Prezentace projektu plavebního stupně Děčín pro německé partnery

29. 4. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se na Velvyslanectví ČR uskutečnila prezentace ke stavbě plavebního stupně v Děčíně, která měla za cíl informovat německé partnery o projektu a vyzdvihnout ekonomický význam zajištění splavnosti Labe na české i německé straně.

Velvyslanectví ČR v Berlíně ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest ČR uspořádaly neformální informační setkání ke stavbě plavebního stupně v Děčíně. Akce se zúčastnilo 40 hostů, mj. poslanci Německého spolkového sněmu, zástupci zemských vlád Saska a Braniborska,  zástupci hospodářských svazů i zástupci ekologických sdružení. Po dobu akce byl v konferenčních prostorách ZÚ Berlín vystaven model plavebního stupně.

V úvodních projevech a prezentacích velvyslanec T. J. Podivínský, ředitel ŘVC L. Fojtů, projektant společnosti Aquapontis M. Trnka a autor EIA P. Obrdlík informovali účastníky o projektu a EIA, vyzdvihli jeho ekonomický a ekologický přínos, zdůraznili pozici vlády ČR ke splavnosti Labe a jeho významu pro hospodářský rozvoj, zejm. dotčených regionů, a zahraniční obchod ČR a SRN. V diskusi většina vystupujících uvítala krok vlády ČR a rovněž podpořila zajištění splavnosti Labe na české a německé straně.

Informace k projektu plavební stupeň Děčín

Projektový záměr je nyní v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V rámci tohoto procesu byla vypracovaná dokumentace již dvakrát vrácena Ministerstvem životního prostředí k doplnění, naposledy dopisem ze dne 23. 5 2012.

Ředitelství vodních cest ČR dne 29. 2. 2016 předložilo Dokumentaci EIA na Ministerstvo životního prostředí, přičemž dokumentace by měla být rozeslána veřejnosti a úřadům do 10 dnů od předložení. Ukončení procesu EIA lze předpokládat na přelomu roku 2016/2017.

V současné době je hodnota doposud realizované infrastruktury na labsko-vltavské dopravně významné vodní cestě mezinárodního významu cca 160 mld. Kč. Klíčový ekonomický význam pro udržitelnost a dlouhodobou funkčnost vnitrozemské vodní dopravy v přeshraničních přepravách má Plavební stupeň Děčín. Spolehlivost přepravní kapacity je v současnosti nepřijatelně nízká, kdy ekonomicky rentabilní ponor 140 cm je nyní dosahován pouze po 50 % roku (184 dní v hydrologicky průměrném roce).

Plavba je technicky možná do ponoru 110 cm pouze se 74 % spolehlivostí (269 dnů v hydrologicky průměrném roce). Cílem je zajištění téměř celoroční reálné splavnosti, tj. umožnění kontinuální realizace a plánování přeprav zboží vyžadované současnou logistikou. Přepravní služby musí být nabízeny celoročně, spolu s celoročním provozem dopravních prostředků (plavidel a posádek).

Plavební stupeň Děčín při shodných průtocích v Labi umožní o 40 cm vyšší využitelný ponor, nebude tak téměř docházet k úplnému zastavení provozu (spolehlivost 99 % mezi Děčínem a SRN, spolehlivost 94 % mezi Ústím nad Labem a Děčínem), po průměrně 345 dnů v roce nebude plavba ztrátová a výnosy při vyšších ponorech povedou ke tvorbě zdrojů na obnovu lodního parku.

Oproti SRN má Labe v ČR dvojnásobný spád, tudíž jiné řešení zvýšení hloubek než výstavbou jezu je prokazatelně nereálné. Již nyní plavidla svými rozměry maximálně využívají parametry koryta vodního toku a ve stísněném korytě v prostoru města Děčín není další koncentrace proudu možná.

Důležitou položkou pro český průmysl je stavba lodí, jejíž úspěšnost je závislá na včasné expedici do zahraničí. Významným potenciálem je přeprava kontejnerů do námořních přístavů.

Hospodářský význam vodní dopravy spočívá v zajištění vyššího využívání vnitrozemské vodní dopravy a nabídky nižších cen dopravy do námořních přístavů. Nižší náklady na dopravu zlepšují konkurenceschopnost průmyslové i další podnikatelské činnosti v ČR pro uplatnění na světových trzích a snižuje disproporce regionů ve vnitrozemí oproti regionům u námořních přístavů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek