Rumunsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pozitiva rumunského trhu:  relativně jednoduché a rychlé založení pobočky firmy; široká nabídka nemovitostí či kancelářských prostor;  znalost angličtiny a francouzštiny u mladé generace; členství EU; nižší mzdové náklady; kvalifikovaná pracovní síla (zejména automobilový sektor nebo ITC, SW); výhodná geografická poloha; česká menšina v Banátu;  slovenská menšina v příhraničních župách sousedících s Maďarskem.

Negativa rumunského trhu: nutnost zřízení kanceláře v Bukurešti (nedoporučuje se řídit firmu/pobočku na dálku); špatná kvalita infrastruktury (ohraničené pokrytí území dálniční sítí, doprava je časově náročná a nákladná); nižší příjmy; horší platební morálka a nelehká vymahatelnost pohledávek; nižší produktivita práce; nedostatek vyučené pracovní síly (kvalifikovaná práce, učební obory); potíže s čerpáním EU fondů; pomalé tempo reforem; vysoký stupeň korupce; rozdíl v úrovni infrastruktury i příjmů mezi Bukureští a regiony; časté problémy v procesu tendrů; volatilní měnový kurz; slabší veřejný sektor, častá rotace ministrů a zaměstnanců ve státním sektoru; nestabilita a nepředvídatelnost ekonomického prostředí.

Mezi perspektivní obory v Rumunsku lze zařadit zemědělství a potravinářství (nákup zemědělské techniky, moderní technologie, ovoce, zelenina, potraviny a nápoje), energetika, retail a maloobchod, odpady (zpracování odpadu, recyklace, ekologické skládky), obnovitelné zdroje energie, zdravotnictví (kontrola kvality, laboratorní technika, dodávky do soukromých klinik), chemický průmysl (ropa, plyn, břidličný plyn, také vazba na automobilový průmysl), automobilový sektor (automobily, kabely, náhony, karoserie, střešní systémy, pneumatiky a ráfky, motory), využití EU fondů (zaměstnanost, stavebnictví, infrastruktura) a cestovní ruch.

 Perspektivní sektory v Rumunsku 2016:

Zemědělství a potravinářství (vybavení, stroje, hnojiva), zdravotnictví a farmaceutický sektor, lékařské přístroje (lasery, chirurgické nástroje, nemocniční lůžka), energetika a zvyšování energetické účinnosti, tepelné izolace, kogenerační jednotky, OZE a rekonstrukce stávajících energeticky neefektivních tepelných elektráren, automatizace, elektrotechnika, průmysl dopravní, vodohospodářství,  průmysl odpadní, stavební, textilní, kožedělný a nábytkářský.

Dopravní infrastruktura: dálnice, železnice, přístavy a kanály na Dunaji, přístav Konstanca, letiště, regionální silnice, obchvaty měst, rozšíření metra v Bukurešti.

Vodohospodářství a odpadní průmysl: infrastruktura (pitná voda, kanalizace, čističky odpadních vod, odpadové hospodářství); energetika (spalování odpadu, energetická účinnost, tepelné izolace, alternativní zdroje energie (geotermální, biomasa, vodní elektrárny), instalace filtrů; ochrana proti záplavám; projekt Natura 2000.

Rozvoj měst: elektrifikace a rekonstrukce městské hromadné dopravy, revitalizace historických center měst a obcí, výstavba sociálního bydlení, modernizace škol, univerzit, nemocnic, budování cyklostezek, chodníků a sportovních zařízení, obnova městského osvětlení, modernizace parků.

Vzdělávání zaměstnanců: zvyšování kvalifikace zaměstnanců, specializace, oborové vzdělávání, bezpečnost práce na pracovišti, rekvalifikace, projekty v rámci veřejného vzdělávacího systému, projekty pro absolventy, projekty pro integraci sociálně slabých skupin.

Podpora malých a středních podniků: investice do výrobních podniků (budovy, výrobní zařízení, vybavení IT), podpora MSP zaměřených na inovace (transfer technologií, rizikový kapitál, podpůrné úvěry), podpora mezinárodní činnosti MSP, podpora klastrů, poradenství.

Věda, rozvoj a ITC: věda a rozvoj (projekty podniků, spolupráce s univerzitami, podpora vědecké infrastruktury), ITC projekty (pro podniky, úřady, zlepšování infrastruktury).

Rozvoj venkova: integrační projekty, investice do zemědělských a lesnických závodů (stroje, budovy) a lokálních zdrojů alternativní energie (např. biomasa), rozvoj a obnova systému zavlažování, programy pro mladé zemědělce, zpracování potravin, investice do budov a zařízení, rybářství, podpora výrobních svazů, rozvoj obcí (obnova systému vodovodního řádu a kanalizace) a místních komunikací, přímé platby pro zemědělství.

Další prioritní sektory: cestovní ruch, investice do infrastruktury, obnova historických památek, eroze pobřeží, státní správa, podpora chodu podpůrných programů EU, zhotovení informačních brožur a materiálů o podpůrných programech EU, technická asistence.

Aktuální sektorové příležitosti pro Rumunsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V r. 2016 Velvyslanectví ČR v Bukurešti plánuje tyto aktivity: 

  • Výstavní projekt "120 let úspěchů Laurin a Klement/Škoda" (duben 2016)-ZÚ ve spolupráci s ČC
  • České firmy na zemědělské výstavě AGRO Pitesti (květen 2016)
  • Výroční setkání českých podnikatelů v Bukurešti (červen 2016)
  • Český den v župě Prahova (září 2016)
  • Porada vedoucích ekonomických úseků ZÚ v Praze (20.-24. 6. 2016)
  • Porada vedoucích zastupitelských úřadů v Praze (srpen 2016)
  • Oslava státního svátku v Bukurešti – setkání s CZ firmami (říjen 2016)
  • České firmy na zemědělském veletrhu Indagra 2016 (listopad 2016) -ZÚ ve spolupráci s CzechTrade

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: