Prognózy německé ekonomiky a hlavní výzvy v roce 2016 – hodnocení Sachverständigenrat a DIHK

18. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Prognózy „Makroekonomické rady“ (Sachverständigenrat, poradní orgán spolkové vlády) a Německého svazu průmyslových a obchodních komor se shodují na mírném zpomalení německé ekonomiky v následujícím roce (DIHK odhad růstu HDP je o 0,3 % nižší) a zvýšení nezaměstnanosti v souvislosti s přílivem migrantů, a to i přes očekávání, že zaměstnanost dále poroste.

Vedle imigrace představují hlavní výzvy pro německou ekonomiku a její konkurenceschopnost mj. produktivita práce, hospodářská politika a rámcové podmínky a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Negativně či nedostatečně jsou i nadále hodnoceny min. mzda (jasný apel proti zvyšování sazby 8,50  €/hod.), energetická politika (nesoulad s EU ETS a zhoršování konkurenceschopnosti německého průmyslu) či (pomalá) digitální transformace.

 
  Jednotky 2013 2014 2015 2016
HDP (očištění o inflaci, meziroční změna) % 0,3 1,6 1,7 1,6
HDP na obyvatele (očištění o inflaci, meziroční změna) % 0,0 1,1 1,3 1,1
Výdělečně činní tisíce 42 328 42 703 43 021 43 333
Registrovaní nezaměstnaní tisíce 2 950 2 898 2 801 2 891
Míra nezaměstnanosti % 6,9 6,7 6,4 6,6
Inflace % 1,5 0,9 0,3 1,2

Zvládnutí migrace uprchlíků

Podle Christopha M. Schmidta, předsedy Německé rady hospodářských expertů (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – GCEE) je kvůli přílivu uprchlíků nyní ještě důležitější zajistit udržitelnost německého národního hospodářství prostřednictvím odpovídajících rámcových podmínek. Oživení ekonomiky v SRN a v Eurozóně pokračuje. Sachverständigenrat očekává nárůst HDP v tomto roce o 1,7 % a v roce 2016 o 1,6 %. V Eurozóně by měl být růst HDP v roce 2015 1,6 % a v roce 2016 1,5 %.

Uprchlická krize jasně ukazuje, že se SRN nemůže vyhnout globálním problémům. Vzhledem k dobrému stavu veřejného rozpočtu a rostoucí efektivitě hospodářské politiky mohou být dosud předpokládané výdaje pro rozpočet únosné. Sachverständigenrat očekává přímé výdaje z veřejného rozpočtu na podporu uprchlíků v rozmezí od 5,9 do 8,3 mld. € v roce 2015 a mezi 9 až 14,3 mld. € v roce 2016.

Úspěšná integrace uprchlíků vyžaduje urychlení rozhodovacích procesů v oblasti azylové politiky a snížení vstupních překážek pro získání zaměstnání. Sachverständigenrat varuje před zvýšením minimální mzdy (pozn. První možné zvýšení na základě doporučení Mindestlohnkommission připadá do úvahy k 1. 1. 2017.).

Nízké úrokové sazby přináší riziko pro finanční stabilitu a ohrožují ve středně dobém horizontu obchodní modely bank a pojišťoven. ECB by měla zpomalit expanzi své rozvahy nebo expanzi dokonce ukončit dříve než bylo původně plánováno. Aby došlo k růstu produktivity, je zapotřebí zaměřit se na rámcové podmínky. Prostor pro zvýšení efektivity je zejména v oblasti trhu práce, vzdělávání, hospodářské soutěže, zahraničního obchodu, energetiky a daní.

Dění na politické scéně dominovaly v letošním roce zejména dva problémy, krize v Řecku a imigrace uprchlíků, které zastínily problémy demografického vývoje a potřebu vytvořit globalizovaný a digitalizovaný svět. Německá hospodářská politika by se však měla navrátit k vytváření efektivnějších hospodářských procesů.

Imigrace uprchlíků

K otázce, jak se vypořádat s přílivem uprchlíků, vytvořila GCEE experimentální vyhodnocení situací, které jsou založeny na třech možných scénářích dalšího vývoje. Na základě těchto rozdílných scénářů se čekává, že přímé výdaje z veřejného rozpočtu na imigraci uprchlíků v rozmezí od 5,9 do 8,3 mld. € v roce 2015 a mezi 9 až 14,3 mld. € v roce 2016. Tyto výdaje se zdají být pro stát únosné, ale zdlouhavý proces vyřizování žádostí o azyl a špatná integrace uprchlíků na trhu práce by mohly náklady značně navýšit.

Věk, kvalifikace uprchlíků, školení a vzdělání uprchlíků budou hrát rozhodující roli při jejich integraci do společnosti. S nejvyšší pravděpodobností bude potřeba jim poskytnout určitá školení. Integrace na trhu práce je stěžejní při snaze integrovat se do společnosti, proto by neměly být překážky pří získávání zaměstnání příliš vysoké. Zachována musí být možnost pracovat na dobu určitou (Zeitarbeit) nebo na specifických projektech (Werkveträge).

Podle nejlepšího scénáře se zvýší zaměstnanost díky uprchlíkům do roku 2020 až o 500 000 lidí, v nejhorším scénáři se zaměstnanost zvýší jen o 250 000. Zároveň vzroste nezaměstnanost celkem o asi 300 až 350 000 lidí do roku 2020. To znamená, že počet registrovaných nezaměstnaných pravděpodobně překročí hranici 3 mil. v příštích několika letech.

Imigranti by neměli mít větší privilegia než ostatní pracovníci, ale také by neměli nijak znevýhodňováni. Minimální mzda bude pravděpodobně velkou překážkou vstupu na pracovní trh pro mnoho uprchlíků. Minimální mzda by rozhodně neměla být navýšena. S uprchlíky hledajícími zaměstnání by mělo být od začátku zacházeno jako s dlouhodobě nezaměstnanými. Osvobození od minimální mzdy pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří začínají novou práci, by mělo být prodlouženo z 6 na 12 měsíců.

Stáže by měly být osvobozeny od minimální mzdy alespoň po dobu 12 měsíců. Minimální mzda, která roste postupně s věkem, by mohla pomoci mladým uplatnit se na trhu práce. Uprchlíci přicházející z humanitárních důvodů musí být rozlišováni od ekonomických imigrantů. Německo už má relativně otevřenou pracovní imigrační politiku, která je srovnatelná s politikami jiných zemí, jako je např. Kanada (SVR Migration 2015). Azylanti nebudou vhodnými pracovníky, kteří by mohli uspokojit poptávku po kvalifikované pracovní síle, která bude v blízké budoucnosti v SRN potřeba, aby kompenzovala demografický úbytek na německém trhu práce.

Větší stabilita v Evropě

Druhým stěžejním bodem zprávy je situace v Evropě. K posílení Eurozóny a její „no bail-out“ klauzule, GCEE navrhuje konkurzní řád. Ten by měl umožnit restrukturalizaci dluhu a vnitřní záchranu věřitelů (bail-in), aniž by došlo k destabilizaci měnové unie. Žádoucí je silnější integrace na evropských kapitálových trzích prostřednictvím evropské unie kapitálových trhů, která skýtá potenciál ke zlepšení přeshraničního sdílení rizik.

Další významná diskuze se týká nízkých úrokových sazeb v Eurozóně. V lednu 2015 uvolnila ECB svoji již expanzivní měnovou politiku novým kvantitativním uvolňováním. Inflace však zůstala měsíce na úrovni 1 % a v nedávné době se jen lehce zvýšila. I když riziko deflace je v současnosti nízké, existují rizika pro vývoj ekonomiky v dlouhodobém časovém horizontu.

Kvantitativní uvolňování ECB vytvořilo vhodné finanční podmínky a poskytlo členským zemím podnět k odložení tak potřebné konsolidace rozpočtu a strukturálních reforem. Strukturální reformy k posílení trhu a konkurenceschopnosti jsou důležité pro udržení hospodářského oživení. Navíc, měnová politika vede k ohrožení finanční stability a mohla by vést k další finanční krizi.

Trvale nízké úrokové míry narušují zisky bank a pojišťoven a zvyšují chuť riskovat. Ačkoliv zatím není patrná nadměrná expanze úvěrů, některé sektory, jako trh s realitami, vykazují známky příliš vysokých cen.

Předpoklady ekonomického růstu v SRN

Třetím bodem zprávy je budoucí životaschopnost německé ekonomiky. Růst produktivity se zpomaluje od roku 2005. To může být zčásti vysvětleno úspěšnou integrací méně produktivních pracovníků mezi pracující, a tím tedy výsledkem úspěšných reforem na trhu práce v minulosti. V sektoru služeb a v digitalizaci existují další překážky pro růst produktivity v německé ekonomice. Navíc, aktivita start-upů je pomalá.

V sektoru služeb jsou příliš vysoké překážky pro konkurenci zejména v oblastech, kterým dříve dominovaly monopoly. V rámci digitální transformace hraje rozhodující roli politika vzdělání a školení. Vzhledem k důležitosti mezinárodního obchodu se zdá být pro SRN obzvláště důležité snižování obchodních překážek a zajištění ochrany investic v rámci dohody TTIP s USA. Arbitrážní panely, které zlepší ochranu investorů, by poskytly německým společnostem větší právní jistotu při investování v USA.

Daňové reformy v SRN od roku 2000 byly správným krokem, ale daňový systém stále trpí silnými narušeními. Srážková daň (Abgeltungssteuer) se plně neintegrovala do existujících pravidel. To způsobilo, že regulace firemních daní nenakládá se všemi formami financování stejně a diskriminuje financování z vlastního kapitálu oproti financování z nerozděleného zisku nebo dluhovému financování.

Tento problém by mohl být vyřešen zavedením ACE (Allowance for corporate equity). To by pomohlo firmám, které mají problémy s financováním investic, zejména tím, že by se snížila daňová zátěž rizikového kapitálu.

Vzhledem k demografickým a technologickým trendům musí být trh práce dostatečně pružný, aby byl schopen se přizpůsobit novému vývoji a vytvořit nové pracovní příležitosti. Zaměstnanci a zaměstnavatelé budou nuceni přijmout celoživotní vzdělávání jako samozřejmost.

Transformace evropského energetického systému je velmi důležitý společný politický projekt a je základem pro vedoucí roli regionů v ochraně globálního klimatu. Nejvyšší prioritou by mělo být snížení emisí ze skleníkových plynů, aniž by došlo ke snížení ekonomické účinnosti. Národní politický přístup jako Zákon o obnovitelných zdrojích energií EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) je nevhodný k transformaci energetického systému, pokud má být systém energeticky účinný. Německá vláda by měla místo toho využívat pouze EU-ETS.

Německá hospodářská politika musí vytvořit vhodné podmínky, aby zemi připravila na výzvy budoucnosti (demografické změny, globalizace a digitalizace). Příliv uprchlíků vyžaduje vytvoření nových politik v oblasti vzdělávání, integrace a trhu práce.

Podzimní prognóza DIHK

22. října 2015 zveřejnila Německá průmyslová a obchodní komora výsledky průzkumu vývoje konjunktury v SRN, ve kterém zpracovala 27 000 odpovědí z podniků. Ačkoliv je situace německého hospodářství na podzim 2015 velmi dobrá, očekávání v celé ekonomice nejsou příznivá.

Obavy podniků rostou především kvůli vývoji zahraniční poptávky. Naděje exportérů se opírají pouze o poptávku v USA a EU. Pro rok 2016 očekává DIHK celkově 1,3% růst HDP, tzn. že růst je očekáván nižší než v tomto roce (2015: 1,7 %). Zaměstnanost by měla v příštím roce vzrůst o 200 000 nových pracovních míst (2015: 250 000). Počet nezaměstnaných se mírně snížil v roce 2015 o 100 000 na v průměru 2,8 mil. V příštím roce je očekáván znatelný nárůst počtu nezaměstnaných, protože se očekává, že se na trhu práce odrazí vysoký počet uprchlíků.

Vývoj HDP v SRN, změna oproti předchozímu roku, v %, očištěný o inflaci
  2014 DIHK prognóza 2015 DIHK prognóza 2016
HDP 1,6 1,7 1,3
Soukromá spotřeba 0,9 2 2
Státní výdaje 1,7 2 2
Hrubé investice 3,5 2,2 1,9
Export (zboží a služby) 4 5 3,5
Import (zboží a služby) 3,7 6 4,5
Počet nezaměstnaných (roční průměr v mil.) 2,9 2,8  
Výdělečně činní (změna v tisících) 375 250 200

Ekonomice na podzim 2015 pomáhá příznivý vývoj v domácí poptávce. Stavební firmy a poskytovatelé služeb hodnotili svou současnou situaci lépe naposledy před 20 lety. Avšak podnikatelé z průmyslových odvětví nehodnotí svoji situaci tak dobře jako na jaře a jejich očekávání jsou na dalších 12 měsíců ještě skeptičtější.

Obchodní očekávání se snížila především v automobilovém průmyslu, na to mají vliv zejména dvě příčiny, slabý růst ekonomiky v Číně a skandál s emisemi ve VW. Nejistota v odvětví je znatelná, důležité investice byly prozatím odloženy. Na označení made in Germany by ale neměl mít skandál větší vliv. Potvrzuje to zpětná vazba z více než 30 obchodních komor, které se nachází v  nedůležitějších exportních zemích pro Německo.

Dobře se vyvíjejícím trhem zůstávají Spojené státy americké, které kompenzují alespoň částečně klesající zahraniční poptávku v Číně a Jižní Americe. Na vývoj obchodu mezi USA a SRN by mělo mít příznivý vliv i podepsání dohody TTIP.

Kromě USA pomáhá v současnosti vývoji německého exportu i situace na trhu EU. Ve Španělsku, Portugalsku i Itálii zaváděné strukturální reformy jsou dobrým základem pro solidní ekonomický růst. Ekonomická situace je příznivá i v dalších zemích EU, které profitují z nízké ceny ropy (zejména v UK a Polsku).

42 % dotázaných podniků vidí riziko pro podnikání v příštích 12 měsících v „hospodářsko-politických rámcových podmínkách“. V poslední době je vnímání domácí hospodářské politiky negativně ovlivněno uprchlickou krizí. Mnoho podniků spatřuje také obchodní riziko v nedostatku odborné pracovní síly (42 %). U podniků, které chtějí ve velké míře zaměstnat nové pracovníky, je to až 60 %.

Potřeba kvalifikované pracovní síly neodpovídá kvalifikaci mnohých nezaměstnaných. Uprchlíci přichází krátkodobě v úvahu jen stěží jako odborná pracovní síla, takže může nezaměstnanost růst, i přes rostoucí počet nových pracovních míst. Problém při shánění dostatečně kvalifikované pracovní síly se promítá na plánech podniků zaměstnávat nové pracovníky, jenom poskytovatelé služeb o něco zvyšují svoje plány v zaměstnávání nových pracovníků.

Celkový předpokládaný růst počtu pracovních míst v roce 2016 o 200 000 míst je nižší v porovnání s roky, kdy ekonomika rostla podobným tempem (2011–2014 roční přírůstek byl v průměru 375 000 pracovních míst). 

Investiční plány podniků zůstávají stabilní, i když v poslední době začaly být podniky při plánování spíše opatrnější. Přitom finanční podmínky jsou nadále výhodné a podle většiny respondentů neexistují skoro žádné překážky pro investování.

Domácí ekonomika je i v roce 2016 stabilním elementem německého hospodářství, avšak obchodníci a poskytovatelé služeb nejsou tak optimističtí jako na jaře. Na domácí ekonomiku má pozitivní vliv růst počtu nově otevřených míst, zvýšení mezd ale i státní výdaje. Krátkodobým impulsem pro ekonomiku bude i nutná výstavba ubytování pro uprchlíky a další poskytované služby uprchlíkům.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek