V roce 2015 se oblast sociálního zabezpečení zásadně nemění

1. 1. 2015 | Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

motiv článku - V roce 2015 se oblast sociálního zabezpečení zásadně nemění Co bude v sociálním zabezpečení platit po celý rok 2015? S důležitými údaji platnými pro tento rok seznámí detailní přehled.

Tak jako každý rok by měly zpozornět hlavně osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Především jich se týkají změny v placení pojistného na důchodové pojištění OSVČ.

Právní úprava platná pro rok 2015 dále ukládá, že zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci již nebudou mít možnost stanovit si tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % a odečítat od pojistného ½ zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.  

Přehled důležitých položek

Pojistné na důchodové pojištění
Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu1)
  2014 2015
 • zaměstnanec, který není účasten důchodového spoření (II. pilíř)
 • zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření (II. pilíř)
6,5 %
3,5 %
6,5 %
3,5 %
zaměstnavatel (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) 22,7 % 22,7 %
 • osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna důchodového spoření (II. pilíř)
 • osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna důchodového spoření (II. pilíř)
29,2 %
26,2 %
29,2 %
26,2 %
 • osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění a není účastna důchodového spoření (II. pilíř)
 • osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, je-li současně účastna důchodového spoření  (II. pilíř)
28 %

30%
28 %

30%
Maximální měsíční záloha OSVČ2)
 • bez účasti na důchodovém spoření (II. pilíř)
 • s účastí na důchodovém spoření (II. pilíř)

31 082 Kč
27 889 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ3)
do podání Přehledu za rok 2014
při hlavní činnosti 6 471 Kč 6 486 Kč
při vedlejší činnosti 2 589 Kč 2 595 Kč
v měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následujících měsících
při hlavní činnosti 6 486 Kč 6 653 Kč
při vedlejší činnosti 2 595 Kč 2 662 Kč
Minimální měsíční záloha OSVČ (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna důchodového spoření (II. pilíř)
do podání Přehledu za rok 2014
při hlavní činnosti - 1 894 Kč
při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) - 758 Kč
v měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následujících měsících
při hlavní činnosti - 1 943 Kč
při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) - 778 Kč
Minimální měsíční záloha OSVČ (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna důchodového spoření (II. pilíř)
do podání Přehledu za rok 2014
při hlavní činnosti 1 890 Kč 1 700 Kč
při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 756 Kč 680 Kč
v měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následujících měsících
při hlavní činnosti 1 894 Kč 1 744 Kč
při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 758 Kč 698 Kč
Rozhodná částka pro rok 2014, která zakládá účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost 62 261 Kč 63 865 Kč
Minimální pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
 • není účastna důchodového spoření (II. pilíř)
 • je účastna důchodového spoření (II. pilíř)
- 1 863 Kč
1 996 Kč
Důchody
Výpočet osobního vyměřovacího základu4)pro stanovení procentní výměry důchodu
do I. redukční hranice 100 % 100 %
nad I. do II. redukční hranice 26 % 26 %
nad II. redukční hranici   nepřihlíží se
Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu5)
I. 11 415 Kč 11 709 Kč
II. 103 768 Kč 106 444 Kč
Výpočet procentní výměry6) důchodu z výpočtového základu
 • za každý celý rok pojištění bez účasti na důchodovém spoření (II. pilíř)
 • za každý celý rok pojištění s účastí na důchodovém spoření (II. pilíř)
1,5 %
1,2%
1,5 %
1,2%
Základní výměra důchodu7) 2 340 Kč 2 400 Kč
Pojistné na nemocenské pojištění
Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu1)
zaměstnanec 0 0
zaměstnavatel 2,3 % 2,3 %
osoba samostatně výdělečně činná - stanoví se ze stejného vyměřovacího základu3) jako pro platbu důchodového pojištění dobrovolné
2,3 %
dobrovolné
2,3 %
Měsíční pojistné OSVČ
minimální 115 Kč 115 Kč
maximální 2 382 Kč odvíjí se od vyměřovacího základu3) pro důchodové pojištění
Rozhodný příjem8) zakládající účast na pojištění - 2 500 Kč
Dávky nemocenského pojištění
(nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu9) pro stanovení výše dávky
I. 865 Kč 888 Kč
II. 1 298 Kč 1 331 Kč
III. 2 595 Kč 2 662 Kč
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu10) pro stanovení výše nemocenského a ošetřovného, resp. peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
do I. redukční hranice 90 %, resp. 100 % 90 %, resp. 100 %
nad I. do II. redukční hranice 60 % 60 %
nad II. do III. redukční hranice 30 % 30 %
nad III. redukční hranici nepřihlíží se nepřihlíží se
Výše dávky z redukovaného denního vyměřovacího základu 60 %, resp. 70 % 60 %, resp. 70 %
Další údaje
Splatnost pojistného na sociální zabezpečení
(připsání na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)
od 1. do 20. dne následujícího měsíce
Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení
(48násobek průměrné mzdy)
1 277 328 Kč
„Průměrná mzda“
(všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient)
26 611 Kč
Všeobecný vyměřovací základ za rok 2013 25 903 Kč
Přepočítávací koeficient za rok 2013 1,0273

Poznámky k tabulce:
1)
vyměřovací základ = zjednodušeně jde o úhrn příjmů (hrubých výdělků) z výdělečné činnosti za kalendářní měsíc; u OSVČ za daný kalendářní rok; u zaměstnavatele jde o úhrn všech příjmů, které na mzdách (platech) zúčtoval svým zaměstnancům za daný měsíc, u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění měsíční částka, kterou si určí, nejméně však ve výši ¼ průměrné mzdy

2) měsíční záloha OSVČ = vypočítává se  z vyměřovacího základu, který si OSVČ stanovuje, nejvýše však z 1/12 maximálního vyměřovacího základu stanoveného pro kalendářní rok

3) vyměřovací základ OSVČ = jde o částku, kterou si OSVČ určí pro daný kalendářní měsíc svou platbou, nesmí však být nižší než 50 % daňového základu připadající v průměru na jeden měsíc výkonu činnosti v předchozím kalendářním roce. Je-li takto stanovená částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, odvádí OSVČ pojistné z nejnižšího vyměřovacího základu

4) osobní vyměřovací základ = měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů (hrubých výdělků) pojištěnce za rozhodné období

5) výpočtový základ = z něj se vypočítává výše důchodu; určí se redukcí osobního vyměřovacího základu

6) procentní výměra = stanovuje se individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění

7) základní výměra = stanovuje ji zákon a je jednotná pro všechny druhy důchodů

8) rozhodný příjem = minimální výše sjednaného příjmu za měsíc, která dle zákona může založit účast na nemocenském pojištění

9) denní vyměřovací základ = zjednodušeně jde o průměrný denní příjem za rozhodné období – zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. dočasná pracovní neschopnost, potřeba ošetřování, apod.)

10) redukovaný denní vyměřovací základ = z něj se vypočítává výše dávky; určí se redukcí denního vyměřovacího základu

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek