Pravidla pro podnikání v Itálii

14. 1. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s právními formami podnikání a informuje o postupu zakládání společností, především pak společností s ručením omezeným, v Itálii. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1. Obecné informace

Rozloha301 230 km2
Obyvatelstvo (mil.)58 133
Hlavní městoRoma/Řím
Jazykitalština
MěnaEuro/EUR
Výše HDP na osobu28 866 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,31
Telefonní předvolba+39
Internetová doména.it

Zdroj: OECD, CIA

1.2. Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)0,1-0,80,5-0,21,30,80,5
Inflace (%)1,92,22,31,92,12,8 
Nezaměstnanost (%)8,68,58,17,76,86,1 
Kurs EUR/CZK30,2532,4531,8329,3328,2427,7324,80

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Società per azioni – SpAAkciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 120 000 EUR, z toho 25 % musí být splaceno v době založení společnosti. Min. počet akcionářů je 1. V případě jediného
akcionáře je nutné kapitál splatit v plné výši.
Società a responsabilità limitata – S.r.lSpolečnost s ručením omezenímZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 10 000 EUR, z toho 25 % musí být splaceno v době založení společnosti. Dozorčí rada se nevyžaduje, pokud kapitál společnosti nepřevýší 120 000 EUR nebo nejsou ve dvou po sobě následujících letech splněny alespoň 2 z následujících 3 podmínek:
- aktiva společnosti v účetní uzávěrce přesáhnou 3 125 000 EUR
- příjmy z prodeje převýší 6 250 000 EUR
- průměrný počet zaměstnanců je během posledního fiskálního roku vyšší než 50.
Società in nomecollettivo S.n.CVeřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.
Società in accomandita
semplice – S.a.S
Komanditní společnostObdoba české k. s., Komanditisté – accomandanti, Komplementáři – accomandatari
Società in accomandita per azioniKomanditní společnost„Komanditní společnost na akcie“
Ditta individualePodnik jednotlivce/OSVČ 
Società semplice Používá se nejčastěji pro farmaření a zemědělskou činnost. Příliš často se nepoužívá. Společníci plně ručí za závazky společnosti.
Sede SecondariaPobočka zahraniční společnosti 

Zdroj: Deloitte, The Roman Forum Online, EUROPEAN COMMISSION -- RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1. Založení společnosti s ručením omezeným

  • Minimální délka procesu založení: 13 dní
  • Minimální náklady na založení: 4 690 EUR
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Vklad minimálně 25 % kapitálu na bankovní účetZdarma1 denLibovolná italská banka
2.Notářské potvrzení dokumentů o založení (Atto Costitutivo) a stanov společnosti (statuto) a zaplacení registrační daně.3 638 EUR1 denNotář
3.Zakoupení účetních knih a knihy pro účetní záznamy společnosti.cca 45 EUR11 denNotář nebo specializovaný obchod
4.Zaplacení vládní dotační daně. Odvádí se jednou do roka daňovému úřadu (Agenzia delle Entrate).309,87 EUR21 denNotář
5.Registrace v rejstříku firem (Registro delle Imprese) u místní hospodářské komory (Camere di commercio). Společnosti mohou všechny
potřebné dokumenty zaslat elektronicky. Státní notář, který ověřuje a potvrzuje dokumenty (viz krok 2) musí zaregistrovat podnik u Registro delle Imprese do 20 dnů od založení podniku.
697,8 EUR35 dníCamere di commercio http://www.cameradicommercio.it/
6.Podání žádost o identifikační číslo (Codice Fiscale) a číslo DPH (numero di partita IVA) na místní daňový úřad. Žádost o číslo DPH může být vyřízena přes internet použitím osobního identifikačního čísla (viz poznámky).4Zdarma1 denAgenzia delle Entrate
7.Registrace k sociálnímu zabezpečení na INPS (Instituto Nazionale di Previdenza Sociale) – je možno vyplnit přes internet na www.inps.itZdarma1 denINPS – Instituto Nazionale di Previdenza Sociale
8.Registrace k úrazovému pojištění na úřadě úrazového pojištění (INAIL).Zdarma1 denINAIL – Instituto nazionale per l''assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
9.Registrace zaměstnanců na úřadu práce (DPLMO).Zdarma1 denDPLMO – Direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione

Zdroj: WB
1. Kolkovné jako poplatek za ověření knihy pro účetní záznamy – 14,62 EUR/100 stran a registrační poplatek 30 EUR/500 stran.
2. V případě, že hodnota infrastruktury podniku převýší 516 456,90 EUR, odvádí se zvýšená daň 516,46 EUR.
3. Registrační daň – 168 EUR, registrace u obchodní komory – 156,81 EUR, členské poplatky – 373 EUR.
4. Osobní identifikační číslo je možné získat na http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

2.2. Registrace OSVČ

Výhodou podniku jednotlivce (Ditta individuale) je relativní jednoduchost založení a žádné nároky na základní kapitál podniku. Nevýhodou pak samozřejmě plné ručení vlastníka podniku. Pro založení podniku jednotlivce je nutná registrace v rejstříku firem (Registro delle Imprese) u místní hospodářské komory (Camere di commercio).

2.3. Založení pobočky nebo kanceláře

Pobočky zahraničních firem (Sede Secondaria) mohou v Itálii existovat bez samostatné právní subjektivity, která leží i s odpovědností na mateřském podniku. Mateřská společnost pak také vede účty a jmenuje ředitele a právního zástupce filiálky. Pobočka zahraniční kanceláře podléhá dani z příjmu právnických osob (L''Imposta sul reddito delle società – IRES). Výhodou pobočky je osvobození jejích příjmů od srážkové daně u zdroje.
Procedura založení pobočky zahraniční společnosti je poměrně komplikovaná a velmi se doporučuje využití služeb notáře (notaio). Je také možné založit reprezentativní kancelář (Ufficio di Rappresentanza). Ta je zbavena povinnosti daňové registrace, ale její činnost se musí omezit pouze na přípravné a pomocné práce, jako je průzkum trhu či reklama.

3. Daňový systém

3.1. Přímé daně (imposta diretta)

Daň z příjmu fyzických osob (imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF)

Míra zdanění příjmu fyzických osob
SazbaDaňový základ (EUR)
23 %0–15 000
27 %15 001–28 000
38 %28 001–55 000
41 %55 001–75 000
43 %75 001 a více

Daň z příjmu právnických osob (L''Imposta sul reddito delle società – IRES)

Podniky v Itálii v roce 2008 odvádějí 27,5 % ze zdanitelného základu. Daň je zpravidla odváděna ve dvou pololetních zálohách ve výši odvozené od daňové povinnosti v předchozím roce. Zálohy jsou vyrovnány po podání daňového přiznání. Společnostem, které nevyvíjejí žádnou činnost, je vyčíslena určitá minimální daň odvíjející se od majetku společnosti.

Místní daň za obchodní aktivity (Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP)

Odvádějí ji podnikatelé, sazba je pro rok 2008 stanovena na 3,9 % a základem je čistý zisk.

Daň z převodu nemovitostí

Sazba daně je stanovena na 7 %, v případě zemědělské půdy je sazba stanovena na 15 %.

Obecní daň z nemovitostí (Imposta comunale sugli immobili – ICI)

Podléhá ji každý, kdo vlastní nemovitost či pozemek v Itálii bez ohledu na státní příslušnost. Výše daně je vypočtena na základě „oficiální hodnoty“ majetku (rendita catastrale). Daň je uvalována místními úřady. Obecní úřady si mohou k dani připočítat poplatek např. za sběr odpadu, úklid ulic či pláží. Toto zvýšení se pohybuje okolo 200–250 EUR za rok.

Dědická daň (Imposta sul Morto)

Byla znovu zavedena v roce 2006. Existují 2 sazby:

  • 4 % pro manžele/manželku, děti a vnoučata, ti jsou do výše 1mil. EUR od daně osvobozeny
  • 6 % pro méně blízké příbuzenské vztahy, kde je osvobození stanoveno do výše 100 000 EUR.

3.2. Nepřímé daně (imposta indiretta)

Daň z přidané hodnoty (Imposta sul valore aggiunto – IVA)

Sazby DPH jsou v Itálii tři – 20 %, 10 % a 4 %. Registrace k DPH je povinná pro všechny podnikatelské činnosti vykonávané na území Itálie. Podnikatelé musí o začátku podnikání informovat daňový úřad (Ufficio imposte) a přihlásit se k platbě DPH. Podniky jednotlivců se mohou registrovat na příslušném úřadě v daném okresu dle místa bydliště, společnosti se registrují na úřadě v místě právního sídla společnosti.

K dalším italským nepřímým daním patří mimo jiné:

  • spotřební daně (Imposta di consumo)
  • kolkovné.

3.3. Daňová specifika OSVČ, sociální zabezpečení

Daň z příjmu u OSVČ se v zásadě odvíjí od progresivních sazeb daně z příjmu fyzických osob. OSVČ, které zahájily své podnikání, mají možnost po první tři roky zdanit svůj příjem výhodnější sazbou ve výši 10 %.

Povinné je sociální pojištění. Osoby samostatně výdělečné činné musí nahlásit začátek podnikání na INAIL (Národní pojišťovací institut) v okrese podnikání. Výše odvodů se složitě vyčísluje v závislosti na výši příjmů. OSVČ dále odvádějí příspěvek sociálního pojištění 13 % ze svého příjmu.

Osoby samostatně výdělečně činné (lavoratori autonomi) mají za povinnost se registrovat buď u zvláštní organizace (cassa), což je vlastně fond sociálního pojištění pro danou profesi nebo přímo u INPS (Instituto Nazionale di Previdenza Sociale). Mezi OSVČ, kteří odvádějí příspěvky ke své cassa patří architekti, účetní, právníci, technici či odhadci. Sazby se liší podle jednotlivých fondů pro daná povolání. Mezi OSVČ odvádějící příspěvky u INPS patří zaměstnanci na částečný úvazek (collaboratori) jako např. studenti VŠ, lidé pracující na volné noze (indipendenti) jako obchodníci, pachtýři, drobní zemědělci nebo pracovníci v mladých odvětvích (počítačoví poradci), kteří nemají svou vlastní cassa. Sazba odvodu sociálního pojištění je pak stanovena na 13 %.

4. Zvyklosti pracovního trhu

Zaměstnanci jsou ze zákona rozděleni do čtyř kategorií:

  • manuální pracovníci (operai)
  • administrativní pracovníci (impiegati)
  • vedoucí jednotlivých oddělení (quadri)
  • top manažeři (dirigenti)

Zákon zvláště ochraňuje níže postavené pracovníky.

Roční výplata mezd je prováděna ve 13 nebo 14 splátkách (výplatách), a to v závislosti na státních kolektivních dohodách. Třináctá splátka se vyplácí ke konci prosince daného roku, případná čtrnáctá v červenci roku následujícího.

4.1. Regulace pracovního trhu

OblastItalská praxe
Zkušební dobaZkušební doba (periodo di prova) může být domluvena v rozsahu max. 6 měsíců, 3 měsíce pro pracovníky bez manažerských povinností
Pracovní dobaStandardní pracovní týden má 40 hodin. Přesčasy jsou možné, ale ze zákona nesmí přesáhnout 2 hodiny denně. Za přesčasy náleží zaměstnanci odměna. Zaměstnavatel navíc musí z přesčasů odvést 15% (u 41.–48. hodiny práce týdně) pokutu z mezd u Instituto Nazionale di Previdenza Sociale, v případě 48. hodiny a výše pak pokutu 20 %
Placená dovolenáDovolená se pohybuje mezi 25–30 dny podle délky pracovního poměru, navíc má zaměstnanec nárok na 10 dní zákonného volna (svátky)
Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavateleDélka výpovědní lhůty se odvíjí od pracovní pozice a počtu let strávených u daného zaměstnavatele. Minimální lhůta se pohybuje mezi 15 dny a 6 měsíci. Vedoucí pracovníci ve většině odvětvích obvykle obdrží výpovědní lhůtu v délce sedmi měsíců v případě, že pracují u daného zaměstnavatele méně než 2 roky a 2 týdny za každý další rok až do max. výše 1 roku výpovědní lhůty
Další ustanoveníV Itálii není minimální mzda stanovená zákonem, zabývá se jí Státní kolektivní smlouva (Contratti collettivi nazionali di lavoro – CCNL) pro dané, obvykle čtyřleté období

Zdroj: EURES, AngloINFO Rome

4.2. Odvody za zaměstnance

Systém sociálního zabezpečení je v Itálii velmi komplikovaný a nepřehledný. Zaměstnavatel odvádí na sociálních odvodech cca 40–45 % hrubé mzdy zaměstnance v závislosti na typu a velikosti společnosti a pracovní pozici zaměstnance. Zaměstnanec odvádí 8,89–9,19 % ze své hrubé mzdy.

5. Užitečné kontakty

Hospodářská komora (Camera di Commercio)
http://www.cameradicommercio.it/

Daňový úřad (Agenzia delle Entrate)
http://www.agenziaentrate.it

Seznam místních daňových úřadů
http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/index.htm

Úřad sociálního zabezpečení (INPS – Instituto Nazionale di Previdenza Sociale)
http://www.inps.it

Úřad úrazového pojištění (INAIL – Instituto nazionale per l''assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
P.le G. Pastore 6, 00144 Roma
Tel.: 06/54872014
Fax: 06/54872050
E-mail: dccomunicazione@inail.it
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop

Seznam místních kanceláří INAIL:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_HOME_EN&nextPage=Contacts/Territorial_Offices/index.jsp

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministero Affari Esteri)
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma
Tel.: 0039–06.36911
http://www.esteri.it/MAE/EN/Home.htm?LANG=EN

Ministerstvo ekonomie a financí (Ministero dell''Economia e delle Finanze)
via XX Settembre, 97
00187 Roma
Tel:. +39 06.476111
http://www.tesoro.it/

Ministerstvo infrastruktury (Ministero delle Infrastrutture)
Piazzale Porta Pia, 1
00161 Roma
http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php

6. Další informace

6.1. Anglicky

Doing business
http://www.doingbusiness.org/

Příručka o podnikání v Itálii od společnosti Deloitte
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_guide_italy_121907.pdf

Informace o Itálii na stránkách worldwide-tax.com
http://www.worldwide-tax.com/italy/indexitaly.asp

Příručka o podnikání v Itálii od společnosti UHY
http://www.uhy.com/media/PDFs/doing_business_guides/Doing%20Business%20in%20Italy.pdf

6.2. Česky

Velvyslanectví České republiky v Itálii
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, Roma
00192
tel.: 0039/06/3609571-3
fax: 0039/06/3244466, KO-36095740
e-mail: rome@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/rome

Generální konzulát České republiky v Itálii
Consolato Generale della Repubblica Ceca
via G.B. Morgagni 20, Milano
20129
tel.: 003902/29403007, 29403051, KO-29409870
fax: 003902/29404401
e-mail: milan@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/milan

Velvyslanectví Italské republiky
Nerudova 20, Praha 1, Malá Strana
118 00
tel.: 233 080 111
fax: 257 531 522
e-mail: ambasciata.praga@esteri.it
http://www.ambpraga.esteri.it

Encyklopedie MZV
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/encyklop.asp

BusinessInfo
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/

Životní a pracovní podmínky v Itálii
http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/italie

Tento soubor vznikl jako součást projektu Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, ve spolupráci Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a expertů z Centra pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network (dříve Euro Info Centra Praha). Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Publikace jerovněž k dispozici na vládním informačním portálu o EU http://www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně. Nejnovější verzi tohoto souboru naleznete na stránkách Svazu obchodu a
cestovního ruchu České republiky – http://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek