Senegal: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

23. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

Z hlediska vývozu zboží z ČR do Afriky je Senegal desátým obchodním partnerem ČR mezi subsaharskými zeměmi.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

poř.

Index

poř.

Index

poř.

Index

1993

21 255

124.

-

661

156.

-

21 916

131.

-

20 594

1994

16 070

129.

75,6

1 830

138.

276,9

17 900

135.

81,7

14 240

1995

41 242

116.

256,6

8 988

120.

491,1

50 230

122.

280,6

32 254

1996

31 728

118.

76,9

 20673

113.

230,0

52 401

124.

104,3

11 055

1997

37 565

109.

118,4

2 533

143.

12,3

40 098

126.

76,5

35 032

1998

32 513

118.

86,6

6 663

133.

263,0

39 176

132.

97,7

25 850

1999

26 554

125.

81,7

2 400

149.

36,0

28 954

142.

73,9

24 154

2000

34 534

123.

130,1

4 504

142.

187,7

39 038

140.

134,8

30 030

2001

25 792

134.

74,7

6 412

134.

142,4

32 204

143.

82,5

19 380

2002

40 385

119.

156,6

1 427

158.

22,3

41 812

137.

129,8

38 958

2003

36 685

115.

90,8

10 544

126.

738,9

47 229

129.

113,0

26 141

2004

97 609

109.

266,1

18 051

130.

171,2

115 660

120.

244,9

79 558

2005

45 044

124.

46,1

21 751

126.

120,5

66 795

134.

57,8

23 293

2006

98 625

114.

219,0

14 091

143.

64,8

112 716

128.

168,7

84 534

2007

149 874

110.

152,0

8 655

152.

61,4

158 529

124.

140,6

141 219

2008

307 952

96.

205,5

19 336

131.

223,4

327 288

109.

206,5

288 616

2009

353 891

90.

114,9

20 274

126.

104,9

374 165

102.

114,3

333 617

2010

160 849

109.

45,5

23 332

124.

115,1

184 181

117.

49,2

137 517

2011

359 514

96.

223,5

13 387

139.

57,4

372 901

105.

202,5

346 127

2012

391 895

99.

109,0

8 900

152.

66,5

400 795

111.

107,5

382 995

2013

563 437

86.

143,8

7 840

151.

88,1

571 277

100.

142,5

555 597

2014

670 937

86.

119,1

29 237

127.

372,9

700 177

100.

122,6

641 703

2015

632183

91.

94,2

17 640

140.

60,3

649 823

104.

92,8

614 543

2015/I-VIII

452 121

91.

-

15 289

133.

-

467 410

100.

-

436 832

2016/I-VIII

96 283

119.

21,3

19 760

126.

129,2

116 043

125.

24,8

76 523

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1993

729

124.

-

23

156.

-

752

131.

-

706

1994

558

129.

76,5

64

138.

278,3

622

135.

82,7

494

1995

1 554

116.

278,5

339

120.

529,7

1 893

122.

304,3

1 215

1996

1 169

118.

75,2

762

113.

224,8

1 931

124.

102,0

407

1997

1 184

109.

101,3

80

143.

10,5

1 264

126.

65,5

1 104

1998

1 008

118.

85,1

207

133.

258,8

1 215

132.

96,1

801

1999

767

125.

76,1

69

149.

33,3

836

142.

68,8

698

2000

895

123.

116,7

117

142.

169,6

1 012

140.

121,1

778

2001

678

134.

75,8

169

134.

144,4

847

143.

83,7

509

2002

1 234

119.

182,0

44

158.

26,0

1 278

137.

150,9

1 190

2003

1 300

115.

105,3

374

126.

850,0

1 674

129.

131,0

926

2004

3 798

109.

292,2

702

130.

187,7

4 500

120.

268,8

3 096

2005

1 881

124.

49,5

908

126.

129,3

2 789

134.

62,0

973

2006

4 362

114.

231,9

623

143.

68,6

4 985

128.

178,7

3 739

2007

7 380

110.

169,2

426

152.

68,4

7 806

124.

156,6

6 954

2008

18 078

96.

245,0

1 135

131.

266,4

19 213

109.

246,1

16 943

2009

18 570

90.

102,7

1 064

126.

93,7

19 634

102.

102,2

17 506

2010

8 417

109.

45,3

1 221

124.

114,8

9 638

117.

49,1

7 196

2011

20 325

96.

241,5

757

139.

62,0

21 082

105.

218,7

19 568

2012

20 012

99.

98,5

454

152.

60,0

20 466

111.

97,1

19 558

2013

28 798

86.

143,9

401

151.

88,3

29 199

100.

142,7

28 397

2014

32 341

86.

112,3

1 409

127.

351,4

33 750

100.

115,6

30 932

2015

25 698

91.

79,5

717

140.

50,9

26 415

104.

78,3

24 981

2015/I-VIII

18 367

91.

-

625

133.

-

18 992

100.

-

17 742

2016/I-VIII

3 984

119.

21,7

814

126.

130,2

4 798

129.

25,3

3 170

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

Podíl v %

641

Papír a lepenka

66 034

32,2

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky

42 747

20,9

652

Tkaniny bavlněné tkané (ne úzké a speciální)

26 744

13,1

891

Zbraně a munice

12 138

5,9

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

11 909

5,8

728

Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly

11 238

5,5

562

Hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová)

3 624

1,8

764

Zařízení telekom., přísluš. přístojů pro zázn., reprod. zvuku, obrazu

3 013

1,5

699

Výrobky z kovů základních jn.

2 629

1,3

642

Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky  

2 008

1,0

 

Celkem TOP 10

182 084

88,9

 

Celkem

204 879

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

Podíl v %

054

Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená ap., kořeny, hlízy aj.

14 423

57,7

057

Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené

3 969

15,9

278

Minerály surové ost. (jíl, grafit, kaolin, křemen ap.)

2 289

9,2

896

Díla umělecká, předměty sběratelské a starožitnosti

2 287

9,1

034

Ryby čerstvé (živé, zabité), chlazené nebo zmrazené

984

3,9

874

Přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící jn.

518

2,1

056

Zelenina, kořeny a hlízy upravené, konzervované jn.

127

0,5

747

Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap.

112

0,4

075

Koření

72

0,3

292

Suroviny rostlinného původu jn. (bambus, semena ap.)

41

0,2

 

Celkem TOP 10

24 822

99,3

 

Celkem

25 009

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V současnosti není zastupitelskému úřadu ČR známa žádná česko-senegalská firma fungující na bázi výměny služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současnosti není zastupitelskému úřadu ČR v Dakaru známa žádná česko-senegalská firma fungující na bázi joint-ventures.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Obchodní dohoda (vstoupila v platnost v roce 1996) byla ukončena vstupem ČR do EU, tj. ke dni 1. 5. 2004, vzhledem ke společné unijní obchodní politice se její renegociace nebude realizovat. 
  • Dne 21. 7. 2011 bylo v Praze podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí Senegalu.
  • Dne 29. 11. 2011 bylo v Dakaru podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem obchodu Senegalu.
  • Dne 21. 5. 2015 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ministerstvy životního prostředí.
  • Byla zahájena jednání o Dohodě o zamezení dvojího zdanění.
  • Obě strany projevily zájem na podepsání Smlouvy na ochranu investic.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce zahraniční rozvojové (ZRS) spolupráce na období 2010-2017, kterou schválila v květnu 2010 vláda, nepatří Senegal (ani žádná ze zemí západní Afriky) mezi prioritní země české ZRS. V teritoriu proto neprobíhají žádné velké rozvojové projekty v gesci České rozvojové agentury.

Menší rozvojové aktivity jsou nicméně podporovány prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů (MLP) realizovaných místními subjekty v gesci příslušného ZÚ. V Senegalu byly realizovány následující MLP:

 

 

Název projektu

Realizátor

Rozpočet (Kč)

2017

Oprava ZŠ ve vesnici Diagnon v regionu Casamance – 2. fáze ZŠ ve vesnici Diagnon 299 756

2017

Vybavení pro nemocnici v Thies Regionální nemocnice v Thies 200 221

2016

Oprava ZŠ ve vesnici Diagnon v regionu Casamance ZŠ ve vesnici Diagnon 296 045

2015

Stavba školní třídy

ASCAL DEVELOPEMENT

250 000

2014

Škola česko-senegalského přátelství se rozvíjí

Groupe Scolaire KER SEEX-YI/KELETHIO

219 258

2013

Škola hrou v Dakaru

Groupe Scolaire KER SEEX-YI/KELETHIO

100 952  

2013

Podpora chráněných ploch v Senegalu

Ředitelství Senegalského národního parku

124 303

Celkem

1 490 535

Od roku 2014 ČR znovu poskytuje stipendia pro studium, na akademický rok 2015/2016 byla Senegalu nabídnuta 2 vládní rozvojová stipendia a i v dalších letech byla nabídnuta 2-3 stipendia.

Grantová agentura Akademie věd ČR podpořila výzkumný projekt (2004-2008) zaměřený na studium biodiverzity, který byl realizován zejména v národním parku Niokolo Koba v Senegalu.

V letech 2007-2009 realizovala Česká zemědělská univerzita projekt „Podpora národních parků Senegalu“ (rozpočet 6,6 mil. Kč), konkrétně „Chov antilop Derbyho“, zahájený již v roce 2000. Tento projekt, který je nejdelším existujícím projektem ČR v Senegalu, je ojedinělý konzervační projekt na záchranu antilopy Derbyho (ve stejném duchu jako záchrana koně Převalského), která je v červené knize kriticky ohrožených zvířat. Za 15 let své existence dosáhl úctyhodných výsledků, když z původních posledních jedinců žijících v Národním parku Niokolo Koba se podařilo zvířata přemístit do dvou rezervací (Bandia a Fathala) spravovaných soukromými investory. Z šesti původních zvířat převezených do Bandie a Fatala jsou dnes díky řízenému křížení dvě stáda čítající celkem 89 zdravých jedinců. Pro určení jejich stavu v NP probíhá  sčítání v režii Derbianu a ve spolupráci se senegalským MŽP.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: