Pravidla pro podnikání v Irsku

10. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s právními formami podnikání a informuje o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří v Irsku. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha70 280 km2
Obyvatelstvo (mil.)4,044
Hlavní městoDublin (Baile Átha Cliath)
JazykAngličtina, irština
MěnaEuro / EUR
Výše HDP na osobu40.716 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,85
Telefonní předvolba+353
Internetová doména.ie

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)6,64,54,46,05,75,32,3
Inflace (%)4,74,02,32,22,72,9 
Nezaměstnanost (%)4,54,74,54,34,44,7 
Kurs EUR/CZK30,2532,4531,8329,3328,2427,7324,80

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Anglický názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Public Limited Company – PlcAkciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 38.092 EUR, 25 % z něj musí být složeno. Min. počet zakladatelů je 7, nejsou žádné požadavky na jejich občanství.
Private Limited Company – LtdSpolečnost s ručením omezenýmNejsou žádné požadavky na základní kapitál, ale 25 % z něj musí být složeno. Min. počet zakladatelů je 1, max. 50.
General PartnershipVeřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s. Je potřeba zaregistrovat si zamýšlené jméno společnosti u The Registrar of Companies.1
Limited PartnershipKomanditní společnostPři založení společnosti je uvalena 1 % daň odváděná z výše základního kapitálu. Je potřeba zaregistrovat si zamýšlené jméno společnosti u The Registrar of Companies.1
Single – Member Limited Liability Company Společnost s ručením omezeným, kde je pouze jeden vlastník.
BranchPobočka zahraniční společnosti 
Unlimited companynení„Společnost s ručením neomezeným"
Sole traderPodnik jednotlivce / OSVČ 

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION – RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

1 K registraci jména společnosti je potřeba vyplnit formulář RBN1B (k dispozici na http://www.cro.ie/) a zaslat ho spolu s poplatkem 25 EUR na The Registrar of Companies, Companies Registration Office, Parnell House, 14 Parnell Square, Dublin 1. Tento krok je možné učinit společně se zasláním dokumentů při zakládání společnosti.

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Přibližná délka procesu založení: 8 dní – 6 týdnů (viz níže)
 • Přibližné náklady na založení: 80 – 130 EUR
Proces založení společnosti s ručením omezeným
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Zakladatel svědčí před Commissoner for Oaths (na zákonem daném formuláři dosvědčuje, že společnost vzniká dle irských zákonů o založení společností). Kromě toho musí deklarovat, že společnost bude provádět pouze ty aktivity, ke kterým byla vytvořena.10 EUR1 denCommissoner for Oaths
2.

Zaslání formuláře k registraci, zasílají se na obchodní rejstřík – Companies Registration Office (CRO).

Existují tři způsoby, jak zaregistrovat společnost u CRO:

 • Zaslat zakladatelské listiny v elektronické podobě na CRO disk system a stejně tak je zaslat v tiskové formě. Memorandum a stanovy společnosti musí být na formulářích předtištěných CRO. Společnost je takto zaregistrována do 5 dní.
 • CRO zpravuje systém Fe Phrainn, postup je téměř stejný, jen se memorandum a stanovy společnosti zasílají pouze v tiskové podobě, a také na připraveném formuláři. Společnost je takto zaregistrována do 5 dní.
 • Tištěná podoba memoranda a stanov společnosti jsou zaslány CRO, nemusí být na připraveném formuláři, pak ovšem trvá založení podniku 2 – 4 týdny.
50 EUR (100 EUR)5 dní – 4 týdnyCompanies Registration Office, http://www.cro.ie/
3.Vytvoření podnikového razítka.20 EUR1 den 
4.Registrace k daním, sociálnímu pojištění (PAYE, PRSI) a zaměstnavatelským poplatkům na formuláři TR2.zdarma1 den*Revenue Commissioners, http://www.revenue.ie

Zdroj: WB

* V případě nutnosti registrace k DPH se doba pro absolvování bodu 4 protáhne na 5 – 10 pracovních dní.

Nezbytné dokumenty pro registraci s. r. o.:

 • memorandum;
 • stanovy společnosti;
 • seznam ředitelů, tajemníků a společníků;
 • prohlášení o nominálním základním kapitálu společnosti;
 • místo sídla společnosti a popis činnosti, kterou bude společnost provádět.

Vše se zasílá CRO, formuláře je možno stáhnout na http://www.cro.ie/. Společnost musí mít minimálně dva ředitele a tajemníka, z nichž minimálně jeden ředitel musí být irským rezidentem. Je také možné, aby byl irským rezidentem pouze tajemník, ale v tom případě je nutno u registračního úřadu složit určitou jistinu. Ředitelem nesmí být osoba v bankrotu, nesvéprávná, odsouzená za některé trestné činy v minulých pěti letech atd. Obvyklým řešením je, že ve společnosti je jeden irský ředitel, který je zároveň místním odpovědným představitelem společnosti. Speciální požadavky jsou kladeny na firmu, která se hodlá zabývat bankovnictvím. K založení společnosti je také možné použít právního zástupce. To může zkrátit čas potřebný pro založení podniku. Společnost musí na obchodní korespondenci uvádět své jméno, sídlo a registraci, a taktéž musí svým jménem označit své sídlo.

2.2 Registrace OSVČ

Pro registrace podniku jednotlivce (Sole trader) je potřeba se zaregistrovat u Registrar of Business Names u Companies Registration Office (viz kontakty). Je potřeba se zaregistrovat k platbě daní. Pokud bude mít podnik další zaměstnance, je potřeba zaregistrovat i je. Povinnost registrace k DPH nastává, když má podnik obrat vyšší než 27.500 EUR z poskytování služeb nebo 55.000 EUR z prodeje zboží za období po sobě jdoucích 12 měsíců. Jednou ročně je také nutné vyplnit daňové přiznání a odevzdat ho u Revenue Commissioners.

Pro registraci k odvodu daní se vyplňuje jeden z následujících formulářů:

 • Formulář STR, pokud bude mít podnik příjem pravděpodobně nižší než 126.794 EUR.
 • Formulář TR1, pokud bude mít podnik příjem pravděpodobně vyšší než 126.794 EUR.

Vyplněním formuláře se jednorázově zaregistrujete k odvodu všech daní. Formuláře jsou k dispozici na stránkách http://www.revenue.ie/ (Forms). Odvod daně z příjmu a odvod sociálního pojištění se provádí ve dvou splátkách. První se odvádí 31. října daného roku a jde tedy o jakýsi „předběžný odvod". Druhá pak 31. října roku následujícího.

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Společnost zakládající v Irsku svou pobočku (branch) je povinna udat registru společností následující informace:

 • datum založení podniku;
 • zemi, odkud podnik pochází;
 • adresu registrovaného sídla společnosti;
 • detaily týkající se ředitelů společnosti;
 • jméno a adresa osoby zodpovědné za chod pobočky;
 • osvědčení o založení podniku.

Kanceláře firem nejsou považovány dle zákona za pobočky, pokud provádějí pouze propagační aktivity, a ne obchodní činnost.

zpět na začátek

3. Daňový systém

3.1 Registrace k platbě daní

Výběr daní a poplatků je v Irsku v kompetenci Office of the Revenue Commissioners (http://www.revenue.ie). Zatímco přímé daně drží vláda na velice nízké úrovni, postupem času dochází ke zvyšování některých nepřímých daní (zejména spotřebních) a řady poplatků.

Aktuální daňové sazby jsou k dispozici i na http://www.ida.ie. Na stránkách Office of the Revenue Commissioners je ke stažení celá řada brožur a letáků detailně popisující aplikaci a správu jednotlivých daní.

Pro české subdodavatele, kteří fyzicky vykonávají činnost na území Irska, je důležitá tzv. Relevant Contract Tax (RCT). Každý subdodavatel včetně zahraničních firem musí společně s hlavním dodavatelem podepsat dohodu o kontraktu, na základě které je hlavním dodavatelem strhávána subdodavateli RCT ve výši 35 % z veškerých plateb. Platba RCT je prominuta, pokud je subdodavateli přiznán certifikát C2 a hlavní dodavatel na základě něho získá tzv. Relevant Payment Card. Podmínky pro získání C2 a další podrobnosti ohledně RCT jsou k dispozici na http://www.revenue.ie.

3.2 Přímé daně (direct taxes)

Daň z příjmu fyzických osob (Individual Income Tax)

Pro rok 2008 stanovena na 20 % z částky do 35.400 EUR, suma převyšující tuto částku se daní sazbou 41 %. Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax) je stanovena na 12,5 %. Příjem z určitých obchodních aktivit (těžby ropy, plynu a jiného nerostného bohatství, atd.) je zdaňován sazbou 25 %.

Daň ze zisku z prodeje majetku (Capital Gains Tax)

Stanovena na 20 %, ve velmi zvláštních případech 40 %.

Místní daň z majetku

V Irsku existuje pouze místní daň z majetku, která je uvalována místním obecním úřadem. Sazba je vydávána ročně příslušným obecním úřadem.

Daň z převodu majetku (Stamp duty)

Uvalena na převod majetku a většiny cenných papírů. Sazba se pohybuje od 0 – 9 %, kromě nájmu na dobu delší než 100 let, kde je sazba stanovena na 12 %.

Dědická a darovací daň (Capital Acquisitions Tax)

Sazba daně je stavena na 20 %, ale existují velké rozdíly mezi osvobozeními od daně. Ty se pohybují od 26.060 – 521.208 EUR podle míry příbuzenského vztahu.

3.3 Nepřímé daně (indirect taxes)

Daň z přidané hodnoty (Value Added Tax – VAT)

Ve velké většině případů se uplatňuje základní sazba, která je stanovena na 21 %, existují také snížené sazby 13,5 % a 5,2 %. Sazba 13,5 % je uvalena na ubytování v hotelu, pronájem aut, dětské sedačky, noviny nebo časopisy. Sazba 5,2 % je uvalena na dodávky hospodářských zvířat. Povinnost k registraci nastává, když má podnik obrat vyšší než 37.500 EUR u služeb nebo 75.000 EUR u zboží. Tyto podmínky platí od 1.května 2008. DPH je splatná na zboží a služby vyžadované k provozu podnikatelské činnosti, dále je uvalena na zboží a služby nabízené při podnikání. K registraci plátce je nutno vyplnit formuláře TR1 a TR2.

Zboží osvobozené od DPH:

 • vývoz;
 • zdravotní a lékařské služby;
 • dětské ošacení;
 • pojišťovací a bankovní služby;
 • potraviny;
 • zemědělská hnojiva.

Spotřební daně (Excise Duties) se vztahují na výrobu a dovoz vybraných výrobků, jako jsou např. benzín, plyn, nafta, LPG, pivo, lihoviny, víno, tabákové výrobky a motorová vozidla. 50 % snížení spotřební daně je uplatňováno na motorová vozidla používající vysoce kvalitní biopaliva.

Daňová specifika OSVČ

OSVČ odvádí příspěvek sociálního pojištění třídy S (Class S PRSI contributions), který je stanoven na 3 % z celkových příjmů OSVČ. Pokud příjem převýší 26.000 EUR, OSVČ navíc odvádí příspěvek zdravotního pojištění (Health Contribution), který je stanoven na 2 % z celkových příjmů. Pro odvody sociálního pojištění se registruje u Department of Social and Family Affairs – DSFA (viz kontakty). Příjmy podléhají dani z příjmu fyzických osob.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouva

Nemusí být vyhotovena písemně. Má-li písemnou formu, musí obsahovat následující informace:

 • celé jméno zaměstnavatele a zaměstnance;
 • adresa zaměstnavatele;
 • místo výkonu práce;
 • název nebo povaha vykonávané práce;
 • datum začátku pracovního poměru;
 • datum vypršení pracovní smlouvy u smluv na dobu určitou;
 • výše mzdy / platu a způsob výpočtu;
 • frekvence výplat;
 • podmínky týkající se pracovní doby, placené dovolené, pracovní neschopnosti apod.

Zdravotní dovolená

Zdravotní dovolená není upravena zákonem o právech zaměstnance. Záležitosti nemocenských dávek a zdravotní dovolené si může řídit každý podnik sám, nebo mohou být stanovena v kolektivní smlouvě. Zákon stanovuje, že zaměstnavatel je povinen vyhotovit do 2 měsíců od začátku pracovního poměru prohlášení v písemné formě týkající se podmínek spojených s neschopností výkonu práce z důvodu nemoci nebo zranění.

Mateřská dovolená

Zaměstnankyně mají nárok na 18 týdnů základní mateřské dovolené. 4 týdny je nutno vybrat před plánovaným narozením dítěte a další 4 týdny po narození. Je na matce, aby se rozhodla, jak naloží se zbývajícími 10 týdny. Délka mateřské dovolené není nijak ovlivněna délkou pracovního poměru. Příspěvky během mateřské dovolené jsou poskytované Department of Social and Family Affairs – Ministerstvem sociálních a rodinných záležitostí.

4.1 Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastIrská praxe
Zkušební dobaZkušební dobu v rozsahu max. 2 měsíce je možné stanovit u pracovního poměru na dobu neurčitou nebo u pracovního poměru na dobu určitou, který trvá min. 2 roky. Pro pracovní poměry na dobu určitou s dobou trvání méně než 2 roky je možné stanovit zkušební dobu v max. rozsahu 1 měsíce.
Pracovní doba

Pracovní týden může mít maximálně 48 hodin.

Na pracovní dobu maximálního rozsahu se vztahují následující podmínky:

 • obvykle může mít pracovní týden 48 hodin pouze po dobu 4 měsíců;
 • v případech sezónní práce nebo při u prací zajišťujících kontinuitu výroby nebo poskytování služeb po dobu 6 měsíců;
 • v případě dohody v kolektivní smlouvě (a ta je schválena pracovním soudem) po dobu 12 měsíců.

Každý zaměstnanec má za období 24 hodin nárok na 11 hodin odpočinku. V případě práce delší než 4,5 hodiny má zaměstnanec nárok na 15 minut přestávky, po 6 hodinách práce na 30 minut přestávky.

Placená dovolená

Většina zaměstnanců má nárok na 4 týdny dovolené. Všichni zaměstnanci mají nárok na dovolenou od začátku pracovního poměru. Délka dovolené se vypočítává pomocí jedné z následujících metod:

 • 4 týdny dovolené v případě, že zaměstnanec odpracuje alespoň 1365 pracovních hodin za rok
 • 1/3 pracovního týdne za měsíc, kdy zaměstnanec odpracuje alespoň 117 pracovních hodin
 • 8 % z celkového počtu odpracovaných hodin (ale max. 4 týdny)
Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavatele

Délka výpovědní lhůty se odvíjí od délky pracovního poměru:

 • 13 týdnů – 2 roky: 1 týden
 • 2 roky – 5 let: 2 týdny
 • 5 let – 10 let: 4 týdny
 • 10 let – 15 let: 6 týdnů
 • více než 15 let: 8 týdnů

V případě podání výpovědi zaměstnancem má zaměstnavatel nárok na výpovědní lhůtu v trvání jednoho týdne v případě, že daný zaměstnanec pro něj pracoval alespoň 13 týdnů.

Další ustanoveníMinimální mzda je stanovena na 1.499,33 EUR měsíčně Pokud není příplatek za práci v neděli zachycen ve mzdě, zaměstnanec má nárok na placené volno nebo výplatu příplatku.

Zdroj: EURES

4.2 Odvody za zaměstnance

Sociální pojištění – pro většinu zaměstnanců v soukromém sektoru platí sazba 10,75 % z příjmu zaměstnance, v případě týdenního výdělku nepřevyšujícího 356 EUR se uplatňuje sazba ve výši 8,5 %.

zpět na začátek

5. Užitečné kontakty

Department of Enterprise, Trade and Employment
Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti)
23 Kildare Street, Dublin 2
tel: +353 1 631 2121
fax: +353 1 631 2827
e-mail: info@entemp.ie
web: http://www.entemp.ie

Department of Justice, Equality and Law Reform
(Ministerstvo spravedlnosti, rovnosti a reformy práva)
94 St. Stephen''s Green
Dublin 2
tel: + 353 1 602-8202
fax: + 353 1 661-5461
web: http://www.justice.ie/
e-mail: info@justice.ie

IBEC (Irish Business and Employers Confederation)
(Konfederace obchodníků a zaměstnavatelů)
Confederation House
84-86 Lower Baggot Street
Dublin 2
tel: +353 1 605 1500
fax: +353 1 638 1500
e-mail: info@ibec.ie
web: http://www.ibec.ie

National Qualifications Authority of Ireland
(Národní irský úřad pro kvalifikace)
5th Floor,
Jervis House,
Jervis St., Dublin 1
tel: 00-353-1-8871500
fax: 00-353-1-8871595
e-mail: info@nqai.ie
web: http://www.nqai.ie/

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek