Hospodářský profil spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko

28. 3. 2008 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Meklenbursko-Přední Pomořansko patří ekonomicky mezi nejslabší německé spolkové země. V posledních letech se vleklé hospodářské problémy stabilizují a ekonomika dosahuje slušný růst. Díky velkorysým finančním investičním podporám, ale i komparativním výhodám, patří ve vybraných strategických oborech k zajímavým destinacím německého i zahraničního kapitálu. Spolupráce s ČR je ve srovnání s dalšími spolkovými zeměmi aktuálně minimální.

Přesto je země perspektivní šancí – zejména s ohledem na geografickou polohu při Baltickém moři, například pro firmy zaměřené na obchod a kontakty se Skandinávií. Meklenbursko má zájem především o zvýšení  příjezdové turistiky z ČR, transfery zboží přes své přístavy via východní Balt včetně oblasti Petrohradu, rovněž o kooperace v oboru „automotive“, subdodávky pro stavbu lodí a přístavní techniky aj.

Spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko (Mecklenburg-Vorpommern) vznikla po sjednocení SRN v roce 1990. Oficiální název zní Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, jako zkratka se používá M-V.

Geograficko-demografické údaje

M-V patří k severním přímořským německým zemím. Součástí území je i řada ostrovů v Baltickém moři, největší z nich jsou Rujána (Rügen), Usedom a Poel. Na východě tvoří hranice M-V státní spolková hranice s Polskem, na jihu hraničí se spolkovou zemí Braniborsko, na západě se spolkovou zemí Šlesvicko–Holštýnsko. Přirozenou severní hranici v délce 1.712 km tvoří Baltické moře. Rozlohou  23.171 km2 patří ke středně velkým spolkovým zemím, zaujímá 6,5 % území SRN. Žije zde kolem 1,7 mil. lidí, t.j. 2,1 % celkového obyvatelstva SRN. Průměrnou hustotou obyvatelstva 77 obyv. / km2 je nejřidčeji osídlenou spolkovou zemí. Od začátku 90. let probíhá migrace, počet obyvatel se ku dnešku snížil o zhruba 200.000 lidí. M-V je nížinnou oblastí, největší vyvýšeninou jsou Helpter Berge (179 m/mořem). Pevninská část se vyznačuje hustou vodní sítí jezer (celkem 2.016), řek a kanálů. Jezero Müritz je se 190 km2 největší německou vodní plochou. Nejdelší splavnou řekou je Elde, ústící do Labe. Jezera M-V tvoří 25 % jezerních ploch celého SRN. Pětinu území zabírají lesy, vodní plochy pokrývají přes 5 % země. Pouze 7 % území tvoří urbánní sídla a industrální plochy, přes 60 % je využíváno k zemědělským účelům. V zemi existují 3 národní parky, 2 biosférické rezervace a 286 chráněných území. Přírodní zdroje jsou minimální (křída, písek, solanka, geotermální energie).

Administrativní členění

Země sestává z 12 krajů (Landkreise) a 6 krajských měst bez správního území (tzv. kreisfreie Städte). Hlavním městem je Schwerin (96 tis. obyvatel). Jediným velkoměstem je hanzovní město Rostok (200 tis. obyvatel). Šestice svobodných krajských měst Greifswald, Neubrandenburg, Rostock, Schwerin, Stralsund a Wismar  představuje nejdůležitější hospodářská, sociální a kulturní centra země. Žije v nich přes 500 tisíc obyvatel, téměř třetina veškerého obyvatelstva země. S výhradou Schwerinu a Neubrandenburgu jde o hanzovní města – baltické přístavy.

Politická situace a správa země

Zákonodárný sbor (Landtag) je volen  na 4-leté období. V současné době se nachází v 5. volebním období. Od posledních parlamentních voleb (17.9.2006) je rozdělení politických sil následující: frakce  SPD – 23 křesel, frakce CDU-22 křesel, frakce Die Linke-13 křesel, frakce FDP-7 křesel a extrémní pravice NDP-6 křesel. U moci je koalice SPD-CSU. Předsedkyní  parlamentu je Silvia Bretschneider (SPD). V roce 2008 (březen – říjen) proběhnou v zemi komunální volby.

Kabinet

Předsedou vlády je už ve třetím volebním období (nepřetržitě od roku 1998) Dr. Harald Ringstorff (SPD). Šéfem státní kanceláře je Reinhard Mayer (SPD). Kabinet dále sestává z 8 rezortních šéfů. Poradní hlas v kabinetu má parlamentní státní tajemnice Dr. Margret Seeman (SPD), pověřeňkyně pro otázky žen a rovného postavení. 

Ministerský předseda
Dr Harald Ringstorff (SPD)

Ministerstvo vnitra (Innenministerium)
Ministr: Lorenz Caffier (CDU)

Ministerstvo spravedlnosti (Justizministerium)
Ministryně:Uta-Maria Kuder (CDU)

Ministerstvo financí (Finanzministerium)
Ministryně:Sigrid Keler (SPD)

Ministerstvo hospodářství, práce a turismu (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus)
Ministr:Jürgen Seidel (CDU)

Ministerstvo zemědělství, životního prostředí a na ochranu spotřebitele (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz)
Ministr: Dr. Till Backhaus (SPD)

Ministerstvo vzdělání, vědy a kultury (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur)
Ministr: Henry Tesch

Ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje (Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung)
Ministr: Dr.Otto Ebnet (SPD)

Ministerstvo sociálních věcí a zdravornictví (Ministerium für Soziales und Gesundheit)
Ministr:Erwin Sellering (SPD) – předseda zemské organizace SPD

Zastoupení M-V při spolku, zastoupení v Bruselu, zahraniční styky

Evropské a zahraniční záležitosti země včetně Evropských fondů koordinuje Státní kancelář (Staatskanzlei). Jejím šéfem je Reinhard Mayer (SPD). Zemské zastoupení M-V v Berlíně vede zplnomocněnec země při spolku, státní tajemník Dr.Thomas Freund. V Bruselu pracuje při EU od roku 1991 informační a styková kancelář M-V. (http://www.mv-office.eu/). Hanzovní města Greifswald, Rostock, Stralsund a Wismar, jakož i hlavní město Schwerin a dále Neubrandenburg, udržují partnerské vztahy se zahraničními protějšky,  převážně se jedná o skandinávská města. Obce ČR nejsou v přehledu zastoupeny. Část území M-V patří spolu s příhraničními oblastmi Braniborska a polským vojvodstvím Západní Pomořansko k Euroregiónu Pomerania. Během DE PRES se v M-V uskutečnil v přímořském letovisku Heiligendamm summit G-8 (červen 2007). 

Hospodářská situace

Hospodářská situace země je méně příznivá. Celkový HDP M-V je dlouhodobě spolu se Saskem a Duryňskem nejmenší ze všech spolkových zemí a leží i pod průměrnou úrovní nových spolkových zemí. Na poslední příčce spolkových zemí je i v  HDP na hlavu obyvatele a dosahuje pouze 69 % průměru SRN (M-V 2007: 20.294 Euro, SRN: 29.455 Euro). Výkonnost ekonomiky měřená HDP / pracovníka je velmi nízká, menší je jen v Sasku a Duryňsku (M-V: 47.222 Euro v roce 2007, SRN: 60.976 Euro). Po počátečním až dvouciferném růstu HDP ze začátku 90. let minulého století se hospodářský růst zpomalil až stagnoval, zejména utrpěl v souvislosti s recesí německé ekonomiky ze začátku 20.století. Země trpí vysokou nezaměstnaností pohybující se silně nad celoněmeckým průměrem. Současně i migrací mladších ročníků a rostoucím počtem seniorního obyvatelstva. Veřejné finance vykazují vysoké deficity, které se prozatím nedaří příliš sanovat. M-V utrpělo i tzv. konverzí a s ní související ztrátou pracovních míst (po zrušení vojenských zařízení). V posledních třech letech je zaznamenáván slibný růst ekonomiky a zlepšuje se i řada dalších makroekonomických ukazatelů. Cesta k ozdravění státních financí ale bude ještě strastiplnná, podle dlouhodobých plánů vlády se uvažuje s horizontem do roku 2019. Pozitivem je prudký růst exportu. Ve vybraných perspektivních oborech je aplikován systém silných státních podpor pro zahraniční i domácí podnikatele a země intenzivně využívá všech finančních zdrojů EU.

Vývoj HDP Meklenbursko – Pomořanska
 Jednotka1995200020052006
HDP     
v běžných cenáchmil. EUR  27 359  30 061  31 874  32 509
míra růstu (v %)%9,40%3,00%0,10%2,40%
na pracovníka (produktivita)EUR35 17040 09845 02745 744
na obyvateleEUR14 96516 86918 60919 206

V roce 2007 rostlo hospodářství M-V rostlo slušným tempem.HDP se zvýšil na 34,2 mld. Euro, t.j. vzrostl o 2,5 % proti roku 2006. Země dosáhla na růstové tempo celé SRN, kdy celoněmecký průměr růstu HDP činil v roce 2007 rovněž  2,5 %. Mírně se zlepšilo i srovnání s průměrem nových spolkových zemí, jejichž celkový HDP v roce 2007 vzrostl o 2,4 %. Za zlepšením stojí především průmysl a služby podnikům. Výkon zpracovatelského průmyslu se zvýšil oproti předchozímu roku 2006 o 15 % (SRN:+6,2 %) a byl tak i vysoko nad průměrem v nových zemí (+10,1 %).Velký podíl na tom měl potravinářský průmysl, výroba dopravních prostředků, veškerá strojírenská produkce a obory elektro. Produktivita práce, t.j. HDP na pracovníka, vzrostla v roce 2007 o 1 %, t.j.více než činil průměr nových zemí (+0,7 %). Přesto prozatím se 77 % hodnoty SRN značně pokulhává za celoněmeckým průměrem.

Struktura hospodářství a pracovní trh

Podíl zemědělství na tvorbě HDP je minimální, pohybuje se kolem 2 %, v sektoru pracuje asi 4 % všech zaměstnaných. Dominují s hodnotou kolem 77% podílu na HDPslužby (průměr za  SRN: 69 %). Z hlediska zaměstnanosti  jde u terciálního sektoru o téměr čtyři pětiny všech pracovních míst. Důležitým odvětvím je zejména turismus, který hraje v M-V daleko významnější roli, než v ostatních spolkových zemích. Daný hospodářský sektor přispívá 8,5 % k tvorbě HDP, t.j. dvakrát více než v celoněmeckém průměru (SRN: 3,8 %). Je v něm zaměstnáno přímo nebo nepřímo kolem 130.000 lidí, téměř 20 % veškerého pracujícího obyvatelstva. Průmysl participuje na tvorbě HDP celkem 20 % a zaměstnává rovněž kolem pětiny všech pracujících. Významnými obory národního hospodářství jsou tradiční potravinářský průmysla tzv. sektor „maritime“ (stavba lodí a plavidel, produkce lodních motorů a zařízení, zařízení přístavů a překladišť atd.).

Tvorba HDP podle základních sektorů (v %)
 Jednotka1995200020052006
Tvorba HDP podle sektorů     
Zemědělství, lesnictví, rybářství%4,344,42,7
Výrobní odvětví bez stavebnictví%10,710,511,714,4
Stavebnictví%15,688,85,2
Obchod, pohostinství, doprava%20,21820,121,3
Služby finančního charakteru a služby pro podniky%17,620,422,724,8
Veřejné a privátní služby%31,72932,231,6

Nové země M-V a Sasko-Anhaltsko trpí v rámci SRN nejvyšší nezaměstnaností. V posledních letech se pohybovala kolem 20 %. V roce 2006 bylo v M-V celkem 167.909 lidí bez práce, což odpovídá míře nezaměstnanosti 19,0 % (SRN:10,8 %). Díky slušné hospodářské dynamice se v roce 2007 počet nezaměstnaných snížil na 145.989, v celoročním průměru klesl o 13,0 %. Zaměstnáno bylo celkem 725 000 lidí. Míra nezaměstnanosti 2007 tak představovala jen 16,5 %, přitom ale byla stále nad průměrem nových spolkových zemí (15,1 %), jakož i celého Německa (SRN: 9,0 %). Průměrná hrubá mzda je v M-V absolutně nejnižší ze všech spolkových zemí (roční mzda M-V 2006: 20.583,- EUR, t.j. měsíční: 1.690,- EUR; roční mzda SRN 2006: 26.699,- EUR, t.j. měsíční 2.225,- EUR).

Zahraniční obchod

M-V získává  postupně na významu a vyvíjí se velmi pozitivně. Zejména rostou exporty, saldo je v předchozích dvou letech pozitivní. Vývoj teritoriální skladby ZO odráží strukturální politické změny. Od 90. let dochází – zejména u vývozu, k odklonu od zemí bývalého SSSR a ostatních zemí  tehdejšího východního bloku. Dnes je více než 60 % obratu realizováno se zeměmi EU. Export země se v letech 1996 – 2006 více než ztrojnásobil. V roce 2006 činil kolem 3,8 mld. Euro. Podíl na souborném německém exportu je prozatím nízký, dlouhodobě je konstantní, a činí 0,42 %. Nejdůležitějšími partnery v exportu jsou Velká Británie, Dánsko, USA a Rakousko. Úzké vztahy panují s baltickými zeměmi. Významným obchodním partnerem je Dánsko a trvale rostou exporty i do Polska, které v roce 2006 dosáhly již 4,23% podíl na celku. Dominantní postavení v komoditní struktuře zaujímaly v roce 2006 vodní dopravní prostředky (8,1 %), stroje (6,1 %), kovovýrobky a výrobky z plechů (5,9 %), překližky, dýhy apod. (4,6 %), řezivo (3,9 %), jakož i motory, motorové díly a autopříslušenství (3,4 %). V roce 2007vzrostl export podle předběžných údajů statistického úřadu na 4,6 mld. Euro, t.j. o téměř 21 %. Objem importů M-V rostl v minulých letech méně než exporty. V roce 2006 představovaly dovozy kolem 3,3 mld. Euro. Dováženy jsou především produkty z minerálních olejů, papír a karton, ropa a zemní plyn, ocel, plechy a kovové zboží, jakož i speciální stroje. Největšími dodavatelskými trhy  jsou Rusko, Dánsko, Finsko, Velká Británie a Nizozemí. Importy dosáhly v roce 2007 objem 3,437 mld. Euro.

Vývoj zahraničního obchodu
 Jednotka1995200520062007
Export celkemmil. EUR1 3882 2293 8984 597
Import celkemmil. EUR1 0242 5623 4483 437

Investiční prostředí a strategické perspektivní obory

M-V vsadilo na vysoké podpory do nových podnikových investic. Například středostavovské firmy mohou obdržet až 50% investičních potřeb z prostředků alokovaných v rámci strategického ekonomického plánu  „Zlepšení regionální struktury“ (Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"-GA).V rámci usídlovací investiční ofenzíny podporuje země především investice do dřevozpracujího průmyslu a potravinářského průmyslu, do oblasti „maritime“ (výroba lodí a další služby v námořní dopravě), do strojírenských oborů a nových technologií. K podporovaným růstovým oborům patří dále průmysl zdravotnický, zemědělství, Life Science, technika a technologie pro životní prostředí, informační a komunikační technologie.

Již nyní zastupuje IT sektor v zemi více než 600 firem, zaměstnávajících na 14.000 lidí v oblasti vývoje, výroby a odbytu hardwaru a softwaru. K tomu přistupuje více než 110 Call-Centers, v nichž vzniklo na 13.000 nových pracovních míst. Daří se rovněž oběma klíčovým oborům Life-Science, biotechnologiím a medicínské technice, sdruženým v síti BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern a v přeshraniční iniciativě ScanBalt BioRegion. Jako celoněmecký příklad může posloužit M-V ve výrobě a užití obnovitelných energií včetně bioenergií. Zhruba třetina spotřebovávaného proudu země je vyráběna na bázi větrnné, bio, vodní nebo sluneční energie. Roste rovněž obor offshore-větrných energií. Na pevnině je instalováno přes 1.200 zařízení na výrobu větrnné energie s celkovou kapacitou kolem 1.300 MW. Významnými investory jsou především firmy ze skandinávských zemí.

Fondy EU a přeshraniční spolupráce

Meklenbursko- Pomořansko patří stejně jako větší díl ostatních částí nových zemí v rámci EU k tzv. cíli „1“, t.j. oblastem, jejichž  HDP/hlavu  leží pod 75 % průměru EU. V období 2007 – 2013 obdrží země ze strukturálních fondů kolem 1,252 mld. Euro, z Evropského sociálního fondu jde o zhruba 417 mil. Euro. Potenciální objem prostředků ze zemědělského fondu na rozvoj venkova činí pro M-V v letech 2007 – 2013 kolem 882 mil. Euro. S ohledem na svou polohu při polské hranici patří nadto část M-V spolu s některými regióny sousedícího Braniborska a Polska do systému financování EU v rámci cíle „3“ – Cross Border Cooperation. Předmětný Evropský región POMERANIA zahrnuje vedle částí obou spolkových zemí dále polské vojvodství „Zachodniopomorskie“ včetně okresů Štětín a Koszalin (Szczeciński a Koszalinski).

Hospodářské vztahy Meklenburska s Českou republikou

Vzájemná obchodní výměna se po vstupu ČR do EU začala zvyšovat, v roce 2007 představoval obrat téměř 126 mil. Euro, tj. více než dvojnásobek roku 2004. Saldo obchodní bilance je pozitivní ve prospěch ČR. K silnému oživení dochází zejména na straně našeho exportu, jehož objem se v uvedeném období 2004–2007 zvýšil téměř na čtyřnásobek a dosáhl v roce 2007 hodnoty kolem 72,5 mil. Euro.

ZO Meklenbursko-Pomořanska s ČR v letech 2001 – 2007 (v mil. Euro)
v mil.Euro2001200220032004200520062007
Vývoz ČR31,6639,9033,7821,8041,0253,9972,42
Dovoz ČR24,7528,5831,7832,1036,9640,5253,34
Obrat56,4068,4865,5653,9077,98
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek