Dotace na životní prostředí: Lepší málo, než vůbec nic

21. 7. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Dotace na životní prostředí: Lepší málo, než vůbec nic Snižování emisí, investice do kompostáren, odstraňování starých ekologických zátěží nebo posilování biodiverzity. Z pohledu tuzemských firem Operační program Životní prostředí (OPŽP) příliš široké spektrum podpory nenabízí. Přesto by na něj čeští podnikatelé neměli zcela zanevřít. Možnosti jsou a konkurence je bude nepochybně využívat. Žádosti o dotaci přijímá Státní fond životního prostředí (SFŽP) už od 14. srpna.

Ještě před rokem vypadal návrh Operačního programu Životní prostředí poměrně slibně. Bylo sice zřejmé, že celkový rozpočet programu klesne přibližně o polovinu na současných 73 mld. korun, podniky nicméně počítaly s možností podpory celé řady investic – například teplárny a chemické závody do značné míry odkládaly projekty na snížení environmentálních rizik.

Podívejme se spolu, jak OPŽP vypadá a jak se odlišuje, případně naopak doplňuje s Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Ovzduší, odpad a ochrana přírody

Primárním zdrojem podpory podnikových investic v období 2014 – 2020 je OPPIK, jež převzal i část projektů, které byly dříve realizovány s pomocí OPŽP (například projekty na energetické úspory ve firmách řeší pouze třetí prioritní osa OPPIK). Jistý překryv v podporovaných aktivitách obou programů je možné nalézt v oblasti týkající se kvality ovzduší a v projektech odpadového hospodářství. Vždy záleží na daném investičním záměru a jeho cíli.

OPŽP je rozdělen do pěti prioritních os, jež jsou tematicky zaměřeny na

 1. čistotu vody,
 2. kvalitu ovzduší,
 3. zpracování odpadu,
 4. ochranu přírody a
 5. energetické úspory.

Každá prioritní osa se dále člení na specifické cíle, ty však na rozdíl od OPPIK nejsou dále rozpracovány do tzv. programů podpory. Minimálně z uživatelského hlediska je to škoda. Program Úspory energie (OPPIK) totiž přeci jen zní o trochu lépe než specifický cíl Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (OPŽP).

Státní fond životního prostředí (SFŽP), který spolu s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR (AOPK) působí jako administrátor dotačních projektů, již zveřejnil znění prvních výzev pro předkládání žádostí o podporu. Z textů výzev a základních dokumentů OPŽP, vyplývá, že pro tuzemské firmy je relevantních celkem šest specifických cílů spadajících pod prioritní osy 2, 3 a 4.

Seznam relevantních specifických cílů pro první výzvy:

 • 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
 • 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
 • 4.2 Posílit biodiverzitu
 • 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
 • 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Jak je to s mírou podpory?

Obecně jsou v rámci OPŽP reálné investice ve velmi širokém rozmezí od stovek tisíc korun po stovky milionů. V prvním kole výzev budou ovšem podpořeny zejména menší projekty.

Na rozdíl od OPPIK umožňuje OPŽP podporu projektů firem z celé republiky – tedy i z Prahy. Podniky z české metropole však musí počítat s tím, že výše podpory budou v jejich případě o něco nižší než u společností z ostatních krajů. Skutečná míra podpory se liší dle specifického cíle, investičního záměru a typu žadatele. Mnohdy je více než vhodné obrátit se na odborníky, případně přímo na SFŽP s žádostí o konzultaci projektu.

Podle dosavadních zkušeností z jednání s potenciálními žadateli o dotace z OPŽP to vypadá, že největší zájem bude o podporu investic do snižování emisí a výstavbu či modernizaci kompostáren.

U kompostáren se výše podpory řídí buď mapou regionální podpory (velké podniky 25 procent způsobilých nákladů, střední podniky 35 procent a malé podniky 45 procent), nebo je možné využít podpory v režimu de minimis.

V případě snižování emisí je možné získat podporu v rozmezí 20 – 85 procent, přičemž bude záležet i na načasování projektu (pokud se podnikatel rozhodne splnit ekologické cíle dříve, získá vyšší dotaci). K dispozici bude celkem 2,5 mld. korun a zájem firem je způsoben i legislativním tlakem vyvolaným vyhláškou č. 415/2012 Sb. o snížení emisí ze stacionárních zdrojů, která bude účinná od ledna 2018.

Atraktivita na první pohled slibné podpory na odstraňování ekologických zátěží byla bohužel snížena ustanovením, že příjemce dotace nesmí být zároveň původcem dotyčného zatížení. 

Finanční nástroje tlumí zájem firem

Velkou neznámou stále zůstává skutečné zapojení tzv. finančních nástrojů. Zvýhodněné úvěry či garance jsou do operačních programů začleněny kvůli zvýšení udržitelnosti evropských dotací. Otázkou ovšem zůstává, jestli kvůli finančním nástrojům neztratí veřejná podpora z EU na své přitažlivosti.

Z programových dokumentů OPŽP vyplývá, že finanční nástroje zcela nahradí dotace například u specifického cíle 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Vzhledem k tomu, že finanční nástroje zatím nejsou nastaveny, není známa ani výše úroků, která bude žadatelům nabídnuta.

Je otázkou zda firmy před poskytovatelem dotace raději neupřednostní ověřené banky. Zejména u investic do 5 mil. korun je takový scénář velmi pravděpodobný a může způsobit značné problémy s využitím dostupných evropských dotací, které se pak budou složitě přesouvat mezi jednotlivými specifickými cíli.

Podniky by se měly připravit

Přestože OPŽP v letošním roce podpoří jen poměrně úzký okruh investic, neměli by ho přehlédnout zejména znečišťovatelé životního prostředí.

Za tři roky bude účinná zmíněná vyhláška č. 415/2012 Sb. Dle této vyhlášky budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění předepsaných emisních limitů. Značná část průmyslových provozů tedy bude muset investice v dohledné době realizovat, proto by byla škoda nevyužít dostupné dotační možnosti.

Šanci na získání dotace by však neměli propásnout ani provozovatelé kompostáren či firmy zabývající se revitalizací krajiny.

Příjem žádostí přes informační systém MS2014+ bude spuštěn 14. srpna a potrvá do 13. listopadu 2015.

Zájemci by si co nejdříve měli prostudovat dostupné materiály, připravit si relevantní dokumenty (např. projektovou dokumentaci, položkový i kumulativní rozpočet, prohlášení o plátcovství DPH, výpis z katastru nemovitostí aj.) a informovat se ve Státním fondu životního prostředí, jakou podporu může jejich konkrétní projekt obdržet.

Přpraveno ve spolupráci se společností eNovation
Autorka: Petra Crlíková se dlouhodobě zabývá administrací projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Čtyři roky pracovala ve Státním fondu životního prostředí. Projektům spadajícím pod OPŽP se věnuje i ve firmě eNovation, jež je členem Výboru pro strukturální fondy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek