Pravidla původu zboží v Dohodě o oblasti volného obchodu mezi Evropskou unií a Jižní Koreou

11. 10. 2011 | Zdroj: Celní správa ČR (CS MF)

Dne 14. května 2011 byla v Úředním věstníku EU č. L 127 zveřejněna "Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé".

V souvislosti s blížícím se vstupem v platnost dlouho očekávané Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Jižní Koreou (dále jen Dohoda), který je předpokládán 1. července 2011, bychom Vás rádi informovali a současně upozornili na některé změny v obchodu mezi EU a KR.

Dohoda mimo jiné upravuje i preferenční zacházení pro zboží/výrobky pocházející z EU a KR, tzn. stanovuje preferenční celní sazby uplatňované při dovozu příslušného zboží do EU, resp. do KR. Preferenční celní sazby přitom znamenají nebo budou znamenat mnohdy již bezcelní zacházení se zbožím, přičemž některé celní sazby budou odstraněny se vstupem Dohody v platnost a u některých dojde k postupnému snižování v průběhu přechodného období několika let dle Dohody v závislosti na citlivosti druhu zboží.

Součástí Dohody je rovněž Protokol o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (dále jen pravidla původu zboží) stanovující, za jakých podmínek vyvážené zboží získá preferenční původ v EU nebo KR, aby zboží získalo preferenční původ v EU nebo KR a tím následně nárok na preferenční zacházení při dovozu do EU nebo KR. Pravidla původu zboží rovněž stanovují, jakým způsobem se preferenční původ prokazuje.

Pravidla původu zboží, která jsou součástí Dohody, se oproti pravidlům původu uplatňovaným v jiných dohodách o volném obchodu uzavřených EU liší například v následujících oblastech:

•     Protokol neobsahuje ustanovení o zákazu navracení cla nebo osvobození od cla (drawback) jako v některých dalších dohodách; článek k této otázce v pravidlech původu je sice uveden, ale zabývá se sledováním dopadů neuplatňování zákazu vracení cla, včetně možnosti vyhodnocení tohoto opatření a případné jeho revize;

•     jedinou možnou formou důkazu původu bude prohlášení o původu učiněné vývozcem, průvodní osvědčení potvrzované celními orgány země vývozu se používat nebude (podrobněji dále),

•     platnost důkazů původu je prodloužena ze 4 měsíců na 12 měsíců,

•     povinnost uchovávání dokladů prokazujících původ zboží je prodlouženo z 3 let na 5 let,

•     odlišný a jediný limit pro osvobození od důkazů původu u neobchodního zboží pro Koreu, který je 1000 USD, pro EU nadále zůstávají limity 500 euro a 1200 euro.

•     některá konkrétní kritéria původu zboží uvedená v příloze II Protokolu mají odlišné hodnoty (např. u aut bylo množství nepůvodních materiálů zvýšeno z 40% na 50%),

•     Protokol obsahuje přílohu II a) s jednoduššími podmínkami určení původu pro vybrané druhy zboží, které jsou však omezeny roční kvótou - v důkazu původu se pak uvádí odkaz na přílohu IIa).

S ohledem na změny v pravidlech původu zboží, resp. v oblasti důkazu původu dojde v rámci obchodu mezi EU a KR ke změně doposud obvyklého způsobu prokazování původu zboží. Prokazování původu zboží bude prováděno pouze „prohlášením o původu“, které má přesně stanovenou formu uvedenou v příloze Protokolu. Toto prohlášení o původu může použít kterýkoliv vývozce pro jakoukoli zásilku obsahující jeden nebo více nákladových kusů zboží s preferenčním původem, ale pouze pokud celková hodnota nepřesahuje 6 000 euro. Pro potvrzování původu zboží u zásilek s celkovou hodnotou nad 6 000 euro, bez ohledu na množství vyvezených zásilek (tedy i v případě, že vývozce vyveze jen jednu zásilku nad uvedenou hodnotu ročně), bude muset být vývozce tzv. „schváleným vývozcem“, který má udělené povolení k potvrzování původu zboží od celních orgánů země vývozu. Z uvedeného vyplývá, že EU vývozci, kteří budou chtít při vývozu zboží do KR u zásilek převyšujících hodnotu 6 000 euro využívat preferenčního zacházení, budou muset požádat celní orgány o vydání povolení schváleného vývozce. Protokol již neobsahuje ustanovení o důkazu původu v podobě osvědčení o původu potvrzované celními orgány země vývozu, tzn. průvodní osvědčení EUR.1 se v obchodě dle této Dohody používat nebude.

O vydání nebo o rozšíření/změnu povolení schváleného vývozce si mohou vývozci žádat již v průběhu měsíce června t.r., a to na základě pravidel původu zboží publikovaných jako součást Dohody v Úředním věstníku EU č. L 127 ze dne 14. 5. 2011. Písemnou žádost o vydání nebo o rozšíření/změnu povolení je potřeba zaslat místně příslušnému Celnímu ředitelství - oddělení celní, které je oprávněné povolení schváleného vývozce vydávat. Vzor žádosti najdete na internetových stránkách celní správy (odkaz http://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/formulare-a-zadosti.aspx). Před vydáním povolení dojde ze strany celních orgánů k prověření vývozce dle pravidel původu zboží. Proto doporučujeme vývozcům, pokud má pro ně povolení schváleného vývozce význam, aby si včas požádali o rozšíření/změnu stávajícího povolení schváleného vývozce (týká se současných již schválených vývozců) nebo o vydání nového povolení (týká se vývozců, kteří doposud nejsou schváleným vývozcem).

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se uplatňování pravidel původu zboží mezi EU a KR a povolení zjednodušených postupů při prokazování původu zboží můžete zkontaktovat Celní oddělení příslušného Celního ředitelství, případně Celní odbor Generálního ředitelství cel (oddělení původu zboží).

Konkrétní text celé Dohody najdete na stránkách:

  • Evropské Komise

     http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

  • Úředního věstníku EU č. L 127 ze dne 14. 5. 2011

     http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:127:SOM:CS:HTML

Oznámení o prozatímním uplatňování Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Jižní Koreou 

Dne 28. června 2011 bylo v Úředním věstníku EU č. L 168 zveřejněno „Oznámení o prozatímním uplatňování Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé“.

Dle uvedeného oznámení se Dohoda, včetně Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (pravidla původu zboží), bude prozatímně uplatňovat od 1. července 2011.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek