Senegal: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

Z hlediska obchodní výměny je Senegal čtvrtým obchodním partnerem ČR mezi subsaharskými zeměmi. Vzájemná obchodní výměna má trvale rostoucí tendenci.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

poř.

Index

poř.

Index

poř.

Index

1993

21 255

124.

-

661

156.

-

21 916

131.

-

20 594

1994

16 070

129.

75,6

1 830

138.

276,9

17 900

135.

81,7

14 240

1995

41 242

116.

256,6

8 988

120.

491,1

50 230

122.

280,6

32 254

1996

31 728

118.

76,9

 20673

113.

230,0

52 401

124.

104,3

11 055

1997

37 565

109.

118,4

2 533

143.

12,3

40 098

126.

76,5

35 032

1998

32 513

118.

86,6

6 663

133.

263,0

39 176

132.

97,7

25 850

1999

26 554

125.

81,7

2 400

149.

36,0

28 954

142.

73,9

24 154

2000

34 534

123.

130,1

4 504

142.

187,7

39 038

140.

134,8

30 030

2001

25 792

134.

74,7

6 412

134.

142,4

32 204

143.

82,5

19 380

2002

40 385

119.

156,6

1 427

158.

22,3

41 812

137.

129,8

38 958

2003

36 685

115.

90,8

10 544

126.

738,9

47 229

129.

113,0

26 141

2004

97 609

109.

266,1

18 051

130.

171,2

115 660

120.

244,9

79 558

2005

45 044

124.

46,1

21 751

126.

120,5

66 795

134.

57,8

23 293

2006

98 625

114.

219,0

14 091

143.

64,8

112 716

128.

168,7

84 534

2007

149 874

110.

152,0

8 655

152.

61,4

158 529

124.

140,6

141 219

2008

307 952

96.

205,5

19 336

131.

223,4

327 288

109.

206,5

288 616

2009

353 891

90.

114,9

20 274

126.

104,9

374 165

102.

114,3

333 617

2010

160 849

109.

45,5

23 332

124.

115,1

184 181

117.

49,2

137 517

2011

359 514

96.

223,5

13 387

139.

57,4

372 901

105.

202,5

346 127

2012

391 895

99.

109,0

8 900

152.

66,5

400 795

111.

107,5

382 995

2013

563 437

86.

143,8

7 840

151.

88,1

571 277

100.

142,5

555 597

2014

670 935

86.

119,1

27 906

132.

355,9

698 841

103.

122,3

643 029

2014/I-III

167 175

86.

-

16 859

108.

-

184 034

96.

-

150 316

2015/I-III

198 652

83.

118,8

9 273

125.

55,0

207 925

96.

113,0

189 379

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1993

729

124.

-

23

156.

-

752

131.

-

706

1994

558

129.

76,5

64

138.

278,3

622

135.

82,7

494

1995

1 554

116.

278,5

339

120.

529,7

1 893

122.

304,3

1 215

1996

1 169

118.

75,2

762

113.

224,8

1 931

124.

102,0

407

1997

1 184

109.

101,3

80

143.

10,5

1 264

126.

65,5

1 104

1998

1 008

118.

85,1

207

133.

258,8

1 215

132.

96,1

801

1999

767

125.

76,1

69

149.

33,3

836

142.

68,8

698

2000

895

123.

116,7

117

142.

169,6

1 012

140.

121,1

778

2001

678

134.

75,8

169

134.

144,4

847

143.

83,7

509

2002

1 234

119.

182,0

44

158.

26,0

1 278

137.

150,9

1 190

2003

1 300

115.

105,3

374

126.

850,0

1 674

129.

131,0

926

2004

3 798

109.

292,2

702

130.

187,7

4 500

120.

268,8

3 096

2005

1 881

124.

49,5

908

126.

129,3

2 789

134.

62,0

973

2006

4 362

114.

231,9

623

143.

68,6

4 985

128.

178,7

3 739

2007

7 380

110.

169,2

426

152.

68,4

7 806

124.

156,6

6 954

2008

18 078

96.

245,0

1 135

131.

266,4

19 213

109.

246,1

16 943

2009

18 570

90.

102,7

1 064

126.

93,7

19 634

102.

102,2

17 506

2010

8 417

109.

45,3

1 221

124.

114,8

9 638

117.

49,1

7 196

2011

20 325

96.

241,5

757

139.

62,0

21 082

105.

218,7

19 568

2012

20 012

99.

98,5

454

152.

60,0

20 466

111.

97,1

19 558

2013

28 798

86.

143,9

401

151.

88,3

29 199

100.

142,7

28 397

2014

32 340

86.

112,3

1 345

132.

335,4

33 685

103.

115,4

30 995

2014/I-III

8 058

86.

-

813

108.

-

8 871

96.

-

7 245

2015/I-III

8 092

83.

100,4

378

125.

46,5

8 470

96.

95,5

7 714

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Podíl v %

652

Tkaniny bavlněné tkané (ne úzké a speciální)

26 062

79,0

641

Papír a lepenka

3 914

11,9

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

1 271

3,9

848

Doplňky oděvní z mater. ne textilního, pokrývky hlavy

880

2,7

562

Hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová)

174

0,5

728

Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly

100

0,3

764

Zařízení telekom., přísluš. přístojů pro zázn., reprod. zvuku, obrazu

84

0,3

813

Výrobky techniky osvětlovací jn.

75

0,2

699

Výrobky z kovů základních jn.

56

0,2

581

Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických

39

0,1

 

Celkem TOP 10

528

99,0

 

Celkem

32 984

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Podíl v %

54

Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená ap., kořeny, hlízy aj.

903

33,2

57

Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené

170

6,2

657

Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr.

110

4,0

278

Minerály surové ost. (jíl, grafit, kaolin, křemen ap.)

102

3,7

776

Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly

24

0,9

56

Zelenina, kořeny a hlízy upravené, konzervované jn.

22

0,8

697

Potřeby pro domácnost z kovů obecných jn.

15

0,6

841

Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.)

4

0,1

34

Ryby čerstvé (živé, zabité), chlazené nebo zmrazené

4

0,1

764

Zařízení telekom., přísluš. přístojů pro zázn., reprod. zvuku, obrazu

3

0,1

 

Celkem TOP 10

1357

49,8

 

Celkem

2723

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V současnosti není zastupitelskému úřadu ČR známa žádná česko-senegalská firma fungující na bázi výměny služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současnosti není zastupitelskému úřadu ČR v Rabatu známa žádná česko-senegalská firma fungující na bázi joint-ventures.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Obchodní dohoda (vstoupila v platnost v roce 1996) byla ukončena vstupem ČR do EU, tj. ke dni 1.5.2004, vzhledem ke společné unijní obchodní politice se její renegociace nebude realizovat. 
  • Dne 21.7.2011 bylo v Praze podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí Senegalu.
  • Dne 29.11.2011 bylo v Dakaru podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem obchodu Senegalu.
  • Dne 21.5. 2015 bylo podpesáno Memorandum o porozumění mezi ministerstvy životního prostředí.
  • Byla zahájena jednání o Dohodě na zamezeni dvojího zdanění.
  • Obě strany projevily zájem na podepsání Smlouvy na ochranu investic.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce zahraniční rozvojové (ZRS) spolupráce na období 2010-2017, kterou schválila v květnu 2010 vláda, nepatří Senegal (ani žádná ze zemí západní Afriky) mezi prioritní země české ZRS. V teritoriu proto neprobíhají žádné velké rozvojové projekty v gesci České rozvojové agentury.

Menší rozvojové aktivity jsou nicméně podporovány prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů (MLP) realizovaných místními subjekty v gesci příslušného ZÚ. V Senegalu byly realizovány následující MLP:

 

Název projektu

Realizátor

Rozpočet (Kč)

2014

Škola česko-senegalského přátelství se rozvíjí

Groupe Scolaire KER SEEX-YI/KELETHIO

219 258

2013

Škola hrou v Dakaru

Groupe Scolaire KER SEEX-YI/KELETHIO

100 952  

2013

Podpora chráněných ploch v Senegalu

Ředitelství Senegalského národního parku

124 303

Celkem

444 513

Od roku 2014 ČR znovu poskytuje stipendia pro studium, na akademický rok 2015/2016 byla Senegalu nabídnuta 2 vládní rozvojová stipendia.

Grantová agentura Akademie věd ČR podpořila výzkumný projekt (2004 – 2008) zaměřený na studium biodiverzity, který byl realizován zejména v národním parku Niokolo Koba v Senegalu.

V letech 2007 – 2009 realizovala Česká zemědělská univerzita projekt „Podpora národních parků Senegalu“ (rozpočet 6,6 mil. Kč), konkrétně „Chov antilop Derbyho“, zahájený již v roce 2000. Tento projekt, který je nejdelším existujícím projektem ČR v Senegalu, je ojedinělý konzervační projekt na záchranu antilopy Derbyho (ve stejném duchu jako záchrana koně Převalského), která je v červené knize kriticky ohrožených zvířat. Za 15 let své existence dosáhl úctyhodných výsledků, když z původních posledních jedinců žijících v Národním parku Niokolo Koba se podařilo zvířata přemístit do dvou rezervací (Bandia a Fathala) spravovaných soukromými investory. Z šesti původních zvířat převezených do Bandie jsou dnes díky řízenému křížení dvě stáda čítající 56 resp. 25 zdravých jedinců. Pro určení jejich stavu v NP probíhá  sčítání v režii Derbianu a ve spolupráci se senegalským MŽP.

Kromě ČZU, která projekt trvale logisticky i finančně podporuje, získávají členové týmu finance pomocí grantů a na jejich aktivity přispělo v minulosti také MŽP a MZV. Díky práci Derbianu získává ČZU tímto způsobem RIV (Rejstřík informací o výsledcích, součást informačního systému výzkumu) body za rozsáhlou publikační činnost, projekt se stává tématem studentských prací a umožňuje i vykonání praxe v terénu. S cílem dosáhnout alespoň základního stupně formalizace této spolupráce bylo 21.5.2015 podepsáno MoU mezi MŽP ČR a SN.

V letech 2008 – 2009 podpořila ČR úhrnnou částkou 1,5 mil. Kč zapojení Charity ČR do trilaterálního projektu cíleného na podporu žen (PROFEMME: Women Promotion in Tambacounda Diocesece).

V roce 2003 poskytla ČR Senegalu humanitární pomoc ve formě vakcín proti epidemii žluté zimnice. Na likvidaci náletů přemnožené populace sarančat v severní a západní Africe v roce 2004 poskytla ČR prostřednictvím FAO v rámci humanitární pomoci 1 mil. Kč.

Humanitární pomoc poskytla ČR do Senegalu naposledy v roce 2008 se záměrem zmírnit negativní dopady vysokých cen potravin na výživu obyvatelstva. Pomoc ve výši 3 mil. Kč realizoval Světový potravinový program (WFP).

Do zemí západní Afriky a Sahelu věnovala ČR v letech 2008-2014 humanitární pomoc v celkové výši 17 mil. Kč. Šlo zejména o reakci na podvýživu v důsledku opakovaného sucha i místních konfliktů (Burkina Faso, Čad, Mali, Niger, Pobřeží Slonoviny), v roce 2014 pak o reakci na epidemii eboly, kdy ČR částkou 8,85 mil. Kč i materiální pomocí v hodnotě 4,14 mil. Kč podporovala centra primární péče v Guineji, Libérii a Sieře Leone.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: