Prezident Nizozemsko-české obchodní komory: Jsme mostem mezi oběma zeměmi

2. 2. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Vztahy mezi Českem a Nizozemskem se úspěšně rozvíjejí. Obě země mají k sobě historicky blízko a v současnosti patří v EU k nejbližším partnerům. Jaká je role Nizozemsko-české obchodní komory (NCCC) v posilování vzájemných vazeb a kontaktů prozrazuje její prezident Elias Drakopoulos.

Nizozemsko-česká obchodní komora vznikla v roce 1992. Dá se stručně nastínit její historie?
Nizozemsko-česká obchodní komora byla založena Antonem van Beekem v roce 1992. Všichni zástupci představenstva hráli za dobu 22 let významnou roli, včetně Misji den Haana, který komoru posílil v roce 1995 a vedl ji až do loňského roku. Vzájemné česko-nizozemské vztahy mají za sebou již téměř tisíciletou tradici. Cesty obou zemí se ovšem rozešly především v roce 1949, kdy Nizozemsko patřilo k zakladatelům NATO a dále hrálo důležitou úlohu při založení Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1951 – předchůdce dnešní EU. Od sametové revoluce v roce 1989 vzájemné vztahy opět ožily. Změny nastaly také po vstupu České republiky do NATO a Evropské Unie.

Jaká byla od počátku role komory ve vzájemných obchodních vztazích Nizozemska a ČR?
prezidentNa počátku svého vzniku komora pořádala převážně obchodní mise, podporovala navazování nizozemsko-českých obchodních vztahů, vyhledávala vhodné obchodní partnery. V době bez běžně dostupného internetu měly obchodní mise významnou a nezastupitelnou roli. Od roku 1993 vydává vlastní bulletin, kde informuje o novinkách v oblasti práva, akcích v ČR i Nizozemsku, úspěšných projektech našich členů, sociální odpovědnosti firem aj. NCCC podporuje navazování osobních kontaktů, mimo jiné pořádá tři tradiční, velmi oblíbené akce, kterých se účastní převážně zástupci firemního top managementu: Novoroční recepce, Flower Power Spring Party a Prinsjesdag.

Kolik má komora aktuálně členů a jaké jsou podmínky pro vstup a členství v NCCC?
NCCC má v současné době 80 členů. Firemní a patronátní členové se prezentují v rámci akcí, které pořádáme samostatně, ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze, odborníky z řad nejen našich členů a v neposlední řadě i ostatními obchodními komorami v ČR. Řečníky a hosty jsou významní zástupci vlády, odborníci na ekonomiku, mezinárodní vztahy a sociální odpovědnost z ČR i Nizozemska.

Pomáháte svým členům rovněž rozvíjet CSR aktivity a podporujete charitativní projekty v ČR?
CSR podporujeme aktivně již od roku 2010, kdy ve spolupráci s naším členem, nizozemskou společností TNT vznikl Corporate Responsibility Club. Původ nebo sídlo v Nizozemsku není podmínkou k uzavření členství, i když převažují firmy se vztahem k Nizozemsku. V obchodní komoře jde především o sdílení informací a navazování kontaktů.

V technicky pokročilé době je osobní kontakt stále vzácnější a zároveň jednou z nejefektivnějších forem rozšiřování portfolia potencionálních dodavatelů, odběratelů, zákazníků. Zvýhodněné podmínky mají neziskové organizace, pro které platí stejná výše příspěvku jako pro osobní členy, tedy 8000Kč za rok a neziskové organizace tak mají stejné výhody jako firemní členové, kteří hradí 25 000Kč za rok.

Charitativní projekty podporujeme aktivní účastí a především vyhledáváním vhodných partnerů, kteří přispívají finančními i nefinančními dary, v rámci firemního dobrovolnictví, propagací nebo odborným poradenstvím.

Jak v současnosti charakterizovat vzájemné obchodní vztahy mezi Českem a Nizozemskem? Považujete je za standardní nebo dokonce výjimečně dobré? Nakolik prospěl vzájemným vazbám vstup ČR do Evropské unie?
Obě země se vyznačují podobnou velikostí i počtem obyvatel. Liší se sice aktuální skladbou svých ekonomických aktivit daných zejména geografickou polohou, ale komplementárně fungují již po dlouhá období. ČR i Nizozemsko patřily ve své době k nejrozvinutějším oblastem Evropy a mají založenu svou ekonomiku zejména na přidané hodnotě kvalitní a vzdělané pracovní síly.

Není tedy náhodou, že po politických změnách v devadesátých letech navázaly na dřívější ekonomické vztahy. Od ekonomické spolupráce je jen krok k politickému porozumění a tedy i vztahům uvnitř Evropské Unie. Nesmíme zapomenout ani na neekonomická odvětví jako jsou například hudba a sport. I tyto aktivity přispívají k budování vztahů mezi oběma zeměmi.

Nizozemsko je pro ČR desátým největším obchodním partnerem. Kde je největší potenciál dalšího růstu, jaké jsou perspektivní obory pro české exportéry a naopak pro nizozemské zájemce o vývoz zboží do ČR?
 Vzájemné obchodní vztahy se rozvíjí napříč celým spektrem odvětví od průmyslové výroby přes bankovnictví, cestovní průmysl či obecně terciální sféru. Nizozemsko má rozvinuté mnohé sektory průmyslu, z nichž potravinářský je asi nejviditelnější. Společné zájmy ale najdeme i v průmyslu chemickém, rafinérském či elektrotechnickém, nebo dopravě. Všechny pak mají i své zázemí u nás a tedy vzájemná obchodní výměna je oboustranně definovatelná.

A nejen zboží je artiklem vzájemného partnerství. Také znalosti a zkušenosti z vědecké oblasti jsou předmětem spolupráce. Jestlipak víte, že současný král Wilem Alexander patří k uznávaným světovým odborníkům v oblasti vodního hospodářství? Poznatky z tohoto vědního oboru jsou převoditelné i do našich podmínek a použitelné při řešení vodního hospodářství u nás, včetně prevence a odstraňování povodňových situací.

Převzato z přílohy deníku E15 Nizozemsko – obchodní partner ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek