Ochrana spotřebitele v podmínkách Evropské unie

15. 2. 2006 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Ochrana spotřebitele v Evropské unii a politika na ní zaměřená je hlavní komponentou Strategie Evropské komise pro zlepšování kvality života všech občanů EU a je také velice komplexně pojímána. Dokument přináší ucelený pohled na politiku ochrany spotřebitele v EU, tzn. přehled hlavních politik, zajištění bezpečnosti a ochrany zájmů spotřebitelů a spotřebitelských práv.

Implementace politiky ochrany spotřebitele zahrnuje tvorbu a vývoj legislativy a dalších aktivit směřujících k podpoře zájmů spotřebitelů, zajištění jejich zdraví a bezpečnosti na spotřebitelském trhu v rámci Jednotného vnitřního trhu EU, zajištění skutečné integrace spotřebitelských záležitostí do všech politik EU a současně i doplňovat spotřebitelskou politiku prováděnou a vykonávanou jednotlivými členskými státy.

V rámci tohoto obecného kontextu Evropská komise aktivně podporuje spotřebitelské organizace a usiluje o posílení role reprezentantů spotřebitelů a spotřebitelských organizací při rozhodovacích procesech. Na mezinárodní úrovni je snahou Evropské komise v politice ochrany spotřebitele zajistit řádnou aplikaci stejně náročných úrovní ochrany spotřebitele a bezpečnosti spotřebitele v kandidátských a přistupujících zemích, jako existuje v rámci EU. Evropská komise navíc podporuje spotřebitelskou politiku a náročné standardy bezpečnosti spotřebitelů na mezinárodních fórech a ve vztahu ke třetím zemím.

Máme-li se pokusit o uchopení politiky ochrany spotřebitele v rámci EU skutečně komplexně, je zřejmě zapotřebí uplatnit dva úhly pohledu na ni: horizontální a věcný. Díváme-li se na ni horizontální optikou, zřejmě nemůžeme opomenout zmínit přehled politiky ochrany spotřebitele v EU, zajištění bezpečnosti spotřebitelů v EU, ochranu zájmů spotřebitelů v EU, zesílení pravidel ochrany spotřebitele, nápravu a uplatňování spotřebitelských práv, společný přístup k zákazníkům, mezinárodní aspekt ochrany spotřebitele, spotřebitelské informace a vzdělávání a výčet grantů a podpůrných nástrojů v oblasti ochrany spotřebitele.

Když se naopak pokusíme nahlédnout na toto téma prostřednictvím výběru některých věcných témat, aktuálních zejména v tomto období, pozornost věnujeme především Programu ochrany zdraví a spotřebitelů 2007 – 2013, deseti základním principům ochrany spotřebitele v EU, síti evropských spotřebitelských center ECC-Net, nové strategii spotřebitelské politiky a finančnímu rámci a záležitostem věnovaným vztahu euro a spotřebitel. 

Horizontální pohled na politiku ochrany spotřebitele

1.1. Přehled politiky ochrany spotřebitele v EU

Smysl politiky ochrany spotřebitele koresponduje s obecnými cíli EU prostřednictvím požadavku soustavně zlepšovat kvalitu života všech občanů EU. Tento cíl je pak obsažen v článcích 152, 153 a 95 zakládající Smlouvy o Evropském společenství. Iniciativy a rozvoj spotřebitelské politiky v mnohém závisejí na relevantních a spolehlivých informacích. Tvůrci hospodářské politiky potřebují pochopit, jaká oblast této politiky má být co nejvíce nápomocna spotřebitelům. Pro tento účel využívá činnost Evropské komise konzultací se zainteresovanými stakeholders.

S procesem rozšiřování EU se jeví jako velmi důležitá otázka zaměření Evropské komise na zajištění, aby kandidátské a přistupující země přijímaly stejně vysoké úrovně spotřebitelské ochrany a spotřebitelské bezpečnosti, které existují v běžné praxi nynějších zemí EU.

Rámec politiky ochrany spotřebitele v EU tvoří: 

A. Strategie spotřebitelské politiky

Věcně zaměřena na tyto okruhy:

 • ochrana potravin,
 • veřejného zdraví,
 • ochrana spotřebitele.

Bezpečnost potravin, veřejné zdraví a ochrana spotřebitele v užším slova smyslu představují oblasti pokrývané jedním Generálním ředitelstvím Evropské komise, jehož zodpovědnost je nyní v rukou kyperského komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele Markose Kyprianoua. Cílem tohoto exekutivního pracoviště je zvýšit prioritu spotřebitelské politiky a zajistit efektivnější a koordinovanější přístup vůči spotřebitelským zájmům.

Toto naznačené uspořádání přináší dohromady tři úzce svázané oblasti politik EU. Zaměřuje se přitom na fakt, aby zájmy spotřebitelů hrály jednu z ústředních rolí při rozvoji politik EU. Strategie pro každou ze tří naznačených oblastí byly rozvinuty na základě koordinovaného přístupu, ale jsou vyjádřeny v oddělených dokumentech. Toto oddělení odráží různost priorit, akcí a k nim se vztahujících časových rozměrů. Spotřebitelská politika EU byla vyjadřována v sérii tříletých akčních plánů. První spatřil světlo světa v roce 1990 a poslední akční plán vypršel na konci roku 2001.

Dne 7. května 2002 přijala Evropská komise novou strategii spotřebitelské politiky, jež specifikuje její celkový politický přístup v rámci pětiletého období od začátku roku 2002 do konce roku 2006. 

Má tři klíčové cíle:

1) Vyšší společná úroveň ochrany spotřebitele:

Tento cíl představuje harmonizaci prostřednictvím nejvhodnějších prostředků (rámec směrnic, standardů, „best practices“); zahrnuje nejenom oblast bezpečnosti zboží a služeb, ale rovněž takové ekonomické a právní zájmy, které umožní zákazníkům nakupovat s důvěrou kdekoliv v EU a jakýmkoliv možným způsobem. Hlavní iniciativy řešené v rámci této oblasti jsou shrnuty v rámci Zelené knihy o ochraně spotřebitele a bezpečnosti služeb v EU.

2) Efektivní vymahatelnost pravidel ochrany spotřebitele:

Tento cíl vychází z přesvědčení, že není dobrého zákona bez toho, že by nebylo možné jej vymoci. V praxi by spotřebitelé měli být chráněni stejnou mírou ochrany v celé EU, což by se mělo dále udržovat i v podmínkách rozšiřující se EU. Prioritními oblastmi zde jsou rozvoj rámce administrativní spolupráce mezi členskými státy a ochrannými mechanismy pro spotřebitele.

3) Vlastní proniknutí spotřebitelských organizací do politik EU:

Aby byly politiky ochrany spotřebitele efektivní, sami spotřebitelé musejí mít příležitost přispívat rozvoji těch politik, které je ovlivňují. Spotřebitelé a jejich reprezentanti by měli mít kapacitu a zdroje k podpoře jejich zájmů ve stejném duchu jako ostatní stakeholders. Hlavní akce spočívají v přehledu mechanismů pro spotřebitelské organizace k aktivní účasti při vytváření politik EU a ve vytváření vzdělávacích projektů a projektů na rozšiřování kapacity jejich působení.

Tyto cíle jsou koncipovány k tomu, aby napomohly dosáhnout integrace spotřebitelských zájmů do všech dalších politik EU, maximalizovat prospěšnost Jednotného vnitřního trhu pro spotřebitele a připravit se na proces dalšího rozšiřování Unie. Budou implementovány prostřednictvím akcí, které budou podléhat periodickému přehodnocování. Tyto cíle by měly zajistit soustavnou orientaci během období, kdy budou přijímány jednotlivé aktivity v oblasti sociálního a ekonomického vývoje.

Smyslem strategie je dosažení: vyšší společné úrovně ochrany spotřebitele; efektivní vymahatelnosti pravidel ochrany spotřebitele; vlastní proniknutí spotřebitelských organizací do politik EU. Důležité právní normy v této věci zahrnují například: rozhodnutí 20/2004/ES Evropské parlamentu a Rady EU o rámci pro financování akcí na podporu spotřebitelské politiky na období 2004 – 2007: http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_005/l_00520040109en00010007.pdf

Další právní normy a dokumenty:

zpět na začátek

B) Komunitární program pro ochranu zdraví a spotřebitelů na období 2007 – 2013

Dne 6. dubna 2005 přijala Evropská komise Strategii ochrany zdraví a spotřebitele a návrh pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU, jež vytváří Komunitární program pro ochranu zdraví a spotřebitelů na období od roku 2007 do roku 2013.

Zmíněné strategie a návrh programu dávají dohromady a dále rozšiřují stávající program EU zaměřený na oblast veřejného zdraví a stávající program podpory spotřebitelské politiky Evropské Unie. Zdraví a spotřebitelské zájmy spočívají v centru každodenní pozornosti občanů EU. Nová strategie a navržený program zamýšlí povýšit význam těchto oblastí mezi prioritní aktivity EU a vytvořit sadu konkrétních akcí, které korespondují se spotřebitelskými a občanskými zájmy.

Při konsolidaci dvou programů do jednoho chce Evropská komise využít synergií mezi zdravotními a spotřebitelskými politikami. Aktivity v rámci článků 152 (veřejné zdraví) a 153 (ochrana spotřebitele) Smlouvy o ES se vzájemně překrývají (podpora ochrany zdraví, bezpečnost, informace, vzdělávání). Využívání těchto synergií rovněž vytváří větší politickou soudržnost, možnost využívání úspor z rozsahu, zvýšenou viditelnost aktivit i možnost rozšíření a zesílení procedur s těmito aktivitami spojených.

Cíle. Jsou specifikovány cíle společné a specifické.

Společné cíle:

 • Chránit občany všech členských států EU před riziky a hrozbami, jimž nemohou čelit jednotlivci a které nemohou být efektivně minimalizovány jednotlivými členskými státy.
 • Zvýšit schopnost občanů při přijímání lepších rozhodnutí ohledně ochrany jejich zdraví a spotřebitelských zájmů.
 • Zabudovat principy ochrany spotřebitele do všech politik EU.
 • Vedle toho jsou formulovány i specifické cíle pro každou oblast zvlášť.

Specifické cíle:

Zdraví
 • Chránit občany všech členských států EU proti zdravotním hrozbám.
 • Podpořit politiky vedoucí ke zdravějšímu způsobu života.
 • Přispět k redukci šíření a negativních dopadů chorob a onemocnění v EU.
 • Přispět k rozvoji efektivnějších a účinnějších zdravotních systémů.
 • Podporovat cíle zajišťující adekvátní informace a analýzy týkající se zdraví.
Spotřebitelé
 • Zajistit vysokou společnou úroveň ochrany pro všechny zákazníky v EU – bez ohledu na to, kde žijí, cestují, nakupují – před riziky a hrozbami jejich bezpečnostních a ekonomických zájmů.
 • Zvýšit kapacitu zákazníků v tom smyslu, aby si byli schopni obhajovat své vlastní zájmy (heslo: „buď silný a pomož si sám“).

Shrnutí: Dne 6.4.2005 přijala Komise Strategii ochrany zdraví a spotřebitele a návrh pro Evropský parlament a rozhodnutí Rady EU vytvářející Komunitární program ochrany zdraví a spotřebitele na období 2007 – 2013. V rámci konsolidace dvou programů do jednoho chce Evropská komise využít synergií mezi spotřebitelskou politikou a politikou na ochranu zdraví. Cíle plynoucí ze Smlouvy o EU (články 152 a 153 Smlouvy týkající se veřejného zdraví a ochrany spotřebitele). Synergie je zaměřena zejména na: podporu ochrany zdraví, bezpečnost, informace a vzdělávání.

Navržený postup:

Společné akce se zaměřují na zlepšení informací, posílení role evropských organizací zdraví a spotřebitelů, další rozvoj konzultačních mechanismů. Akce se rovněž zaměří na zesílení dopadů politiky zdraví a spotřebitele v dalších souvisejících oblastech.

Specificky v oblasti ochrany spotřebitele nový program konsoliduje a rozšiřuje aktivity existujícího programu, se speciálním důrazem na konsolidaci právního zajištění vytvořeného v rámci stávající strategie a dokončení přehledu acquis. Program rovněž významně rozšiřuje činnosti EU v oblasti rozvoje znalostí a důkazové základny, zesílení spolupráce, spotřebitelského vzdělávání a budování kapacit pro spotřebitelské organizace.

C) Finanční rámec pro spotřebitelskou politiku

Náklady na zavedení programu činí 1,203 mld.

EUR Politika ochrany spotřebitele v EU je obsahově zaměřena na:

 • rozvoj legislativy a obdobných aktivit,
 • integraci spotřebitelských zájmů do všech politik EU,
 • naplňování spotřebitelské politiky v jednotlivých členských státech,
 • posilování spotřebitelů aktivně podporujícími spotřebitelskými organizacemi EU a jejich účast ve vytváření politických konceptů Unie.

Roční pracovní program v oblasti ochrany spotřebitelů byl uveden 5. dubna 2005: http://ec.europa.eu/consumers/overview/Adv_Comm/work_programme_2005_en.pdf

Poradní výbor členských států se zaměřuje na koordinaci činností v oblasti ochrany spotřebitele a respektuje tak specifické požadavky určené pro jednotlivé členské země EU. Nástroje vycházející z naplňování rozhodnutí 20/2004/EC.

zpět na začátek

1.2. Zajištění bezpečnosti spotřebitelů v EU

Nástroje zajišťující v EU bezpečnost spotřebitelů se člení na oblast bezpečnosti výrobků a služeb.

Bezpečnost výrobků:

Bezpečnost výrobků je zajišťována rozsáhlou sektorovou legislativou a je shrnuta v Obecné směrnici o bezpečnosti výrobků: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm.

Specifická pozornost je pak dále věnována bezpečnosti potravin: http://ec.europa.eu/food/index_en.htm.

Nástroje v oblasti bezpečnosti výrobků se člení následujícím způsobem:

 • Obecná směrnice o bezpečnosti výrobků (GPSD)
 • Chemikálie ve výrobcích
 • Další legislativa EU v oblasti bezpečnosti výrobků
 • Závazky pro vadné výrobky

Bezpečnost služeb:

 • Spotřebitelské služby pokrývají široký rejstřík kategorií, včetně finančních služeb, telekomunikací, zdravotních služeb, cestovních kanceláří, pořadatelů kulturních akcí či organizovaného volného času. Z pohledu ekonomiky Evropské unie představuje sektor služeb mimořádně klíčovou oblast, přispívající téměř 70% na HDP i zaměstnanosti EU. Přestože potenciál pohybu služeb v rámci EU je hluboce nevyužíván, objem přeshraničně poskytnutých služeb v rámci EU přesahuje výrazně hranici 700 miliard EUR. Poskytování některých služeb představuje pro zákazníky vystavování se rizikům zdravotním i fyzické bezpečnosti. Lze v této souvislosti uvažovat například o možnosti zranění způsobeném nedostatkem informací, které má spotřebitel k dispozici, slabý dohled nad některými organizovanými aktivitami nebo kupříkladu poškození pokožky v „salonech krásy“.
 • V EU prozatím neexistuje jedna obecná právní a legislativní základna, upravující oblast bezpečnostních rizik, způsobených poskytováním služeb. Na straně druhé je poměrně velmi detailní legislativa pokrývající oblast vybraných sektorů služeb, například dopravy.
 • Aby Evropská komise nabídla alespoň dílčí komplexní řešení tohoto problému, nabízí sadu zpráv a studií o bezpečnosti služeb pro zákazníky.
 • Relevantní zprávy a studie o bezpečnosti služeb pro zákazníky – proces jejich vypracování a zveřejňování započal v roce 2002; výsledkem této iniciativy má pak být přijetí odpovídajícího právního nástroje, pravděpodobně směrnice: http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/serv_safe/reports/index_en.htm

Specifická pozornost je na úrovni EU věnována rovněž:

Aktuality:

Aktuální novinky týkající se tohoto tématu jsou k dispozici na: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm.

1.3. Ochrana zájmů spotřebitelů v EU

Oblast ochrany zájmů spotřebitelů v členění, které je specifikováno níže, vychází z potřeby vytvořit „jednotný spotřebitelský standard“ v prostředí volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Detaily této úpravy jsou rozebrány na: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/index_en.htm.

Zajištění bezpečného nakupování:

 • nekalé obchodní praktiky,
 • evropské smluvní právo,
 • zneužití postavení a komparativní reklama,
 • cenové indikace,
 • nekalé smluvní podmínky,
 • prodej zboží a záruky,
 • distanční prodej.

E-commerce:

 • iniciativa E-Confidence,
 • rámec OECD,
 • bezpečnost plateb,
 • ochrana dat,
 • cybercrime,
 • on-line Dispute Resolution.

Finanční služby:

 • spotřebitelský úvěr,
 • distanční marketing finančních služeb,
 • integrace spotřebitelských zájmů,
 • výzkum.

Sítě a služby veřejného zájmu:

 • všeobecná politická orientace vůči službám veřejného zájmu,
 • přístup spotřebitelské politiky vůči službám veřejného zájmu,
 • přehledy názorů ke spokojenosti spotřebitelů služeb veřejného zájmu,
 • relevantní legislativa.

zpět na začátek

1.4. Zesílení pravidel ochrany spotřebitele v členských státech

Tato oblast se primárně orientuje na implementaci komunitární spotřebitelské legislativy v jednotlivých členských státech a následně na možnost její efektivní vymahatelnosti: http://ec.europa.eu/consumers/prot_rules/index_en.htm.

Tato sféra je zaměřena na spolupráci v oblasti národní regulace a legislativy, na oblast vymáhání rozhodnutí soudů a na vytváření účinné nadnárodní, resp. komunitární marketingové aktivity, jež by napomohla stírat rozdíly mezi jednotlivými členskými státy.

1.5. Náprava a uplatňování spotřebitelských práv

Předmětem v této oblasti je:

 • řešení stížností spotřebitelů,
 • řešení spotřebitelského sporu alternativně mimo soud,
 • vytvoření Evropské sítě spotřebitelských center,
 • vytváření užitečných manuálů pro spotřebitele jak účinně komunikovat s justicí a ostatními relevantními institucemi v případě jejich potřeby,
 • v neposlední řadě je předmětem těchto aktivit i vytváření souboru sdílených zkušeností, které inspirují ostatní spotřebitele, aby následovali postupů uplatněných v jistých konkrétních situacích jejich předchůdci.

Tato oblast je detailně popsána na: http://ec.europa.eu/consumers/redress/index_en.htm

1.6. Společný přístup k zákazníkům

Tato oblast neznamená vlastně nic jiného, než vytváření účinných spotřebitelských sítí napříč EU, sdílení jejich zkušeností, postupů apod.: http://ec.europa.eu/consumers/cons_org/index_en.htm.

1.7. Mezinárodní aspekt ochrany spotřebitele

Mezinárodním aspektem ochrany spotřebitele se rozumí činnosti nikoliv mezi dvěma či více členskými zeměmi Evropské unie, ale nad rámec EU. Tyto aktivity mají svůj smysl zejména ve vztahu k členství v rámci Světové obchodní organizace (WTO), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Rady Evropy a Transatlantského spotřebitelského dialogu (TACD); více na http://ec.europa.eu/consumers/cons_issue/index_en.htm.

1.8. Spotřebitelské informace a vzdělávání

Tato oblast je primárně orientována na organizování informačních kampaní a soustavného vzdělávání v oblasti ochrany spotřebitele:

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek