Pravidla pro podnikání na Kypru

13. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s právními formami podnikání na Kypru, informuje o proceduře registrace OSVČ a také o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří na Kypru. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha9.250 km2
Obyvatelstvo (mil.)0,792
Hlavní městoNikósie / Nicosia
JazykÚřední: řečtina, turečtina. Oficiální dokumenty se publikují i anglicky, závazné znění je řecké. Angličtina velmi rozšířena.
MěnaEuro / EUR (od 1. 1. 2008 nahradilo kyperskou libru – CYP)
Výše HDP na osobu46.900 USD (2007) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,93
Telefonní předvolba+357
Internetová doména.cy

Zdroj: CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)0,80,11,81,52,12,43,7
Inflace (%)2,84,01,92,01,53,7 
Nezaměstnanost (%)3,64,14,75,34,63,9 
Kurs CYP/CZK53,5454,5355,1651,2249,0047,46(24,80 EUR/CZK)

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Δημόσια εταιρεία (Δ. E.) / Public Company LimitedAkciová společnost 
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) / Private Limited CompanySpolečnost s ručením omezenímPočet společníků může být 1 až 50. Výše minimálního kapitálu není stanovena zákonem, ale obecně platí, že se min. výše základního kapitálu pohybuje ve výši 1.000 EUR. Minimální vklad jednoho společníka je stanoven na 1 EUR.
Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε. Ε.) / General PartnershipVeřejná obchodní společnostVeřejná obchodní společnost musí být zaregistrována v Registru obchodních společností do 1 měsíce od založení. Do registru se vkládají informace o jménu společnosti, adrese, předmětu činnosti, atd. V.o.s. může mít 2 – 20 společníků, v případě výkonu bankovní činnosti max. 10 společníků. Registrační poplatek je stanoven na 102,52 EUR.
Ομόρρυθμη εταιρεία / Limited PartnershipKomanditní společnostObdoba k.s. v ČR. Registrační poplatek je stanoven na 102,52 EUR.
Αυτοεργοδοτούμενος / Sole proprietorshipPodnik jednotlivce / OSVČ 

Zdroj: Euro Info Centrum Kypr, http://www.hmiaccountants.com

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

Založení společnosti na Kypru je poměrně jednoduché. Je to odrazem minulosti Kypru coby daňového ráje. Daňové zvýhodnění zahraničních společností sice skončilo se vstupem země do EU, nicméně snaha přilákat zahraniční společnosti na Kypr zůstává. Kypr se sám již neoznačuje za daňový ráj, ale za zemi daňových pobídek.

 • Přibližná délka procesu založení: cca 2 týdny
 • Přibližné náklady na založení: min. cca 620 EUR
Proces založení společnosti s ručením omezeným
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Schválení navrhovaného jména společnosti vedoucím obchodního rejstříku.8,54 EUR2–4 dnyObchodní rejstřík (Registrar of Companies)
2.Sepsání stanov a společenské smlouvy.Smluvní cena (min. cca 500 EUR) Libovolný právník
3.Předložení základních dokumentů (společenská smlouva a stanovy, které musí obsahovat náplň činnosti společnosti a pravidla jejího uspořádání a funkcí, dále seznam ředitelů a jméno jednatele a adresu registrované kanceláře, která bude také adresou pro doručování písemností). Ten společnost registruje a vydá potřebné dokumenty svědčící o registraci.102,52 EUR + 0,6 % ze zapisovaného základního kapitálu.110 dníRegistrar of Companies

Zdroj: Department of the Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mydeltaquest.com

1 Při založení společnosti bez základního kapitálu je výše poplatku stanovena na 170,86 EUR.

2.2 Registrace OSVČ

Pro registraci podniku jednotlivce (Αυτοεργοδοτούμενος / Sole proprietorship) na Kypru je potřeba zaslat žádost o registraci do obchodního rejstříku (Registrar of Companies). Za schválení jména podniku se vybírá poplatek ve výši 12 EUR, v případě zrychleného zápisu 25 EUR.

V případě provádění regulované profese na Kypru doporučujeme kontaktovat Ministerstvo práce a sociálního pojištění (Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Ministry of Labour and Social Insurance), konkrétně oddělení práce (Τμήματος Εργασίας / Department of Labour).

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Zahraniční společnosti mohou na Kypru založit svou pobočku (branch). Do jednoho měsíce od založení pobočky je nutné do obchodního rejstříku (Registrar of Companies) vložit následující informace:

 • Notářsky ověřenou kopii stanov a společenské smlouvy podniku;
 • Seznam ředitelů a jednatelů společnosti;
 • Jména a adresy osob sídlících na Kypru pověřených jednat jménem společnosti.

zpět na začátek

3. Daňový systém

Pro zdanění příjmů na Kypru je rozhodující, zda se jedná o kyperského daňového rezidenta či nerezidenta. Rezidentem je každá fyzická osoba, která pobývá v příslušném kalendářním roce na Kypru více než 183 dní. U právnické osoby je za rezidenta považovaná firma, která má řízení a kontrolu na Kypru. U rezidentů jsou zdaněny všechny příjmy tj. plynoucí jak ze zdrojů na Kypru, tak v zahraničí, zatímco u nerezidentů jsou zdaněny pouze příjmy dosažené na Kypru, u právnické osoby prostřednictvím její stálé provozovny umístěné na Kypru.

3.1 Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob (Φόρος Εισοδήματος φυσικών προσώπων / Personal Income Tax)

Sazby uvalené na příjem fyzických osob
Zdanitelný příjem (EUR)Sazba (%)
do 19.5000
19.501 – 28.00020
28.001 – 36.30025
nad 36.30030

Od daně jsou osvobozeny např. úroky, dividendy, jednorázová odměna při odchodu do důchodu, odškodnění v případě úmrtí či úrazu, zisky z prodeje cenných papírů či sumy plynoucí fyzické osobě z plateb do schválených fondů (různé typy spoření). U příjmu lze uplatnit následující odečitatelné položky: příspěvky odborové organizaci či profesnímu sdružení, ztrátu ze současného roku a předchozích let, příspěvky na schválenou charitu, náklady na údržbu památkově chráněných budov (do cca 342, 513, 598 EUR/m2 podle velikosti budovy), příspěvky na sociální, zdravotní a penzijní pojištění (do výše 1/6 zdanitelného příjmu), srážky na životní pojistné (je stanoveno omezení na 7 % pojistné hodnoty).

Zvláštní příspěvek na obranu (Έκτακτη Αμυντική Εισφορά / Special contribution for Defence)

Příspěvek na obranu odvádějí pouze kyperští daňoví rezidenti. Fyzické osoby odvádějí 15 % z dividend společností se sídlem na Kypru (firmy neplatí) a rovněž 15 % z dividend společností se sídlem mimo Kypr. Firmy neodvádějí příspěvek na obranu z dividend společností se sídlem mimo Kypr za podmínky, že společnost (plátce daně) vlastní alespoň 1 % společnosti, která vyplácí dividendy. Avšak v případě, že více než 50 % činnosti společnosti, která platí dividendy, vyústí přímo či nepřímo v kapitálový příjem a cizí daň je významně nižší než daň placená na Kypru, jsou tyto dividendy vyplácené právnickým osobám rovněž zdaněny 15 %.

Příjmy z úroků vzniklých z běžné činnosti firmy jsou od daně osvobozeny, ostatní úroky jsou v principu zdaněny 10% jak u fyzických, tak u právnických osob. Nepřesáhneli celkový výnos fyzické osoby v zdaňovaném roce příjem 11.960 EUR, sníží se daň na 3 %. Sazbou 3 % jsou rovněž zdaněny zisky z pronájmu.

Aby bylo zamezeno vyhýbání se 15 % dani akumulací zisků, vychází se z předpokladu 70 % rozdělení účetního zisku (po určitých úpravách) v případech, kdy nedojde k rozdělení zisku do 2 let od konce finančního roku, ve kterém byl zisk vytvořen. Po skutečném vyplacení dividend se daň doměří.

Daň se odvádí ve dvou splátkách, a to vždy 30. června a 31. prosince.

Daň z příjmu právnických osob (Φόρος εισοδήματος Εταιρίες / Corporation Tax)

Na Kypru existují dvě sazby daně z příjmu právnických osob, sazba 10 % se týká soukromých firem, na příjmy polostátních organizací je uvalena sazba 25 %. Od daně jsou osvobozeny dividendy, zisk z prodeje cenných papírů, zisky stálých provozoven v zahraničí a úroky, které nevznikly běžnou činností společnosti či činností, která je s běžnou činností úzce spojená. Mezi odečitatelné položky patří příspěvky na schválené charitativní účely, příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění a schválené zaměstnanecké fondy, náklady na údržbu památkově chráněných budov (do cca 342, 513, 598 EUR/m2 podle velikosti budovy) a výdaje na reprezentaci (do 17.086 EUR, ale jen v případě, že výdaje nepřekročí 1 % hrubého příjmu).

Daňové ztráty společnosti vzniklé v průběhu zdaňovaného období, které nemohou být započteny vůči jiným příjmům, mohou být započteny vůči budoucím ziskům bez časového omezení. Toto pravidlo lze uplatnit na jakékoli ztráty vzniklé od roku 1997. Ztráta jedné společnosti může být započtena vůči ziskům jiné společnosti za předpokladu, že:

 • jedna ze společností drží minimálně 75 % akcií druhé společnosti;
 • nejméně 75 % hlasovacích práv společností je drženo jinou společností.

Ztráty stálé provozovny v zahraničí mohou být započteny vůči ziskům mateřské společnosti na Kypru.

V rámci reorganizace společností lze převody pohledávek a závazků mezi společnostmi provést bez jakýchkoliv daňových dopadů. Reorganizace zahrnuje sloučení společnosti, rozdělení společností, převod aktivit a výměnu akcií.

Odpisy z majetku:

 • 3 % u komerčních budov a bytů,
 • 4 % u průmyslových staveb, zemědělských staveb a hotelů,
 • 10 % z pořizovací ceny (stroje a zařízení, nábytek a vybavení, televize a videa, podlahové krytiny),
 • 15 % u zemědělských strojů,
 • 20 % u počítačů vč. operačního systému, motorek a užitkových motorových vozidel,
 • 25 % u traktorů, buldozerů, samohybných nakladačů a rypadel,
 • 33,3 % u software a nástrojů.

Daň z převodu nemovitostí (Δικαιώματα Κτηματολογίου / Transfer Fees for Immovable Property)

Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena na 3 – 8 % z tržní ceny nemovitosti stanovené odhadem katastrálního úřadu. Převod nemovitosti mezi příbuznými také podléhá dani, a to ve výši 4 – 8 % z pořizovací hodnoty nemovitosti.

Daň z nemovitostí (Φόρος ακίνητης περιουσίας / Immovable Property Tax)

Ročně odváděná daň z tržní hodnoty nemovitosti stanovené k 1. 1. 1980
Hodnota majetku (EUR)Sazba (%)
do 170.8600
170.861 – 427.1502,5
427.151 – 854.3003,5
nad 854.3004

Daň se odvádí vždy na konci září daného roku a není odpočitatelnou položkou daně z příjmu právnických osob.

3.2 Nepřímé daně

DPH (φόρος προστιθέμενης αξίας – Φ-ΠΑ / Value Added Tax – VAT)

DPH na Kypru má čtyři sazby sazby – 15 %, 8 %, 5 % a 0%. Základní sazbě podléhá všechno zboží a všechny služby, na které se nevztahuje žádná nižší sazba nebo vynětí z DPH. Snížené sazbě ve výši 8 % podléhají především služby spojené s cestovním ruchem – hotelové a restaurační služby (s výjimkou prodeje alkoholických nápojů, na který je uvalena základní sazba), místní námořní doprava a meziměstská autobusová doprava. Snížené sazbě ve výši 5 % podléhají noviny a časopisy, knihy, hnojiva a insekticidy užívané pro zemědělské účely, nebalená voda, plyn, různé zboží pro handicapované osoby, zmrzlina a podobné produkty, slané a kořeněné výrobky z cereálií, vstup do divadel či na sportovní utkání či lázeňská a zubařská péče. Sazba ve výši 0% se vztahuje na základní potraviny, léky a vývoz.

Od DPH jsou osvobozeny:

 • zdravotnické služby;
 • pojištění a finanční služby;
 • převod nemovitého majetku;
 • poštovní služby.

Povinnost registrace k DPH vyvstává v okamžiku obratu převyšujícího 15.600 EUR v předchozích 12 měsících. V případě intrakomunitárního zakoupení zboží na Kypru je tento strop snížen na 10.251,61 EUR. V případě rezidentů v jiném členském státě EU provádějících dálkový prodej na Kypru se tento strop zvyšuje na 35.000 EUR.

Spotřební daně (φόροι καταναλώσεωσ / Excise duties)

Spotřební daň se odvádí především za:

 • paliva (minerální oleje, uhlovodíky, bezolovnatý benzín, motorový olej, plynový motorový olej, kerosin do motoru, těžký topný olej, zkapalněný motorový plyn, přírodní plyn, uhlí a koks na topení)
 • motorová vozidla (podle kategorie vozidla a objemu motoru)
 • alkohol (ethylalkohol, pivo, meziprodukty)
 • tabák a tabákové výrobky
 • kožené oděvy
 • kohoutky a baterie, koupelnové příslušenství z drahých kovů

3.3 Daňové povinnosti podniku jednotlivce

Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí 11,6 % ze svého příjmu do Fondu sociálního pojištění.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouva nemusí být vyhotovena písemně, ale je zvykem připravit a oboustranně podepsat dokument obsahující tyto informace o:

 • místu výkonu práce;
 • sídle společnosti;
 • vykonávané práci a povinnostech zaměstnance;
 • datu začátku pracovního poměru;
 • datu ukončení pracovního poměru v případě smlouvy na dobu neurčitou;
 • délce placené dovolené;
 • délce pracovní doby;
 • výši mzdy.

4.1 Regulace pracovního trhu

OblastKyperská praxe
Zkušební dobaJe pevně pro obě strany stanovená na 26 týdnů, během kterých mohou jak zaměstnavatel tak zaměstnanec ukončit poměr okamžitě bez udání důvodu.
Pracovní dobaMaximální týdenní pracovní dobu určují pro jednotlivá odvětví kolektivní smlouvy různě. Standardní pracovní doba se pohybuje mezi 38 a 40 hodinami týdně. Maximálně lze včetně přesčasů odpracovat 48 hodin týdně. Pokud doby nepřetržité práce přesáhne 6 hodin, zaměstnanec má nárok na 15 minut přestávky. Minimální doba odpočinku mezi směnami 11 hodin.
Placená dovolenáZaměstnanci pracující 5 dní v týdnu mají nárok na 20 dní placené dovolené, zaměstnanci pracující 6 dní v týdnu mají nárok na 24 dní placené dovolené. Kolektivní smlouvy mohou stanovit delší dovolenou.
Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavateleVýpovědní lhůta se odvíjí od délky zaměstnání. Zaměstnanec pracující pro daného zaměstnavatel déle než 104 týdnů (2 roky), má v případě propuštění nárok na platbu z fondu nadbytečnosti, do kterého zaměstnavatel povinně odvádí 1,2 % z výše mzdy zaměstnance.
Další ustanoveníMinimální mzda je od 23. dubna 2008 stanovena ve výši 789 EUR měsíčně.

Zdroj: EURES

4.2 Odvody za zaměstnance

Odvody hrazené zaměstnavatelem do systému sociálního zabezpečení
Příspěvek do fondu sociálního pojištění6,3 %
Příspěvek do fondu nadbytečnosti1,2 %
Příspěvek na školení zaměstnanců0,5 %
Celkem8 %

Zaměstnanci povinně odvádějí 6,3 % z výše svého příjmu do fondu sociálního pojištění. Tomuto odvodu podléhají měsíční příjmy do výše 3.836 EUR, část příjmu přesahující tuto hodnotu je tedy od odvodu osvobozena.

zpět na začátek

5. Užitečné kontakty

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)
Presidential Palace Avenue
14

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek