Pravidla pro podnikání na Maltě

3. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání na Maltě, informuje o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří. Dále jsou uvdeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1. Obecné informace

Rozloha 316 km2
Obyvatelstvo (mil.) 0,4
Hlavní město Valletta
Jazyk Úřední jazyk je maltština, avšak oficiální korespondenci je možné provádět anglicky. Zákony vycházejí dvojjazyčně (maltsky a anglicky), závazná verze je maltská. Rozšířená je i italština.
Měna Euro/EUR (od 1. 1. 2008 nahradilo maltskou liru – MTL)
Výše HDP na osobu 53 400 USD (2007) Srovnání (HDP ČR = 1) 2,21
Telefonní předvolba +356
Internetová doména .mt

1.2. Ekonomický vývoj

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Růst HDP (%) 1,9 0,9 0,4 2,8 2,6 3,1 2,6
Inflace (%) 2,6 1,9 2,7 2,5 0,8 3,1  
Nezaměstnanost (%) 7,5 7,6 7,4 7,3 7,3 6,4  
Kurs MTL/CZK 75,33 74,74 74,74 68,33 65,78 64,57 24,80 (EUR/CZK)

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní název Nejbližší český ekvivalent Poznámky, popis
Private Limited Liability Company (Ltd.) Společnost s ručením omezeným Minimální kapitál činí 1 164,69 EUR. Vyžadováno je minimálně 2 a maximálně 50 společníků. Při splnění určitých podmínek je možné založení s.r.o. i jediným zakladatelem. Při podpisu společenské smlouvy musí být splaceno minimálně 20 % kapitálu.
Public Limited Liability Company (p.l.c.) Akciová společnost Minimální kapitál činí 46 587,47 EUR a společnost musí založit minimálně 2 akcionáři. Při vzniku musí být splaceno minimálně 25 % kapitálu.
Limited Partnership (the partnership ''en commandite'') Komanditní společnosti Obdoba české k. s.
General Partnership (the partnership ''en non collectif'',) Veřejná obchodní
společnost
Obdoba české v. o. s.
Sole Trader/Sole
Proprietorship
Podnik jednotlivce/OSVČ  
Foreign branch Pobočka zahraniční společnosti  

Zdroj: CIA

2.1. Založení společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným (Private Limited Liability Company) musí být zaregistrována v Registru společností (Registry of Companies). Je třeba zvolit zatím nepoužité jméno společnosti a sestavit společenskou smlouvu (Memorandum of Association) a stanovy (Articles of Association).

Společenská smlouva musí obsahovat tyto informace:

 • jméno a adresu všech společníků
 • jméno společnosti
 • maltské sídlo společnosti
 • předmět činnosti společnosti
 • výše základního kapitálu společnosti
 • počet ředitelů v podniku jejich jméno a sídlo
 • jméno a sídlo sekretáře podniku.

Registrace trvá nejčastěji 2–4 pracovní dny, ale pokud má podnik předem připraveny všechny potřebné dokumenty, je možno jej založit za 24 hodin. Při podpisu společenské smlouvy musí být splaceno minimálně 20 % kapitálu. Výše registračního poplatku odváděného Registru společností se odvíjí od výše základního kapitálu podniku a pohybuje se mezi 349,91–1 747,03 EUR. Společnost je třeba zaregistrovat u Oddělení domácích příjmů (Inland Revenue Department), které přidělí společnosti daňové číslo (Tax file number / In-numru tal-fajl tat-taxxa) Více informací o zakládání společností na Maltě poskytuje Malta Financial Services Authority (MFSA) – úřad odpovědný za vedení obchodního rejstříku a registrace společností – http://www.mfsa.com.mt.
Zdroj: http://www.mfsa.com.mt/, http://www.mydeltaquest.com

2.2. Registrace OSVČ

Postup založení podniku jednotlivce (Sole Trader) na Maltě je následující:

 • Registrace u Employment and Training Corporation (ETC) zasláním daného formuláře. Tento formulář je možné získat na úřadovnách či na stránkách ETC: http://www.etc.gov.mt
 • Registrace u Oddělení domácích příjmů (Inland Revenue Department), kontakt je k dispozici níže v sekci Užitečné kontakty.
 • Registrace k DPH u Odboru DPH Ministerstva financí (VAT Department – Ministry of Finance), kontakt je k dispozici níže v sekci Užitečné kontakty.
 • Podání žádosti o živnostenský list u Živnostenského oddělení (Trade department) Ministerstva konkurenceschopnosti a komunikací (Ministry for Competitiveness and Communictions), kontakt je taktéž k dispozici níže v sekci Užitečné kontakty.

2.3. Založení pobočky nebo kanceláře

Pobočku zahraniční společnosti je nutno zapsat do registru společností (Registry of Companies), a to do jednoho měsíce od založení pobočky. K provedení registrace je potřeba:

 • Ověřená kopie společenské smlouvy (Memorandum of Association) a stanov (Articles of Association). Pokud nejsou originály vyhotoveny v angličtině, je nutné přiložit ověřený překlad do angličtiny.
 • Seznam ředitelů či jiných osob pověřených zastupovat zahraniční společnost.

3. Daňový systém

3.1. Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob (Taxxa fuq id-dħul / Income Tax)

Na příjem fyzických osob jsou uvaleny následující sazby
Zdanitelný příjem (EUR) Sazba (%)
do 11 400 0
11 401–20 500 15
20 501–28 000 25
nad 28 000 30

Daň z příjmu právnických osob (Taxxa fuq id-dħul / Income Tax)

Sazba daně z příjmu právnických osob je stanovena na 35 %, na příjmy zahraničních společnosti ale mohou být v rámci investičních pobídek uplatněny nižší sazby.

Odpisy z majetku

Majetek Počet let odpisování
počítačové vybavení a elektronika 4
software 4
motorová vozidla 5
nábytek a doplňky 10
letadla 12
lodě a plavidla 10
zařízení pro komunikaci a vysílání 6

Daň z převodu nemovitostí

Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena na 5 % z reálné hodnoty či odhadované hodnoty, podle toho, která je vyšší. Snížená sazba je uplatněna na obytné domy nebo na majetek, který je pořízen za účelem užívání jako obytný dům. Tato snížená sazba ve výši 3,5 % je pak uvalena na prvních 116 487,67 EUR hodnoty majetku. V případě, kdy jde o převod tzv. causa mortis, kdy byl daný obytný dům pravidelně užíván zesnulým jako obydlí, prvních 35 000 EUR z převáděné nemovitosti je od daně osvobozeno.

Na Maltě neexistují dědické či darovací daně.

3.2. Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty (Vaska / Value added tax – VAT)

Na Maltě existují 3 sazby DPH, základní sazba ve výši 18 %, snížená 5% sazba a nulová sazba. Snížená 5% sazba je uvalena na ubytování v hotelu, elektřinu, cukrovinky, zdravotní doplňky, předměty pro zdravotně postižené, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti. Sazba 0 % se vztahuje na mezinárodní dopravu zboží a osob, opravy letadel a lodí, zlato, lidskou stravu, léky, atd.

Od DPH jsou osvobozeny:

 • bankovní a pojišťovací služby
 • kulturní a náboženské služby
 • poštovní služby
 • vzdělání
 • zdravotnictví atd.

Povinnost registrace k DPH vzniká tehdy, kdy příjem pocházející zejména z dodání zboží převýší 34 941 EUR nebo tehdy, kdy příjem pocházející zejména z poskytování služeb převýší 23 294 EUR či v případě, kdy příjem z jiných aktivit převýší 13 976 EUR.

Spotřební daně (Dazju / Excise duty)

Spotřební daně jsou na Maltě uvaleny na alkoholické a tabákové výrobky. Bližší informace k dispozici na http://finance.gov.mt/image.aspx?site=CUST&ref=Guide1.

3.3. Daňové povinnosti podniku jednotlivce

OSVČ odvádí příspěvky sociálního pojištění ve výši 15 % ze svého čistého příjmu. Minimální týdenní výše příspěvku je stanovena na 20,68 EUR, max. na 47,89 EUR.

4. Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
Oblast Maltská praxe
Zkušební doba Zpravidla šestiměsíční, lze dohodnout kratší dobu. První měsíc mohou obě strany ukončit pracovní poměr bez udání důvodů okamžitě, po měsíci se zavádí týdenní výpovědní lhůta.
Pracovní doba Standardní pracovní doba je 40 hodin týdně, maximální včetně přesčasů pak 48 hodin. Minimální doba odpočinku mezi směnami činí 11 hodin. Každý zaměstnanec má v případě nepřetržité práce v trvání šesti hodin nárok na přestávku v práci. Noční práce nemůže v průměru přesáhnout 8 hodin denně.
Placená dovolená Každý zaměstnanec má nárok na minimálně 25 dní placené dovolené. Obvykle vzniká nárok na dovolenou po uplynutí zkušební doby, ale je možné uzavřít i jinou dohodu.
Nemocenská Počet dní placené nemocenské je regulován kolektivnímismlouvami. Minimální rozsah je 12 dní ročně s platem v plné výši a 12 dní s platem v poloviční výši.
Výpovědní lhůta shodně pro obě
strany
V závislosti na délce trvání pracovního poměru od 7 dnů do 3 měsíců:
- 7 dnů pří délce pracovního poměru od 1 do 6 měsíců
- 2 týdny při délce 6 měsíců až 2 roky
- 4 týdny při délce 2 až 4 roky
- 8 týdnů při délce 4 až 7 let
Za každý další rok se výpovědní doba prodlužuje o 1 týden až do délky 12 měsíců.
Další ustanovení Minimální mzda je od 1. ledna 2008 stanovena ve výši 617,05 EUR měsíčně.

Zdroj: EURES

4.1. Odvody za zaměstnance

Zaměstnavatel odvádí 10 % z týdenního platu zaměstnance na sociální pojištění. Maximálně může tento týdenní odvod dosáhnout výše 31,94 EUR. Odvod v totožné výši strhne zaměstnavatel svému zaměstnanci, v tomto případě je tedy poplatníkem zaměstnanec, na zaměstnavateli je pouze povinnost příslušnou částku strhnout a odvést.

5. Užitečné kontakty

Employment and Training Corporation (ETC)
Hal Far, BBG 3000, Malta
Tel: +356 2165 4940
Fax: +356 2220 1802
E-mail: etc@gov.mt
http://www.etc.gov.mt/site/page.aspx?pageid=2191

Oddělení domácích příjmů (Inland Revenue Department)
E-mail: taxpayerservice.ird@gov.mt
http://www.ird.gov.mt/

Živnostenské oddělení (Trade Department) Ministerstva konkurenceschopnosti a komunikací (Ministry for Competitiveness and Communictions)
Commerce Division
Lascaris,
Valletta – CMR 02
Tel: 25690209
Fax: 21 240 516

Ministerstvo financí – oddělení pro DPH (VAT Department – Ministry of Finance)
16, Centre Point Building
Triq ta'' Paris
Birkirkara CMR 02
Tel: 21499330-4/6
Email: vat@gov.mt
http://www.vat.gov.mt/default.asp?lang=en

Oddělení pro DPH na ostrově Gozo
Triq Enrico Mizzi
Victoria VCT 10
Tel: 21560481
Fax: 21460482

Maltská obchodní a podnikatelská komora (The Malta Chamber of Commerce and Enterprise)
http://www.chamber.org.mt/

Ministerstvo financí, hospodářství a investic (Ministry of Finance, the Economy and Investment)
Maison Demandols
South Street
Valletta VLT 2000
Tel: 21 249 640-5, 2599 8000
Fax: 2599 8311
E-mail: info.mfin@gov.mt
http://mfin.gov.mt/

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministeru ta´l-Affarijiet Barranin / Ministry of Foreign Affairs)
Palazzo Parisio,
Merchants Street
Valletta VLT 2000
Tel: 2204 2340, 21 242 191
Fax: 21 235 032
E-mail: info.mfa@gov.mt
http://www.foreign.gov.mt

Ministerstvo pro infrastrukturu, dopravu a komunikace (Ministeru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni / Ministry for Infrastructure, Transport and Communications)
168, Triq id-Dejqa
Valletta – VLT 1433
Tel: 21 226 808, 21 250 685
Fax: 21 250 700
E-mail: mitc@gov.mt
http://www.mitc.gov.mt

Ministerstvo pro zdroje a venkov (Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali / Ministry for Resources and Rural Affairs)
Barriera Wharf
Valletta VLT 1970
Tel: 2295 2000 – 2295 2222
Fax: 2295 2212
E-mail: info.mrra@gov.mt
http://www.mrra.gov.mt

Úřad pro životní prostředí (Ghall-bniedem u l-ambjent / Malta Environment and Planning Authority)
P.O. Box 200, Marsa GPO 01, Malta
Tel: 2290 0000
http://www.mepa.org.mt/

Malta Enterprise – Agentura zodpovědná za podporu zahraničních investic a průmyslového rozvoje
Industrial Estate San Gwann Malta
Tel: +356 2542 0000
Fax: +356 2542 3401
Email: info@maltaenterprise.com
http://www.maltaenterprise.com/

Malta Enterprise – kancelář na ostrově Gozo
Xewkija Industrial Estate
Xewkija
Gozo, Malta
Tel: 2156 4700
Fax: 2156 4825
Email: gozo.office@maltaenterprise.com

Odkazy na řadu institucí na Maltě
http://www.maltaenterprise.com/useful_links.aspx

Maltská centrální banka (Bank Centrali ta'' Malta/Central Bank of Malta)
Pjazza Kastilja
Valletta, VLT 1060,
MALTA
Tel: (+356) 2550 0000
Fax: (+356) 2550 2500
Email: info@centralbankmalta.org
http://www.centralbankmalta.org/

6. Další informace

6.1. Anglicky

6.2. Česky

Honorární konzulát České republiky na Maltě (Honorary Consulate of the Czech Republic)
Pjazza Celsi 2, Naxxar
NXR 03
Tel: 00356/21222254
Fax: 00356/21242552
E-mail: naxxar@honorary.mzv.cz, lavaletta@embassy.mzv.cz
http://www.czech-malta.com

Konzulát Maltské republiky
Malá Štupartská 7/634, Praha 1
110 00
Tel: 224 815 372, 224 815 377
Fax: 224 815 379
E-mail: flamini@t-m-i.cz

Encyklopedie MZV
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html

BusinessInfo
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/malta/1001456/

Životní a pracovní podmínky na Maltě
http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/malta

Tento soubor vznikl jako součást projektu Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, ve spolupráci Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a expertů z Centra pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network (dříve Euro Info Centra Praha). Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Publikace jerovněž k dispozici na vládním informačním portálu o EU http://www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně. Nejnovější verzi tohoto souboru naleznete na stránkách Svazu obchodu a
cestovního ruchu České republiky – http://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek