Pravidla pro podnikání ve Španělsku

5. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání ve Španělsku a přibližuje problematiku založení společnosti s ručením omezeným. Dále uvádí informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha 504.782 km2
Obyvatelstvo (mil.) 42,692
Hlavní město Madrid
Jazyk Španělština
Měna Euro / EUR
Výše HDP na osobu 29.382 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,34
Telefonní předvolba +34
Internetová doména .es

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Růst HDP (%) 1,2 1,4 1,6 1,9 2,3 2,0 2,2
Inflace (%) 3,6 3,1 3,1 3,4 2,7 4,3  
Nezaměstnanost (%) 11,1 11,1 10,6 9,2 8,5 8,3  
Kurs EUR/CZK 30,25 32,45 31,83 29,33 28,24 27,73 24,80

Zdroj: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Španělský název Nejbližší český ekvivalent Poznámky, popis
Sociedad Anónima – S.A. Akciová společnost Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 60.101 EUR a při založení společnosti je nutno splatit min. 25 % u Registro Mercantil. Nejsou žádné požadavky na min. počet akcionářů, pro akciové společnosti s jedním vlastníkem (Sociedad Anónima Unipersonal) je však zaveden zvláštní systém výkazů a registrační systém.
Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L. Společnost s ručením omezením Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 3.005 EUR, musí být složen v plné výši při založení společnosti. Min. počet zakladatelů je 1, max. počet není stanoven. Nejsou žádné požadavky na národnost čí sídlo zakladatelů.
Sociedad Limitada Nueva Empresa Společnost s ručením omezením Zjednodušená varianta spol. s r. o. Společníky mohou být pouze fyzické osoby, maximální počet zakladatelů společnosti je 5. Základní kapitál musí být v rozsahu 3.012 – 120.202 EUR. Zjednodušená zakládací procedura umožňuje založení tohoto typu společnosti do 48 hodin s elektronickým vyřízením všech formalit.
Sociedad Colectiva Veřejná obchodní společnost Obdoba české v. o. s.
Sociedad comanditaria Komanditní společnost Obdoba české k. s.
Sucursal / Filial Pobočka zahraniční společnosti  
Empresario Individual Podnik jednotlivce / OSVČ  

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION – RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL, http://www.spainexpat.com/spain/information/types_of_business_entities_in_spain/

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Přibližná délka procesu založení: cca 36 dní – 3 měsíce
 • Přibližné náklady na založení: cca 1.081 EUR
Proces založení společnosti s ručením omezeným
Krok Činnost Náklady Trvání Místo, dotčená instituce
1. Získání certifikátu o jedinečnosti navrženého názvu společnosti (certificación negativa de la denominación social) u obchodního rejstříku (Registro Mercantil). Certifikát má platnost 2 měsíce, pokud není společnost do této doby založena, je třeba certifikát obnovit. 7 – 14 EUR 3 – 4 dny Registro Mercantil
2. Otevření bankovního účtu a vložení počátečního kapitálu. Zdarma 1 den banka
3. Schválení smlouvy o založení v přítomnosti notáře. Cca 500 EUR 1 den notář
4.

Zaslání Declaración Censal de Inicio de Actividad a obdržení identifikačního kódu (Código de identificación fiscal – CIF) od Delegación Provincial de la Agencia Estatal de la Administración Tributária. U této organizace je nutné osobně či mailem vyplnit formulář 036, přikládají se také následující dokumenty:

 • originál nebo kopie společenské smlouvy
 • originál nebo kopie osobních dokladů zakladatelů
 • originál nebo kopie osobníchdokladů zástupce společnosti
Zdarma 1 den Delegación Provincial de la Agencia Estatal de la Administración Tributária
5. Zaplatit daň z transferu a právních úkonů ve výši 1 % výše kapitálu (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) místnímu daňovému úřadu. Cca 30 EUR 1 den Delegación de Hacienda
6. Zaslat smlouvu o založení společnosti k registraci na Obchodní rejstřík (Registro Mercantil). Poplatek za registraci se odvíjí od výše základního kapitálu společnosti a počtu zakladatelů. Výše poplatku může dosáhnout až 2.181,67 EUR, obvykle se však pohybuje okolo cca 100 EUR. 100 EUR 15 dní Registro Mercantil
7. Ověření účetních knih. Ověření provede Registro Mercantil. Žádost o ověření se provádí vyplněním příslušeného formuláře elektronicky či osobně. Certifikát elektronického podpisu vyžadovaného k online operacím je možno získat na: http://www.registradores.org/scr/agendaZískání certifikátu trvá cca 2 dny a stojí 69,9 EUR bez DPH. 90 EUR 15 dní Registro Mercantil
8.* Obdržení místní licence k otevření budov podniku (Licencia Municipal de Apertura) u oblastní či městské rady (Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento). 350 EUR 15 dní – 3 měsíce Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento
9.* Registrace k sociálnímu pojištění a nahlášení všech pracovníků na Tesorería General de la Seguridad Social. Zdarma 1 den Tesorería General de la Seguridad Social
10.* Uvědomit Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industría. Zdarma 1 den Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industría

* Probíhají současně s jiným krokem.

2.2 Registrace OSVČ

Pro založení podniku jednotlivce (Empresario Individual) je nutné zaregistrovat se k odvodu místní obchodní daně (Impuesto de Actividades Económicas), i když ji jako malý podnik pravděpodobně nebudete muset odvádět. Za druhé je nutné podat prohlášení o založení podniku (Declaración Censal de Inicio de Actividad), více informací na:

http://www.camaramadrid.es/ .

Za třetí je nutné se zaregistrovat k odvodům sociálního pojištění (Seguridad Social), více viz. Daňová specifika OSVČ, sociální zabezpečení.

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Mateřská společnost odpovídá ze veškeré závazky své pobočky. Pobočka (Sucursal / Filial) může provádět jakoukoliv aktivitu, podmínkou je oddělení účetnictví od mateřské společnosti.

K založení pobočky je nutné:

 • v případě převodu kapitálu na účet pobočky obdržet potvrzení od španělské banky;
 • získat potvrzení o založení mateřské společnosti a přiložení stanov společnosti spolu s jmenováním ředitelů;
 • předložit potvrzení o schůzce společníků či správní rady potvrzující rozhodnutí založit pobočku;
 • uvědomit s předstihem Dirección General de Relaciones Económicas Internationales (REI) v případě, že mateřská společnosti sídlí v daňovém ráji (informace v angličtině: http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_haven) ;
 • u REI vyplnit formulář D–1A;
 • zaregistrovat veřejnou listinu o založení pobočky u obchodního rejstříku (Registro Mercantil);
 • obdržet daňové číslo pro mateřskou společnost jakožto daňového nerezidenta;
 • obdržet daňové číslo pro pobočku.

zpět na začátek

3. Daňový systém

3.1 Přímé daně (impuesto directo)

Daň z příjmu fyzických osob (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – IRPF)

Sazby daně z příjmu fyzických osob
Výše zdanitelného příjmu (EUR) Daňová sazba (%)
Do 17.707,2 24
Do 17.707,2 – 33.007,2 28
33.007,2 – 53.407,2 37
53.407,2 a více 45

Jednotlivá autonomní společenství (comunidadades autónomas) mohou výši jednotlivých sazeb měnit, v současně době pouze Madrid, Valencia a Rioja (oblast jižně od Baskicka) tohoto práva využívají, ve všech případech jsou sazby o několik desetin či setin procenta snížené.

Daň z majetku

Daň z majetku je vybírána v různé výši v jednotlivých 17 autonomních společenstvích (comunidadades autónomas) Španělska. Předmětem daně je celková čistá hodnota majetku španělských rezidentů s určitými výjimkami (nemovitost, ve které plátce daně bydlí; soukromé důchodové pojištění; duševní vlastnictví apod.). Pokud příslušná autonomní oblast nevydá vlastní úpravu sazeb této daně, platí standardní sazby v rozpětí 0,2 – 2,5 % z hodnoty majetku, při základní nezdanitelné hodnotě ve výši 167.129,45 EUR.

Daň z příjmu právnických osob (Impuesto de Sociedades – CIT)

Podle nové úpravy se od 1. ledna 2007 daň z příjmu právnických osob snížila na 30 % pro velké firmy a na 25 % pro malé a střední podniky. Kritériem pro rozčlenění je celkový roční obrat, podle kterého jsou malé a střední podniky ty, co mají obrat do 8 milionů EUR ročně.

Odpisové sazby ve Španělsku
Roční odpisové sazby Maximální (%) Minimální (%)
Obchodní a obytné budovy 2 1
Průmyslové budovy 3 1,47
Kancelářský nábytek 10 5
Hardware 25 12,5
Software 33 16,7
Výtahy 16 7,14
Elektrické sítě 8 4

Zvláštní pravidla odpisování platí pro aktiva používaná denně po dobu více než jedné běžné pracovní směny a pro aktiva nakoupená z druhé ruky. Příkladem může být metoda tzv. degresivních odpisů, kdy je povoleno u všech aktiv, s výjimkou budov a nábytku, amortizaci přesunout do prvních let jejich životnosti, kdy efektivní amortizace může být větší s tím, že k propočtu degresivních odpisů se použije koeficient, kterým se vynásobí účetní hodnota aktiv. Podniky, které si z technických důvodů přejí rychlejší odepisování svých aktiv, mohou požádat státní správu o stanovení speciálního odpisového plánu s vyššími ročními odpisovými sazbami.

Místní obchodní daň (Impuesto de Actividades Económicas)

Dani podléhají podniky s ročním příjmem převyšujícím 1 mil. EUR. I když podnik tohoto příjmu nedosahuje, je potřeba podnik na obecním/městském úřadě k této dani přihlásit. Pokud společnost sídlí ve městě nad 50.000 obyvatel, obraťte se na místní radnici (ayuntamiento), v případě obce s menším počtem obyvatel na místní obecní úřad. Výše daně se odvíjí od aktivit společnosti a ploše, kterou pokrývají budovy užívané k podnikání. Sazba nemůže převýšit 15 % předpokládaného ročního zisku.

Daň z nemovitosti (impuesto sobre el patrimonio)

Daň je uvalena místními úřady, základem pro daň je katastrální hodnota. Výše daně se obvykle pohybuje od 0,3 – 0,4 %, jsou ale možné i vyšší sazby.

Dědická (impuesto de sucesión) a darovací daň (impuesto sobre donativo)

Jednotlivá autonomní společenství si mohou stanovit vlastní sazby, pokud to neudělají, platí státem stanovené sazby pohybující se od 7,65 – 34 % v závislosti na hodnotě daru či dědictví a blízkosti příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem a dědicem, resp. dárcem a obdarovaným.

3.2 Nepřímé daně (impuesto indirecto)

DPH (Impuesto sobre el Valor Añadido – IVA)

Problematika daně z přidané hodnoty (DPH) byla upravena zákonem k 1. 1. 1993 a její sazby zvýšeny k 1. 1. 1995. Ve Španělsku je základní sazba DPH 16 % a vztahuje se na prodej většiny druhů zboží a služeb. Snížená 7 % sazba DPH je uvalena na lidskou stravu, vodu, farmaceutické výrobky, domy v soukromém užívání, dále přepravu, hotely, restaurace, divadla a kina a sportovní služby. Nejnižší 4 % sazba DPH je uvalena na základní potřeby. DPH se nevybírá za dodávky zboží a služeb souvisejícími s pojišťovací a finanční činností, zdravotnictvím, výchovou, pronájmem nemovitostí na bydlení atd. DPH se neaplikuje na Kanárských ostrovech, v Ceutě a Melille. Na Kanárských ostrovech se namísto DPH vybírá všeobecná kanárská nepřímá daň (IGIC) se sazbami 0 až 35 %.

Spotřební daně (Impuestos sobre el consumo)

Spotřební daň je upravena zákonem 38/1992 a vztahuje se zejména na alkohol a alkoholické nápoje, pivo, paliva a zpracovaný tabák. Spotřební daň se obecně nevyměřuje na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille. Nicméně na Kanárských ostrovech se platí daň za alkohol a pivo a v Ceutě a Melille zase daň za zpracovaný tabák. Na pevnině se ve Španělsku platí 12 % daň za nákup určitých druhů vozidel (osobních apod.), na Kanárských ostrovech 11 % a v Ceutě a Melille 0 %, avšak u vozidel s obsahem motoru od 1.600 kubických centimetrů, nebo 1.910 kubických centimetrů u dieselového motoru je daň na pevnině jen 7 % a na Kanárských ostrovech 6 %.

3.3 Daňová specifika OSVČ, sociální zabezpečení

Vedle ostatních daní má OSVČ povinnost platit odvody na sociální pojištění (Contribuciones a la Seguridad Social). Problematika sociálního pojištění je ve Španělsku velmi komplikovaná, sazby a minimální a maximální vyměřovací základy se odvíjejí od věku OSVČ a od vykonávané činnosti. Přehled aktuálních sazeb naleznete zde. Nejčastější sazba je ve výši 29,8 %, minimální vyměřovací základ 817,20 EUR a maximální 3074,1 EUR.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouvu je možné uzavřít i písemně, není to však příliš běžné. Pokud délka pracovního poměru přesáhne 4 týdny a pracovní smlouva nebyla uzavřena písemně, zaměstnavatel musí poskytnout tyto informace:

 • identifikační údaje obou stran, adresu společnosti a místo výkon práce;
 • datum začátku pracovního poměru a délku běžné pracovní doby;
 • výši základního platu a frekvenci výplat;
 • délku dovolené;
 • délku výpovědní lhůty;
 • případné kolektivní dohody ovlivňující pracovní poměr.

4.1 Regulace pracovního trhu

Oblast Španělská praxe
Zkušební doba Musí být sjednána písemně. Pokud je stanovena, pohybuje se od 2 – 6 měsíců.
Pracovní doba

Pracovní doba činí v průměru 40 hodin týdně a nemůže překročit 9 hodin denně. Kolektivní dohody mohou stanovit jiné rozdělení pracovní doby. Zaměstnanci mladší 18 let nesmí pracovat více než 8 hodro Info Centra Praha). Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Publikace jerovněž k dispozici na vládním informačním portálu o EU http://www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně. Nejnovější verzi tohoto souboru naleznete na stránkách Svazu obchodu a
cestovního ruchu České republiky – http://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008
.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek