Pravidla pro podnikání v Rakousku

10. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání v Rakousku, přibližuje, jak založit společnost s ručením omezeným, jak zaregistrovat OSVČ a jak založit pobočku nebo kancelář. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha 83 870 km2
Obyvatelstvo (mil.) 8,175
Hlavní město Vídeň / Wien
Jazyk Němčina
Měna Euro / EUR
Výše HDP na osobu 35 695 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,62
Telefonní předvolba +43
Internetová doména .at

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Růst HDP (%) 0,4 0,9 1,6 1,3 2,7 2,9 2,2
Inflace (%) 1,7 1,3 2,0 2,1 1,6 3,5  
Nezaměstnanost (%) 4,2 4,3 4,8 5,2 4,8 4,4  
Kurs EUR/CZK 30,25 32,45 31,83 29,33 28,24 27,73 24,80

Zdroj: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Německý název Nejbližší český ekvivalent Poznámky, popis
Aktiengesellschaft – AG Akciová společnost Musí mít základní kapitál minimálně ve výši EUR 70.000, hodnota akcie min. 1 EUR. Min. počet zakladatelů: 1. Nejsou žádné požadavky na státní příslušnost či sídlo zakladatelů společnosti. Peněžitý vklad musí být splacen minimálně do 50 % své hodnoty; případný věcný vklad musí být poskytnut v plné výši (je nutné doložit znaleckým posudkem). Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy (max. 20), které volí valná hromada (Hauptversammlung). Rada se schází min. 4x ročně.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH Společnost s ručením omezením Společnost s ručením omezeným (GmbH) má základní kapitál v hodnotě minimálně EUR 35.000. Nejsou žádné požadavky na státní příslušnost či sídlo zakladatelů společnosti. Při peněžitém vkladu musí být splaceno minimálně 50 %, při věcném vkladu 100 % (je nutné doložit znaleckým posudkem). Minimální hodnota vkladu společníka je 70 EUR.
Offene Handelsgesellschaft – OHG Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (OHG) jako forma podnikání je možná pouze pro činnosti „plnoprávných obchodníků" (Vollkaufleute). Společnost tvoří společníci, kteří ručí za dluhy společnosti celým svým majetkem, a to osobně, přímo a primárně.
Komanditgesellschaft – KG Komanditní společnost obdoba k. s. v ČR
GmbH & Co KG   Je zvláštní formou komanditní společnosti, u které osobně ručící společník (komplementář) je společnost s ručením omezeným, a tím v podstatě neručí neomezeně. Většinou jsou společníci společnosti s ručením omezeným zároveň i komanditisty a někteří také jednateli této společnosti s ručením omezeným.
Gesellschaft nach bürgerlichem Recht – GesbR „Sdružení dle občanského práva" Sdružení nemá právní subjektivitu a nemůže nabývat žádná práva ani povinnosti. Spíše se tu jedná o oprávnění a povinnosti jednotlivých společníků ve vztahu ke členství v této společnosti. Sdružení může mít obchodní název, ale nemůže být zapsáno v obchodním rejstříku. Pokud provozuje živnost, potom k ní musí být způsobilí všichni společníci. Společníci odpovídají osobně a neomezeně, pokud jsou to podnikatelé, v ostatních případech podle míry své účasti.
Zweigniederlassung Pobočka zahraniční společnosti  
Einzelkaufmann Podnik jednotlivce / OSVČ  

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION – RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Délka procesu založení: 4 – 5 týdnů
 • Náklady na založení: cca 1200 – 1700 EUR
Proces založení společnosti s ručením omezeným
Krok Činnost Náklady Trvání Místo, Dotčená instituce
1. Obdržení potvrzení od hospodářské komory, že zakládaný podnik je novým podnikatelským subjektem. zdarma 1 den  
2. Notářské ověření společenské smlouvy (Gesellschaftsvertrag) nebo zprávy o založení. Společenská smlouva musí být vyhotovena v přítomnosti notáře (Notar) notářským zápisem (Notariatsakt). 1000 – 1500 EUR 4 dny notář
3. Vklad minimálního požadovaného kapitálu (35 000 EUR) na bankovní účet. zdarma 1 den banka
4. Registrace u obchodního soudu a otištění oznámení o vytvoření podniku ve Wiener Zeitung. 202 EUR 7 – 14 dní Wiener Zeitung
5. Registrace živnosti (Gewerbeanmeldung) na obecním úřadě (Bezirksverwaltungsbehörde). zdarma 1 den Bezirksverwaltungs behörde
6. Registrace k dani na daňovém úřadě (Steuerbehörde), obdržení čísla DPH, registrace na daňovém úřadě pomocí formulářů č. 15, 16 nebo 25 (dostupné v elektronické podobě na https://www.bmf.gv.at/) V příloze se přikládá: společenská smlouva, výpis z obchodního rejstříku, průkaz totožnosti výkonného ředitele a podpisové vzory představitelů společnosti. zdarma 12 dní Steuerbehörde
7. Registrace zaměstnanců k sociálnímu zabezpečení – před registrací do obchodního rejstříku musí společnosti, které mají zaměstnance, elektronicky zažádat o číslo účtu zaměstnance (Dienstgeberkontonummer) prostřednictvím systému ELDA (ELektronischer DAtenaustausch mit den Österreichischen Sozialversicherungsträgern), což je systém výměny dat rakouských institucí sociálního pojištění – http://www.elda.at. zdarma 1 den ELDA
8. Registrace na městském úřadě. zdarma 1 den Městský úřad

Zdroj: WB

2.2 Registrace OSVČ

Pokud je na činnost podniku jednotlivce (Einzelkaufmann) nahlíženo jako na obchodní činnost (Handelsgewerbe), je nutné podnik zapsat do obchodného rejstříku. U místního daňového úřadu je nutné zažádat o daňové číslo a zaregistrovat se u Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft kvůli odvodům sociálního pojištění. Vlastník podniku jednotlivce ručí za závazky podniku celým svým majetkem. Doporučujeme kontaktovat hospodářskou komoru v dané spolkové zemí (kontakty na: http://www.gruenderservice.net/gsportal.aspx?ch_id=26).

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Pobočku (Zweigniederlassung) je nutné zapsat do obchodního rejstříku v místě, kde pobočku působí. Pro zápis je nutné předložit:

 • důkaz existence mateřské společnosti v zemi původu
 • jmenování zástupce pobočky v Rakousku

Jméno pobočky musí být totožné se jménem mateřské společnosti. Pobočka musí vést účetnictví oddělené od účetnictví mateřské společnosti.

zpět na začátek

3. Daňový systém

3.1 Přímé daně (direkte Steuern)

Daň příjmu fyzických osob (Einkommensteuer – ESt)

Této dani podléhají fyzické osoby, které mají v Rakousku bydliště nebo obvyklý pobyt, se všemi tuzemskými i zahraničními příjmy (neomezená daňová povinnost). Osoby, které v tuzemsku nemají bydliště ani obvyklý pobyt, podléhají (omezená daňová povinnost) určitými příjmy dani z příjmů (např. ohledně jejich příjmů z živnostenského podniku, pro který v tuzemsku provozují provozovnu; příjmy z kapitálového majetku ze zahraničních kapitálových společností; příjmy z prodeje účastí (podílů) na tuzemské kapitálové společnosti). Po pobytu v tuzemsku přesahujícím 6 měsíců existuje v zásadě neomezená daňová povinnost.

Daň z příjmů fyzických osob se v Rakousku vybírá z několika druhů činností:

 • příjmy ze zemědělství a lesního hospodaření;
 • příjmy ze samostatné podnikatelské činnosti (obdoba naší OSVČ);
 • příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci);
 • příjmy z vykonávané živnosti;
 • příjmy z pronájmu;
 • ostatní mimořádné příjmy.
Stanovené sazby daně z příjmu fyzických osob
Výše příjmu za rok Sazba daně v %
méně než 10.000 EUR 0,0
10.000 – 25.000 EUR 38,33
25.000 – 51.000 EUR 43,596
více než 51.000 EUR 50,0

Daň z výnosu kapitálu

Sazba daně je stanovena na ½ sazby daně z příjmu, max. tedy tak na 25 %.

Daň z výnosu kapitálu je odváděna z následujících výnosů dosažených v Rakousku:

 • dividendy;
 • úroky z akcií;
 • podíly u společnosti s ručením omezeným;
 • příjmy z účastnictví na podnikání jako tichý společník;
 • výnosy z vkladů u bank a finančních institucí;
 • ostatní kapitálové výnosy.

Daň příjmu právnických osob (Körperschaftssteuer – KSt)

Daň z příjmů právnických osob je daní z příjmů v případě kapitálových společností jako s. r. o. či akciová společnost. Do konce roce 2004 byla vybírána v relativné vysoké výši 34 %, od 1. 1. 2005 byla snížena na 25 %. Bez ohledu na výši zisku musí kapitálové společnosti platit minimální daň ve výši 1.750 EUR (společnosti s ručením omezeným)

Daň z nemovitosti – (Grundsteuer)

Daň z nemovitosti se platí čtvrtletně obcím. Daň se pohybuje v rozmezí od 0,4 do 0,84 % z hodnoty nemovitosti v závislosti na rozhodnutí daného obecního úřadu.

Daň z převodu nemovitosti (Grunderwerbsteuer)

Sazba této daně je stanovena na 3,5 % z kupní ceny. Jestliže se převod odehrává mezi manželi nebo blízkými příbuznými, daň se snižuje na 2 %. Jestliže se jedná o převod pozemku, musí být uhrazen registrační poplatek (Eintragungsgebühr) ve výši 1 % z kupní ceny.

Dědická (Erbschaftsteuer) a darovací daň (Schenkungssteuer)

Od 1. srpna 2008 jsou dědická i darovací daň zrušeny.

3.2 Nepřímé daně (indirekte Steuern)

Daň z přidané hodnoty (Mehrwertsteuer – MwSt.)

DPH se vybírá zpravidla za všechny služby a dodávky, které jsou poskytovány. Ve většině případů je sazba stanovena na 20 %. Kromě toho existuje ještě i snížená 10 % sazba, která se vztahuje např. na potraviny, zemědělské výrobky, služby cestovního ruchu a veřejné služby (kromě elektřiny). Pro oblasti Jungholz a Mittelberg je standardní sazba DPH snížena na 16 %, výše snížené sazby zůstává totožná. Povinnost k odvodu daně nastává v okamžiku dosažení ročního obratu 30.000 EUR.

Spotřební daně (Verbrauchssteuer)

Spotřební dani v Rakousku podléhají tabákové výrobky, výrobky s obsahem lihu, pivo, šumivé víno, výrobky z ropy a také nové automobily.

3.3 Daňové povinnosti podniku jednotlivce

Odvody příspěvku sociálního pojištění se skládají z pevného příspěvku úrazového pojištění ve výši 91,8 EUR měsíčně a z odvodu penzijního pojištění ve výši 20 % ze zisku. Také musí odvádět 1,53 % ze zisku do fondu pro odchodné. Maximální výše odvodu je stanovena na 917 EUR měsíčně, tedy 11.004 EUR ročně. Příjmy podniku jednotlivce jsou daněny stejnými sazbami jako daně z příjmu fyzických osob.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouva může být uzavřena i ústně. Pokud není pracovní smlouva vyhotovena písemně, zaměstnanec obdrží přehled podmínek (Dienstzettel) ihned po začátku pracovního poměru.

Tento přehled podmínek musí obsahovat následující informace:

 • jméno a adresa zaměstnavatele
 • jméno a adresa zaměstnance
 • datum začátku pracovního poměru
 • běžné místo výkonu práce
 • zamýšlené úkoly zaměstnance
 • výši mzdy
 • případné bonusy
 • den výplaty
 • délka placené dovolené
 • délka pracovní doby
 • délka a podmínky výpovědní lhůty

Pokud je uzavřena smlouva na dobu určitou, Dienstzettel musí také obsahovat datum ukončení pracovního poměru.

Jestliže pracovní poměr trvá alespoň tři roky bez přerušení, má zaměstnanec nárok na odchodné (Abfertigung) v případě vypršení pracovního poměru, odchodu na základě dohody mezi oběma strany, a nebo ospravedlnitelné ukončení poměru ze strany zaměstnance. Odchodné se pohybuje mezi dvěmi měsíčními a jedním ročním platem v závislosti na délce pracovního poměru. Odchodné se vyplácí také při odchodu do důchodu. Kvůli tomuto opatření, musí zaměstnavatel platit ze mzdy uzavřené po 31. 12. 2002, 1,53 % z hrubé mzdy do fondu pro výplatu odchodného (s výjimkou prvního měsíce). V případě, že zaměstnanec není oprávněn dostat odchodné, peníze zůstanou ve fondu. U smluv uzavřených dříve se mohou obě strany dohodnout, zda se na ně bude aplikovat toto pravidlo.

4.1 Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
Oblast Rakouská praxe
Zkušební doba Ve většině případů nemůže přesáhnout 1 měsíc.
Pracovní doba Délka běžného pracovní týdne je 40 hodin (8 hodin denně). Kolektivní dohody mohou stanovit kratší pracovní dobu, také mohou prodloužit délku pracovního dne na 10 hodin. V případě přesčasů (hodin odpracovaných nad 40 hodin týdně) mají zaměstnanci nárok na min. 50 % zvýšení mzdy. Při práci na směny nemůže být překročen limit 9 odpracovaných hodin denně a 40 hodin týdně. Za noční práci nestanovuje zákon příplatky, ale je možné je stanovit kolektivní smlouvou.
Placená dovolená Zaměstnanci mají nárok na placenou dovolenou v trvání min. 5 týdnů ročně. Po 25 odpracovaných letech se tento nárok zvyšuje o týden. V prvních 6 měsících je nárok na dovolenou vypočítán v poměru k zatím odpracovanému času. Po 6 odpracovaných měsících má vzniká zaměstnanci nárok na plné čerpání dovolené.
Výpovědní lhůty a odstupné Délka výpovědní lhůty pro manuální pracovníky při výpovědi ze strany zaměstnavatele je stanovena na 2 týdny, delší může stanovit kolektivní nebo pracovní smlouva. Pro ostatní pracovníky musí být v trvání nejméně 6 týdnů. Délka výpovědní lhůty pro manuální pracovníky při výpovědi ze strany zaměstnance je stanovena na 2 týdny. Pro ostatní pracovníky platí výpovědní lhůta v délce 1 měsíc.
Ostatní ustanovení V Rakousku je min. mzda stanovena vy výši 1.000 EUR měsíčně.

Zdroj: Eures, http://www.help.gv.at

4.2 Odvody za zaměstnance

Stanovené sazby pro rok 2008
Příspěvek Celkem (%) Zaměstnavatel (%) Zaměstnanec (%)
Úrazové pojištění 1,4 1,4
Zdravotní pojištění 7,65 3,83 (3,7)* 3,82 (3,95)*
Důchodové pojištění 22,8 12,55 10,25
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek