Průběh investičního procesu

17. 1. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Uvedený popis investičního procesu je pouze orientační. Konkrétní postup a doba trvání se při jednotlivých transakcích mohou lišit podle charakteru transakce a investice. Postupy pro investování Seed fondu budou analogické postupům soukromého investora.

Úvod

Uvedený popis investičního procesu je pouze orientační. Konkrétní postup a doba trvání se při jednotlivých transakcích mohou lišit podle charakteru transakce a investice. Postupy pro investování Seed fondu budou analogické postupům soukromého investora.

Fondy rizikového kapitálu jsou obvykle založeny na omezenou dobu (několik let) odpovídající charakteru investic a životnímu cyklu zainvestovaných firem. Český rozvojový uzavřený investiční fond, a.s. (Instituce reprezentující Seed fond) je založen na 10 let s možností prodloužení o 2 roky.

Investiční cyklus má 3 fáze:

  • Investiční fáze (0 – 5 let), během níž dochází k realizaci investic do cílových společností
  • Rozvojová fáze (5 – 7 let), kdy investor udržuje investice v cílových společnostech a činí kroky vedoucí k jejich zhodnocení
  • Kumulační fáze (7 – 10 let), kdy dochází k výstupu (exitu) z projektů, investor prodává své podíly a realizuje výnos z investice. K exitům může docházet i v investiční a rozvojové fázi, navrácené finanční prostředky lze reinvestovat.

Získání informací o společnosti

Pro úvodní analýzu a ocenění potřebuje investor získat základní informace o společnosti, jejích komerčních aktivitách, produktech a službách, finančních výsledcích a rovněž musí posoudit podnikatelský záměr. Rozsah požadovaných informací se může lišit v závislosti na daném podniku nebo odvětví. Proto je žádoucí projednat požadované informace s odborníky investora. Před získáním informací o společnosti se obvykle podepisuje dohoda o mlčenlivosti a o utajení obchodních informací.

Vyhodnocení investiční příležitosti

Pokud investor shledá navrhovanou investiční příležitost zajímavou, pokračuje ve zpracování vlastní analýzy a ocenění investice. Navrhne objem investovaných prostředků, respektive podíl investice na celkovém základním jmění společnosti, indikativní cenu a další podmínky vycházející z požadované návratnosti investice a jejího ocenění v čase výstupu/realizace.

Návrh hlavních podmínek investice

Podmínky připravované investice stanovené na základě analýzy a ocenění investor předkládá a projednává s vlastníky společnosti. Pokud dojde k dohodě o základních parametrech investice, uzavře se s prodávajícím předběžná dohoda, která je formalizována do tzv. Term Sheetu, což je nezávazná dohoda ve formě smlouvy o smlouvě budoucí, obsahující základní obchodní a právní podmínky včetně časového harmonogramu pro provedení transakce. Podmínky investice navržené v této fázi jsou rovněž předloženy k prvotnímu schválení investičnímu výboru investora, který sestává ze zástupců investora a externích odborníků. Po schválení investičním výborem je Term Sheet mezi investorem a prodávajícím podepsán.

Hloubkový průzkum (Due Diligence)

Po podpisu Term Sheetu s vlastníky se zadává provedení právního a finančního hloubkového průzkumu (due diligence) renomovaným právním a auditorským společnostem. Jestliže to vyžaduje druh podnikání, zadá se rovněž provedení ekologického auditu. Pro provedení externího hloubkového průzkumu se obvykle využívá služeb renomovaných společností, uznávaných mezinárodní investorskou komunitou.

Finální cenová nabídka a podmínky

Na základě výsledků hloubkového průzkumu (due diligence) je upřesněn objem investice a majetkový podíl investora v dané společnosti. Pokud se v průběhu hloubkového průzkumu neobjeví zásadní rozpory v porovnání s informacemi, které byly o podniku získány dříve, cena a další podmínky se příliš neliší od ceny a podmínek sjednaných v původním Term Sheetu.

Příprava právní dokumentace

V následující fázi připraví právní poradci smluvní dokumentaci, jež odráží podmínky investice stanovené v předběžné dohodě. Jde zejména o smlouvu o navýšení základního kapitálu společnosti, kupní smlouvu, případně o akcionářskou smlouvu.

Konečné schválení investice investičním výborem

Finální podmínky a struktura transakce jsou společně s interním informačním memorandem a zprávami externích poradců předloženy investičnímu výboru ke schválení.

Podpis smluv a převod finančních prostředků

Právní dokumentace je podepsána, finanční prostředky jsou převedeny na účet společnosti a transakce uzavřena.

Řízení cílové společnosti

Investor spoléhá v jednotlivých investicích významným způsobem na management, kterému poskytuje značnou svobodu v strategickém i operativním řízení firmy. Zástupci investora tedy většinou nevstupují do běžných provozních záležitostí zainvestovaných společností a firmy zpravidla kontrolují pouze prostřednictvím statutárních orgánů. V rámci orgánů se pak kromě výkonu kontrolní činnosti ve spolupráci s managementem firmy a případnými dalšími vlastníky věnují strategickému poradenství, vyhledávání strategických partnerů či rozboru podnikatelských záměrů s cílem maximalizovat hodnotu společnosti. Své zkušenost uplatňují také poradenstvím v oblasti řízení cash-flow a pracovního kapitálu, pomocí se zajištěním odpovídajícího bankovního financování či podporou růstu společnosti prostřednictvím vyhledání a provedení případných akvizic.

Výstup z investice

Cílem (venture) investora je maximalizovat hodnotu společnosti a připravit společnost ze strukturálního i strategického hlediska na úspěšný prodej, obvykle v horizontu 3–5 let. Tým investora má zpravidla dlouhodobé zkušenosti s transakcemi v oblasti fúzí a akvizic a také dostatečné schopnosti k úspěšnému vyhledávání významných strategických a finančních investorů pro jednotlivé cílové společnosti. Možnosti výstupu z investic jsou však otevřené, je možné realizovat např. i tzv. Management Buy In (MBI – odkup podílu interním managementem společnosti) nebo primární úpis akcií na burze (IPO). Při řízení procesu výstupu z investice soukromý investor také často spolupracuje s renomovanými poradenskými firmami a se specializovanými poradci.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek