Pravidla pro podnikání na Slovensku

3. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání na Slovensku, přibližuje, jak založit společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a jak založit firemní pobočku nebo kancelář. Dále jsou k dispozici informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha 48.845 km2
Obyvatelstvo (mil.) 5,382
Hlavní město Bratislava
Jazyk Slovenština, maďarština
Měna Slovenská koruna / SKK (od 1. 1. 2009 Euro)
Výše HDP na osobu 17.584 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,8
Telefonní předvolba +421
Internetová doména .sk

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Růst HDP (%) 4,8 4,8 5,2 6,5 8,5 10,3 7,0
Inflace (%) 3,5 8,4 7,5 2,8 3,7 2,5  
Nezaměstnanost (%) 18,7 17,6 18,2 16,3 13,4 11,1  
Kurs 100 SKK/CZK 69,88 77,27 79,09 76,10 74,85 82,30 81,77

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní název Nejbližší český ekvivalent Poznámky, popis
Spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o. Společnost s ručením omezeným Společnost je možné založit minimálně jedním a maximálně padesáti společníky. Minimální výše základního jmění je stanovena na 200.000 SKK, společník musí vložit vklad v minimální výši 30.000 SKK. Nepeněžitý vklad musí být splacený před vznikem společnosti (tj. jejím zápisem v Obchodním rejstříku). Před podáním návrhu na zápis společnosti v Obchodním rejstříku musí být splacených min. 30 % každého vkladu. Pokud společnost zakládá jediný společník, musí být základní jmění splacené v plné výši.
Akciová spoločnosť a. s. Akciová společnost Minimální základní jmění 1.000.000 SKK. Před vznikem společnosti (tj. před jejím zápisem v Obchodním rejstříku), musí být splacených 30 % peněžních vkladů a všechny nepeněžité vklady. Poplatek za zápis v obchodním registru je stanoven na 20.000 SKK plus poplatky za vydání osvědčení k podnikání a notářské poplatky za ověření podpisů a sepsání zakladatelské listiny nebo zakladatelské smlouvy.
Verejná obchodná spoločnosť – v. o. s. Veřejná obchodní společnost obdoba v. o. s. v ČR
Komanditná spoločnosť – k. s. Komanditní společnost obdoba k. s. v ČR
Podnik jednotlivca podnik jednotlivce / OSVČ  
Tichá spoločnosť Tiché společenství Nezapisuje se do OR, neexistuje jako právnická osoba. Jméno tichého společníka není veřejnosti známé, poskytuje finanční prostředky a nepodílí se na vedení společnosti. Tichý společník má právo k nahlédnutí do roční účetní uzávěrky a vedení účetnictví.

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Přibližná délka procesu založení: min. 25 dní
 • Přibližné min. náklady na založení: min. 11.671 SKK (cca 385 EUR)
Krok Činnost Náklady Trvání Místo, příslušná instituce
1. Žádost o výpis z rejstříku trestů. Předložit výpis z rejstříku trestů je potřeba při žádosti o obchodní licenci, ne pro samotný zápis společnost. 100 SKK 1 den Trestní rejstřík (Trestný register)
2. Ověření originality obchodního jména společnosti. Možno i na internetu: http://www.orsr.sk/ 100 SKK / nebo vyhledání na internetu zdarma 1 den Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register)
3. Vyhotovení zakládacích listin společnosti – společenská smlouva / zakladatelská listina, podpisové vzory jednatelů (konateľov). Není nutný notářský zápis, pouze ověření podpisů. 71 SKK za ověření podpisu. 1 den Libovolný veřejný notář
4. Podání žádosti o vydání živnostenského oprávnění nebo koncesní listiny u státního nebo místního orgánu. 1.000 SKK za živnostenský list. 2.000 SKK za koncesi. 7 dní – ŽL 30 dní – koncese Živnostenský úrad
5. Založení bankovního účtu. cca 500 SKK 1 den Libovolná banka
6. Registrace společnosti do Obchodního rejstříku na příslušném soudě. Žádost se podává na speciálním formuláři, je možné jej stáhnout ze stránek obchodního rejstříku: http://www.orsr.sk/ Zatím není možné formulář zaslat přes internet. Příslušný soud podniku vydá obchodní identifikační číslo. 10.000 SKK 5 dní Příslušný rejstříkový (registrový) soud
7. Registrace na daňovém úřadě k dani z příjmu a DPH. K dani z příjmu je nutné podnik přihlásit do 30 dní od zápisu do obchodního rejstříku. Registrace se provádí na místním daňovém úřadě, ten vyřídí přihlášení podniku k odvodu daně do 7 dní. Pokud má podnik zaměstnance, je nutné přihlásit k odvodu daně z příjmu i je, a to do 15 dnů od obdržení platu zaměstnancem. Jelikož se přihlášení k dani z příjmu fyzických i právnických osob provádí na totožném formuláři, postačí pro přihlášení jediný formulář. K odvodu DPH se podnik musí přihlásit v případě, že obrat podniku ve 12 po sobě jdoucích měsících převýší 1,5 mil. SKK. K odvodu DPH se podnik přihlašuje pomocí zvláštního registračního formuláře, který je možné podepsat elektronickým podpisem. Pokud společnost zaregistrovaná v jiné zemi provádí na Slovensku podnikatelské aktivity, musí se zaregistrovat k odvodu DPH před počátkem své činnosti. Daňový úřad zaregistruje podnik do 30 dní od registrace. Pro nalezení příslušného daňového úřadu: http://www.danovyurad.sk/. zdarma 7 dní Příslušný daňový úřad (daňový úrad)
8. Registrace u sociální pojišťovny (sociálna poisťovňa). Registraci zaměstnance je nutno provést do 8 dnů od začátku pracovního poměru. Všechny nové zaměstnance je nutné přihlásit přede dnem nástupu do zaměstnání. Registrační formuláře jsou k dispozici na: http://www.socpoist.sk/, tyto formuláře je možné zaslat elektronicky, faxem, je možná i registrace pomocí SMS. Poté je nutné do 3 dnů zaslat i písemnou verzi. zdarma 1 den Příslušná sociální pojišťovna (sociálna poisťovňa)
9. Registrace u zdravotní pojišťovny (zdravotná poisťovňa). Registraci je nutné provést do 8 dní po nástupu zaměstnance. zdarma 1 den Příslušná zdravotní pojišťovna (zdravotná poisťovňa)

Zdroj: WB

2.2 Registrace OSVČ

Živnosti se rozdělují na:

Ohlašovací živnosti

Vyžadují splnění stanovených podmínek:

 • řemeslné – vyučení v oboru (výuční list), jiné odborné a příbuzné vzdělání;
 • vázané – jsou vyjmenované v příloze živnostenského zákona;
 • volné – splnění všeobecných podmínek dle živnostenského zákona.

Koncesované živnosti

(na základě koncese přidělené živnostenským úřadem)

Jde o živnosti, které kladou na podnikatele značně vysoké nároky a nelze je provozovat bez státního povolení.

Kladou se nároky na:

 • odbornou způsobilost, která se posuzuje ve vztahu s předmětem podnikání;
 • morální způsobilost.

Každý živnostenský úřad vyhotovuje živnostenský registr, který obsahuje evidenci všech živnostenských listů a koncesních listin v daném obvodě.

Živnostníkem se může stát každý, kdo splní podmínky stanovené zákonem.

 • Všeobecné podmínky – dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.
 • Specifické podmínky – odborná nebo jiná způsobilost vyžadovaná zákonem

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Pobočka není právnickou osobou a mateřská firma je plně odpovědná za její závazky. Pobočka je povinna vést účetnictví oddělené od mateřské společnosti. Pobočku je nutné zapsat do obchodního rejstříku (obchodný register), a to do 90 dní od založení pobočky. Registrační poplatek je stanoven na 10.000 SKK (cca 330 EUR). K zápisu je potřeba rozhodnutí o zřízení organizační složky, jmenovací dekret vedoucího, ověřená kopie výpisu zahraniční právnické osoby z obchodního rejstříku, příslušné živnostenské oprávnění pokud jde o živnostenskou činnost a povolení k pobytu.

Mezi základní doklady nezbytné při zakládání kanceláře nebo pobočky patří živnostenský list, soudní potvrzení, výpis z rejstříku trestů, registrace pro daň nebo inspekční. Zájemce o živnostenské podnikání si musí podat žádost o živnostenské podnikání na živnostenském odboru okresního úřadu. Pokud je živnostníkem v ČR, může si v SR zřídit organizační složku. K žádosti o živnostenské podnikání je třeba přiložit dvě kopie z výpisu rejstříku trestů v ČR i SR. Taktéž je potřeba přiložit povolení k pobytu.

Povolení k pobytu

Podmínky pobytu cizinců včetně těch, kteří mají sídlo v některém z členských států EU, upravuje ustanovení § 45a zákona č. 48/2002, o pobytu cizinců, ve znění zákona č. 606/2003, upravujícího liberalizované podmínky získání oprávnění k pobytu na území SR pro občany států EU. Pro fyzickou osobu Evropského společenství se povolení k pobytu pro přechodný pobyt nebo povolení pro trvalý pobyt na území SR nevyžaduje.

zpět na začátek

3. Daňový systém

Od 1. ledna 2004 platí na Slovensku nový daňový systém, který realizuje daňovou reformu. Základní podstatou této reformy je jednotná sazba daně ve výši 19 % pro daň z příjmu právnických osob a pro daň z příjmu fyzických osob. Stejná výše daně, tedy 19 %, se uplatňuje i u daně z přidané hodnoty. Od 1. ledna 2007 platí snížená, 10 % sazba DPH na léky a vybrané zdravotní pomůcky. V roce 2007 vláda schválila snížení sazby DPH pro knihy, učebnice a tiskárenské potřeby. Snížená 10 % sazba DPH na knihy tak platí od 1. ledna 2008.

Slovensko se rozhodlo zrušit daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí, daň z dividend a kapitálových výnosů. Každý příjem je tak na Slovensku zdaněn pouze jednou.

3.1 Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob (daň z príjmov fyzických osôb)

Sazba daně z příjmu fyzických osob je stanovena na 19 %. V případě, že celkový roční příjem nepřevýší částku 513 000 SKK, je výše nezdanitelného minima pro rok 2008 stanovena na 98 496 SKK. Výpočet nezdanitelného minima se provádí součinem částky životního minima stanoveného pro daný rok (5.130 SKK pro rok 2008) a hodnotou koeficientu 19,2. V případě, že celkový roční příjem převýší částku 513.000 SKK, je výše nezdanitelného minima vypočítána obdobným způsobem, pouze se v tomto případě použije koeficient v hodnotě 44,2. Pro rok 2008 je tak výše nezdanitelného minima stanovena na 226 746 SKK.

Daň z nemovitosti

Daň je skládá z daně z půdy, daně z budov a daně z bytů. Sazba daně z půdy je stanovena na 0,25 % z hodnoty nemovitosti. Sazby daní z budov a bytů jsou stanoveny místními úřady dle místních podmínek.

Daň z příjmu právnických osob (daň z príjmov právnických osôb)

Sazba daně z příjmu právnických osob je stanovena ve stejné výší jako sazba daně z příjmu fyzických osob, a tedy ve výši 19 %.

3.2 Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty (Daň z pridanej hodnoty)

Povinnost k registraci k DPH nastává v okamžiku, kdy obrat podniku v po sobě jdoucích 12 měsících přesáhne 1,5 mil SKK, v případě nižšího obratu je možné se zaregistrovat dobrovolně. Základní sazba ve výší 19 % se vztahuje na naprostou většinu komodit, snížená sazba ve výší 10 % je uvalena na knihy, určité léky a vybrané zdravotní pomůcky.

Spotřební daně (Spotrebné dane)

Spotřební daně jsou uvaleny na víno, pivo, tabákové výrobky, líh, minerální olej, elektřinu, uhlí a zemní plyn. Správu daní vykonávají celní úřady (colné úrady). Konkrétní sazby spotřebních daní: Ústredný portál verenej správy (ÚPVS).

3.3 Daňové povinnosti podniku jednotlivce

OSVČ odvádí povinně tyto příspěvky sociálního pojištění:

Povinné odvody příspěvků sociálního pojištění pro OSVČ
Příspěvek Sazba (%)
Důchodové pojištění 18
Nemocenské pojištění 4,4
Invalidní pojištění 6
Příspěvek do rezervního fondu 4,75
Σ 33,15

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouva musí obsahovat tyto náležitosti:

 • stručný popis práce, kterou má zaměstnanec provádět;
 • datum nástupu do zaměstnání;
 • výši mzdy (pokud není upravena kolektivní smlouvou).

Pokud bude práce prováděna v zahraničí, pracovní smlouva musí také obsahovat:

 • dobu, po kterou bude práce v zahraničí prováděna;
 • měnu, ve které bude mzda za práci vyplácena;
 • případné další odměny za práci prováděnou v zahraničí;
 • podmínky týkající se návratu zaměstnance zpět na Slovensko.

4.1 Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
Oblast Slovenská praxe
Zkušební doba Zkušební dobu je možné stanovit maximálně na 3 měsíce, kromě případů zameškání práce ji není možné dodatečně prodloužit.
Pracovní doba Pracovní týden nemůže podle zákona přesáhnout 40 hodin. Dle prováděné práce se délka pracovního týdne pohybuje mezi 37,5 – 40 hodinami. Po odpracovaných šesti hodinách má zaměstnanec nárok na přestávku v trvání min. 30 minut. Obvykle zaměstnanci pracují 5 dní v týdnu, ale kolektivní smlouvy mohou stanovit i jiné rozložení pracovní doby. Mezi dva pracovní dny musí být vložena přestávka v trvání min. 12 hodin. Za odpracování přesčasů má zaměstnanec nárok na příplatek. Pracovní týden včetně přesčasů nemůže přesáhnout 48 hodin.
Placená dovolená Zaměstnanec má po odpracování 60 dní v daném kalendářním roce nárok na dovolenou v úhrnu min. 4 týdny.
Výpovědní lhůta při výpovědi ze strany zaměstnavatele Pro výpovědi ze strany zaměstnavatele i zaměstnance je stanovena totožná výpovědní lhůta v délce 2 měsíců.
Další ustanovení Minimální mzda je na Slovensku od 1. října 2007 stanovena na 8.100 SKK (cca 265 EUR).

4.2 Odvody za zaměstnance

Příspěvek Zaměstnavatel (%) Zaměstnanec (%)
Důchodové pojištění 14 4
Zdravotní pojištění 10 4
Invalidní pojištění 3 3
Pojištění pro případ zdravotní dovolené 1,4 1,4
Pojištění pro případ nezaměstnanosti 1 1
Úrazové pojištění 0,8

http://www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně. Nejnovější verzi tohoto souboru naleznete na stránkách Svazu obchodu a
cestovního ruchu České republiky – http://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008
.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek