Rozhovor s generálním ředitelem České exportní banky

6. 1. 2014 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Teritoriální diverzifikace, zvýšení počtu podpořených vývozců či podpora vývozu v národním zájmu mimo jiné i formou otevírání nového teritoria pro další vývozce či vývoz unikátního technologického know-how. To jsou podle Ing. Jiřího Klumpara některé z hlavních cílů České exportní banky na následující roky.

Ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele České exportní banky působíte právě rok. S jakými nejdůležitějšími prioritami jste funkci přijímal?

Přednostně považuji za svůj prioritní úkol udělat vše pro maximální využití potenciálu banky k naplnění její jedinečné role na českém bankovním trhu a tou je podpora exportérů v případech, kdy mohou být generálními dodavateli v projektech na rizikových trzích. Jen tak můžeme snižovat naši nezdravou závislost na trzích Evropské unie a nepřímo podporovat i řadu malých a středních podniků. Aby banka mohla tuto svoji klíčovou roli beze zbytku plnit, musí disponovat stabilitou, finanční rovnováhou, důvěryhodností, profesionalitou i transparentními a dobře kontrolovatelnými procesy.

Bylo nutné pojmenovat problémy a zátěže banky z minulosti, diagnostikovat jejich příčiny a najít taková řešení, která nejenže bance od těchto zátěží pomohou, ale navíc i systémově zapůsobí tak, abychom nyní i v budoucnu dokázali aktivně podporovat export do rizikovějších teritorií, ale nikoliv obchody a projekty, které jsou rizikové samy o sobě, a to v jakémkoli teritoriu.

Můžete stručně shrnout, co se vám během roku v čele banky podařilo realizovat?

Především posílit, a to organizačně i personálně, úsek řízení rizik a agendu správy rizikových pohledávek. Tyto oblasti musí fungovat bezchybně, protože máme-li působit hlavně na rizikovějších trzích, musíme rychle, kvalifikovaně a konkurenceschopně posoudit rizika a profesionálně je řídit. Pak je samozřejmé, že na rizikových trzích častěji dochází k selhání dlužníků, takže nutně potřebujete efektivní a funkční workout, který dokáže případné ztráty minimalizovat.

Uplatníte ve své funkci předchozí zkušenosti z oblasti bankovnictví a poradenství?

Samozřejmě – Česká exportní banka je v majetku státu, ale jinak je to zcela standardní bankovní instituce, jejíž procesy se od jiných nikterak neliší. Podléhá stejným regulacím, musí respektovat stejnou legislativu. A přitom musí nabízet konkurenceschopné financování exportérů. Takže zkušenosti, zvláště z bankovnictví, jsou dle mého soudu nezbytné.

V čem vidíte hlavní poslání ČEB?

Náš export je z více než 83 % závislý na evropském a převážně německém trhu. Takže se naší ekonomiky velmi silně dotýkají problémy v eurozóně. A navíc kvůli těmto problémům všechny významné západoevropské společnosti hledají příležitosti na mimoevropských trzích. Tak jsou i zde naše firmy vystaveny silnému konkurenčnímu tlaku. Mají-li v něm obstát, potřebují ke své nabídce připojit i konkurenceschopné financování. Často jim nemohou pomoci dceřiné společnosti velkých západoevropských bank, které tvoří drtivou většinu našeho bankovního trhu. Nerozhodují totiž o exportních obchodech samostatně a jsou závislé na rozhodovacích procesech mimo Českou republiku.

Troufám si tvrdit, že bez ČEB by řada českých velkých exportérů, kteří jsou ještě schopni vyvážet technologie v podobě investičních celků, měla vážné problémy. A s nimi samozřejmě i řada malých a středních firem. A rozhodně by se zvýšila naše závislost na evropských trzích a naše firmy by se namísto do dodavatelských pozic dostávaly do pozic subdodavatelských s nižší marží. Se všemi negativními dopady na zaměstnanost v České republice.

ČEB bývá často vytýkáno, že se soustředí na podporu velkým exportním firmám. Proč?

Snažíme se o to, aby naše firmy fungovaly na zahraničních trzích v co největší míře jako hlavní dodavatelé. Z důvodů, které jsem již uvedl v předchozí odpovědi. Malá a střední firma se jako generální dodavatel v globalizované ekonomice uplatňuje jen velmi zřídka. Pokud bychom velké firmy nepodporovali v co největší míře, budou tedy malé a střední společnosti subdodavateli západoevropských exportérů, a nikoliv českých exportérů. A naši lidé tak ztratí řadu pracovních příležitostí.

Můžete něco nabídnout i menším a středním podnikatelům? Nebo ti by se měli obrátit na běžné komerční banky?

Jedno i druhé. Máme samozřejmě vlastní nabídku financování pro malé a střední podniky, ale zároveň úzce spolupracujeme s řadou komerčních bank v případě předexportních úvěrů – jde o úvěry na výrobu určenou pro export, které poskytují komerční banky s garancí České exportní banky.

Jaká je teritoriální struktura ČEB?

Největší podíl, celých 44 %, činí úvěry na export do Ruské federace. Větší podíl (15 %) pak představuje Turecko, 8 % Gruzie, 7 % Ázerbájdžán, 3 % Ukrajina. Ze zemí EU je hlavním teritoriem Slovensko s 16 % poskytnutých úvěrů. Zbylých 7 % jsou ostatní země s podílem nižším než 3 %. Z toho plyne, že drtivá většina našeho úvěrového portfolia je alokována mimo EU.

Čtyři pětiny exportu jdou z ČR do EU. Vy se ale chcete více zaměřit i na další trhy. Proč?

Největší část našeho portfolia činí ruské trhy, což má své historické souvislosti – po roce 1989 se Česká republika stejně jako ostatní země bývalého sovětského bloku zhlížela spíše v západních trzích. A západoevropské firmy pak zase směřovaly na východní trhy, často na námi uvolněné pozice. Česká exportní banka od svého počátku už z logiky svého zadání šla proti tomuto proudu. Ruský trh byl tehdy vnímán jako trh rizikový a zároveň nám známý. Tak jsme se dopracovali k tomu vysokému procentu našeho úvěrového portfolia na ruském trhu.

Samozřejmě se ohlížíme i po dalších trzích. Vcelku se nám daří v Turecku, kde zvažujeme i přímé zastoupení ČEB. Dalším teritoriem, kde můžeme uspět, je Irák. I zde je možné navazovat na znalost české značky – naše firmy zde v sedmdesátých a osmdesátých letech postavily 60 % rafinérských kapacit. A my se podílíme na financování významného projektu paroplynové elektrárny v kurdském Erbilu, což je nejen významný obchodní případ sám o sobě, ale má pro nás i nemalou referenční hodnotu.

O které trhy byste tedy rádi rozšířili portfolio a proč?

Pozorně sledujeme vývoj ekonomik v nejrůznějších částech světa a příležitosti z něj plynoucí. A často nemusí jít jen o samostatné trhy jednotlivých zemí, ale i o různá geopoliticky významná společenství, která často vytvářejí takové struktury, které jsou strategickou indicií pro budoucí hospodářský růst a zvyšování potenciálu celého takto definovaného trhu.

Bez zajímavosti v tomto ohledu není například u nás zatím málo známé uskupení pod zkráceným názvem Šanghajská šestka. Zakládajícími členskými státy (v roce 2001) se stalo Rusko, Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. Řada zemí, a to včetně evropských, se dnes snaží alespoň o statut pozorovatele. Není divu. Jde o trh s půldruhou miliardou lidí a se zásobami zemního plynu a ropy, které převyšují zásoby pod dohledem OPEC. V rámci zemí Šanghajské organizace pro spolupráci funguje už Mezibankovní rada a velký důraz je zde kladený na špičkový vývoj a výzkum.

Měli bychom myslet strategicky a správně chápat geopolitickou a ekonomickou architekturu současného globalizovaného světa. Jinak se za pár let či desetiletí budeme jen dívat, jak nám ujíždí vlak.

Proč je pro vás důležitá diverzifikace portfolia?

Není ani tak důležitá přímo pro nás jako pro českou ekonomiku. Obecně platí, že pouze diverzifikované systémy s dynamickou rovnováhou patří mezi ty stabilní. Žádná monokultura není zdravá, ať už v přírodě, či v ekonomice.

V budoucnu se chcete soustředit i na zvýšení počtu podpořených vývozců. Jak konkrétně?

Velkých exportérů je v naší zemi omezený počet. Zvyšování počtu podpořených vývozců tedy logicky znamená snahu o vyšší podporu malých a středních podniků. Jak už jsem říkal, globalizovaný trh a obrovská konkurence menší firmy v pozici přímých exportérů velmi znevýhodňuje. To ovšem nemusí platit, pokud jde o firmy s vysokým inovačním potenciálem. Znám případy, kdy sice malá firma, ale s velkým nápadem našla na mezinárodních trzích uplatnění.

V České republice máme sice řadu chytrých hlav a podpůrných programů pro vědu a výzkum, ale trochu pokulháváme ve schopnosti dotáhnout dobré nápady do podoby konkrétních exportních obchodních případů, které bychom mohli financovat, a vlastně tak pomáhat menším firmám stát se velkými.

Hledáme proto způsob, jak se více angažovat i v této oblasti a ve spolupráci s ostatními státními institucemi přispět k tomu, aby dobré nápady českých hlav zůstávaly doma a byly předmětem českého exportu, a nikoliv importu, jak to bývá poté, co je nakoupí zahraniční konkurence.

Nedávno jste začali úžeji spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Co je cílem této spolupráce?

Cílem je právě ono již zmiňované zvýšení počtu podpořených vývozců. ČMZRB disponuje velkou klientelou v oblasti malých a středních podniků a může jim tak snadno pomocí svých poboček zprostředkovat produkty ČEB. Jde například o proexportní platební záruku, která usnadňuje získání úvěru od spolupracujících bank, kterými jsou Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Raiffeisenbank a GE Money Bank.

Při nástupu do funkce jste prohlásil, že střednědobým cílem banky je snaha strukturovat rizika tak, abyste nemuseli nutit stát čerpat z peněz daňových poplatníků více, než je přiměřeně zdrávo. Co je podle vás přiměřeně zdrávo a daří se vám to?

Vše se odvíjí od důvěryhodnosti banky a kvalifikované práce všech zúčastněných, včetně našich akcionářů. Jak jsem uvedl na začátku, banka se musí vypořádat se zátěžemi z minulosti a přijmout řadu efektivních opatření k minimalizaci ztrát. Přitom samozřejmě budeme narážet na mnohdy nevybíravé tlaky ze strany našich dlužníků, kteří se nejrůznějšími lobbistickými tahy snaží uhájit pozice výhodné pro ně a nevýhodné pro banku a Českou republiku. Nám nezbývá, než spoléhat na profesionální a nezávislý úsudek mediální i politické scény, který je klíčový pro vnímání banky v očích investorů. Míra závislosti České exportní banky na státním rozpočtu totiž závisí právě na možnostech získávání zdrojů na mezinárodním bankovním trhu, tedy od výše zmíněných investorů.

Jaké jsou další vize směřování ČEB v následujících letech?

Kromě cílů, o kterých jsme již mluvili, bych rád zmínil ještě koncentraci na podporu vývozu v národním zájmu, což nevnímáme pouze z hlediska procentuální výše českého podílu na obchodu, ale i z takových hledisek, jako je například otevírání nového teritoria pro další vývozce či vývoz unikátního technologického know-how. A v neposlední řadě se také chceme soustředit na podporu investičních aktivit v zahraničí.

Ing. Jiří Klumpar

Od prosince loňského roku je generálním ředitelem a předsedou představenstva České exportní banky. V roce 1980 absolvoval ČVUT, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, a v devadesátých letech si doplnil vzdělání o makroekonomická studia na Georgetown University, Washington D.C. Pracoval v České národní bance, kde zastával funkci ředitele odboru Finančního trhu a operací na volném trhu a posléze ředitele odboru Řízení rizik a vypořádání.

Koncem devadesátých let řídil stabilizaci a restrukturalizaci Agrobanky jako nucený správce. Poté pracoval v GE Capital Bank, kde vykonával funkci místopředsedy představenstva a vedoucího Rozvoje obchodních aktivit a nestandardních projektů. Jeho posledním působištěm byla společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde byl odpovědný za řízení neauditních projektů a poradenských služeb pro sektor finančních služeb v oblastech řízení rizik a správy rizikových kreditních pohledávek finančního sektoru.

Převzato z časopisu KOMORA.cz, vydávaném Hospodářskou komorou České republiky. Autorka: Martina Vampulová.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek