Schválení změn ROP Střední Čechy

30. 1. 2011 | Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti

Úřad regionální rady Regionu soudržnosti Střední Čechy jako Řídící orgán ROP Střední Čechy zveřejňuje dokument revize Regionálního operačního programu Střední Čechy ve verzi oficiálně schválené Evropskou komisí ze dne 17. ledna 2011.

Na podzim roku 2009 připravil Řídící orgán ROP Střední Čechy, v souladu s čl. 33 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, revizi textu Regionálního operačního programu Střední Čechy, kterou reagoval na důsledky hospodářské a finanční krize a na změněné socioekonomické podmínky v České republice.

Předložené plánované návrhy změn v rámci tohoto regionálního operačního programu schválil v listopadu 2009 na svém 7. zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Střední Čechy a v lednu 2011 byly oficiálně schváleny Evropskou komisí.

Změny byly navrženy na základě dosavadních zkušeností s implementací ROP SČ a projednány s Národním orgánem pro koordinaci (NOK – Ministerstvo pro místní rozvoj). Žádost zaslaná na Evropskou komisi obsahovala popis navrhovaných změn a současně argumenty, jež tyto změny odůvodnily a podporovaly. Byly vytvořeny situační a trendové analýzy, proběhly analýzy typu dotazníkového šetření, byl navržen text revize indikátorové soustavy.

Celkově bylo a je i nyní cílem tohoto postupu přispět k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci priorit Středočeského kraje.

Revize ROP SČ vychází z materiálu Krajského úřadu Středočeského kraje „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“ z roku 2006 a z dokumentu „Interpretační situační a trendové analýzy v oblasti cestovního ruchu, školství, zdravotnictví, sociální péče a dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji a její implementace do programu Rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“ schváleného v roce 2009.

Co je podstatné, je ten fakt, že provedené změny v rámci ROP SČ zohledňují a zároveň reflektují Sdělení Komise ze dne 3. 3. 2010 – „EVROPA 2020“ Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, kde jsou vyjasněny hlavní elementy současné hospodářské krize. ROP SČ si bere za úkol implementovat tyto cíle do svého programu a regionálním úspěchem tak přispět k naplnění cílů též v měřítku celonárodním, v rámci celé České republiky. Tyto změny podporují zvýšení vzdělanosti, boj proti chudobě, vyšší zaměstnanost, podporují konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku, je nezbytné vyvíjet do budoucna ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. Úplný text dokumentu „EVROPA 2020“ naleznete na webových stránkách ROP SČ, v sekci Programové dokumenty.

Změny textu Regionální operačního programu Střední Čechy 2007 – 2013

Z výše popsaných důvodů se Řídící orgán ROP SČ rozhodl realokovat finanční prostředky z EU na následující oblasti a aktivity

  • Vzdělávání
  • Zdravotnictví
  • Sociální oblast

Hlavní změnou je realokace finančních zdrojů mezi jednotlivými prioritními osami ROP SČ. Hlavní prioritou regionu Střední Čechy je integrovaný rozvoj měst, venkova a regionů, což je předmětem podpory v prioritní ose 3. Proto byla alokace této prioritní osy v rámci provedených alokací posílena. Navýšení finanční alokace v prioritní ose 3 přispěje ke zvýšení zaměstnanosti a k modernizaci pracovních trhů, ke zvýšení vzdělanosti a kvality života obyvatel regionu. Současně zvýšená podpora do této prioritní osy přispěje ke vzniku sekundárních efektů v oblasti využívání nových moderních technologií a inovací (př. školní vzdělávací programy, oblast zdravotnictví). Zároveň je reflektována skutečnost nárůstu počtu osob seniorů, je řešena problematika stárnutí obyvatelstva v regionu (služby sociální prevence, podpora domovů pro seniory) a s tím související změny, hovoříme o tzv. sociální oblasti podpory programu.

Prioritou bude zejména financování projektů s výrazným vlivem na trhu práce a ekonomický růst regionu Střední Čechy.

Soubory ke stažení:

Revize ROP Střední Čechy

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek