Průběh projektu Seed fond

21. 1. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Přípravná fáze, aktuální stav, komunikační aktivity, výstupy ze seminářů a orientační harmonogram projektu.

Přípravná fáze

Východiskem pro realizaci projektu Seed fond byla „Analýza realizace opatření přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze strukturálních fondů“, která byla projednána vládou (usnesení vlády č. 694 ze dne 29.9.2010). Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které je Řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), byl na základě této analýzy stanoven úkol „Navrhnout realizaci pilotního seed fondu v rámci oblasti podpory 1.2 s využitím dodatečných prostředků, které Česká republika získá na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody a ze které bude část umístěna do OPPI“.

Usnesením vlády č. 817 ze dne 16.11.2010 byla pro účely realizace pilotního seed fondu stanovena částka 45,039 mil. EUR, což s povinným národním dofinancováním představuje finanční prostředky v objemu až 1,4 mld. Kč.

Úkol navrhnout realizaci pilotního seed fondu vychází také z předpokladu, že tyto tzv. nástroje finančního inženýrství budou hrát v programovacím období 2014+ mnohem významnější roli a budou částečně nahrazovat klasické dotační nástroje. Evropská komise považuje za velmi důležité zavedení nových forem podpory pro malé a střední podniky a další subjekty, které budou stimulovat vytváření nových pracovních míst a nových podnikatelských příležitostí. Podpora v seed fondu se proto zaměří na vznik nových firem i na začínající a rozvíjející se inovačně a technologicky orientované firmy realizující výsledky výzkumu a vývoje.

Aktuální stav

Projekt (který je v tomto programovacím období realizován jako pilotní) je v polovině roku 2013 ve stádiu finalizace přípravné fáze.

5.11.2012 byla založena obchodní společnost Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. se 100% majetkovou účastí státu. (Založení této společnosti schválila v listopadu 2011 vláda ČR.) Tato účelově založená společnost bude institucionálně zastřešovat celý projekt „Seed fond“.

V 2. pol. 2012 proběhly dvě veřejné zakázky na služby obhospodařovatele (správce) a depozitáře fondu. Soutěž na depozitáře fondu již byla ukončena. V soutěži na správce fondu byly vyhodnoceny předložené nabídky a byl vybrán vítěz. Jeden z neúspěšných uchazečů však podal návrhy na zahájení správního řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento úřad vydal předběžné opatření, které neumožňuje uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Do rozhodnutí ÚOHS nelze v naplňování projektu Seed fond činit další kroky. Více zde.

Po výběru správce požádá fond Českou národní banku o povolení k činnosti a může zahájit vlastní investiční činnost.

Již nyní si ale mohou podnikatelé připravovat vhodné projekty, pro které by chtěli využít rizikový kapitál.

Komunikační aktivity

V období od 10.10. do 29.11.2012 se uskutečnil cyklus seminářů k Seed fondu na vysokých školách.

Semináře uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) za účelem zvýšení povědomí o připravovaném Seed fondu - novém nástroji podpory začínajících i pokročilejších podnikatelů, a to zejména mezi mladou generací, nositeli nových nápadů a tvůrci inovačních řešení. Tým odborníků na inovační podnikání a financování firem navštívil 15 vysokých škol v 10 různých městech v celé České republice. Semináře celkem navštívilo přes 550 účastníků.

Cílem seminářů bylo přiblížit studentům, doktorandům, ale i pedagogům nové možnosti financování startupů, které často vznikají na základě dobrých nápadů studentů, avšak které často nedojdou až do fáze založení firmy a jejího zdárného rozjezdu. Na vysokých školách již existují nebo postupně vznikají centra transferu technologií a poznatků, jejichž úkolem je usnadnit přenos výzkumných poznatků do komerční praxe. I pro pracovníky těchto center byly informace o Seed fondu velmi přínosné.

Obsahovou náplň seminářů se organizátoři snažili upořádat tak, aby pro účastníky vážně uvažující o vstupu do podnikání byly skutečně užitečné. Proto byla do programu zařazena i vystoupení odborníků na inovační management, financování startupů a venture investování, aby se o tématu mluvilo nejen teoreticky, ale i z pohledu praxe. Rozhovor se skutečným investorem patřil většinou k nejzajímavějším částem semináře a vyvolal u posluchačů řadu zcela konkrétních otázek.

Pro pracovníky Seed fond týmu na MPO je velmi cenná zpětná vazba, kterou v průběhu seminářů získali. Stane se východiskem pro další spolupráci s centry transferu technologií na vysokých školách, které budou spojovacím článkem mezi výzkumnými poznatky vytvořenými na univerzitách.

Cyklus seminářů k Seed fondu byl připraven ve spolupráci s Operačním programem Technická pomoc jako součást projektu „Jak na fondy".

Prezentace z jednotlivých akcí

10.10. Praha – Univerzita Karlova

17.10. Brno – Masarykova univerzita

23.10. Olomouc – Univerzita Palackého

24.10. Zlín – Univerzita Tomáše Bati

30.10. Praha – Vysoká škola chemicko-technologická

1.11. České Budějovice – Jihočeská univerzita

6.11. Brno – Mendelova univerzita

7.11. Ostrava – Vysoká škola báňská – TUO

13.11. Ústí n.Labem – Univerzita J.E. Purkyně

15.11. Pardubice – Univerzita Pardubice

20.11. Plzeň – Západočeská univerzita

21.11. Brno – VUT Brno

27.11. Praha – Česká zemědělská univerzita

28.11. Praha – ČVUT

29.11. Hradec Králové – Univerzita Hradec Králové, Farmaceutická fakulta a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Máte zájem, aby tým odborníků uspořádal prezentaci k Seed fondu i na vaší škole? Napište svůj požadavek na email: Seedfond@mpo.cz

Orientační harmonogram projektu

  • Výběr dodavatelů služeb obhospodařovatele a depozitáře (1.Q 2013)
  • Udělení povolení ČNB (?.Q 2013)
  • Zápis obchodní společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. do Obchodního rejstříku (?.Q 2013)
  • Zahájení činnosti fondu (?.Q 2013), vstupní investice
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek