Rok průmyslu a technického vzdělávání je hodnocen kladně

26. 9. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Po celý loňský rok probíhala marketingová kampaň, která měla zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a o technické obory. Iniciativa, jejímž vyhlašovatelem byl Svaz průmyslu a dopravy, byla reakcí na požadavek podnikatelské sféry a má přispět ke změně negativního vnímání průmyslu, poukázat na aktuální nedostatek technicky vzdělaných lidí a na potřebu vyššího zájmu rodičů a jejich dětí o technické obory.

Pro Rok průmyslu a technického vzdělávání se vedle generálního partnerství České spořitelny podařilo získat osobní záštitu předsedy vlády a záštity ministerstev klíčových pro důležitá témata kampaně (ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva práce a sociálních věcí a rovněž ministerstva kultury). Celkový počet subjektů reálně participujících na kampani je nakonec odhadován až na několik stovek.

Vládne spokojenost

Na otázku, zda iniciativa splnila očekávání, uvedl David Vondrák ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a koordinátor projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání, že je spokojený. „Více než 400 akcí při aktivním zapojení několika stovek účastníků z řad firem, škol a státních i nestátních organizací můžeme považovat za úspěch. Těmi největšími přínosy kampaně jsou však zviditelnění palčivých témat v oblasti vzdělávání, zintenzivnění vzájemné komunikace jednotlivých aktérů a přesahy konkrétních aktivit a projektů do budoucna," zkonkretizoval odpověď Vondrák.

Podle Asociace středních průmyslových škol České republiky kampaň přinesla zastavení propadu zájmu o studium na středních, technicky zaměřených odborných školách. Ve svém stanovisku uvedla, že celá řada škol již hlásí zvýšení počtu zájemců o technické studium v desítkách studentů. Tahounem celé iniciativy byl podle Vondráka Moravskoslezský kraj. „Například v lednu 2016 se v Ostravě v oblasti Dolní Vítkovice uskutečnil ve science centru Velký Svět techniky poprvé v České republice projekt Živá knihovna povolání.

Jednalo se o celodenní prezentaci 12 pracovních oborů především technického zaměření, se kterými se školáci osmé a deváté třídy mohou jednou v dospělosti setkat. Součástí programu byly i prezentace a besedy jednotlivých profesí," uvedl. V jednotlivých krajích ČR proběhlo loni více než 50 tematicky zaměřených regionálních setkání škol, firem a veřejné správy.

Dohody s kraji

Jedním z důležitých výstupů je podepsání Národní dohody, osmi sektorových dohod pro vybraná odvětví a 13 regionálních sektorových dohod – ve všech případech jde o dokumenty s dobrovolným závazkem signatářů řešit otázky a problémy vzájemné spolupráce, především v otázkáchvzdělávání a zvyšování kvantity i kvality absolventů technických oborů pro trh práce.

Například Karlovarský kraj v roce 2015 uzavřel se SP ČR a s dalšími subjekty Regionální sektorovou dohodu s cílem zvýšit počet žáků, kteří budou navštěvovat obory strojírenství nebo stavebních prací, Zlínský kraj spolupracuje se sociálními partnery v rámci sektorových dohod pro chemii, textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl a pro oblast gumárenské a plastikářské výroby, Liberecký kraj podepsal zase sektorovou dohodu pro sklářský průmysl.

V Plzeňském kraji se v posledním období díky aktivitám škol, firem a podpoře zřizovatele podařilo zvýšit zájem o strojírenské obory a Jihočeský kraj má uzavřenou sektorovou dohodu pro strojírenství, keramiku a elektrotechniku. Ve všech krajích se odehrávaly i akce pro veřejnost, burzy práce či prezentace škol i firem formou dnů otevřených dveří.

Jedním z konkrétních vyústění kampaně RPTV je podle Vondráka i znovuoživení Fóra průmyslu a vysokých škol pod patronací SP ČR, v němž se její zástupci pravidelně scházejí s rektory technických univerzit a snaží se hledat průnik společných zájmů. Cílem fóra je rovněž zapojení členů
SP ČR do přípravy studijních programů vysokých škol tak, aby jejich absolventům poté v praxi přinášely odpovídající efekt.

Konkrétní výstupy

Za konkrétní výstupy odborných debat a tlaku soustředěného na prosazení změn v systému lze kromě zastavení propadu zájmu o technické vzdělávání považovat i zavedení povinných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky od roku 2017, zavedení povinné maturity z matematiky od roku 2021, zveřejnění doporučující metodiky a vzorových smluv mezi žákem a podnikem, účast zaměstnavatelů ve správních radách VŠ a povinnou profesní profilaci pro část programů VŠ. „Za přínos považujeme i úpravu dlouhodobého záměru vzdělávání 2015-2020 ve smyslu podpory odborného vzdělávání či prosazení nové kompetence zaměstnavatelů vyjadřovat se ke změnám kapacit a oborů škol (školskému rejstříku)," uzavřel David Vondrák.

Shrnutí roku průmyslu

Co se povedlo (z pohledu SP ČR)

 • Zavedení povinných přijímacích zkoušek z ČJ a MAT
 • Zavedení povinné maturity z MAT
 • Vzorové smlouvy mezi žákem a podnikem
 • Účast zaměstnavatelů ve správních radách VŠ
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání 2015-2020
  Je zde obsažena podpora odborného vzdělávání. Od letošního roku má SP ČR navíc kompetenci vyjadřovat se ke změnám kapacit a oborů škol (školskému rejstříku).

Co zůstává k řešení:

 • Návrh reformy financování regionálního školství
  Chceme, aby MŠMT zveřejnilo návrh reformy financování ZŠ a SŠ. Zásadní je zveřejnění konkrétních principů reformy financování vč. modelových příkladů a výpočtů. Pokud by však měla mít reforma nakonec negativní dopad do financování odborných škol, SP ČR ji nepodpoří.
 • Návrh změn financování (technických) vysokých škol
  MŠMT slíbilo zveřejnit návrh změn financování VŠ ve druhé polovině roku 2015. SP ČR trvá na slíbených principech reformy, avšak zatím nebyly žádné návrhy předloženy.
 • Návrh predikčního systému
  Zásadní je nastavení systému v kompetenci MPSV a následně využití výstupů MŠMT a kraji (krajská objednávka). Pro SP ČR je co nejrychlejší nastartování funkčního systému krátkodobých predikcí trhu práce klíčovým požadavkem.
 • Podpora technické výchovy v MŠ, polytechnické výuky na ZŠ
  V roce 2015 byl vypsán dotační program tzv. „3+3+3", který se z hlediska konstrukce příliš nepovedl a nebyl o něj zájem ani mezi kraji (jen dva kraje). Pro „nástupnické" dotační programy pro tento rok a pro další léta požadujeme změnu podmínek tak, aby firmy mohly určit, kam jejich příspěvky půjdou.
 • Projekt POSPOLU (ve spolupráci s MŠMT)
  Podporujeme pilotní projekt spolupráce firem a středních odborných škol (především změny v legislativě).
 • Podpora zájmového technického vzdělávání
  Požadujeme zveřejnění výzvy z operačního programu OP VVV na podporu nových soutěží technického zájmového vzdělávání, podpory školních kroužků a obnovu Domů mladých techniků a přírodovědců. Prosazujeme, aby podpora zájmového technického vzdělávání byla zařazena do plánu výzev na rok 2016 a na další léta a celkově mu byla věnována výraznější pozornost ze strany MŠMT.

 

Převzato z deníku E15, autor: Alena Adámková

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek