Pravidla pro podnikání ve Velké Británii

8. 1. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání ve Velké Británii a přibližuje, jak založit společnost s ručením omezeným. Dále informuje o daňovém systému, problémech pracovního trhu a jiné administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1. Obecné informace

Rozloha 244 820 km2
Obyvatelstvo 59 778 mil.
Hlavní město Londýn/London
Jazyk Angličtina
Měna Britská libra/GBP
Výše HDP na osobu 32 990 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,50
Telefonní předvolba +44
Internetová doména .uk

Zdroj: OECD, CIA.

1.2. Ekonomický vývoj

  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Růst HDP (%) 1,7 2,4 2,8 1,2 2,3 2,7
Inflace (%) 1,3 1,4 1,3 2,1 3,0 2,1
Nezaměstnanost (%) 5,1 4,9 4,7 4,8 5,3 5,3
Kurs GBP/CZK 47,93 46,49 46,97 42,94 41,96 40,89

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Anglický název Nejbližší český ekvivalent Poznámky, popis
Public Limited Company Akciová společnost Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 50.000 GBP, složeno musí být min. 25 %. Nejsou vyžadovány žádné rezervy. Minimální počet akcionářů je 2. Nepeněžní vklady
je nutno nechat ocenit. Nejsou žádné požadavky na sídlo či státní příslušnost zakladatelů.
Private Limited Company Společnost s ručením omezením Na výši základního kapitálu nejsou kladeny žádné požadavky. Nepeněžní vklady není nutno nechat ocenit. Min. počet zakladatelů je 1. Nejsou žádné požadavky na
sídlo či státní příslušnost zakladatelů.
Partnership Veřejná obchodní společnost Obdoba české v. o. s. Je nutno zaregistrovat u HM Revenue and Customs kvůli oznámení identity vlastníků. Všichni společníci se musí zaregistrovat jako OSVČ (viz
registrace OSVČ níže).
Limited Partnership Komanditní společnost Obdoba české k. s. Obecně nesmí počet komanditistů a komplementářů (společně) v komanditní společnosti překročit 20. K registraci je nutné doručit formulář LP5
(http://www.companieshouse.gov.uk/forms/llp/LP5.pdf) podepsaný všemi společníky ke Companies House. Všichni společníci se musí zaregistrovat jako OSVČ (viz registrace OSVČ níže).
Limited Liability Partnership -- LLP Není Tato forma obchodní společnosti se vyznačuje tím, že všichni společníci se přímo podílejí na řízení podniku, ale mají také pouze neomezené ručení. Všichni společníci se musí zaregistrovat jako OSVČ (viz registrace OSVČ níže), nejsou žádná omezení na počet společníků a podnik je nutno zaregistrovat u Companies House.
Unlimited company Není „Společnost s ručením neomezeným“ je společnost, kde společníci ručí neomezeně, ve Spojeném království se používá velmi zřídka.
Branch Pobočka zahraniční společnosti  
Sole proprietorship
/ Sole trader
Podnik jednotlivce
/ OSVČ
 

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION -- RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1. Založení společnosti s ručením omezeným

  • Přibližná délka procesu založení: 12 dní
  • Přibližné náklady na založení: 170 GBP
Krok Činnost Náklady Trvání Místo, dotčená instituce
1. Kontrola jedinečnosti názvu společnosti. Zdarma 1 den Companies House / WebCheck
http://www.companieshouse.gov.uk/
2. Připravit společenskou smlouvu, vyplnit a podepsat formuláře 10 (detailní informace o ředitelích apod., včetně adresy registrované kanceláře) a 12
(místopřísežné prohlášení, že při vzniku společnosti byly dodrženy všechny právní normy) v přítomnosti notáře nebo právního zástupce.
Cca 140 GBP 1 den notář
3. Zaregistrovat dokumenty o založení společnosti v registru společností u Companies House. Celý proces je možno provést online na stránkách
Companies House.
30 GBP 1 den Companies House
4. Kontaktovat daňový úřad a zaregistrovat se k DPH. Hranice pro povinnou registraci za plátce DPH je obrat vyšší než 67 000 GBP za uplynulých 12 měsíců. Zdarma 1 den HM Revenue and Customs (HMRC)
5. Kontaktovat daňový úřad a zaregistrovat se k PAYE „Pay As You Earn“, tedy dani z příjmu a k odvodům státního pojištění. Zdarma 8 dní1 HM Revenue and Customs (HMRC)
6. Nahlásit se k pojištění zákonné odpovědnosti (The Employers'' Liability insurance). Zdarma 1 den Pojišťovací společnosti: http://www.abi.org.uk/

Zdroj: WB
1 Probíhá souběžně s krokem č. 4

2.2. Registrace OSVČ

Podnik jednotlivce je nutné zaregistrovat u HM Revenue and Customs (HMRC), registrační formulář je k dispozici na stránce: http://www.hmrc.gov.uk/forms/cwf1.pdf.

Registrační poplatek se nevybírá, ale pokud není registrace provedena do 3 měsíců od začátku podnikatelské činnosti, je možno udělit pokutu z prodlení ve výši 100 GBP. Kromě registrace se u HMRC také podnik registruje k odvodu DPH, a to v případě, kdy je očekávaný roční obrat vyšší než 67 000 GBP. V určitých případech je také nutné získat povolení pro činnost podniku od místních úřadů. Dále je také nutné vytvořit systém finanční evidence.

2.3. Založení pobočky nebo kanceláře

Registrovat pobočku (branch) je nutné do jednoho měsíce od založení. Registrace probíhá u Companies House. K tomu je ke Companies House nutné zaslat notářsky ověřenou kopii stanov společnosti, základní informace o ředitelích či jednatelích společnosti a jméno a adresu osoby žijící ve Spojeném království, která je oprávněná jednat jménem společnosti. Pokud dojde ke změně výše zmíněných informací, je o nich nutné Companies House informovat.

3. Daňový systém

Níže uvedené daňové sazby (tax rate) platí pro Velkou Británii (tedy Anglie, Wales a Skotsko). V Severním Irsku existují některé výjimky. Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále UK) je zemí s relativně nízkou mírou zdanění ve srovnání s průměrem EU. Mezi největší výhody systému patří různé daňové úlevy (tax relief) a nízké odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a také partneři v podniku musí podat daňové přiznání (tax return) za uplynulý finanční rok (1. dubna až 31. března) nejpozději do 30. září (papírově) nebo do 31. ledna (elektronicky). Nedodržení termínu se trestá pokutou ve
výši 100 GBP. Daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění vybírá vládní úřad HM Revenue & Customs (HMRC).

Daňový základ (Tax Base) – Podniky registrované v UK a občané s trvalým pobytem v UK (tax domiciled residents) zde zdaňují celosvětové zisky a příjmy. Podniky registrované mimo území UK a občané s trvalým pobytem mimo území UK (non-domiciled residents) zde platí pouze daň ze zisku a příjmu vzniklého na území UK. Zahraniční příjem britských daňových rezidentů je plně zdanitelný v místě vzniku a daň zaplacená v zahraničí se odečítá od daňového základu v UK. Toto umožňují smlouvy o zamezení dvojího zdanění (double taxation), které UK uzavřela s téměř stovkou zemí. Některé podniky v UK však mohou být řízeny a spravovány ze zahraničí, i když tu nemají žádnou přítomnost ani činnost. Tyto podniky mohou být posuzovány jako rezidentní mimo území UK, a to kvůli příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Podniky registrované mimo UK zde mohou být považovány za rezidentní, pokud jsou z UK řízeny. Takový statut by však vyžadoval větší přítomnost v UK než jen ve formě pobočky, která zdaňuje pouze zisky vzniklé na území UK.

Veškeré informace o hlavních daních, tj. jejich přehled, fungování, sazby a popř. způsob výpočtu, lze získat prostřednictvím těchto institucí:

3.1. Přímé daně (direct taxes)

Daň z příjmů fyzických osob (Personal Income Tax)


Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou rozděleny do dvou pásem, ta jsou každoročně upravována.

Sazby daně z příjmu fyzických osob
Příjem (GBP) ročně Sazba v %
0–36 000 20
36 000 a více 40


Roční sleva z daně (personal allowance) pro každého poplatníka do 65 let věku je 6 035 GBP, pro osoby ve věku 65 až 74 let 9 030 GBP a pro osoby starší 75 let 9 180 GBP. Sleva z daně pro manžele mladší 75 let je 6 535 GBP a pro starší 6 625 GBP. Osoby žijící v UK déle než 7 let a nemající zde trvalé bydliště (non-domiciled residents) musí od 1. dubna 2008 zaplatit roční paušální poplatek 30 000 GBP, pokud v UK nechtějí zdanit své zahraniční příjmy a zisky. Tato povinnost se nevztahuje na děti do 18 let a osoby se zahraničními příjmy a zisky do 2 000 GBP ročně.

Daň z majetku (National Non-Domestic Rate – NNDR)

Tuto daň vybírají úřady místních samospráv a je uvalena na vlastníky budov užívaných k podnikatelské činnosti. Základem pro daň je hodnota budovy. Tuto hodnotu stanovuje každých 5 let státní úřad pro oceňování – The Valuation Office Agency. Poslední přehodnocení nemovitostí proběhlo v dubnu 2005. Zdanitelná hodnota odpovídá profesionálnímu odhadu výše ročního pronájmu příslušné nemovitosti na volném trhu. Daň z majetku se rovná součinu zdanitelné hodnoty a multiplikátoru, který každoročně stanovuje britská vláda. Existují různé daňové úlevy (např. nevyužité nemovitosti, charitativní organizace, neziskové organizace náboženského a vzdělávacího charakteru, podniky na venkově).

Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax)

Sazby daně z příjmu právnických osob
Příjem (GBP) ročně Sazba v %
0–300 000 21
300 000–1 500 000 29,75
1 500 000 a více 28

Daň je splatná 9 měsíců a 1 den po konci účetního roku. Většině firem v UK končí účetní rok 31. března. Malé firmy (zisk do 1,5 mil. GBP) proto platí daň 1. ledna. Velké firmy (zisk nad 1,5 mil. GBP) musí tuto daň platit dříve, a to ve čtvrtletních splátkách. Firmy těžící ropu a zemní plyn ze Severního moře platí od roku 2005 daň ze zisku 50 %. Investiční společnosti platí daň ze zisku 20 %. Nižší sazba daně se od 1. dubna 2009 zvýší z 21 % na 22 %.

Daň z kapitálových zisků (Capital Gains Tax)

Roční sleva z daně (annual exemption) je 9 600 GBP. Zisk nad tuto hranici je zdaněn jednotnou sazbou ve výši 18 %. Daňovou úlevu mají jednotlivci, kteří prodají svou firmu a dále vlastníci alespoň 5 % podílu ve firmě, kteří jej prodají a v takové firmě pracují. Tito lidé zaplatí daň ve výši 10 % z celoživotního zisku do 1 mil. GBP. Od placení této daně jsou osvobozeny investice do individuálních spořících účtů (ISA allowances) do 7 200 GBP
ročně, přičemž investice do peněžních produktů ISA činí maximálně 3 600 GBP (cash element) a zbytek tvoří investice do cenných papírů.

Obecní daň (council tax)

Jedná se o daň z rezidenčních nemovitostí, kterou vybírají obecní úřady. Daň se vypočítává z hodnoty nemovitosti z dubna 1991. Podle hodnoty je nemovitost zařazena do odpovídajícího daňového pásma (A–H). Ocenění nemovitostí a rozpětí jednotlivých daňových pásem se liší v Anglii, Skotsku, Walesu i Severním Irsku. Například v Anglii patří do nejnižšího daňového pásma (A) nemovitosti s hodnotou do 40 000 GBP a do nejvyššího (H) s hodnotou nad 320 000 GBP. Sníženou sazbu obecní daně platí některé skupiny občanů (např. invalidé, samostatně žijící osoby). Majitelé druhé a další nemovitosti z ní platí obecní daň se slevou 10–50 %, pokud v ní nikdo nebydlí. Existují také určité možnosti pro krátkodobé a dlouhodobé neplacení daně.

Dědická daň (Inheritance Tax) a darovací daň (Gift tax)

Od odvodu dědické dani je osvobozen majetek v hodnotě do 312 000 GBP. Majetek v hodnotě nad tuto hranici se daní jednotnou sazbou 40 %. Výše darovací daně se odvíjí od délky života dárce od okamžiku po darování majetku. Pokud dárce žije alespoň 7 let, darovací daň se neplatí. V opačném případě se daň vypočte podle tabulky progresivních sazeb. Darovací daň se neplatí u vybraných darů jednotlivcům a trustům.

Daň z převodu nemovitostí (Stamp duty)

Plátcem daně je kupující. Výše daně závisí na ceně kupované nemovitosti. Od daně jsou osvobozeny převody nemovitostí pro charitativní organizace. Tato daň se platí také při prodeji akcií a vlastnických podílů a činí 0,5 %.

Sazby daně z převodu nemovitostí
Cena nemovitosti (GBP) Sazba v %
0–125 000 0
125 001–250 000 1
250 001–500 000 3
nad 500 000 4

3.2. Nepřímé daně (indirect taxes)

Daň z přidané hodnoty (Value Added Tax – VAT)

DPH podléhá většina obchodních transakcí na území UK a Isle of Man. VAT podléhá rovněž dovoz zboží a některých služeb ze zahraničí. Hranice pro povinnou registraci za plátce DPH je obrat vyšší než 67 000 GBP za uplynulých 12 měsíců.

Uplatňují se tři sazby DPH:

  • standardní sazba 17,5 % (uplatňovaná na většinu zboží)
  • snížená sazba 5 % (účtuje se u dodávek tepla a elektrické energie pro domácnosti a charitativní instituce, dámské hygienické potřeby, dětské autosedačky)
  • nulová sazba (uplatňovaná na omezený počet zboží a služeb) – u většiny druhů potravin (nevztahuje se na jídla podávaná v restauračních zařízeních nebo teplá jídla a nápoje určené k donášce domů), knihy, noviny, dětská obuv a oblečení, nová bytová výstavba a export zboží a služeb.

Spotřební daň (Excise Tax nebo Excise Duty)

Tato daň se vybírá u určitých druhů výrobků a uplatňuje se při jejich výrobě, dovozu či skladování. Týká se alkoholických nápojů, tabáku a tabákových výrobků, paliv a minerálních olejů, pohonných hmot a provozování sázkařské činnosti.

Pro podrobnější informace navštivte: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/velka-britanie-financni-a-danovy-sektor-19074.html

Silniční daň (Road tax)

Osobní auta
Skupina Emise CO2 (g/km) Roční daň – pohon benzín, nafta Roční daň – alternativní pohon
A 0–100 0 0
B 101–120 35 GBP 15 GBP
C 121–150 120 GBP 100 GBP
D 151–165 145 GBP 125 GBP
E 166–185 170 GBP 150 GBP
F 186–225 210 GBP 195 GBP
G 226 a více 400 GBP 385 GBP
Lehká užitková vozidla
Objem motoru Roční daň
do 1 549 cm3 120 GBP
 
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek