Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi

24. 3. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

motiv článku - Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi Evropská unie aktivně vyjednává s řadou třetích zemí o uzavření preferenčních dohod usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná.

Preferenční obchodní dohody uzavírané v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), resp. na základě ustanovení článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), jsou všeobecně považovány za prostředek k usnadnění vzájemného obchodu mezi jejich aktéry. Podstatou těchto dohod je, že se v nich smluvní strany zavazují dosáhnout ve vzájemném obchodě vyššího stupně liberalizace ve srovnání s doložkou nejvyšších výhod (MFN).


Dále uvedené preferenční obchodní dohody jsou ve vyjednávání a jejich stav odpovídá březnu 2015.Spojené státy americké - TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership – (BusinessInfo.cz/ttip)

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Mandát pro jednání byl schválen v červnu 2013, jednání byla oficiálně zahájena bezprostředně. První kolo jednání proběhlo v první polovině července 2013, na začátku února 2015 se konalo již osmé kolo jednání. Dokončení rozhovorů se původně předpokládalo do konce roku 2015. Nyní se však hovoří o tom, že TTIP bude uzavřen nejdříve 2016. V říjnu 2014 byl deklasifikován mandát pro jednání o TTIP. V lednu 2015 byly zveřejněny výsledky veřejné konzultace EK o ochraně investic a urovnávání sporů mezi investory a státem, která byla ukončena 6. 7. 2014.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • eliminace široké škály netarifních bariér, klíčové je sblížení regulatorních systémů
 • odstranění stávajících a minimalizaci uplatňování nových sanitárních a fytosanitárních opatření (zároveň ale ČR podporuje zachování stávajících standardů EU zejména v oblasti ošetřování masa)
 • přístup na trh s veřejnými zakázkami (rovné postavení s domácími dodavateli a co nejširší přístup na všechny úrovně zadavatelů: národní, regionální i místní)

Kanada - CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement – (BusinessInfo.cz/ceta)

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Oznámení o zahájení jednání o CETA bylo výsledkem pražského summitu v květnu 2009. V polovině září 2011 byl Radou EU schválen mandát Evropské komise k vyjednávání o ochraně investic.

V říjnu 2013 bylo dosaženo politického kompromisu mezi předsedou Evropské komise Barrosem a kanadským premiérem Harperem. V září 2014 byl text dohody zveřejněn. Nyní probíhá právní „čištění" textu, které zabere přibližně 6 měsíců, a překlad do všech úředních jazyků. Není dořešena otázka kompetencí (tzn. zda je dohoda smíšená či výlučná). Ke konci roku 2015 by EK měla předložit Radě EU návrh na podpis dohody.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • liberalizace obchodu (tradiční zemědělské i průmyslové výrobky - např. autosoučástky, strojírenské výrobky, pivo, slad, chmel, cukrovinky, minerální vody, mléčné produkty),
 • otevření trhu veřejných zakázek a služeb (včetně závazků na úrovni kanadských provincií, do jejichž kompetencí spadá značná část regulatorní a rozhodovací pravomoci),
 • odstranění netarifních překážek obchodu,
 • ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
 • zajištění volného pohybu osob,
 • ochrana investic

zpět na začátek

Japonsko – FTA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Mandát pro jednání byl schválen v listopadu 2012, jednání zahájeno v březnu 2013. V červnu 2014 proběhlo roční zhodnocení vyjednávání s tím, že ČS podpořily pokračování jednání na základě toho, že pokrok japonské strany v plnění závazků v oblasti netarifních překážek a veřejných zakázek byl zhodnocen jako dostatečný.

Na konci února 2015 proběhlo 9. kolo vyjednávání, další je plánováno na duben 2015. Došlo k výměně nabídek přístupu na trh v oblasti služeb a investic. EK již dopracovala maximální nabídku pro oblast veřejných zakázek. EK zaslala japonské straně druhý seznam netarifních překážek obchodu. Je zde ambice na dokončení jednání v roce 2015.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • liberalizace obchodu - vzhledem k již existujícímu nízkému celnímu zatížení především odstraňování netarifních překážek,
 • akceptování mezinárodních norem a standardů ze strany Japonska a zjednodušení schvalovacích procedur,
 • zlepšení přístupu k veřejným zakázkám

zpět na začátek

Mercosur (Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay) – Asociační dohoda obsahující dohodu o volném obchodu

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Jednání o FTA, která byla zahájena v r. 1999, byla v r. 2004 pozastavena pro nedostatečnost nabídky ze strany Mercosuru. V květnu 2010 byla jednání znovu obnovena. V březnu 2014 došlo v rámci setkání hlavních vyjednavačů k vyjasnění pozice Argentiny s tím, že mělo dojít k výměně nabídek (země Mercosuru by měly předložit jednotnou nabídku za celý region). Od zářijové schůzky ekonomických diplomatů však k žádnému pokroku nedošlo.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • liberalizace obchodu (tradiční zem. i průmyslové výrobky - např. autosoučástky, strojírenské výrobky, zemědělská technika, pivo, slad, chmel),
 • odstranění netarifních překážek obchodu,
 • ochrana práv k duševnímu vlastnictví (vč. efektivní ochrany zeměpisných značení)

zpět na začátek

Ekvádor – Obchodní dohoda a Kolumbií a Peru

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Ekvádor původně vyjednával o vícestranné dohodě společně s Kolumbií a Peru. Od jednání následně ustoupil, nicméně v roce 2013 byla opět obnovena. V červenci 2014 Ekvádor dokončil jednání o přistoupení k dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru.

V září 2014 EK publikovala dohodnutý text a nyní probíhá právní revize textu. Od ledna 2015 nejpozději do konce roku 2016 je platné Nařízení, které zachovává stávající celní režim a na základě něhož by nemělo dojít k navýšení cel Ekvádoru ani k zavádění nových celních sazeb.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • Dosažení úrovně ambicí srovnatelné s dohodou mezi EU a Kolumbií a Peru.

zpět na začátek

Ukrajina – DCFTA jako součást Asociační dohody

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

DCFTA je součástí asociační dohody. Jednání o DCFTA byla zahájena v únoru 2008 a uzavřena v prosinci 2011. Dohoda byla parafována v červenci 2012. V dubnu 2014 byla podepsána politická část dohody, která je prováděna od 1. listopadu 2014. Podpis zbývající části se uskutečnil v červnu 2014. Předběžné provádění DCFTA je odloženo na začátek roku 2016. Platnost nařízení o autonomních celních preferencích bude prodloužena do konce roku 2015.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • liberalizace obchodu se zemědělskými i nezemědělskými produkty (dopravní prostředky, výrobky ze železa, soustruhy a frézovací stroje, obráběcí centra, reaktory, kotle, elektrické motory, generátory, optické přístroje, elektroměry, nábytek, káva a její náhražky, minerální slazené vody, potravinářské přípravky pro zvířata, mák, pivo, slad, chmel, nečokoládové cukrovinky ad.).,
 • odstranění netarifních překážek obchodu (certifikace výrobků apod.),
 • harmonizace standardů a norem,
 • zahrnutí kapitoly k energetice

zpět na začátek

Arménie – DCFTA jako součást Asociační dohody

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Jednání o DCFTA s Arménií, která jsou součástí Asociační dohody, byla zahájena v únoru 2012. V listopadu 2013 (kdy byla parafována dohoda s Moldavskem a Gruzií), Arménie od parafování ustoupila. Arménie se rozhodla připojit k Euroasijské celní unii. Nyní se uvažuje o nové formě bilaterální obchodní spolupráce s EU.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • liberalizace obchodu se zemědělskými i nezemědělskými produkty,
 • odstranění netarifních překážek obchodu,
 • harmonizace standardů a norem,
 • ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
 • zlepšení podnikatelského prostředí - posílení vymahatelnosti práv investorů, transparentnosti a hospodářské soutěže,
 • přístup k veřejným zakázkám

zpět na začátek

ASEAN (Singapur, Malajsie, Vietnam, Thajsko) – DCFTA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Po neúspěšném vývoji jednání ve formátu region-region (od roku 2007) ČS v prosinci 2009 rozhodly o pokračování jednání bilaterálně se zeměmi, které o to projeví zájem.

Singapur - v březnu 2010 bylo zahájeno jednání o DCFTA, v polovině září 2011 byl Radou EU schválen mandát i k jednání o kapitole o ochraně investic. Jednání (s výjimkou investiční kapitoly) byla ukončena v prosinci 2012 a text byl parafován v září 2013. V polovině října 2014 byla dokončena jednání o investiční kapitole a nyní probíhá právní revize textu. Není dořešena otázka kompetencí (tzn. zda je dohoda smíšená či výlučná).

Malajsie - jednání zahájena v roce 2010. Sedmé kolo jednání proběhlo v dubnu 2012. Od posledního kola jednání stagnují vzhledem k nedostatečným ambicím ze strany Malajsie.

Vietnam - jednání zahájena v červnu 2012. Na konci března 2015 proběhne v Bruselu již 12. kolo jednání. Existuje ambice dokončit jednání během první poloviny roku 2015. Nevyřešená zůstávají cla, pravidla původu, služby, investice, veřejné zakázky, GIs.

Thajsko - jednání zahájena v březnu 2013, na začátku prosince 2013 proběhlo třetí kolo. Od té doby však v důsledku vnitropolitické situace v Thajsku byla jednání v zásadě pozastavena, a to až do dubna 2014, kdy proběhlo čtvrté setkání signalizující obnovení jednání. Vzhledem k vnitropolitické situaci neuskutečnilo se však žádné další kolo neuskutečnilo. Vzhledem k dalšímu zhoršení politické situace se zatím o FTA budou vést pouze jednání na technické úrovni.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • liberalizace obchodu se zemědělskými i nezemědělskými produkty,
 • odstranění netarifních překážek obchodu,
 • harmonizace standardů a norem,
 • ochrana práv k duševnímu vlastnictví s důrazem na chráněná zeměpisná značení (GIs) ČR

ambiciózní závazky v oblasti služeb (doprava, IT, služby pro podniky, cestovní ruch, finanční a obchodní sektor, environmentální služby); opatrný přístup je naopak žádoucí u poskytování služeb prostřednictvím dočasného pobytu fyzických osob. defenzivní zájmy v oblasti pravidel původu, zejména zákaz navracení cla (duty draw-back).

zpět na začátek

Myanmar – Dohoda o investicích

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

V březnu 2014 byla zahájena jednání o dohodě o ochraně investic mezi EU a Myanmarem. V polovině února 2015 se uskutečnilo 1. kolo jednání, na kterém byl představen EU návrh textu dohody.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • navázání na investiční projekty v minulosti,
 • zlepšení podmínek pro EU investory

zpět na začátek

Indie – FTA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Jednání byla zahájena v červnu 2007, v polovině září 2011 byl Radou EU schválen mandát Evropské komise k vyjednávání o ochraně investic. Proběhlo jedenáct kol jednání, avšak od roku 2012 jednání stagnují, a to i po volbách, které se v Indii uskutečnily na jaře 2014. Mezi nejproblematičtější otázky patří liberalizace v automobilovém sektoru. Jednání jsou komplikovaná i v oblasti služeb.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • liberalizace obchodu s nezemědělskými produkty (automobily, autosoučástky, motory, strojírenské výrobky, sklo atd.) i zemědělskými produkty (slad, chmel, minerální vody, pivo, cukrovinky atd.),
 • odstranění netarifních překážek obchodu,
 • odstranění diskriminace při zadávání veřejných zakázek,
 • oblast ochrany práv k duševnímu vlastnictví, zejm. ochrana zeměpisných značení

defenzivní zájmy v oblasti pravidel původu, zejména zákaz navracení cla (duty draw-back) v oblasti služeb požadujeme s ohledem na vysoké nároky Indie (zejména pokud jde o poskytování služeb prostřednictvím dočasného pobytu fyzických osob) výrazné otevření přístupu na trh (ofenzivní oblasti jsou především distribuční, environmentální, finanční, podnikatelské služby a cestovní ruch).

zpět na začátek

GCC (Gulf Cooperation Committee – Rada pro spolupráci v Zálivu) – FTA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Jednání byla obnovena v roce 2002 s novým, širším mandátem i pro obchod službami a investicemi, poté suspendována (největším problémem na straně GCC jsou mj. vývozní cla). V současné době probíhají nepravidelně neformální konzultace s cílem znovuobnovit jednání.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

GCC (Gulf Cooperation Committee - Rada pro spolupráci v Zálivu)

zpět na začátek

Libye – Rámcová dohoda s obchodní kapitolou (v budoucnosti možná DCFTA)

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

V červnu 2010 proběhlo 7. kolo jednání s Libyí o obchodních kapitolách budoucí FTA. Díky politické situaci v Libyi byla jednání v polovině února 2011 přerušena.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

ČR má vůči Libyi pohledávky a ráda by je v kontextu negociací o FTA vyřešila, prioritou je:

 • liberalizace obchodu,
 • odstranění netarifních překážek obchodu,
 • ochrana práv k duševnímu vlastnictví.

zpět na začátek

Euromed (Unie pro Středomoří – Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko) – Dohody vedoucí k vytvoření společného výkonnějšího a modernějšího systému politické, bezpečnostní a hospodářské spolupráce/ DCFTA jako součást asociační dohody

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Dané státy (s výjimkou Sýrie) mají s EU uzavřené Asociační dohody, které však převážně pokrývají jen obchod se zbožím. Pokud se týká dalších sektorů, vyjednává se zároveň o následujících sektorových dohodách o:

 • liberalizaci obchodu a služeb: Diskuse v letech 2006-2007 se odehrávaly na regionální Euro-středomořské úrovni. Bilaterální negociace pak odstartovaly v roce 2008 s Marokem, Egyptem, Tuniskem a Izraelem. Kromě Maroka je však pokrok v jednání jen velmi pozvolný.
 • další liberalizace zemědělských a rybářských produktů:
 • uzavřena s Jordánskem, Izraelem, Libanonem, Egyptem a Marokem. Negociace dále pokračují s Izraelem a Palestinou s cílem je uzavřít s ostatními středomořskými partnery co nejdříve.
 • mechanismus řešení sporů: jednání uzavřena s Tuniskem (2009), Libanonem, Marokem, Egyptem (2010), Jordánskem (parafováno 2009), probíhají jednání s dalšími - Izraelem, Palestinou.

Dohoda o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products - ACAA): Dohoda podepsána v květnu 2010 s Izraelem (pro farmaceutický sektor) a v platnost vstoupila v lednu 2013, Zároveň pokračují vyjednávání s dalšími středomořskými partnery.

V prosinci 2011 byl schválen Návrh doporučení Komise Radě EU na zahájení bilaterálních jednání s Egyptem, Jordánskem, Marokem a Tuniskem o aktualizaci výše zmíněných asociačních dohod s cílem založit Prohloubenou a komplexní oblast volného obchodu (DCFTA) s Egyptem, Marokem, Jordánskem a Tuniskem). Jednání budou zahájena individuálně s jednotlivými státy poté, co tyto splní příslušné ekonomické a politické podmínky. Výše zmíněné sektorové dohody budou přímo součástí jednotlivých DCFTA, pokud nebudou uzavřeny dříve než tyto.

Zatím bylo jednání zahájeno v únoru 2013 pouze s Marokem, zatím poslední čtvrté vyjednávací kolo se uskutečnilo na začátku dubna 2014. V případě Tuniska se čeká na politické rozhodnutí, které bude impulsem pro zahájení vyjednávání o DCFTA - toto rozhodnutí lze očekávat po říjnových parlamentních a prosincovém druhém kole voleb prezidentských.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

ČR podporuje další prohloubení ekonomické spolupráce se Středomořskými zeměmi, cílem je zejména zlepšit slabiny současné spolupráce, které nejsou ošetřeny ve stávajících Asociačních dohodách jako zlepšení přístupu na trh ve službách, veřejných zakázkách a zlepšení vymahatelnosti práv duševního vlastnictví.

zpět na začátek

Čína – PCA (Dohoda o partnerství a spolupráci s obchodní částí)

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Jednání o PCA jsou v této chvíli velmi zpomalena. Celkem je nyní dohodnuta cca čtvrtina kapitol, další čtvrtina se blíží uzavření. Zbývající polovina nicméně obsahuje nejdůležitější kapitoly, na kterých bude ale velmi obtížné se dohodnout.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • odstraňování obchodních i investičních překážek, (např. nadměrné a duplicitní technické regulace a certifikace),
 • usnadnění přístupu na trh v oblasti veřejných zakázek,
 • důsledná ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
 • transparentnost v legislativě

zpět na začátek

Čína – Dohoda o ochraně GIs

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Jednání o dohodě o ochraně zeměpisných označení (GIs) pokračují, v červnu 2014 proběhlo 10. negociační kolo.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

ČR podporuje zahájení sjednávání dohod mezi EU a Čínou o ochraně zeměpisných označení (GIs)

zpět na začátek

Čína – Dohoda o investicích

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Ve druhé polovině listopadu 2013 bylo zahájeno vyjednávání o samostatné dohodě o investicích. 4. kolo jednání proběhlo na konci ledna 2015.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

ČR podporuje zahájení sjednávání dohody o ochraně investic, jejímž cílem je zajistit dlouhodobý přístup českých/evropských investorů k čínskému trhu a zajistit jejich silnou ochranu.

zpět na začátek

Ruská federace – „Nová dohoda" typu PCA (dohoda o partnerství a spolupráci obsahující obchodní kapitoly)

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Jednání o obchodních a investičních částech „Nové dohody", která by měla nahradit stávající PCA, v předešlých letech téměř neprobíhala, pozornost se soustředila především na vstup Ruské federace do WTO, který se uskutečnil v srpnu 2012.

V současnosti Rusko požaduje přenesení dialogu na Celní unii Rusko-Kazachstán-Bělorusko resp. na Euroasijskou ekonomickou komisi (Euroasian Economic Commission) jako na koordinační orgán. Jedná se zejména o oblasti obchodu se zbožím, TBT, SPS, celní spolupráce a obchodní facilitace, bez kterých uzavření obchodní a investiční části Nové dohody ztrácí smysl. Vzhledem k aktuální politické situaci jednání nyní nepokračují.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

 • liberalizace obchodu (např. stroje, dopravní prostředky, chemikálie a průmyslové spotřební zboží a tradiční zemědělské položky),
 • odstranění netarifních překážek obchodu,
 • ochrana práv k duševnímu vlastnictví (vč. efektivní ochrany zeměpisných značení),
 • harmonizace standardů a norem,
 • zrušení protekcionistických opatření zavedených nejen v souvislosti s ekonomickou krizí

ČR stojí pouze o dojednání komplexní dohody, která by byla právně závazná a bude obsahovat obchodní a investiční část.

zpět na začátek

Kazachstán – Nová PCA (dohoda o partnerství a spolupráci obsahující obchodní kapitoly)

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Mandát pro vyjednávání nové PCA s Kazachstánem byl přijat v květnu 2011. Jednání byla zahájena v létě 2011 a dokončena v září 2014. V současné době probíhá právní „čištění" textu. Protože je Kazachstán členem Celní unie (Rusko-Kazachstán-Bělorusko), nově sjednávaná PCA nepočítá s preferenčním obchodním režimem.

Specifické ofenzivní zájmy ČR

Kazachstán je důležitým partnerem s ohledem na jeho surovinový a ekonomický potenciál, ČR ho považuje za nejvýznamnějšího a nejperspektivnějšího obchodního partnera v regionu Střední Asie. Nová dohoda by měla vytvořit podstatně širší rámec pro spolupráci a prohlubování vzájemných vztahů ve všech zájmových oblastech.

zpět na začátek

Stav vyjednávání dohod o ekonomickém patnerství (economic partnership agreement – epa) se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří

Komise předložila koncem září 2011 návrh nařízení pozměňující Přílohu 1 Nařízení Rady č. 1528/2007, podle kterého mají být vyňaty některé země ze seznamu regionů a zemí, které dokončily vyjednávání. Návrh EK hovoří o tom, že po ukončení vyjednávání o EPAs v roce 2007 řada zemí AKT nepodnikla žádné kroky směřující k ratifikaci EPA a ani neuzavřela regionální jednání. Návrh počítá s vynětím od 1. října 2014.


Západní Afrika (West Africa) – EPA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Dočasná (interim) EPA byla podepsána s Pobřežím slonoviny 26. 11. 2008 a schválena v EP 25. 3. 2009, Ghana ještě nepodepsala. Jednání o regionální EPA se západní Afrikou ukončena 30. 6. 2014. Nyní je dohoda připravena k podpisu.

Jednání o obchodních a rozvojových položkách plné (full) EPA měla být původně ukončena do října 2009. Regionální dohoda bude obsahovat zboží a rozvojovou spolupráci a zahrne i rendez-vous klauzuli o službách a dalších pravidlech.

Střední Afrika – EPA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Dočasná EPA je zatím podepsána pouze s Kamerunem 15. 1. 2009, který ji ratifikoval a začal implementovat v srpnu 2014.

Jednání o regionální EPA probíhají v současné době zejména na technické úrovni, a to především o přístupu na trh, prokazování původu zboží, rozvojové a kulturní spolupráci.

zpět na začátek

East African Community (EAC) – EPA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Rámcová EPA s Burundi, Tanzanií, Keňou a Ugandou byla parafována v roce 2007, nicméně region nemá stále podepsanou interim EPA a není jasné, kdy by mělo k podpisu dojít. Prozatím se podařilo dosáhnout shody v oblasti prokazování pravidel původu zboží a na doložce nejvyšších výhod (MFN). Problematická zůstávají vývozní cla a oblast zemědělství.

Poslední kolo jednání o regionální EPA n se uskutečnilo v červenci 2014 v Kigali. V říjnu byla jednání dokončena a dohoda parafována.

zpět na začátek

Eastern and Southern Africa (ESA) – EPA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Interim EPA podepsali 4 členové Madagaskar, Mauritius, Seychely a Zimbabwe, přičemž tato je od 14. 5. 2015 předběžně prováděna. Pokud jde o plnohodnotnou EPA, poslední jednání se uskutečnilo v listopadu 2011 na Mauritiu a jednalo se o obchodu zbožím a „trade-related" pravidlech. Pokrok byl učiněn u doložky nejvyšších výhod, sanitárních a fytosanitárních opatření a technických překážek obchodu.

Hlavními problémy jsou nadále stupeň liberalizace, přechodná období, vývozní cla, zemědělské záruky, doložka MFN a pravidla původu zboží.

zpět na začátek

South Africa Development Community (SADC) – EPA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Interim EPA podepsaly 4 státy SADC - Botswana, Lesotho, Svazijsko, Mozambik. Namibie dohodu parafovala v prosinci 2007, aniž by ji však podepsala. V únoru 2010 tyto státy naznačily, že nejsou připraveny dohodu předběžně provádět. Místo toho navrhly jednání o komplexní dohodě s celou skupinou SADC. Klíčovým problémem bylo otevření zemědělského trhu. V březnu 2014 proběhla dvě kola jednání na expertní úrovni. V polovině července 2014 byla jednání o regionální dohodě dokončena. Dohoda je nyní připravena k podpisu.

zpět na začátek

Karibik (Cariforum) – EPA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Regionální full EPA podepsána 15. 10. 2008 a schválena v EP 25. 3. 2009. Dohodu podepsalo 11. 12. 2009 i Haiti, které dříve podpis odmítalo. V současné době probíhá implementace dohody. Podle Dohody vzniklo několik společných institucí, které se od r. 2010 pravidelně setkávají. Dořešit zůstává vytvoření společného mechanismu monitorování fungování EPA, sestavení společného poradního výboru občanské společnosti a seznamu arbitrů. Nedokončená jsou zatím i jednání o ochraně zeměpisných označení.

zpět na začátek

Tichomoří – EPA

Stav jednání a nejbližší kroky (březen 2015)

Interim EPA podepsána s Papuou Novou Guineou 30. 7. 2009 a Fidži 11. 12. 2009. Evropský parlament ji ratifikoval na začátku roku 2011, v květnu téhož roku ratifikoval dočasnou EPA také parlament Papuy Nové Guinei. Od července 2014 interim EPA provádí i Fidži.

V září 2009 proběhly technické negociace o full EPA. Stále není jasný počet států, který k dohodě přistoupí. Prozatím by měla být uzavřena kapitola o obchodu zbožím, další oblasti jsou předmětem jednání. Ve službách bude sjednána rendez-vous klauzule. Vzhledem k pomalému pokroku v jednáních nelze očekávat podpis EPA v dohledné době.

Od října 2012 se uskutečnila čtyři kola expertních jednání o všeobecné regionální EPA, poslední kolo v červenci 2013 v Bruselu.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek