Saúdská Arábie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

6. 11. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V CZK

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
poř. Index poř. Index poř. Index
2010 4 521 744 43. 109,9 206 102 87. 166,8 4 727 846 55. 111,6 4 315 642
2011 4 619 776 42. 102,2 269 092 82. 130,6 4 888 868 57. 103,4 4 350 684
2012 6 565 610 42. 142,1 453 238 79. 168,4 7 018 848 53. 143,6 6 112 372
2013 7 019 272 42. 106,9 290 986 86. 64,2 7 310 258 57. 104,2 6 728 286
2014 10 779 195 36. 153,6 665 474 77. 228,7 11 444 669 51. 156,6 10 113 721
2015 14 235 903 31. 132,1 1 038 392 73. 156,0 15 274 295 45. 133,5 13 197 511
2016 10 907 925 32. 76,6 1 751 772 74. 168,7 12 659 697 46. 82,9 9 156 153

 

V USD

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2010 236 604 43. 109,6 10 784 87. 166,3 247 388 55. 111,3 225 820
2011 261 181 42. 110,4 15 213 82. 141,1 276 394 57. 111,7 245 968
2012 335 271 42. 128,4 23 144 79. 152,1 358 415 53. 129,7 312 127
2013 358 767 42. 107,0 14 873 86. 64,3 373 640 57. 104,2 343 894
2014 519 579 36. 144,8 32 077 77. 215,7 551 656 51. 147,6 487 502
2015 578 695 31. 111,4 42 211 73. 131,6 620 906 45. 112,6 536 484
2016 445 797 32. 77,0 71 644 74. 169,7 517 441 46. 83,3 374 153

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (SITC3)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

92 741

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

75 944

892

Tiskoviny

30 788

672

Ocel, železo v ingotech aj. odlitcích, polotovary

29 645

898

Nástroje hudební, díly, příslušenství, desky, pásky ap.

13 363

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

13 039

747

Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap.

12 072

723

Stroje, zaříz. pro stavebnictví, stavební inženýrství

11 354

743

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.

9 861

699

Výrobky z kovů základních jn.

7 571

 

Dovoz (SITC3)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

333

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa)

26 230

571

Polymery etylénu v prvotní formě

21 343

575

Hmoty plastické ostatní v prvotních formách

10 885

582

Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických

8 423

266

Vlákna syntetická vhodná ke spřádání

1 858

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

734

684

Hliník

461

512

Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich deriváty

303

657

Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr.

245

516

Chemikálie organické ostatní

219

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle místních zákonů zahraničí společnost, která poskytuje na místním trhu služby (např. formou účasti na stavebních a montážních projektech) musí být v KSA přítomna formou majetkové účasti (pobočka mateřské firmy nebo joint-venture s místním partnerem). Bez získání tzv. Commercial Registration, se nesmí účastnit příslušných tendrů, které jsou navíc jen pro zvané subjekty prekvalifikované na tzv. vendor list.

Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.) I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit (viz společné podniky jmenované v kap. 4.4).

Rozvíjí se úspěšně spolupráce ve zdravotnictví zejména při přenosu českého lázeňského know-how a poskytování zdravotního personálu pro místní nemocnice. V polovině roku 2009 byl dokončen společný projekt poskytování lázeňských služeb v SAK ve společném podniku Lázní Darkov a saúdského investora v oblasti Saihatu (nedaleko Dammamu) ve východní provincii. V roce 2010 bylo v Rijádu otevřeno české rehabilitační centrum, kde pracuje převážně český zdravotnický personál.

Ve stavebnictví dochází k přenosu služeb interierového designu, zejména v souvislosti s vybavením paláců a residencí českým sklem. V roce 2012 začaly realizovat na místním trhu své první zakázky v oblasti stavebnictví firmy Plynostav Arabian Ltd. (budova university) a Enteria (skladové budovy), které však s ohledem na ekonomické a podnikatelské podmínky v SAK pozvolna ukončují své přímé angažmá v SAK.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Předními a stabilními vývozci do KSA jsou společnosti Hyundai, Škoda Auto, FoxConn (počítačové komponenty), Mondi Pac. Paper (kraftový papír), Evraz Vítkovice Group (nádrže na ropu, ocelové konstrukce), ABB (rozvaděče, trafa), Siemens (komponenty rozvoden), Barum Continental (pneu), Alstom Power (kotle pro energetiku), Austin Powder (rozbušky), FEI Czech Republic (mikroskopy), Arcellor Mittal (trubky). Výrazným vývozcem je i firma Preciosa (zejména dekorativní osvětlení).

Převážnou část vývozu tvoří subdodávky českých výrobců vlastněných převážně nadnárodními korporacemi pro infrastrukturní a průmyslové kontrakty v KSA, které získaly místní pobočky jejich zahraničních nadnárodních mateřských společností. Řada těchto vývozů probíhá též přes třetí země (cca 20 %), zejména SAE, kde jsou sídla velkých stavebních firem operujících v rámci GCC. 

Z hlubší analýzy komoditní struktury vývozu v posledních letech a z rozhovorů s představiteli českých firem a jejich místními zástupci je však patrný i trend spočívající v pronikání na trh dalších českých subjektů a rozšiřování počtu českých vývozních komodit.

TATRA uzavřela v roce 2011 MoU s ministerstvem obrany na montáž vozidel v KSA. Součástí budoucí spolupráce je i pomoc při výstavbě nového závodu s kapacitou 500 vozů ročně na jednu směnu. Výstavba závodu v Kharj má být zahájena pravděpodobně v 2017. V současné době byl již zaškolen personál na dodávkách CKD.

Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.). I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit. V roce 2009 byl založen první smíšený saúdsko-český podnik v KSA - lázně Saudi Darkov (rehabilitační a lázeňské zařízení, které využívá české know-how a český personál). V roce 2010 byl založen smíšený podnik Plynostav Arabian Ltd. (partnerem na saúdské straně je princ Turkí bin Mešárí), roce 2011 byly založeny se stejným místním partnerem společnosti Enteria Arabian Ltd. a Optokon Arabian Ltd, v roce 2012 Secar Bohemia Arabian Ltd a 2013 Izopol Arabian for Manufacturing Ltd. (budoucí výroba sendvičových panelů pro rodinné domy). V roce 2013 získala registraci architektonická kancelář Atelier Simona (česko-libanonsko-saudský joint-venture). Optokon se následně osamostatnil a dnes podniká s jiným saúdským subjektem. Vlivem neuspokojivé ekonomické situace v SAK a následkem růstu nákladů (poplatky, saúdizace atd.) v posledních dvou letech však postupně české firmy vyklízejí v SAK své pozice.

S místními firmami spolupracují české marketingové a personální agentury nabízející kvalifikovanou pracovní sílu, zejména v oblasti zdravotnictví (zdravotní sestry, lékaři, fyzioterapeuti) - jako např. G5 Plus a EuroStaff.

V roce 2009 bylo v Saihatu (oblast Dammamu) ve Východní provincii otevřeno české lázeňské a rehabilitační centrum - Saudi Darkov. Jedná se o první českou investici v KSA (společnou investici Lázní Darkov a saúdské Saihat Society For Social Services). V roce 2010 bylo v Rijádu otevřeno další česko-saudské (jde nicméně plně o saúdskou investici, český prvek spočívá pouze v českém know-how a obsluhujícím personálu) zdravotnické zařízení - Czech Saudi Rehabilitation Center, které je zaměřené na léčení následků úrazů pohybového ústrojí. V roce 2013 byla otevřena jeho další část.

V roce 2011 došlo k přímé saúdské zahraničí investici v ČR, kterou je podnik na distribuci halal potravin saúdského podnikatele Ahmeda Al Taweela. Optokon pak ve spolupráci se saúdskými partnery vystavěl nový závod na výrobu optických kabelů v ČR.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V březnu 2002, během návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu V. Petříčka v SAK, byla podepsána Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Saúdskoarabského království. Tento první smluvní dokument v historii vzájemných vztahů vstoupil v platnost dne 20. 1. 2003.
  • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v listopadu 2009 a vstoupila v platnost 13. 3. 2011.
  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění byla podepsána při návštěvě saúdského ministra financí Ibrahima Al Assafa v Praze dne 23. 4. 2012 a po ratifikaci zákonnými orgány obou zemí vstoupila v platnost ke dni 1. 5. 2013.
  • V říjnu 2011 došlo k parafování Dohody o letecké přepravě. Podpis dohody se uskutečnil v prosinci 2016, nicméně dohoda doposud nevstoupila v účinnost.  

V jednotlivých resortech pak bylo uzavřeno postupně několik významných ujednání (memoranda o spolupráci), a to zejména v oblasti výzkumu, výcviku bezpečnostních složek a zdravotnictví. V současné době je rozjednaná dohoda v oblasti vysokého školství, memorandum o spolupráci v oblasti mládeže a sportu a memorandum o spolupráci v oblasti geologického výzkumu a musejních sbírek.

Na základě shora uvedené Všeobecné dohody se uskutečnilo v 06/2011 v Praze zasedání 1. smíšené komise na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí. Došlo k podepsání Agreed Minutes o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vysokého školství, vědy a výzkumu, bezpečnosti potravin, lázeňství a turistiky, oprav památek a obchodu a investic.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Saúdská Arábie si rozvojovou pomoc navzájem neposkytují.

Saúdská Arábie je jednou ze zemí, která je přímo zmiňována v dokumentech Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Develeopment Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI) v plánech na léta 2007–2013. Byla zařazena mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního.

Samotná Saúdská Arábie je však i poskytovatelem rozvojové pomoci a přispěvatelem do celé škály rozvojových fondů. Od roku 2000 do r. 2006 poskytlo SAK např. 307 mil. USD palestinské samosprávě, 230 mil. USD na rozvoj Afghánistánu, 1 mld. USD na garance a úvěry do Iráku atd. V roce 2012 přislíbila KSA pomoc Jemenu ve výši 3,25 mld. USD a Egyptu ve výši 4 mld. USD.

V rámci GCC se KSA bude rozhodující měrou podílet na tzv. stabilizačním programu pro Bahrajn a Omán ve výši 20 mld. USD, která má být rozložena do let 2011–2020.

Humanitární a rozvojová pomoc dosáhla v roce 2014 hodnoty 174,4 mld. USD. V letech 2005-2014 se tak SAK adí mezi 10 největších donorů na světě. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: