Průmyslová politika ve věku globalizace

1. 11. 2010 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Sdělení "Integrovaná průmyslová politika pro věk globalizace", které na sklonku října 2010 přijala Evropská komise je jednou ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020. Cílem je posílit růst a zaměstnanost tím, že se zachová a posílí silná, různorodá a kompetitivní evropská průmyslová základna, která bude nabízet dobře placená pracovní místa a bude mít menší nároky na spotřebu uhlíku. Součástí je rovněž zpráva o konkurenceschopnosti členských států EU a zpráva o konkurenceschopnosti Evropy.

Evropský průmysl přispívá k celkovému hospodářskému výkonu EU, vytváří pracovní místa, zavádí inovace, přispívá k exportu a je celkově provázaný se sektorem služeb. Mnoho odvětví v oblasti služeb závisí na konkurenceschopnosti průmyslového sektoru a na jeho schopnosti vyrábět zařízení a vybavení, které používají. Hospodářská krize zasáhla evropský průmysl velmi tvrdě a ten nyní prochází postupným zotavením a lze předpokládat, že bude schopen vyrovnat se s problémy, jež přináší měnící se globální podnikatelské prostředí. Úroveň průmyslové výroby však stále vykazuje 10% propad oproti době před krizí, a to navzdory rychlému zotavení téměř o 10 %, k němuž nedávno došlo. Průmyslová výroba zaměstnává čtvrtinu pracujících v soukromém sektoru a další čtvrtina je zaměstnána v souvisejících službách. V průmyslových odvětvích také probíhá 80 % veškerých aktivit výzkumu a vývoje prováděných v soukromém sektoru.

Jelikož se již ukazují náznaky zotavení, připravila Evropská komise plány na posílení průmyslu, na to, jak udržet výrobu v Evropě a vytvořit nová pracovní místa. Průmyslová politika je jednou ze sedmi "vlajkových iniciativ" strategie Evropa 2020, která má podnítit inteligentní a udržitelný růst založený na spravedlivých pravidlech. Nová průmyslová politika vychází z předpokladu, že v dnešním globalizovaném světě nemají průmyslová odvětví šanci, pokud se omezí pouze na vnitrostátní trhy. Silné výrobní odvětví může také nabídnout řadu dobře placených míst. Přechod na udržitelné hospodářství je třeba chápat jako příležitost k posílení konkurenceschopnosti.

Deset nejdůležitějších kroků v rámci průmyslové konkurenceschopnosti:

  • Bude se provádět explicitní „kontrola konkurenceschopnosti" nových právních předpisů. Řádně se zanalyzují a zohlední a dopady všech návrhů politik na konkurenceschopnost.
  • „Kontroly fungování" stávajících právních předpisů zajistí jejich případné kumulativní účinky, a snížit tak náklady evropských podniků.
  • Vytváření a růst malých a středních podniků bude podpořen zjednodušením přístupu k úvěrům a budou podporovány při internacionalizaci.
  • Vytvoří se strategie upevnění evropské normalizace, která bude odrážet potřeby průmyslu.
  • Dojde k modernizaci evropské dopravní, energetické a komunikační infrastruktury tak, aby účinněji sloužila průmyslu a lépe zohlednila ovzduší hospodářské soutěže, které se dnes neustále mění.
  • Bude představena nová surovinová strategie, která vytvoří řádné rámcové podmínky pro udržitelné dodávky a spravování domácích surovin.
  • Prostřednictvím určitých kroků v sektorech, jako jsou moderní výrobní technologie, stavby, biopaliva a silniční a železniční přeprava, se bude sledovat provádění inovací v těchto odvětvích (zejména s ohledem na lepší využívání zdrojů v některých z nich).
  • Výzvy energeticky náročných odvětví se budou řešit prostřednictvím opatření na zlepšení rámcových podmínek a podpory v oblasti inovací.
  • Bude se pokračovat ve vesmírné politice, která byla vypracována ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a členskými státy. Komise vypracuje vesmírnou průmyslovou politiku, aby vytvořila pevnou průmyslovou základnu pokrývající celý dodavatelský řetězec.
  • Komise bude každoročně podávat zprávu o konkurenceschopnosti Evropy a jednotlivých členských států, jejich průmyslové politice a výkonnosti.

"Udržitelnost není možná bez konkurenceschopnosti a dlouhodobá konkurenceschopnost nemůže existovat bez udržitelnosti. A nebude možné zachovat ani jednu z nich, pokud nedosáhneme rychlého rozvoje v inovacích," uvedl k tomu evropský komisař pro průmysl Antonio Tajani.

Každý rok budou vypracovávány zprávy o konkurenceschopnosti Unie jako celku i jednotlivých členských států. První zpráva se zabývá stavem výrobního odvětví, výzkumu a inovací a postojem k udržitelnosti v každé zemi.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek