Seznam projektů financovaných z fondů vnější spolupráce EU

23. 11. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tento seznam je pravidelně zpracováván Stálým zastoupením ČR při EU.

Předběžná oznámení:

Makedonie - Dodávka IT zařízení a vozidel pro zemědělství a rozvoj venkova.

Předmětem této zakázky je dodávka, doručení, vyložení, instalace, testování, školení a zprovoznění IT zařízení (zavedení soukromého cloudového řešení s konfigurováním a migrací existujících programů, služeb a počítačů na ministerstvu zemědělství, lesního hospodářství a vodohospodářství ve virtuálním prostředí (virtuální servery, virtuální stolní počítače a virtuální aplikace)) a vozidel (terénní vozidla).

Turecko - Dodávka vybavení pro projekt odpadních vod v lokalitě Mardin.

Předmětem zakázky bude dodání, doručení, vyložení, instalace, zprovoznění, kontrola, kalibrace, testování, školení uživatelů a záruční služby prostřednictvím dodavatele v případě kombinovaného vozidla na čištění kanalizací, vozidla vybaveného průmyslovou televizí, vozidla na detekci netěsností, vozidel na opravu a údržbu kanalizací a nakládacího jeřábu (hi-up crane) na přepravu kalu v 5 položkách, která se budou používat v městské samosprávě Mardin.

Turecko - Dodávka vybavení pro projekt v oblasti vodohospodářství a odpadních vod v lokalitě Merzifon.

Předmětem zakázky je dodávka, doručení, vyložení, instalace, zprovoznění, zaškolení a záruční služby poskytnuté dodavatelem vozidel na čištění kanalizace a přepravu kalu, kamerové zařízení s vozidlem, zařízení na detekci úniku s vozidlem, software GIS a software na hydraulické modelování, které bude využívat samospráva Merzif.

Nabídkové řízení bude rozděleno do 4 položek:
položka č. 1: vozidla na čištění kanalizace a přepravu kalu;
položka č. 2: kamerové zařízení s vozidlem;
položka č. 3: zařízení na detekci úniku s vozidlem;
položka č. 4: GIS a software na hydraulické modelování.

Uganda – Technická pomoc na prosazování projektu komerční akvakultury.

Předmětem zakázky bude propagace akvakultury ve vybrané oblasti za účelem prosazování inkluzivního růstu skrze podporu hodnotových řetězců v rámci Národního indikativního plánu. Technická pomoc má spočívat v poskytnutí poradenství Ministerstvu zemědělství. V návaznosti na tento projekt lze očekávat i celou řadu doplňkových veřejných zakázek na práce, služby a dodávky. Tyto veřejné zakázky budou implementovány nepřímo prostřednictvím místních veřejnoprávních institucí.

Zveřejněné zakázky:

Belize - Dodávka a doručení těžkého zařízení

Dodávka, doručení, vyložení a poprodejní služby v případě vysoce výkonnostního zařízení k výstavbě silnic pro Ministerstvo práce a dopravy (Ministry of Works and Transport – MOWT). Poskytovatel služeb bude také odpovídat za předvedení MOWT, jakým způsobem se vybavení ovládá a poskytnutí školení na téma základní údržba vybavení; tento personál musí být osvědčen/autorizován výrobcem.

Brazílie – „Low Carbon Business Action.

Předmětem veřejné zakázky na služby v rámci tohoto projektu je poskytnout technickou pomoc na podporu vypracování životaschopných projektů v oblasti nízkouhlíkových technologii – zejména v oblastech jako je výroba a spotřeba energie, energetická účinnost, nakládání s odpadem apod.

Filipíny – Zajištění přístupu k udržitelné energii.

Pozn: nejedná se o veřejnou zakázku, ale grantovou výzvu určenou primárně pro nevládní neziskové společnosti. Vzhledem k relevantnosti projektové výzvy, kde se poptává elektrifikaci domácností skrze různé hybridní systémy, lze očekávat podnikatelské příležitosti v rámci sub-kontaktování.

Korejská republika – zajištění technické podpory – veřejná diplomacie

Předmětem je veřejná zakázka na zajištění technické podpory v návaznosti na intence delegace EU šířit povědomí o aktivitách EU, podpořit viditelnost financovaných akcí a zvýšit vzájemné porozumění a spolupráci mezi EU a KR. Technická podpora spočívá např. v zajištění kompilace databází, přípravy podpůrných materiálů, vedení diskuzí, zařizování školení, mediální propagace apod.

Kyrgyzstán - Provedení integrovaného posouzení ekologických dopadů a studie proveditelnosti pro bezpečné řízení a rekultivaci bývalého uranového komplexu Mailuu-Suu (MC4.01/14).

Celkovým cílem je provést integrované hodnocení ekologických dopadů (EIA) a studii proveditelnosti (FS) v případě možné sanace a souvisejících řídících činností pro bývalé místo těžby uranu Mailuu-Suu. Úkoly v rámci projektu budou zahrnovat mimo jiné: analýza vnitrostátní legislativy a regulačního rámce; komplexní a pečlivé posouzení současného stavu místa a radiologické průzkumy nedalekých osídlených městských oblastí, včetně fyzické, demografické, geologické, hydrologické, hydrogeologické a radiologické charakterizace; komplexní charakterizace zbylého odpadu; současné a dlouhodobé hodnocení dopadu (radiologické a neradiologické); posouzení rizik; studie proveditelnosti s navrhovanými plány obnovy, včetně nápravných opatření na minimalizaci rizik pro nápravné činnosti; hodnocení ekologických, sociálních a ekonomických dopadů; rozvoj plánů sanace včetně všech nezbytných dokumentů (návrh, výkresy, rozpočet, časový harmonogram atd.) za účelem získání schválení a vypsání nabídkového řízení na sanační práce, např. rozvoj ekologického monitorování a plánu údržby, hodnocení dostupných služeb, nástrojů, dovedností a školení personálu; veřejné konzultace a informovanost; určení požadavků na provádění doporučení ekologického a radiologického hodnocení; podrobná analýza a návrh specifikací pro mobilní a pevné vybavení pro systémy monitorování rizik na bývalých místech těžby v Kyrgyzstánu (dodávka není součástí této zakázky na služby).

Rwanda - Kompenzace jalové energie v elektrické soustavě EUCL.

Účelem této zakázky je návrh, dodávka a instalace kondenzátorových baterií ve 3 trafostanicích 110/15 kV: Gikondo, Birembo a Jabana. V každé trafostanici budou ve venkovní rozvodně 110 kV instalovány a napojeny na sběrnici GIS 15 kV 3 venkovní kondenzátorové baterie. Každá kondenzátorová baterie bude 1,5 MVAr a bude řízena relé pro kontrolu účiníku. Součástí zakázky je návrh, dodávka a instalace kondenzátorových baterií a instalace v trafostanici, včetně stavebních prací.

Srbsko- Dodávka a instalace vybavení pro systém monitorování plavby na Dunaji.

Účelem této zakázky je dodávka, doručení, vyložení, instalace, školení, zprovoznění a testování vybavení potřebného pro plné nasazení systému pro monitorování a odezvu v době plavby, který zahrnuje AtoNs (podpůrné prvky pro plavbu) na Dunaji v Republice Srbsko.

Turecko - Technická pomoc v rámci školení zaměstnanců ohledně okamžitých kontrol (OTSC), hodnocení rizik a softwaru integrovaného systému správy a řízení (IACS).

Celkovým cílem tohoto projektu je zvýšit připravenost Turecka na budoucí provádění společné zemědělské politiky (SZP). Cílem projektu je zvýšení kapacity ministerstva potravinářství, zemědělství a živočišné výroby zavedením kontrolních prvků a hodnocení rizik požadovaných pro budoucí zavádění integrovaného systému správy a řízení (IACS) a využití systému identifikace parcel (LPIS). Za tímto účelem bude třeba dosáhnout následujících výsledků:

  • bude vyvinut software IACS, budou stanoveny kontrolní prvky a metodika hodnocení rizik,
  • bude zlepšena kapacita ministerstva potravinářství, zemědělství a živočišné výroby při využívání softwaru IACS a metodiky OTSC.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek