Pravidla pro podnikání v Lucembursku

28. 1. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání v Lucembursku, informuje o proceduře registrace OSVČ a také o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1. Obecné informace

Rozloha2 586 km2
Obyvatelstvo (mil.)0,452
Hlavní městoLëtzebuerg (Luxembourg, Luxemburg)/Lucemburk
JazykLucemburština (národní), francouzština a němčina (administrativní)
MěnaEuro/EUR
Výše HDP na osobu78 138 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 3,55
Telefonní předvolba+352
Internetová doména.lu

Zdroj: OECD, CIA

1.2. Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)3,00,93,43,44,44,23,6
Inflace (%)2,12,53,23,82,34,3 
Nezaměstnanost (%)2,73,75,14,54,74,1 
Kurs EUR/CZK30,2532,4531,8329,3328,2427,7324,80

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Société Anonyme (S. A.)Akciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 31 000 EUR a čtvrtina musí být složena v okamžiku vytvoření společnosti, a to i v zahraniční měně. Ročně musí být 5 % z čistého zisku vloženo do rezerv, a to až do doby, kdy se budou hodnota rezerv rovnat 10 % vloženého kapitálu. Min. počet zakladatelů je 1, nejsou žádné požadavky na státní příslušnost či sídlo. Za registraci podniku do obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 132,39 EUR.
Société à responsabilité limitée (S. à r. l.)Společnost s ručením omezenímZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 12 400 EUR. Počet zakladatelů může být 1–40 společníků. Za registraci podniku do obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 132,39 EUR.
société á responsabilité limitée unipersonnelle Společnost s ručením omezeným mající jednoho vlastníka. Založení a podmínky jsou totožné s s.r.o.
Société en nom collectif (S. e. n. c.)Veřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s. Za registraci podniku do obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 18,26 EUR.
Société en
commandité
simple (S. e. c. s.)
Komanditní společnostObdoba české k. s. Za registraci podniku do obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 18,26 EUR.
Société en commandité par actions (S. c. a.)Komanditní společnost„Komanditní společnost na akcie“. Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 31 000 EUR a čtvrtina musí být složena v okamžiku vytvoření společnosti. Za registraci podniku do obchodního rejstříku se odvádí poplatek ve výši 132,39 EUR.
Succursale
Pobočka zahraniční společnosti 
Association en
participation
Joint ventureSpolečný podnik
Commerçant en nom proprePodnik
jednotlivce/OSVČ
 

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION – RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1. Založení společnosti s ručením omezeným

O založení společnosti s ručením omezeným (Société à responsabilité limitée) je nutné vyhotovit notářskou listinu, a to do 15 dní od založení společnosti. Tato listina musí být následně zaregistrována u registračního úřadu – Administration de l''Enregistrement et des Domaines (http://www.aed.public.lu/autres/index.html). Tomuto úřadu je nutné uhradit kolkovné (droit d''apport) a případně registrační daň (droits de mutation). Zakládací listiny společnosti (stanovy) a údaje o ředitelích či manažerech společnosti pak musí být zaregistrovány v obchodním rejstříku (Registre de Commerce et des Sociétés). Toto zahrnuje předání dokumentů včas zaregistrovaných u Administration de l''Enregistrement et des Domaines a vyplněného formuláře od Registre de Commerce et des Sociétés (pouze ve francouzštině k dispozici na https://www.rcsl.lu/mjrcs/index.do).

Následným krokem je uveřejnění informace o založení společnosti v Mémorial, přesněji v její části C, která je nazvána: Recueil Spécial des Sociétés et des Associations, a to do dvou měsíců od registrace v obchodním rejstříku Příslušné dokumenty musejí být francouzsky, německy nebo lucembursky. Možná je např. i angličtina, avšak pouze v doprovodu francouzského nebo německého překladu.

Ze základního kapitálu (min. 12 400 EUR) se odvádí kapitálová daň ve výši 1 %. Pro rodinné podniky je sazba daně snížena na 0,5 %.

Následuje registrace k platbě daní, a to do 15 dnů po zahájení podnikání (daň z příjmu u Administration des Contributions Directes , k DPH u Administration de l''Enregistrement et des Domaines).

Dalším úředním krokem je registrace zaměstnanců k sociálnímu a nemocenskému pojištění (Caisse de pension des employés privés a Caisse de maladie des employés privés) a úrazovému pojištění (Association d''Assurance contre les Accidents).

Společnost musí být rovněž členem obchodní komory – Chambre de Commerce. O vzniku společnosti komoru uvědomí Administration des Contributions Directes a obchodní komora následně vstoupí do jednání o členství.

Průměrné náklady spojené se založením společnosti s minimálním možným kapitálem jsou následující:

 • Honorář notáře: 123,95 EUR
 • Registrace u obchodního rejstříku: 132,39 EUR
 • Publikace v Mémorial: 250,00 EUR (orientačně dle délky zápisu)
 • Kapitálová daň: 124,00 EUR
 • Celkem: 630,34 EUR

Zdroj: Espace Entreprises, La Chambre de Commerce Luxembourg

2.2. Registrace OSVČ

Za registraci podniku jednotlivce (Commerçant en nom propre) se odvádí poplatek ve výši 13,70 EUR. Pro založení podniku jednotlivce je potřeba mít čistý trestní rejstřík a nebýt v úpadku. Dále je také potřeba splnit podmínku min. vzdělání, a to maturitu či vysokoškolský titul. Pro určité obchodní aktivity je potřeba získat povolení, to je udělováno Ministerstvem malých podniků a obchodníků (Ministère des Classes Moyennes). Povolení se nazývá authorisation d''établissement.

2.3. Založení pobočky nebo kanceláře

Za registraci pobočky (Succursale) se odvádí poplatek ve výši 68,48 EUR. Registrace u obchodního rejstříku spočívá ve vyplnění dvou kopií přihlašujícího formuláře. Spolu s nimi se odevzdává registrační certifikát obsahující následující informace:

 • adresa pobočky
 • nástin aktivit pobočky
 • jméno a právní formu mateřské společnosti
 • jméno pobočky (pokud se liší od jména mateřské společnosti)
 • jména osob odpovědných za činnost pobočky s nástinem jejich pravomocí

3. Daňový systém

3.1. Přímé daně (impôt direct)

Daň z příjmu fyzických osob (Impôt sur le revenu des personnes physiques)

Jde o progresivní daň se sazbami ve výši 0–38 %. Lucembursko je evropským rekordmanem v počtu daňových pásem, kterých je 17. Příjmy do 9 750 EUR za rok jsou od daně osvobozeny. Následující daňové pásmo je zdaněno sazbou 8 %. Sazba stoupá vždy o 2 procentní body až na úroveň 38 % u příjmů nad 36 570 EUR.

K dané sazbě musíme ještě připočítat příspěvek do fondu nezaměstnanosti (impôt de solidarité) odváděný ve výši 2,5 % z mezd či platů, reálná výše odvodu daně z příjmu se tak může zvýšit až na 38,95 %.

Existuje rovněž celá řada nezdanitelných odčitatelných položek.

Daň z příjmu právnických osob (Impôt sur le revenu des collectivités)

Sazba daně z příjmu právnických osob je stanovena na 22 %. Na výši odvodu je dále uvalena 5% sazba odvodu do zaměstnavatelského fondu, reálná výše daně z příjmu se tak zvýší na 23,1 %. Tato sazba se ale týká jen společností, jejichž zdanitelný příjem ročně převýší 15 000 EUR. Společnosti s ročním příjmem 10 000–15 000 EUR odvádějí 2 000 EUR a 26 % příjmu nad 10 000 EUR. Pro společnosti, jejich roční zdanitelný příjem nedosahuje 10 000 EUR, platí sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 20 %.

Místní obchodní daň (Impôt commercial communal)

U této daně je uznáván nezdanitelný základ daně ve výši 17 500 EUR pro společnosti podléhající dani z příjmu právnických osob a 40 000 EUR pro ostatní podniky (podnik jednotlivce např.) Sazba daně se pohybuje v rozmezí 6–10,5 % v závislosti na dané lokalitě. Např. pro hlavní město Luxembourg je stanovena sazba této daně na 6,75 %.

Daň z nemovitostí (Impôt foncier)

Sazba této daně není jednotná, je vždy stanovena příslušným obecním úřadem. Daň je uvalena na jednotkovou cenu nemovitosti a sazba se pohybuje v rozmezí 0,7–1 % ceny nemovitosti.

Dědická daň a darovací daň

Sazby obou daní se odvíjí od blízkosti příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem a dědicem, resp. dárcem a obdarovaným. Sazba dědické daně se pohybuje v rozmezí 2–15 %. Sazba darovací daně se pohybuje v rozmezí 1,8–14,4 %.

3.2. Nepřímé daně (impôt indirect)

Daň z přidané hodnoty (Taxe sur la Valeur Ajoutée – TVA)

Má v Lucembursku 4 odlišné sazby. Základní sazba je stanovena na 15 %. Snížená sazba 12 % je uvalena na víno, paliva, tabák a široké spektrum finančních služeb. Snížená sazba 6 % je uvalena na plyn a elektřinu a snížená sazba 3 % na poskytování radiových a televizních služeb, na tiskoviny, vodu, léky a většinu potravin. Povinnost registrovat se k dani vzniká překročením objemu zdanitelného plnění ve výši 10 000 EUR ročně.

Spotřební daně (impôt de consommation) jsou uvaleny na následující produkty

 • paliva
 • alkoholické nápoje
 • káva
 • minerální oleje
 • tabák, apod.

3.3. Daňové povinnosti podniku jednotlivce

Příjmy OSVČ v Lucembursku podléhají daním z příjmu fyzických osob.

Povinné odvody OSVČ na sociální pojištění
OdvodSazba
Penzijní pojištění16 %
Zdravotní pojištění5,6 %
Pojištění pro případ závislosti na jiné osobě z důvodu zranění1,4%
Celkem23 %

Pro odvody pojistného je od března 2008 stanoven platový strop ve výši 96 571,92 EUR ročně (resp. 8 047,66 EUR měsíčně), z příjmu nad tuto hranici se tedy již výše stanovené příspěvky neodvádějí.

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouvy musí být vyhotoveny v písemné podobě. Mohou být uzavřeny na dobu určitou contrat à durée déterminée nebo na dobu neurčitou contrat à durée indéterminée. Délka smlouvy na dobu určitou nesmí převýšit 24 měsíců, a to včetně prodloužení smlouvy. Smlouva může být prodloužena dvakrát.

4.1. Regulace pracovního trhu

OblastLucemburská praxe
Zkušební doba2 týdny až 6 měsíců podle kvalifikace zaměstnance.
Pracovní dobaObvyklá pracovní doba je 40 hodin týdně a 8 hodin denně. Denní pracovní doba nesmí překročit 10 hodin. V případech, kdy je pracovní týden kratší než 5 dní, délka pracovního dne se může prodloužit na 9 či 10 hodin, ale ne více.
Placená dovolenáKaždý zaměstnanec má nárok na 25 dní dovolené. Zaměstnanec má nárok na dovolenou po 3 měsících nepřerušeného zaměstnání u daného zaměstnavatele.
Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavateleVýpovědní doba se liší podle odpracované doby v podniku a pohybuje se od 1až 3 měsíců.
Další ustanoveníMinimální měsíční mzda je od 1. března 2008 stanovena na 1 609,53 EUR.

Zdroj: EURES

4.2. Odvody za zaměstnance

Zaměstnavatelé hradí následující odvody do systému sociálního zabezpečení.

OdvodSazba
Penzijní pojištění8 %
Zdravotní pojištění2,65 % (4,9 %)1
Úrazové pojištění0,65–6 % podle rizikovosti pracovního místa
Odvod do zdravotního fondu práce0,11 %
Celkem11,41–19,01 %

1 v případě dělnických profesí

Pro odvody pojistného je od března 2008 stanoven platový strop ve výši 96 571,92 EUR ročně (resp. 8 047,66 EUR měsíčně), z příjmu nad tuto hranici se tedy již výše stanovené příspěvky neodvádějí.

Zaměstnanci ze svých mezd odvádějí:

OdvodSazba
Penzijní pojištění8 %
Zdravotní pojištění2,8 % (5,05 %)1
Pojištění pro případ závislosti na jiné osobě z důvodu zranění1,4 %
Celkem12,2–14,45 %

1 v případě dělnických profesí

5. Užitečné kontakty

Rozcestník na jednotlivá ministerstva:
http://www.gouvernement.lu/ministeres/index.html

Obchodní rejstřík (Registre de Commerce et des Sociétés)
13, rue Erasme
L-2961 Luxembourg
Tel : (+352) 26 428-1
Fax : (+352) 26 42 85 55
E-mail: helpdesk@rcsl.lu
https://www.rcsl.lu/mjrcs/index.do

Centrum sociálního zabezpečení (Centre Commun de la Sécurité Sociale)
http://www.ccss.lu/

Státní fond rodinných příspěvků (Caisse Nationale des Prestations Familiales)
B.P. 394 L – 2013 LUXEMBOURG
Tel: (00352) 47.71.53-1
Fax: (00352) 47.71.53-328
http://www.cnpf.lu/

Lucemburská obchodní komora (Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg)
Rue Alcide de Gasperi 7
L-2981 Luxembourg
Tel: (352) 42 39 39-1
Fax: (352) 43 83 26
E-Mail: chamcom@cc.lu
http://www.cc.lu

Komora řemesel (Chambre des Métiers)
2, Circuit de la Foire Internationale
BP 1604 - L-1016 Luxembourg
Tel: 42 67 67 -1
Fax: 42 67 87
E-mail: contact@cdm.lu
http://www.cdm.lu

Zdravotní fond pro zaměstnance v soukromém sektoru (Caisse de Maladie des Employés Privés)
125, route d''Esch
L-1471 Luxembourg
Tel: 40 113-1
http://www.cns.lu/

Penzijní fond pro zaměstnance v soukromém sektoru (Caisse de pension des employés privés)
1A, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
http://www.cpep.lu/

Asociace úrazového pojištění (Association d''Assurance contre les Accidents)
125, route d''Esch
L-2975 Luxembourg
Tel: +352 261915-1
Fax: +352 495335;
http://www.aaa.lu/

Administration des Contributions Directes
http://www.impotsdirects.public.lu/

Administration de l''Enregistrement et des Domaines
http://www.aed.public.lu/

Ministerstvo malých podniků a obchodníků (Ministère des Classes Moyennes)
http://www.mcm.public.lu/fr/

6. Další informace

6.1. Anglicky

Celá řada informací o podnikání na stránkách Lucemburské Obchodní komory: „La Chambre de Commerce Luxembourg“ – http://www.cc.lu/index.php?page=54

Britská obchodní komora pro Lucembursko – http://www.bcc.lu

The Federation of International Trade associations – http://fita.org/countries/lux.html

Příručka o podnikání v Lucembursku od společnosti Deloitte – http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_guide_luxembourg.pdf

Stručný přehled daní v Lucembursku od společnosti Deloitte – http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_highlight_luxembourg_123107.pdf

6.2. Francouzsky

Průvodce založením podniku v Lucembursku – http://www.entreprises.public.lu

6.3. Česky

Velvyslanectví České republiky v Lucembursku (Ambassade de la République tchèque auprès du Grand-Duché de Luxembourg)
2, Rond-Point Robert Schuman, Luxembourg
L-2525
tel: 00352/264 778 13
fax: 00352/264 778 20
e-mail: luxembourg@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/luxembourg

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství
Tržiště 13, Praha 1
118 00
tel: 257 181 800
fax: 257 532 537
e-mail: prague.amb@mae.etat.lu
http://www.ambalux.cz

Encyklopedie MZV
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/lucembursko/index.html

BusinessInfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/lucembursko/1000949/

Životní a pracovní podmínky v Lucembursku
http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/lucembursko

Tento soubor vznikl jako součást projektu Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, ve spolupráci Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a expertů z Centra pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network (dříve Euro Info Centra Praha). Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Publikace jerovněž k dispozici na vládním informačním portálu o EU http://www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně. Nejnovější verzi tohoto souboru naleznete na stránkách Svazu obchodu a
cestovního ruchu České republiky – http://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek