Rakousko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR ve Vídni (Rakousko)

Při zvažování perspektivních možností je třeba vyjít ze struktury rakouské ekonomiky. Ekonomika, která je do značné míry v subdodavatelském postavení vůči ekonomice německé, se mění jen pozvolna, a z ní vyplývající poptávka po dovozech rovněž. České firmy jsou tak často v pozici subdodavatele firem rakouských, které jsou ve stejné pozici vůči firmám německým. Nelze však spoléhat na tradiční, do značné míry surovinovou a polotovarovou strukturu českého vývozu, zde jsou možnosti dalšího růstu prakticky vyčerpány. V rámci těchto produktů dochází a bude docházet k dílčím změnám, ale celkový dlouhodobý pokles se zdá být nevyhnutelný. Je rovněž nutno vzít v úvahu oslabení rakouské ekonomiky, které charakterizuje zejména pokles dynamiky rakouského vývozu a pokles investiční aktivity firem. Stejně tak nelze příliš spoléhat na výraznější růst spotřeby domácností a vládního sektoru, který bude i navzdory státním opatřením na podporu spotřeby slabý. Naproti tomu pokračuje boom ekologických výrob (obnovitelné zdroje energie, zateplování domů, biopaliva).

Šíře stávající zbožové struktury českého vývozu je značná a jistě zde i nadále najdou uplatnění tradiční komodity českého exportu, na prvním místě investiční zboží všeho druhu (stavební materiály a díly, ocel, stroje a zařízení, elektroinstalace apod). K těmto položkám, z nichž většinu lze zařadit do SITC 6 – 8, je jako perspektivní nutno připočíst potraviny. Jejich uplatnění na rakouském trhu je sice značně náročné, potenciál je však značný a naskýtá se zde velká šance na úspěch.

Obecně lze jako o perspektivních hovořit o produktech vysoce kvalitních a s vysokou přidanou hodnotou na jedné straně, a o produktech, kde je stále ještě možné dosahovat cenové konkurenční výhody vzhledem k situaci na rakouském trhu na straně druhé. Dodávky vysoce kvalitních výrobků však zpravidla vyžadují užší vzájemné vztahy, výrobní a technologické kooperace, apod.

Strojírenství

Strojírenství je tradičním sektorem rakouského průmyslu. I v období ekonomické stagnace je jedním z nejproduktivnějších, stále rostoucích oborů (s růstem 5% v r. 2015) a podílem 13 % na výkonu rakouské ekonomiky.  Kladného růstu v loňském roce dosahovala výroba motorových vozidel. V mezinárodním měřítku silně konkurenceschopné i rakouské ocelářství.

Největší skupinu dovozů tradičně tvoří silniční vozidla (10 mld. EUR), elektrické přístroje (6,1 mld. EUR) a stroje (5,5 mld. EUR). Nejsilnějšími strojírenskými segmenty podle obratu jsou zdvihací zařízení, zemědělské stroje a stavební a těžební stroje.   Výrobní kapacity rakouského strojírenství by se měly v dalších letech zvyšovat v průměru o 6 %. Důraz bude kladen na modernizaci, automatizaci a využívání informačních technologií. Zvyšovat se bude poptávka v oblasti analytického softwaru pro analýzu dat strojů a senzorů (prediktivní analýza) a po jejich implementaci do výrobního procesu.

Elektrotechnika

Odvětví elektroniky a elektrického inženýrství je dalším důležitým pilířem rakouského hospodářství s podílem 12 % na tvorbě hodnoty rakouského průmyslu. Podíl exportu z produkce elektroniky a elektrického inženýrství činí 80 %, v případě automobilového příslušenství (elektronika a vybavení) dokonce 98 %. V posledních desetiletích se toto odvětví významně proměnilo, ze sektoru zaměřeného čistě na produkci zboží na poskytovatele nejrůznějších vysoce inovativních produktů a služeb.  Jakkoliv tomto odvětví zaznamenalo v r. 2015 jen velmi slabý růst, za klíčové a perspektivní se jeví motory a generátory, součástky, elektronické příslušenství a osvětlení.  Vzhledem k dynamickému rozvoji mezinárodních norem na trhu s motory a tlaku na zvyšování energetické efektivnosti se očekává růst poptávky po elektromotorech ve všech odvětvích (zj. v papírenském a chemickém průmyslu, ve strojírenství, elektrokola apod.). Sektorem dynamického růstu, který hraje důležitou roli zj. v dalším vývoji elektrických vozidel (software a vývoj energeticky úsporných řešení mobility) a zejména v tzv. „Průmyslu 4.0“ je mechatronika. Budoucí perspektivy skýtají zj. oblasti robotiky, pohonů a senzoriky - bezdrátové připojení ve výrobě a decentralizované zásobování energií, splývání senzorů s komunikačními a přenosovými technologiemi.

Stavební průmysl

Rakouské stavebnictví trpělo v r. 2015 nedostatkem dynamiky způsobeném nízkým objemem veřejných zakázek v důsledku rozpočtových škrtů. V závěru roku a v letošním roce se však již očekává růst, a to i v segmentu bytové výstavby.  Díky zvýšení veřejné podpory se očekává v letech 2016-2017 její oživení. Za velmi perspektivní se považuje oblast termické sanace budov, která je spolu s obnovením topných a klimatizačních zařízení v Rakousku předmětem finanční podpory ze strany státu, resp. jednotlivých spolkových zemí. Celková podpora termické sanace budov v Rakousku má v roce 2016 činit 43,5 mil. EUR. Dlouhodobě na vzestupu jsou ekologické stavby a stavby s vysokým stupněm energetické soběstačnosti, zavádí se inovace a nové technologie do výroby stavebních materiálů a sílí důraz na udržitelnost staveb. Počet tzv. „pasivních staveb“ v Rakousku činil v polovině roku 2015 cca 18 tis., s celkovou užitnou plochou cca 11 mil. m². Každý třetí nově vystavený dům v Rakousku je montovanou stavbou, trendem jsou především stavby ze dřeva (84 %).  Tato poptávka se projevuje i na rakouských dovozech. Dovozy montovaných staveb se od r. 2009 téměř zdvojnásobily (z 68 na 119 mil. EUR), s meziročními růsty o 20 %. Jako perspektivní se dále jeví oblast Smart Home propojující obory stavebnictví, elektroniky a automatizace. Do budoucna se očekává velká poptávka po integraci domácích elektrických spotřebičů, digitální komunikace a topných či klimatizačních zařízeních v soukromých domácnostech. Nabízí se tak enormní potenciál pro firmy nabízející řešení integrace techniky prostřednictvím internetu (M2M). V centru Smart Home je inteligentní domácí technika (topná zařízení, systémy dozorování staveb a přístupové systémy (vč. aplikace biometrických řešení).

Energetický průmysl

Průmysl ŽP je významným pilířem rakouské ekonomiky a těší se již několik desetiletí dynamickému růstu. Zaměstnává jen 5% pracovní síly, ale generuje cca 12% HDP Rakouska a vykazuje roční obrat takřka 40 mld. EUR. Výroba energie z obnovitelných zdrojů a vývoj zelených technologií se podílí z více než poloviny na tvorbě HDP tohoto sektoru a zaměstnává přes 60% všech jeho pracovníků. Zákon o využívání obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny poskytuje investiční pobídky do zařízení k výrobě ekologického proudu a zelené budoucnosti v objemu 50 mil. EUR. Očekávají se další investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů, a to s cílem zvýšení podílu na celkové výrobě elektřiny z dnešních 68 na 85 %. Příležitosti tak nabízí oblast čistých technologií (zj. zpracování odpadu a odpadních vod, kontrola čistoty ovzduší, energetická efektivnost), výroba vodní a větrné energie, solární energie, biomasy (boilery) ve spolupráci se Smart Grids - inteligentními sítěmi v energetice na základě informačních a komunikačních technologií. Prioritní položky se zde částečně překrývají s prioritami vytipovanými v sektorech strojírenství, elektronika a elektrické inženýrství (tepelná čerpadla, fotovoltaické panely, vodní a větrné turbíny, generátory, high tech materiály apod.), mechatronika a domácí technika a automatizace v těchto oblastech, dále i udržitelné (green) bydlení a smart cities.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl a lékařské inženýrství generují 5,4% rakouského HDP a zaměstnávají více než 50 tis. lidí. Celkový obrat rakouského medicínského inženýrství se pohybuje kolem 8 mld. EUR ročně. Podniky tohoto oboru investují ročně kolem 100 mil. EUR do výzkumu a vývoje. Dynamickým oborem se stávají i biotechnologie, které ročně vytvářejí tržby kolem 11 mld. EUR.  Dlouhodobý trend stárnutí obyvatelstva nabízí uplatnění inovací v oblasti asistované zdravotní a sociální péče o seniory, vč. příslušné techniky a systémů komunikace (dozorování, diagnózy, elektronické výpisy zdraví, měření diagnostických parametrů ap.) Roste rakouský dovoz lékařských a diagnostických přístrojů. Potenciál mají lékařské, chirurgické, dentální a zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje (např. high-tech protetika) a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku. Poptávány jsou rovněž opravy lékařských přístrojů. Perspektivní do budoucna jsou řešení ve prospěch zachování kognitivních kapacit seniorů a prevence demence. Tento segment doplňují technické systémy asistence, vč. aplikace robotů, a softwarová řešení pro medicínu, telemedicínu a e-health. Poptávány jsou taktéž speciální nátěry s využitím nanotechnologií do tzv. čistých provozů (nemocnic).

Potravinářský průmysl

Trendem v Rakousku je důraz na regionalitu a sezónnost potravin, na čerstvé potraviny bez konzervačních látek (tzv. Chilled food) a na produkty s vysokou kvalitou. Do tradiční výroby, prodeje, i obchodování s potravinami vstupují inovace. Hitem jsou mobilní degustace/ tzv. Street Food, malá specializovaná lahůdkářství v centrech a vegetariánské či veganské speciality.  Z nápojů jsou poptávána regionálně specifická vína a piva, v segmentu piva výrazně sílí trend malých, nezávislých pivovarů (Craft Breweries). U pivních nápojů je potenciál spatřován u nealkoholických piv a nealkoholických nápojů s příměsí nealko piva (nealko Radler).

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Při omezeních, která vyplývají pro zájemce z České republiky například při získání zakázek nebo z přechodného období na volný pohyb pracovních sil, existují možnosti investic zejména v těchto oblastech:

  • Elektronika a elektrotechnika: komponenty i celky pro průmyslové i domácí využití, elektronické vybavení do motorových vozidel, motory a generátory, elektronické příslušenství, součástky, osvětlení
  • Strojírenství:  výroba strojů, zdvihací zařízení, zemědělské stroje, stavební či těžební stroje
  • Mechatronika:  software a vývoj energeticky úsporných řešení mobility
  • Stavebnictví  a stavební materiály: průmysl kamene, stavební materiály, sklo a keramika, sanitární výrobky, energeticky úsporné a zdravé bydlení, pasivní domy
  • Domácí technika a automatizace – Smart Home: inteligentní domácí technika (topná zařízení, systémy dozorování staveb a přístupové systémy)
  • Potravinářský průmysl: polotovary, speciality, alko- i nealkonápoje, bioprodukty, čerstvé potraviny bez konzervačních látek
  • Technologie v oblasti ŽP: zpracování biomasy, bioplynu, metylesteru řepkového oleje, biolihu, alternativní domácí systémy vytápění, zpracování odpadu, inteligentní sítě v energetice
  • Informační technologie, software: analytický software pro vyhodnocení dat strojů a senzorů
  • Zdravotnická zařízení, zařízení pro laboratoře, lékařská technika: diagnostické stroje, opravy lékařských přístrojů, technika a systém komunikace v oblasti zdravotní a sociální péče o seniory

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Rakousku je každoročně pořádáno kolem 300 veletrhů a výstav. Hlavní města všech spolkových zemí mají svá výstaviště. Výjimkou je spolková země Vorarlberg, kde místo v hlavním městě Bregenz je výstaviště v nedalekém Dornbirnu. Některé významné veletržní akce se však konají i mimo hlavní města spolkových zemí, např. ve Welsu a Ried im Innkreis ve spolkové zemi Horní Rakousko či ve Wieselburgu v Dolním Rakousku.

Počet měst, kde se v Rakousku konají mezinárodní veletrhy a výstavy, je 21, a v dalších téměř 40 městech se konají regionální výstavy, prodejní výstavy a trhy. V podstatě každé výstaviště má svoje informační webové stránky, resp. informace o veletrzích lze nalézt na webových stránkách či informačních materiálech příslušné země či obce.

Nejucelenější přehled o výstavách a veletrzích v Rakousku poskytují stránky www.auma.de.

Největší veletržní správou je vídeňská „Messe Wien" („Reed Exhibitions"), jíž také patří výstaviště v Salcburku. Více informací o veletrzích pořádaných Messe Wien je na www.messe.at. Nutno poznamenat, že vídeňské veletrhy a výstavy mají v Rakousku nejvíce mezinárodní charakter. Velmi navštěvované jsou tzv. Herbstmessen, které mají v Rakousku velmi dlouhou tradici. Je zde velmi vysoká návštěvnost. Postupně se z těchto národních či zemských resp. regionálních výstav stávají mezinárodní. Nejmarkantnější je to patrně u výstavišť ve městech Wels (www.welse-messe.at) a Ried im Innkreis (www.riedermesse.at).

Před rozhodnutím o účasti na veletrhu v Rakousku doporučujeme kontaktovat buď Ekonomický úsek ZÚ Vídeň nebo rakouskou pobočku agentury CzechTrade.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: