Pravidla pro podnikání v Litvě

29. 1. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s právními formami podnikání v Litvě, informuje o proceduře registrace OSVČ a také o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří v Litvě. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1. Obecné informace

Rozloha65 200 km2
Obyvatelstvo (mil.)3,586
Hlavní městoVilnius
Jazyklitevština
MěnaLit/LTL
Výše HDP na osobu17 700 USD (2007) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,73
Telefonní předvolba+370
Internetová doména.lt

Zdroj: OECD, CIA

1.2. Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)7,310,87,98,68,39,46,1
Inflace (%)0,3-1,11,22,74,58,2 
Nezaměstnanost (%)13,512,511,48,35,64,3 
Kurs LTL/CZK8,99,229,228,508,188,037,18

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Litevský názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Akcinė bendrovė – ABAkciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 150 000 LTL, min. 25 % musí být splaceno před utvořením společnosti. Pro založení akciové společnosti stačí 1 zakladatel.
Uždaroji akcinė bendrovė – UABSpolečnost s ručením omezenímZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 10 000 LTL, min. 25 % musí být splaceno před utvořením společnostiMin. počet zakladatelů je 1 a max. 100.
Tikroji ūkinė bendrija – TUBVeřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.
Komanditinė ūkinė bendrija – KUBKomanditní společnostObdoba české k. s.
 Pobočka zahraniční společnostiPobočka ani zastoupení není právnickou osobou. Všechny podniky musí nahlásit své obchodní jméno na Státním patentovém úřadu před registrací. Dočasná ochrana registrovaného obchodního jména je zaručena po dobu 1 roku před samotnou registrací podniku. Registrovanému jménu je zaručena ochrana obchodního jména po dobu aktivního života podniku a do 1 roku po skončení činnosti podniku.
Žemės ūkio bendrovė-„Zemědělská společnost“. Jde o podnik čerpající min. 50 % ze svých příjmů z prodeje zemědělských produktů nebo služeb v zemědělství. Zemědělská společnost je právnická osoba s omezeným ručením. Majetek společnosti je oddělen od majetku vlastníků a závazky společnosti jsou omezeny výší kapitálu podniku.
Personaliné imoné – PIPodnik
jednotlivce/OSVČ
Pro registraci OSVČ je nutný pouze vyplnění příslušného formuláře pro registraci.

Zdroj: Lex Mundi, www.infolex.lt

2.1. Založení společnosti s ručením omezeným

 • Přibližná délka procesu založení: 23–28 dní
 • Přibližné náklady na založení: cca 650 LTL (cca 190 EUR)
Proces založení
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Potvrzení od banky o dostatečném množství prostředků na bankovním účtu.Zdarma1 denLibovolná banka
2.Notářské ověření zakládacích dokumentů, stanov společnosti a formulářů pro registraci společnosti s ručením omezeným.400 LTL2 dnyNotář
3.K registraci k DPH, dani z příjmu a příspěvkům sociálního pojištění je nutné předložit: žádost o registraci podniku, společenskou smlouvu, licence (pokud je jich třeba), zápis z jednání společnosti, podnikové předpisy a bankovní potvrzení o zaplacení registračních poplatků. Registr právnických osob (Juridinių asmenų registras) spadající pod Státní centrum registrů (VĮ REGISTRŲ CENTRAS) registruje všechny právnické osoby či pobočky a dceřinné společnosti zahraničních podniků. Registr právnických osob také informuje Daňový inspektorát (Valstybine mokesciu inspekcija) o nově registrované právnické osobě a předá ji všechny potřebné informace. Data jsou automaticky do 2 pracovních dnů vložena do registru plátců daní, čili není nutné osobně Daňový inspektorát navštívit a registrovat se jako plátce daně z příjmu. Daňové identifikační číslo je totožné s identifikačním číslem přiděleným Registrem právnických osob. Při registraci k platbě daní je podnik automaticky zaregistrován u Státního fondu sociálního pojištění (Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdyba – SoDra) z důvodu sociálního pojištění, čili není nutná osobní návštěva ani u této instituce.198 LTL6 dníJuridinių asmenų registras
(Valstybine mokesciu inspekcija)
(Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdyba – SoDra)
4.Registrace k DPH. Povinnost registrace k DPH vzniká podniku v okamžiku, kdy jeho roční obrat převýší 100 000 LTL (cca 30 000 EUR). K registraci podnik vyplní formulář FR 0388 u daňového úřadu, ať už osobně nebo přes internet.Zdarma10–15 dníMokesčių inspekcija
5.Informovat Státní inspekci práce (Valstybinė darbo inspekcija) o začátku podnikání, a to písemnou formou nebo telefonem.Zdarma1 denValstybinė darbo inspekcija
6.Otevření účtu k běžným obchodním operacím.Zdarma1 denLibovolná banka
7.Výroba razítka společnosti.30–90 LTL2 dny 

Zdroj: WB

Audit je pro společnost s ručením omezeným povinný tehdy, kdy jsou splněny alespoň dvě z následujících podmínek:

 • Příjmy z prodeje převýší 10 mil. LTL za uplynulý účetní rok
 • Průměrný počet zaměstnanců za uplynulý účetní rok byl vyšší než 50
 • Hodnota aktiv v rozvaze převyšuje 5 mil. LTL

2.2. Registrace OSVČ

Pro registraci OSVČ je nutné pouze vyplnění příslušného registračního formuláře. Poplatek činí 200 LTL. Postup při registraci je v zásadě stejný jako u společnosti s ručením omezeným.

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Na rozdíl od reprezentativní kanceláře pobočka může vykonávat obchodní činnost nebo brát na sebe závazky. Mateřská společnost je plně odpovědná za závazky své pobočky. Činnost pobočky je organizována a řízena manažerem pobočky, který má právo pobočku zastupovat. Alespoň jedna z osob s právem jednat za pobočku musí sídlit v Litvě. Reprezentační kancelář může být v Litvě založena pouze pro reprezentační a propagační akce a nemůže vykonávat obchodní činnost. Mateřská společnost je plně odpovědná za závazky své reprezentační kanceláře.

3. Daňový systém

Podle Eurostatu má Litva nejnižší daňové zatížení ze všech členských zemí EU. Daně představují pouze 28,7 % HDP. Základním problémem litevského daňového systému je nízké zdanění právnických osob a vysoká daň z příjmů fyzických osob. To odráží nízké zdanění kapitálu a vysoké zdanění pracovní síly.

Aktuální stav a podrobný výklad včetně relevantních čísel zákonů lze najít v Doing Business in Lithuania, který je k dispozici na http://www.lda.lt.

Užitečné výrazy:

 • Plátce daně: mokesčių mokėtojas
 • Daňová úleva: mokesčio lengvat
 • Dvojí zdanění: dvigubas apmokestinima
 • Daňový zákon: mokesčių teisė
 • Daňový únik: mokesčių sumažinimas
 • Osvobození od daně: mokesčio netaikyma
 • Daňový systém: mokesčių sistem
 • Daň: mokestis
 • Zdanitelný příjem: apmokestinamosios pajamos
 • Daňová pobídka: mokesčių paska
 • Sleva na dani: mokesčio grąžinimas
 • Daňové úřady: mokesčių inspekcija

3.1 Přímé daně (tiesioginis mokestis)

Daň z příjmu fyzických osob (fizinių asmenų pajamų mokestis)

Je od 1. 1. 2008 stanovena na 24 %. Snížená sazba 15 % je uvalena na příjmy z úroků, sportovních aktivit, umělecké činnosti, licenčních poplatků a příjmů z pronájmu, z příjmu dávek pojistného plnění nebo prodeje či jiných forem převodu majetku.

Daň z příjmu právnických osob (juridinių asmenų pajamų mokestis)

Od roku 2006 je daň z příjmu právnických osob stanovena na 15 %. Na příjmy malých podniků je uvalena sazba 13 %. Malý podnik je definován jako takový, jehož zdanitelné příjmy nepřesahují 500 000 LTL ročně a počet zaměstnanců nepřekračuje 10. Druhá možnost daňového zvýhodnění je pro podniky jednotlivce a obchodní společnosti, jejichž průměrný počet zaměstnanců nepřesáhne 10 a jejichž příjem nepřesáhne 1 mil. LTL za rok. Po splnění těchto podmínek mají takovéto společnosti nárok na nulovou sazbu daně z příjmu právnických osob až do výše 25 000 LTL. Na příjem nad tuto hranici se vztahuje standardní sazba 15 %.

Dividendy

Na dividendy je uvalena 15% daň. Dividendy placené z jedné společnosti do druhé jsou v Litvě od daně osvobozené.

Dědická daň (paveldimo turto mokestis)

Sazba dědické daně je v Litvě stanovena na 5 % u majetku do hodnoty 500 000 LTL. Pokud je hodnota majetku vyšší, sazba je stanovena na 10 %. Převody majetku mezi rodiči a dětmi a mezi manželi jsou od daně osvobozeny, stejně tak dědictví obdržené manželem/manželkou, potomkem, vnoučetem nebo sourozencem. Pokud je hodnota majetku získaného dědictvím nižší než 10 000 LTL, je od daně osvobozen.

Daň z nemovitosti (nekilnojamojo turto mokestis)

Na nemovitosti ve vlastnictví se vztahuje sazba 1,5 % z hodnoty majetku.

Daň z převodu nemovitostí

Sazba daně je stanovena na 1 % z hodnoty nemovitosti.

3.2. Nepřímé daně (netiesioginis mokestis)

DPH (pridėtinės vertės mokestis – PVM)

Na většinu případů se vztahuje sazba 18 %. Snížená sazba 9 % se uplatňuje na přestavbu či renovací budov. Sazba 5 % je uvalena na služby spojené s přepravou pasažérů, knihy, noviny a časopisy, léky, ubytování v hotelech, atd. Povinnost registrace k DPH vzniká podniku v okamžiku, kdy jeho roční obrat převýší 100 000 LTL (cca 30 000 EUR). DPH se odvádí měsíčně a to nejpozději 25. dne následujícího měsíce.

Spotřební daň (akcizo mokestis)

Plátci daně jsou právnické a fyzické osoby, které jsou výrobci a nebo dovozci vybraného zboží. Spotřební daň se týká následujících komodit: ethylalkohol, alkohol, víno, pivo, maziva, letecký benzín, mazut, cukr, cigarety, tabák, káva, čokoláda, klenoty, atd.

Poplatek za státní přírodní zdroje

Poplatky za státní přírodní zdroje musí platit právnické a fyzické osoby, které používají státní přírodní zdroje ke své komerční činnosti. Poplatek je závislý na druhu přírodního zdroje a je určován každé čtvrtletí podle indexu spotřebitelských cen. Poplatek za státní přírodní zdroje se odečítá od hrubého příjmu při vypočítání zdanitelného příjmu.

Ekologický poplatek

Ekologický poplatek musí platit právnické a fyzické osoby, jejichž činnost vede ke znečišťování přírody. Platí se 1 LTL za 1 t nečistot.

3.3. Daňová specifika OSVČ, sociální zabezpečení

Daň z příjmu OSVČ je v Litvě stanovena na 15 %, povinné jsou příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, které jsou v Litvě stanoveny na polovinu výše penzijního pojištění, ta je v současné době stanovena na 316 LTL měsíčně, povinný odvod OSVČ tedy dosahuje 158 LTL měsíčně.

4. Zvyklosti pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastLitevská praxe
Zkušební dobaZkušební doba může být uzavřena na dobu max. 3 měsíců. Ve zvláštních případech daných zákonem je možné uzavřít zkušební dobu až v trvání šesti měsíců.
Pracovní dobaTýdenní pracovní doba nesmí překročit 40 hodin týdně, včetně přesčasů pak 48 hodin za 7 po sobě jdoucích dní. Pokud zaměstnanec vykonává práci na více místech nebo má ještě další pracovní smlouvu, tak jeho celková denní pracovní doba nesm překročit 12 hodin. Přesčasy nesmějí za dva po sobě jdoucí dny překročit 4 hodiny a v celkovém úhrnu za rok překročit 120 hodin. Kolektivní smlouvy ale mohou stanovit max. množství hodin přesčasů na 180 hodin. Odměna za hodinu přesčasu by měla být alespoň ve výši 1,5 násobku hodinové mzdy.
Placená dovolenáPlacená dovolená se poskytuje min. v rozsahu 28 kalendářních dnů. Až na 58 dní placené dovolené mají nárok tyto skupiny zaměstnanců: zaměstnanci, jejichž práce je náročná na stres a emoce, zaměstnanci mající rizikové povolání a pracující za zvláštních podmínek práce.
Výpověď ze strany zaměstnavateleVýpověď dává zaměstnavatel zaměstnanci 2 měsíce dopředu. V případech, kdy:
- zaměstnanci chybí do důchodu méně než 5 let
- zaměstnanci je méně než 18 let
- zaměstnanec je nějakým způsobem postižen
- zaměstnanec vychovává dítě mladší 14 let,
může být pracovní smlouva zrušena jen ve zvláštních případech. Jsou to obecně takové případy, kdy by setrvání zaměstnance vážně ohrozilo zájmy zaměstnavatele.
Výpověď ze strany zaměstnanceVýpovědní lhůta při výpovědi ze strany zaměstnance je 14 dní. V kolektivní smlouvě může být uvedena i jiná výpovědní lhůta, nesmí však převýšit 1 měsíc.
Další ustanoveníOd 1. 1. 2008 je výše minimální měsíční mzdy stanovena na 800 LTL (231,70 EUR).

Zdroj: EURES

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí být vyhotovena v písemné formě. Smluvní strany musejí dojít ke shodě ohledně:

 • místa výkonu práce
 • typu práce nebo zaměstnancovy pozice
 • odměny za práci.

Pracovní smlouva na dobu určitou nesmí přesahovat dobu 5 let.

4.1. Odvody za zaměstnance

Příspěvky na sociální pojištění (privalomo sveikatos draudimo mokestis)

Zaměstnavatel odvádí se cca 31 % ze zaměstnancovy hrubé mzdy.

Příspěvek se skládá z:

 • 22,5 % na penzijní pojištění
 • 3 % zdravotní pojištění
 • 3 % na pojištění v mateřství
 • 1,5 % na pojištění v nezaměstnanosti
 • 0,28–1 % na pojištění proti pracovním úrazům.

5. Užitečné kontakty

Litevská rozvojová agentura (Lietuvos ekonominės plėtros agentūra)
Jogailos str. 4, 01116, Vilnius
Tel.: (+370 5) 262 7438
Fax.: (+370 5) 212 0160
http://www.lda.lt
E-mail: info@lda.lt

Státní daňový inspektorát (Valstybinę mokesčių inspekciją)
Vasario 16-osios g. 15, 01514, Vilnius
Tel. (8~5) 2668 200,
Fax: (8~5) 2125 604
http://www.vmi.lt
E-mail: vmi@vmi.lt

Litevský státní inspektorát práce(Valstybinė darbo inspekcija)
19 Algirdo str.
LT-03607 Vilnius
Tel: +370 5 265 0193
Fax: +370 5 213 9751
E-mail: info@vdi.lt
http://www.vdi.lt/index.php?-50839610

Státní centrum registrů (Valstybės Įmonė Registrų Centras)
V. Kudirkos street 18, LT-03105, Vilnius-9
Tel.: +370 5 2688 202
Fax: +370 5 2688 311
E-mail: info@registrucentras.lt
http://www.registrucentras.lt/

Litevská komora auditorů (Lietuvos auditorių rūmai)
J. Galvydzio st. 5/ Zygio st.96-104,
LT-08236 Vilnius
Tel. +370-5-274 54 24
Fax +370-5-274 54 23
E-mail: lar@lar.lt
www.lar.lt

Statistický úřad (Statistikos departamentas)
Gedimino ave 29, LT-01500 Vilnius
Tel: +370 5 236 48 00
Fax: +370 5 236 48 45
http://www.stat.gov.lt/en/
E-mail: statistika@stat.gov.lt

Ministerstvo zdravotnictví (Sveikatos apsaugos ministerija)
Vilniaus str. 33, LT-01119, Vilniu
Tel.: +370 5 268 5108, +370 5 266 1413
E-mail: ministerija@sam.lt
http://www.sam.lt/

Ministerstvo práce a sociálního pojištění(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
A.Vivulskio str. 11
Tel: 00 370 5 2664 201
Fax: 00 370 5 2664 209
E-mail: info@socmin.lt
Web: http://www.socmin.lt/

Státní fond sociálního pojištění(SoDra):
Konstitucijos Ave. 12
LT-09308 Vilnius, Lithuania
Fax: (370-5) 272 42 54
E-mail: sodrainfo@sodra.lt
http://www.sodra.lt/

Ministerstvo pro vědu a vzdělání (Švietimo ir mokslo ministerija)
A. Volano str. 2/7, LT-01516, Vilnius
Tel.: +370 52 19 11 90,
Fax: +370 52 61 20 77,
Code 188603091
E-mail: smmin@smm.lt
http://www.smm.lt/

Asociace litevských obchodních komor pro obchod, průmysl a řemesel (Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija)
J.Tumo-Vaižganto g. 9/1-63a, LT-01108, Vilnius
Tel.: +370 (5) 2612 102,
Fax: +370 (5) 2612 112
E-mail: info@chambers.lt
http://www.chambers.lt/

6. Další informace

6.1. Anglicky

Portál k podnikání v Litvě (doporučujeme) – http://www.infolex.lt/portal/ml/start.asp?act=dobiz&lang=eng

Doing business – http://www.doingbusiness.org/

Příručka o podnikání v Litvě – http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide_lithuania.pdf

Příručka o podnikání v Litvě od společnosti HLB International – http://www.hlbi.com/index.php?option=com_docman_2&task=doc_download&gid=39&Itemid=17

Příručka o podnikání v Litvě od společnosti UHY – http://www.uhy.com/pages/resources/doing-business-guides.php

Informace o Litvě na stránkách worldwide-tax.com: http://www.worldwide-tax.com/lithuania/indexlithuania.asp

Stručný pohled na daně v Litvě od společnosti Deloitte – http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_highlights_lithuania_123107.pdf

6.2. Česky

Velvyslanectví České republiky v Litvě(Čekijos Respublikos Ambasada)
Birutes g. 16, Žverynas, Vilnius
LT-08117
tel: 00370/5/2661040, KO-2661041
fax: 003705/2661066
E-mail: vilnius@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/vilnius

Velvyslanectví Litevské republiky
Pod Klikovkou 1916/2, Praha 5
150 00
tel: 257 210 122, 257 210 123
fax: 257 210 124
E-mail: ambasada-litva@iol.cz
http://cz.mfa.lt/

Encyklopedie MZV
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html

BusinessInfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/litva/1000691/

Životní a pracovní podmínky v Litvě
http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/litva

Tento soubor vznikl jako součást projektu Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, ve spolupráci Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a expertů z Centra pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network (dříve Euro Info Centra Praha). Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Publikace jerovněž k dispozici na vládním informačním portálu o EU http://www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně. Nejnovější verzi tohoto souboru naleznete na stránkách Svazu obchodu a
cestovního ruchu České republiky – http://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek