Pravidla pro podnikání v Belgii

24. 10. 2010 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s právními formami podnikání v Belgii, přibližuje, jak založit společnost s ručením omezeným a jak zaregistrovat OSVČ. Dále informuje o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha30 528 km2
Obyvatelstvo (mil.)10,399
Hlavní městoBrusel / Bruxelles
Jazykfrancouzština, vlámština, němčina
MěnaEuro / EUR
Výše HDP na osobu33.527 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,52
Telefonní předvolba+32
Internetová doména.be

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)1,00,62,51,12,22,51,7
Inflace (%)1,61,51,92,52,13,1 
Nezaměstnanost (%)7,58,28,48,58,37,5 
Kurs EUR/CZK30,2532,4531,8329,3328,2427,7324,80

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis

Société privée a responsabilité limitée – SPRL

Besloten vennotschap met beperkte aansprkelijkheid – BVBA

společnost s ručením omezenýmMinimální kapitál – 6.200 EUR (v případě jediného vlastníka 12.400 EUR).

Société anonyme – SA

Naamloze vennotschap – NV

akciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 61.500 EUR a podnik musí založit min. 2 zakladatelé. Odvádí se registrační poplatek 0,5 % z kapitálu v hotovosti nebo z hodnoty emitovaných akcií. Dále 12,5 % z hodnoty pořízených nemovitostí (10 % ve Flandrách). Dále se platí notářský poplatek, závisející na výši investovaného kapitálu, obvykle cca 1.500 EUR.

Société en nom collectif – SNC

Vennotschap onder firma

veřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.

Société en commandite simple – SCS

Vennootschap op eenvoudige geldschieting – VEG

komanditní společnostObdoba české k. s.

Société en commandite par actions – SCA

Gewone Commanditaire vennootschap

komanditní společnost, akciová společnost„komanditní společnost na akcie"

Société coopérative – SC

Samenwerkende Vennootschap – SV

družstvo„družstevní společnost"

SPRL Unipersonnelle – Eenhoofdige Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid – EBVBA

společnost s ručením omezenýmSpolečnost s ručením omezeným jediného vlastníka.
Succursale / BijkantoorPobočka zahraniční společnosti 
Entreprise individuelle / EenmanszaakPodnik jednotlivce / OSVČ 

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION – RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

  • Délka procesu založení: 4 dny
  • Náklady na založení: cca 1400 – 1700 EUR
Proces založení společnosti s ručením omezeným
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Vklad min. 20 % počátečního kapitáluZdarma1 denLibovolná belgická banka
2.Předložení finančního plánu notáři, podpis smlouvy o utvoření společnosti v přítomnosti notáře, který potvrdí platnost dokumentů a zaznamená smlouvu o utvoření společnosti.cca 1500 EUR*1 dennotář
3.Registrace právnické osoby k DPH a k sociálnímu zabezpečení na guichet-entreprises / ondernemingsloket a obdržení čísla společnosti. Pro registraci k DPH je možno využít služeb místní správy DPH nebo centrálního guichet-entreprises / ondernemingsloket.Registrační poplatek 71 EUR + 60,5 EUR za registraci k DPH2 dnyGuichetentreprises / Ondernemingsloket

Zdroj: WB

* Pevný registrační poplatek – 25 EUR, náklady na uveřejnění – 209.81 EUR, poplatek notáři ve výši 898 EUR plus další výdaje notáře.

2.2 Registrace OSVČ

Pro založení podniku jednotlivce je nutné u ondernemingsloket / guichet-entreprises zjistit, zda je zamýšlená profese regulovaná či nikoliv, informace ve francouzštině jsou k dispozici na: http://economie.fgov.be/en/entreprises/index.jsp

Dále se podnik jednotlivce musí zaregistrovat u Banque-carrefour des Entreprises (BCE), což je modernizovaný původní obchodní rejstřík, podrobnosti jsou k dispozici taktéž na předchozím odkazu. Při této registrace podnik obdrží numéro d''entreprise / ondernemingsnummer, což je vlastně jakési obchodní číslo, každý podnik v Belgii má své vlastní. Toto číslo je nutné posléze zaktivovat u místní správy DPH. Pokud je zamýšlená profese regulovaná, je nutné doložit potřebná osvědčení. Dále je nutné se registrovat u Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (viz kontakt) pro sociální pojištění OSVČ.

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Pro založení pobočky musí podnik u Obchodního rejstříku předložit následující:

  • Přeložené stanovy společnosti do francouzštiny či vlámštiny.
  • Prohlášení o rozhodnutí správní rady o založení pobočky v Belgii a prohlášení o určení zástupce podniku, který má na starost založení pobočky.
  • Oznámení o pravomoci, kterou zástupce podniku má.

Pobočka musí být zapsána v obchodním rejstříku. Pobočka musí obdržet daňové číslo kvůli DPH a sociálnímu pojištění. Jednou ročně má za povinnost poskytnout Národní bance Belgie informace o ziscích, vedoucích pracovnících a svém účetnictví. Pro založení pobočky není stanoven žádní minimální kapitál. Pobočky jsou osvobozeny od kapitálové daně při založení společnosti ve výši 0,5 %.

zpět na začátek

3. Daňový systém

3.1 Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob (Impôt des Personnes Physiques / Personenbelasting)

Zdanitelný příjem (EUR) / rokDaňová sazba (%)
0 – 7.56025,0
7.560 – 10.76030,0
10.760 – 17.92040,0
17.920 – 32.86045,0
přes 32.86050,0

Daň z příjmu fyzických osob v Belgii je jedna z nejvyšších v Evropě. Za několik posledních let se míra zdanění fyzických osob nezměnila, pouze se mírně upravují hranice daňových pásem.

V Belgii je také odváděna tzv. místní daň z příjmu, sazba se pohybuje od 0 do 8,5 %, nejobvyklejší sazba je 6 %.

Daň z příjmu právnických osob (l''impôt des sociétés / de vennootschapsbelasting)

závisí v Belgii na celosvětových příjmech společnosti. Belgické společnosti i belgické pobočky zahraničních firem jsou tak zdaněny na základě příjmů ze zahraničí souvisejících s předmětem podnikání.

V současné době (r. 2008) je sazba daně stanovena na 33 %, plus 3 % tzv. krizové daně.

Předmětem krizové daně je výše odváděné daně z příjmu právnických osob, při jejím započtení se tak reálná výše daně z příjmu zvýší na 33,99 %.

Pro společnosti s ročním příjmem nižším než 322.500 EUR platí následující nižší sazby, a to za podmínky, že společnost nesmí vyplácet dividendy ve výši přesahující 13 % akciového kapitálu ročně: Společnosti s příjmem 25.000 EUR za rok odvádějí 24,25 %, společnosti s příjmem 25.000 – 90.000 EUR odvádějí 31 % a společnosti s příjmem 90.000-322.500 EUR odvádějí 34,5 %.

Dále je pro využití nižší daňové sazby nutné, aby společnost vyplácela alespoň jednomu z vedoucích pracovníků mzdu min 36.000 EUR za rok.

Daň z nemovitostí

Sazba je stanovena na 1,25 – 2,5 % z hodnoty nemovitosti ročně. Místní daně zdaňují příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 25 – 30 %.

Daň z převodu nemovitostí (kapitaalsbelasting/droit d''apport)

Převod nemovitostí je zdaňován sazbou 10–12,5 %. 10 % sazba je uplatňována ve Vlámských oblastech, sazba 12,5 % ve Valonských oblastech a Bruselu. Převody

3.2 Nepřímé daně

DPH (Taxe sur la Valeur Ajoutée – TVA / Belasting over de Toegevoegde – BTW)

Základní sazba je stanovena na 21 %. Dále ještě existují snížené sazby ve výši 12 % a 6 % a nulová sazba. Do snížené 6 % sazby spadají základní zboží jako potraviny, distribuce vody, léky, přeprava osob, noviny, ubytovací služby atd. Do snížené 12 % sazby spadají sociální byty, tabákové výrobky, zemědělské produkty, margarín, televizní poplatky. Zdravotnické služby, operace a poplatky právníkům jsou od daně osvobozeny.

Spotřební daně (impôt de consommation / Belasting op Consumptie)

Jsou uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, také na tabákové výrobky, pivo, víno, nealkoholické nápoje a kávu.

3.3 Daňové povinnosti podniku jednotlivce (OSVČ)

Výše odváděného příspěvku na sociální pojištění OSVČ
Zdanitelný příjem (EUR) / rokSazba odvodu
Do 11.420,412.512 EUR
11.420,41 – 49.315,4622 %
49.315,46 – 72.675,3814,16 %

Odvody sociálního pojištění OSVČ jsou odečitatelné od daně. Příjem podniku jednotlivce je zdaňován daní z příjmu fyzických osob.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

4.1 Regulace pracovního trhu

Pracovní smlouva by měla být vyhotovena písemně. Belgická pracovní legislativa rozlišuje mezi smlouvami pro manuální pracovníky a pro úředníky (modré a bílé límečky). Dělení je důležité kvůli odlišné zkušební době, výpočtu dovolené, výpovědní lhůty apod. Mzdy musí být vypláceny pro manuální pracovníky každých 14 dní, pro ostatní zaměstnance jednou za měsíc. Mzdy a data výplat jsou velmi často stanoveny kolektivní smlouvou.

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastBelgická praxe
Zkušební dobaDélka zkušební doby pro manuální pracovníky se pohybuje mezi 7 až 14 dny. Během prvních 7 dní zkušební doby nesmí být smlouva zrušena, po uplynutí této doby je to možné. Pro ostatní zaměstnance se zkušební doba pohybuje od 1 měsíce po dobu 6 měsíců nebo 1 měsíc – 12 měsíců v případě, kdy plat převyšuje 34 261 EUR ročně. Smlouva nemůže být zrušena v prvním měsíci zkušební doby. Poté může být zrušena, a to ze sedmidenní výpovědní lhůtou nebo s vyplacenou mzdou za 7 dní.
Pracovní dobaPracovní doba nesmí překročit 8 hodin denně a 39 hodin týdně. Ve zvláštních případech a po předešlé žádosti ze strany zaměstnavatele je možné pracovní dobu prodloužit až na 11 hodin denně a 45 hodin týdně. Volno v neděli je povinné.
Placená dovolená

Nárok na dovolenou vzniká po odpracovaném roce v zaměstnání, to tedy znamená, že v prvním roce zaměstnání nemá zaměstnanec na dovolenou nárok, zaměstnavatel mu může dát jen neplacené volno. V soukromém sektoru se délka dovolené odvíjí od množství odpracovaných dní v předešlém roce. Pokud bylo v předešlém roce odpracováno plné množství práce, v roce stávajícím má zaměstnanec nárok na 20 dní dovolené v pětidenním pracovním týdnu nebo na 24 dní v šestidenním pracovním týdnu. Zaměstnanci také mají nárok na bonus za dovolenou:

  • Manuální pracovníci mají nárok na výplatu bonusu z fondu dovolených nebo od Office National des Vacances Annuelles / Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie – ONVA/RJV. Tento bonus se odvíjí od výše platu vyplaceného v roce předcházejícímu roku výběru dovolené a odpovídá hodnotě 15,38 % jeho výše. Základem pro výpočet je hodnota 108 % z platu v předcházejícím roce.
  • Ostatní zaměstnanci obdrží bonus přímo od zaměstnavatele. Základem pro výpočet je v tomto případě hodnota 92 % z výše mzdy. Obecně se bonus vyplácí při výběru dovolené v létě a nejdříve od prvního květnového pracovního dne. Ve veřejném sektoru se délka dovolené odvíjí od dosaženého věku. Před dovršením věku 45 let má zaměstnanec nárok na 26 dní dovolené, mezi 45 a 49 lety je to 27 dní, mezi 50 a 60 lety je to 28 dní. Zaměstnanci nad 60 let věku mají nárok na další den za každý další rok dosaženého věku.
Výpovědní lhůtyUkončení pracovního poměru, resp. délka výpovědní lhůty závisí na typu smlouvy. Smlouvy na dobu neurčitou může ukončeny oběmi stranami s výpovědní lhůtou stanovenou zákonem. Pro manuální pracovníky je to obvykle 28 dní. Pro ostatní zaměstnance jsou určujícími faktory pro délku výpovědní lhůty délka pracovního poměru, suma vyplácených peněz a také fakt, která strana pracovní smlouvu ukončuje. Ukončení pracovního poměru není nutné vypracovat písemně, je možné i ústní ukončení.
Další ustanoveníMinimální mzda je v Belgii stanovena na 1283,91 EUR za měsíc.

Zdroj: EURES

4.2 Odvody za zaměstnance placené z hrubých mezd zaměstnavatelem

Typ odvoduSazba
Zdravotní pojištění3,8 %
Pojištění pro případ nezaměstnanosti1,46 %1
Důchodové pojištění8,86 %
Pojištění pro případ nemoci2,35 %
Přídavek na dítě7 %
Platové omezení7,48 %
Pojištění proti úrazům v zaměstnání0,3 %
Pojištění proti nemoci z povolání1 %
Příspěvek na vzdělávání při práci0,08 %
Příspěvek na péči o dítě0,05 %
Celkem32,38 (34,07)1

1 V případě, že odvod pojistného je za více než 10 zaměstnanců, výše pojištění pro případe nezaměstnanosti si zvyšuje o dalších 1,69 %.

Uvedené odvody představují náklady zaměstnavatele nad rámec hrubých mezd. Dále zaměstnavatel strhává zaměstnancům srážky z hrubé mzdy v celkové výši 13,07 %, u kterých je poplatníkem zaměstnanec.

zpět na začátek

5. Užitečné kontakty

Office National des Vacances Annuelles / Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie – ONVA/RJV
(Úřad pro dovolené manuálních pracovníků a umělců)
Elyzeese Veldenstraat 12
B–1050 Brussel
tel: +32 2 627 97 60
fax: +32 2 648 79 44
e-mail: info.vakantiegeld@onva-rjv.fgov.be
web: http://onva-rjv.be/

Office National de Sécurité Sociale – ONSS
(Státní úřad sociálního zabezpečení)
Place Victor Horta 11
B–1060 Bruxelles, BELGIUM
tel: +32 2 509 31 11
fax: +32 2 509 30 17/509 35 23/ 509 30 19
web:

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek