Pravidla pro podnikání ve Francii

9. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání a informuje o postupu založení společnosti s ručením omezeným, registrace podniku jednotlivce a také o postupu založení pobočky nebo kanceláře ve Francii. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty a konkrétní příklad registrace OSVČ.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha547.030 km2
Obyvatelstvo (mil.)60,200
Hlavní městoPaříž / Paris
JazykFrancouzština
MěnaEuro / EUR
Výše HDP na osobu31.047 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,41
Telefonní předvolba+33
Internetová doména.fr

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)0,30,41,81,11,41,31,6
Inflace (%)1,92,22,31,91,72,8 
Nezaměstnanost (%)8,69,09,39,29,28,3 
Kurs EUR/CZK30,2532,4531,8329,3328,2427,7324,80

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Société à responsabilité limitée – SARLSpolečnost s ručením omezenýmNení stanovena žádná minimální výše základního kapitálu. Počet společníků je stanoven na 2 – 100.
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – EURLSpolečnost s ručením omezeným„Podnik jedné osoby s ručením omezeným". Většina náležitostí je shodná se SARL.
Société anonyme – SAAkciová společnostMinimální kapitál je 37.000 EUR Alespoň 50 % kapitálu musí být splaceno před počátkem podnikatelské činnosti. Minimální počet akcionářů je 7.
Société par actions simple – SASAkciová společnost„Zjednodušená akciová společnost" Pro založení stačí jedna osoba.
Société en commandite – SCAKomanditní společnostObdoba české k. s.
Société en nom collectifVeřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.
Entreprise individuellePodnik jednotlivce 
Succursalepobočka 
Société en participationTiché společenství 

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION – RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

  • Délka procesu založení: 7 dní
  • Náklady na založení: 310 EUR
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Kontrola jedinečnosti jména podniku u Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).Zdarma1 denINPI, http://www.inpi.fr
2.Složení základního kapitálu u notáře, banky či Caisse des Dépôt. Základní kapitál je během registračního procesu zablokován a přístup je k němu poskytnut po předložení formuláře K-bis. Kapitál musí být složen do 8 dnů po jeho shromáždění.Zdarma1 denBanka, notář nebo Caisse des Dépôt
3.Uveřejnění zprávy o založení společnosti. Zpráva musí obsahovat jméno společnosti, jméno jejího ředitele (gérant), velikost základního kapitálu a adresu sídla společnosti. Zakladatel společnosti potřebuje pouze potvrzení od deníku, že zprávu uveřejní.100 – 200 EUR1 denStátem schválený deník
4.Zaslání žádosti na zaregistrování podniku u Centre de Formalités des Entreprises (CFE), kde zařídí další formality spojené s registrací u obchodního rejstříku (Tribunal de Commerce), statistického úřadu (INSEE), daňové správy (Centre des Impôts), sociálního zabezpečení (URSSAF), úřadu práce (Direction Departemental du Travail et de L''emploi), ke zdravotnímu pojištění (Caisse regionale D''assurance Maladie) a u dalších institucí. CFE vydá společnosti čísla získaná od Registre des entreprises (RNE), a sice tzv. numéro SIRENE (Système Informatique pour le Rèpértoire des Entreprises), numéro SIRET (Système Informatique pour le Rèpértoire des Etablissements) a numéro NAF (Nomenclature des Activitées Françaises). Po obdržení žádosti musí CFE předat všechny dokumenty odpovědným úřadům a institucím. Pokud některé dokumenty či údaje v nich chybí, CFE má 15 dní na navrácení dokumentů k doplnění 15 dní. Poplatek 40 EUR se odvádí CFE a 76,19 EUR obchodnímu rejstříku.116,19 EUR4 dnyCFE, http://www.cfenet.cci.fr/
5.Zakoupení firemních knih a jejich registrace na obchodním soudu (Tribunal de Commerce). Teoreticky je možné mít elektronické knihy, ale tento způsob se z důvodu složitosti a prozatím nejasně daných pravidel příliš nepoužívá.Cca 40 EUR za knihu + 3,11 EUR registrační poplatek1 denSpecializovaný obchod, Tribunal de Commerce

Zdroj: WB

* provádí se současně s krokem č. 4

2.2 Registrace podniku jednotlivce

Pro založení podniku jednotlivce (entreprise individuelle) není stanovena výše minimálního kapitálu.

Pro založení podniku jednotlivce je potřeba zaslat Centre de Formalités des Entreprises (CFE) tyto dokumenty (informace):

  • Žádost o vydání registračního formuláře (demande d''immatriculation). Jednotlivé formuláře se mohou lišit podle druhu vykonávané činnosti.
  • Stávající adresu spolu s jejím doložením.
  • Kopii průkazu totožnosti.
  • Pokud je zamýšlená aktivita nějakým způsobem regulována, je nutné doložit potvrzení o tom, že je žadatel schopen aktivitu vykonávat.

Seznam regulovaných profesí: http://www.apce.com/index.php?pid=803.

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Mateřská společnost plně odpovídá za závazky své pobočky (succursale). K založení pobočky ve Francii je nutné zaslat 2 kopie stanov mateřské společnosti obchodnímu soudu, do jehož jurisdikce pobočka místně spadá. Dále se zasílá důkaz o tom, že bylo založení mateřské společnosti oficiálně veřejně oznámeno v domovské zemi mateřské společnosti. Ke kopii stanov musí být připojen jejich překlad a manažer pobočky musí potvrdit jejich přesnost, stejně tak musí potvrdit pravost stanov jako takových.Tyto dokumenty se zakládají u Centre de Formalités des Entreprises (CFE) společně s dalšími dokumenty nutnými pro založení, a to do 15 dnů od otevření pobočky. CFE poté vyřídí všechny formality, např. uvědomí daňovou správu (Centre des Impôts).

Je také možné založit zahraniční zastoupení – zprostředkovatelskou kancelář – (bureau de liaison). Zprostředkovatelská kancelář musí být registrována u místního CFE. K tomu je potřeba originál a kopie statutu kanceláře, osvědčení o statutu mateřské firmy v zemi jejího sídla, doklad o oprávněnosti používat provozní prostory ve Francii a osobní doklady vedoucího kanceláře a jeho osobní údaje. Mateřská firma má neomezenou zodpovědnost za pohledávky vzniklé činností zprostředkovatelské kanceláře. Někdy může být obtížné změnit kvůli daňovým problémům kancelář na regulérní pobočku či firmu. Registrace zastoupení je však téměř stejně náročná jako registrace nového podniku, a proto není tato forma příliš doporučována.

zpět na začátek

3. Daňový systém

Francouzský daňový systém je velmi nepřehledný, jednak pro velké množství různých daní i složitost jejich výpočtu, a jednak pro složité výjimky z nejrůznějších daní. Ve Francii se vybírají především následující daně:

3.1 Přímé daně – fyzické osoby

Daň z příjmu fyzických osob (Impôt sur les revenus)

Daň z příjmu se ve Francii vypočítává za celou tzv. „fiskální domácnost", tj. skupinu výdělečně činných a ostatních osob (dětí, důchodců, nezaměstnaných, postižených osob atd.) žijících v jedné domácnosti. V daňovém přiznání, které se vyplňuje jednou ročně, se sečtou veškeré příjmy (ze závislé činnosti netto – bez plateb na sociální pojištění, které sráží z platu zaměstnavatel; z nemovitostí; finančních aktiv atd.) za všechny členy fiskální domácnosti.

Ve Francii existuje celá řada odpočitatelných položek obdobných jako v jiných členských státech EU. Specificky francouzským příspěvkem je např. tzv. „prémie za zaměstnání" (prime pour l´emploi) pro domácnosti s nižšími příjmy, které splňují několik dalších podmínek – např. alespoň jeden z členů domácnosti je výdělečně činný. Prémie se automaticky odečítá z částky dlužné daně a v případě, že její výše tuto částku přesahuje, obdrží poplatník přeplatek šekem. Rozpětí jednotlivých příjmových položek se každý rok upravuje podle inflace.

Sazby daně z příjmu fyzických osob pro rok 2008
Čistý roční příjem podléhající zdanění(EUR)Šířka daňového pásma (EUR)Daňová sazba
do 5.6875.6870 %
5.687 – 11.3445.6575,5 %
11.345 – 25.19513.85014 %
25.196 – 67.54742.35130 %
nad 67.54740 %

Daň z majetku (Impôt sur la fortune – ISF)

Jedná se o daň uvalenou na majetek (movitý i nemovitý) fyzických osob, jehož čistá hodnota přesahuje 770 000 EUR. Sazby se pohybují od 0,55 – 1,8 % v závislosti na hodnotě majetku.

Sazby daně z majetku pro rok 2008
Hodnota majetku (EUR)Sazba
do 770.0000,00 %
770.000 – 1.240.0000,55 %
1.240.000 – 2.450.0000,75 %
2.450.000 – 3.850.0001,00 %
3.850.000 – 7.360.0001,30 %
7.360.000 – 16.020.0001,65 %
více než 16.020.0001,80 %

3.2 Sociální daně

Ve Francii existují 3 sociální daně uvalené na příjem fyzických osob (nezaměňovat s příspěvky na sociální zabezpečení).

Obecný sociální příspěvek (Contribution sociale généralisée – CSG)

Je uvalen na téměř všechny příjmy s některými výjimkami. Její výše se odvíjí od typu příjmu, viz níže v tabulce. V některých případech je tato daň odčitatelnou položkou pro účely daně z příjmu, v jiných ne.

Deficitní příspěvek sociálního zabezpečení (Contribution au remboursement de la dette sociale – CRDS)

Tento příspěvek je uvalen zpravidla na všechny příjmy, na které je uvalen CSG, ale i na některé další. Jeho sazba je 0,5 % a není odčitatelnou položkou pro základ daně z příjmu.

Sociální dávka (Prélèvement Sociale)

Sazba ve výši 2,3 % je uvalena na příjmy z nemovitého majetku a investic. Není odčitatelnou položkou pro výpočet základu daně z příjmu.

Sazby sociálních daní pro různé druhy příjmu
 Mzdy a podpora v nezaměstnanostiDůchody a invalidní důchodyPříjmy z nemovitého majetku a investic
CSG (Contribution sociale généralisée)7,50 %6,60 %8,20 %
CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale)0,50 %0,50 %0,50 %
PS (Prélèvement Sociale)0 %0 %2,30 %
Σ8 %7,10 %11 %

3.3 Přímé daně – právnické osoby

Daň z příjmu právnických osob (Impôt sur les sociétés)

Zisky podléhají zdanění ve Francii vždy, když se jedná o tzv. stálou provozovnu – viz příslušná bilaterální smlouva s daným státem o zamezení dvojího zdanění. V případě poboček závisí určení země zdanění zisku na znění smlouvy mezi mateřskou společností a pobočkou. Zisky vytvořené stálými provozovnami francouzských společností v zahraničí nejsou ve Francii zdaňovány.

Všeobecný princip je, že zisky vytvořené činností ve Francii jsou zde rovněž zdaňovány při zachování zásady, že náklady na dosažení zisku jsou odpočitatelné z daňového základu. Tyto náklady jsou zejména odpisy, ale též amortizace nehmotných statků, jako jsou software, patenty, náklady na vědu a výzkum (s výjimkou ochranných značek).

Dotace jsou běžně zdaňovány standardní sazbou, avšak v případě dotací na investice může dojít ke snížení sazby zejména u tzv. rozvojových grantů (primes l´aménagement du territoire). Většina dotací nepodléhá placení DPH.

Odpisové sazby jsou následující
Normální délka životnostiSazba rovnoměrného odpisuSazba zrychleného odpisu
3 roky33,33 %41,66 %
5 let20 %35 %
10 let10 %22,5 %

Odčitatelnost některých výdajů je omezena. Odpisy jsou povoleny v případě, že jsou řádně doloženy, nicméně výdaje spojené s propouštěním zaměstnanců stejně jako očekávané ztráty plynoucí z dlouhodobých kontraktů nejsou odpočitatelné od daňového základu. Manažerské odměny a podobné výdaje jsou odpočitatelné. Musí však být evidence, že příslušné služby byly skutečně poskytnuty a to ve výši odpovídající tržním poměrům.

Sazby a výpočet daně

Standardní sazba činí 33,33 % a snížená 15 %. Dále společnosti s celosvětovým odvodem daně z příjmu přesahujícím 760.000 EUR odvádějí 0,13 % z celkové obratu na sociální účely.

Společnosti s maximálním obratem 7.630.000 EUR a s nejméně 75 % kapitálu ve vlastnictví fyzických osob nebo firem splňujících stejné podmínky, podléhají dani z příjmu právnických osob ve výši 15 % na část zdanitelného zisku nepřevyšující 38.120 EUR.

3.4 Přímé místní daně

Daň obchodní (taxe professionnelle)

Tato daň je vyměřována místními orgány příslušnými k místu sídla společnosti. Vybírá se ročně a odvíjí se od roční nájemní hodnoty užívaných obchodních a průmyslových budov a zařízení. Sazby se liší podle jednotlivých municipalit, je však stanovena maximální hranice odvodu ve výši 3,5 % přidané hodnoty vyprodukované společností v daném roce. Tato daň je navíc předmětem častých úlev a investičních pobídek.

Učňovská daň

Odvádí se ve výši 0,68 % z hrubé mzdy, v některých departamentech může být sazba nižší.

Daň na odborný výcvik

Pokud zaměstnavatelé mají 10 či více zaměstnanců, odvádí povinně 1,6 % z mezd do fondu odborného výcviku zaměstnanců.

Výstavbová daň

Pokud zaměstnavatelé mají 10 či více zaměstnanců, odvádí 0,45 % mezd v podobě výstavbové daně určené na výstav

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek