou:

 • doprovodný dopis (Lettre de candidature)
 • životopis (C.V.) (dactylographié)
 • dotazník zaměstnavatele (pokud ho zaměstnavatel zašle)

B) Doprovodný dopis

Obsah dopisu se zásadně neliší od českých zvyklostí. Píše se ve francouzštině, maximálně na jednu až dvě stránky, na standardní bílý papír, podle francouzského zvyku by měl být napsán rukou. Pro některé typy zaměstnání může být napsán též na počítači a odeslán společně s životopisem e-mailem.

Do levého horního rohu dopisu uveďte Vaše jméno, příjmení, úplnou adresu a telefonní číslo s mezinárodní předvolbou. Datum napište do pravého horního rohu. Pod datum o několik řádek níže uveďte „A l´attention de M. nebo Mme XXX a adresu firmy, u které se ucházíte o práci.

Do dopisu napište jasně důvod, proč odpovídáte na nabídku volného místa, zájem o nabízenou práci ve vztahu k Vašemu vzdělání a zkušenostem, zdůrazněte Vaše znalosti o firmě a zamýšlený přínos.

Doprovodný dopis musí být podepsán (obvykle v pravém dolním rohu).

C) Vzor životopisu

Životopis se píše ve francouzštině, na počítači, obvykle na 1 stránku, přehledně, stručně a přesně s jasným členěním textu. Ten může být řazen chronologicky sestupně nebo naopak. Životopis se nepodepisuje a nedatuje. Posílá se vytištěný na kvalitním papíru (s fotografií pouze na výslovnou žádost v inzerátu).

Životopis by měl obsahovat:

 • osobní údaje (informations personnelles) – jméno, přesnou adresu, číslo telefonu s mezinárodní předvolbou, datum narození nebo věk, místo narození, rodinný stav a státní příslušnost (neuvádět informace o náboženském vyznání, zdravotním stavu, rodině, politické a odborové příslušnosti)
 • údaje o vzdělání a odborné praxi (formation) – u vysokoškolského diplomu nebo odborného profesního certifikátu uvést datum obdržení a pokud možno francouzský ekvivalent, (lze též stručně popsat obsah profesního vzdělání), jazykové znalosti
 • pracovní zkušenosti (expérience professionnell) – tato sekce je velice důležitá – specifikovat podrobně obor, pracovní zařazení nebo účast na profesním kurzu, datum nástupu a odchodu z dané pozice, název firmy, obor činnosti a zastávanou pozici, popište vykonávanou práci a řešené úkoly (není potřeba uvádět důvod změny nebo odchodu z firmy)
 • mimopracovní aktivity (loisirs) – studentské aktivity, aktivity ve volném čase, cestovatelské zkušenosti s vyjmenováním navštívených zemí včetně Francie, sportovní zájmy, literatura, hudba, další neprofesní aktivity
 • reference (références)

D) Pohovor

Na pohovor se dobře připravte. Zjistěte si předem informace o firmě a jejích aktivitách (z internetu, firemních materiálů). Délka pohovorů je různá (od 15 minut až po celý den). Pohovor je většinou individuální, zřídka skupinový. Můžete si přinést kopie diplomů a osvědčení ze zaměstnání, jakož i další dokumenty a reference od zaměstnavatelů, které by mohly firmu zajímat. Součástí pohovorů mohou být speciální psychologické, talentové a osobnostní testy, které se svou délkou liší, mohou trvat jednu hodinu, ale i celý den.

Na závěr můžete požádat o oznámení výsledku vaší žádosti, v případě že bude probíhat další kolo pohovorů, o sdělení termínu konání.

Dobrým zvykem je následně napsat firmě dopis a poděkovat za interview a znovu zmínit důvod vašeho zájmu o místo, o které se ucházíte a zdůraznit přednosti vaší kandidatury.

Výběr uchazečů se koná, především u vyšších pozic, obvykle formou testů nebo také grafologických posudků. Rozhovor v rámci výběrového řízení probíhá ve Francii podobně jako v České republice. Je naprosto obvyklé, že uchazeč je zván na několik pohovorů před konečným rozhodnutím. Oblečení a způsob chování by měly odpovídat pozici. Velice se dbá na to, aby se uchazeč „hodil“ k firmě a kolektivu zaměstnanců. Během rozhovoru dostane uchazeč prostor pro prezentaci své osoby a svých cílů. Zpravidla se hovoří také o mzdových představách.

zpět na začátek

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Minimální hodinová hrubá mzda při smlouvě na plný pracovní úvazek (35 hodin týdně) je 8,86 EUR.

Minimální měsíční hrubá mzda při smlouvě na plný úvazek (35 hodin týdně/151,67 hodin měsíčně) je 1343 EUR.

Při aplikaci 35x52/12x8,71 dochází k nepatrnému rozdílu: jde o 1343,77 EUR hrubé, tj.  1056,24 EUR čisté minimální mzdy.

Výše minimální mzdy je vyhlašována SMIC každý rok s platností od 1. července a závisí na ekonomické situaci.

Více informací: http://ec.europa.eu/eures/ – sekce Život a práce; http://www.pole-emploi.fr/accueil/; http://www.legifrance.gouv.fr/   

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Zákonná pracovní doba je 35 hodin týdně.

Zákonný nárok je na 30 dní dovolené ročně (za každý odpracovaný měsíc 2,5 dne dovolené).

Svátky:

 • 01.01. Nový rok
 • Velikonoční pondělí
 • 01.05. Svátek práce
 • 08.05. Den vítězství
 • květen – 2 církevní svátky s pohyblivým termínem
 • 14.07. Státní svátek
 • 15.08. Církevní svátek
 • 01.11. Dušičky
 • 11.11. Státní svátek
 • 25.12. Vánoce

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Francie v České republice
Ambassade de France
Velkopřevorské nám. 486/2, 118 01 Praha 1
tel: +420 2 51171711
fax:+420 2 51171720 Velvyslanectví
fax:+420 2 51171740 Konzulát
e-mail: ambafrcz@mbox.vol.cz
web: http://www.france.cz/
Provozní hodinu úřadu: 09:00 – 13:00 15:00 – 18:30

Velvyslanectví České republiky ve Francii
Ambassade de la République Tcheque
15, Avenue Charles Floquet, Paris 7, 75008
tel: +33 1 40651300
fax:+33 1 40651313
e-mail: paris@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/paris
Úřední hodiny pro veřejnost: po–pá 09:00 – 17:30

Konzulární oddělení

 • Section consulaire, 18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6, Tel: +33 1 44320200, Fax:+33 1 44320212, e-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz
 • Consulat Honoraire Lyon, 4 boulevard Eug ne Deruelle, 69003 Lyon, Tel: +33 4 78622324, Fax:+33 4 78955610, e-mail: lyon@honorary.mzv.cz
 • Consulat Honoraire Monte Carlo, 15 ave de Grande Bretagne, MC 98000 Monte Carlo, Tel: +37 7 93504660, Fax: +37 7 93504425, e-mail: monaco@honorary.mzv.cz
 • Consulat Honoraire Nantes, 13 Allée des Tanneurs, B.P. 74018, 44040 Nantes Cedex 1, Tel: +33 2 40472421, Fax: +33 2 40472487, e-mail: nantes@honorary.mzv.cz
 • Consulat Honoraire Lille, 7 rue des Vicaires, 59000 Lille, Tel: +33 3 20428434, Fax: +33 3 20150657, e-mail: lille@honorary.mzv.cz
 • Consulat Honoraire Nancy, 523, ev.André Malreaux,B.P.1, 546 Villers-les-Nancy, Tel: +33 3 83927109, Fax: +33 3 83927068, e-mail: nancy@honorary.mzv.cz
 • Bureau Consulaire Marseille, Résidence Pierre Vacances, 43, rue des Mousses, 13008 Marseille, Tel/Fax: +33 4 91229704, e-mail: marseille@embassy.mzv.cz

Kontakty na Velvyslanectví ČR ve Francii a jiné důležité kontakty naleznete v pravém sloupci sekce věnované Francii v rubrice Teritoriální informace portálu BusinessInfo.cz

Informace související s podnikáním a použité zdroje informací

Informace související s podnikáním

Česká fyzická nebo právnická osoba může podnikat ve Francii buď formou práva na usazení (zřízení podniku, organizační složky) nebo formou dočasného, příležitostného poskytování služeb živnostníky (OSVČ). V obou případech platí povinnost řídit se francouzským právním řádem. To uplatňuje velice přísná kriteria v oblasti poskytování služeb občany EU  ve Francii a s tím spojeného i vysílání pracovníků. Ti mohou být z hlediska francouzských právních norem posuzováni i jako pracovníci v závislé činnosti (i když jim je v ČR vystaven formulář E101), s povinností odvádět sociální pojištění a daně do francouzského systému.

Občanům České republiky, kteří hodlají vykonávat  regulovanou činnost ve Francii vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu /odbor živností, na základě písemné žádosti, osvědčení, pokud na území České republiky byla předmětná regulovaná činnost vykonávána ve formě živnosti na základě živnostenského oprávnění.

Formulář žádosti

Kontaktní místo pro uznávání kvalifikací: Claudine Lamiral, bureau DRIC B4, 110, rue de Grenelle, F-75007 Paris – viz. Článek 7.

Pro vyřizování formalit spojených s podnikáním je možno obrátit se na Centre de formalites entreprises nebo kontaktovat Svaz živnostenských komor Assemblée permanente des chambres de metiers popř. Francouzské vyslanectví v Praze.

Pro poskytování sezónních služeb OSVČ (neregulovaná činnost) na období kratší než 6 měsíců je nutno kontaktovat Obchodní komoru v místě výkonu práce za účelem registrace a vydání živnostenské karty a prefekturu ohledně povolení k pobytu a certifikátu v případě stánkového prodeje. Informace pro podnikatele a OSVČ poskytne Enterprise Europe Network Praha, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, http://www.enterprise-europe-network.cz/.


Další informace najdete na následujících internetových stránkách:

Nabídky a poptávky zaměstnání na francouzském pracovním trhu v oblasti živností: http://www.artisanat-emploi.fr/

Použité zdroje informací

L‘Europe s‘élargit – informační materiál Ministerstva sociálních věcí, práce a sociální soudržnosti Francie, též http://www.social.gouv.fr/

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek