Seznam projektů financovaných z fondů vnější spolupráce EU

3. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tento seznam je pravidelně zpracováván Stálým zastoupením ČR při EU.

Předběžná oznámení:

Albánie - Druhý 5letý přezkum Albánského národního plánu dopravy

Účelem tohoto úkolu je provedení druhého přezkumu Albánského vnitrostátního dopravního plánu (ANTP), který poslouží jako hlavní nástroj při plánování v odvětví dopravy v Albánii, a posílení způsobilosti Ústavu dopravy, pokud jde o udržení ANTP v budoucnu a vystupování coby poradního orgánu v rámci dopravního plánování a politiky.

Bhútán – Dodávka vybavení pro zemědělské dílny v Bhútánu

Předmětem zakázky je dodávka vybavení (výlohová lednice, mrazicí box a chladící zařízení, vakuový balicí stroj) pro zemědělské dílny

Černá Hora - Vývoj a posílení kapacit Státní auditorské instituce a Auditního orgánu

Celkovým cílem této zakázky na poskytování služeb je podpora Státní auditorské instituce (SAI) a Auditorského úřadu (AA) při posilování jejich auditorských kapacit v oblasti plánování a provádění různých druhů auditů, které budou uvedeny do souladu s mezinárodními auditními normami a osvědčenými postupy. Toho bude dosaženo prostřednictvím rozvoje specifických auditorských metodik a postupů v oblasti IT a také podpory při jejich provádění a vývoje / nákupu auditorského softwaru a souvisejících služeb. V rámci zakázky bude také zajištěna pomoc při rozvoji auditní strategie a při realizaci řízení v oblasti personálních zdrojů a strategie odborné přípravy s cílem zajistit průběžný odborný rozvoj auditorských pracovníků. Zároveň budou definovány strategie pro komunikaci s Parlamentem a sdělovacími prostředky a bude podpořena jejich realizace.

Černá Hora – Improvement of Budgeting System, multi-annual budget planning and Public Internal Financial Control System

Prvním cílem je kompletní rozvoj a realizace rozpočtového systému programu, včetně vypracování vnitrostátního akčního plánu k jeho provádění, dále změna stávajícího právního rámce pro tvorbu rozpočtu a příslušných správních opatření v souladu s „acquis“ EU, jakož i organizování příslušných činnosti v oblasti odborné přípravy. Druhým cílem je schválení střednědobého rozpočtového rámce, včetně vytvoření pokynů v oblasti makroekonomické a fiskální politiky za účelem lepšího propojení strategických cílů a plánování rozpočtu, jakož i kontrola zákonných předpisů pro plánování kapitálového rozpočtu. Třetí cíl se týká veřejného systému interní finanční kontroly a zahrnuje zlepšení manažerské odpovědnosti, zavedení systému pro řízení rizik na ústřední a místní úrovni a rozvoj vhodného způsobu zajištění kvality a ukazatelů v oblasti řízení a kontroly financí, čímž se zlepší transparentnost rozpočtového plánování a rozpočtových výdajů.

Gunejská republika - Dodávka a doručení kancelářského nábytku, počítačového zařízení a vozidel pro program na podporu reformy odvětví soudnictví

Tato zakázka je zaměřená na dodávku, doručení, instalaci a montáž kancelářského nábytku, počítačového zařízení a zařízení kancelářské automatizace, jakož i nákup vozidel pro Ministerstvo spravedlnosti a jeho oddělení v Conakry.

Zakázka zahrnuje tyto položky:

a) položka č. 1: kancelářský nábytek;
b) položka č. 2: počítačové vybavení a zařízení pro automatizaci administrativy;
c) položka č. 3: vozidla.

Zveřejněné zakázky:

Bhútán - Magisterské programy a pokročilé technické krátkodobé školení v oblasti rozvoje venkova a správy pro ministerstvo zemědělství a lesnictví v Bhútánu

Zakázka bude spočívat v zajištění magisterských programů a krátkodobého pokročilého školení pro úředníky královské vlády Bhútánu takto: Magisterské kurzy do maximálně 2 let na 1 osobu v každé z následujících oblastí (tj.: celkem 8 osob): 1. hospodářský systém; 2. zemědělství/zahradnictví/zavlažování; 3. lesnická hydrologie / správa rozvodí; 4. biologická bezpečnost / potravinářská věda; 5. IKT; 6. specializace na úrovni MBA (Master of Business Administration) v oblasti lidských zdrojů; 7. veřejná politika; 8. rozvojová studia. 115 krátkodobé kurzy pokročilé odborné přípravy (1 až 8 týdnů) pro asi 460 lidí na dobu trvání 16 měsíců, předběžně od března 2017 do července 2018 v následujících oblastech:

zemědělství:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
27; 141;
lesnictví:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
17; 36;
hospodářská zvířata:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
23; 59;
informační technologie:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
13; 29;
management:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
15; 123;
marketing:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
13; 28;
finance:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
1; 20;
právní:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
2; 7;
lidské zdroje:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
4; 17;
celkem:
Počet kurzů / oblast; účastníci:
115; 460.

Makedonie - Výstavba silničního úseku od obce Gradsko po mimoúrovňovou křižovatku Drenovo v rámci silničního koridoru X-d

Rozsah tohoto projektu pokrývá vybudování nové dálnice od obce Gradsko po mimoúrovňovou křižovatku Drenovo v rámci silničního koridoru X-d. Skutečná délka tohoto úseku je 15,5 km. Zakázka na stavební práce bude v souladu se smluvními podmínkami FIDIC („červená kniha“ – první vydání z roku 1999, smluvní podmínky). Zakázka na stavební práce bude zahrnovat činnosti související s: výstavbou nové vozovky v délce 15,5 km, výstavbou 5 nových viaduktů v délce od 70–200 m, 2 mimoúrovňových křižovatek, 4 podjezdů, 4 nadjezdů, několika skříňových a potrubních propustí, odvodnění a umístění dopravních značek a silničního značení. Zakázka má zabezpečit, aby stavební práce byly v souladu se všemi požadavky v podrobném návrhu, technickými normami pro kvalitu a množství, byl zajištěn postup prací, uplatnění ekologických kritérií během rekonstrukčních prací a doby odpovědnosti za závady.

Moldavsko – Technická pomoc občanské společnosti

Cílem projektu je posílit organizace občanské společnosti v Moldavsku. Opatření budou zahrnovat budování kapacit, technickou podporu pro subgrantované subjekty, včetně podpory konstitutivních orgánů občanské společnosti zodpovědných za monitoring a implementaci EU-MD asociační dohody.

Moldavsko - Zviditelnění a komunikace za účelem činností týkajících se provádění dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o zóně volného obchodu (AA/DCFTA) v rámci pomocných programů financovaných EU

V rámci této zakázky bude podpořena Moldavská republika a konkrétněji ministerstvo hospodářství (MoE) v zájmu pokračování podpory v oblasti informovanosti, chápání přínosů plně realizované a plně participativní dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o zóně volného obchodu (AA/DCFTA).

Účelem této zakázky je pomoci Moldavské republice, včetně ministerstva hospodářství a dalších agentur, s technickou podporou podle potřeby:

— při návrhu a realizaci programu tematicky zacíleného na informování veřejnosti a propagaci přínosů AA/DCFTA v případě obou konzistentních a samostatných komunikačních cílů týkajících se AA/DCFTA, zejména:

i)         plné realizace; a
ii)        úplné účasti, jako očekávaných výsledků a jako základu v souvislosti s „nakupováním“ ze strany všech zainteresovaných skupin, a
iii)      s cílem pomoci při poskytování užitečných informací zaměřených na potřeby jak velkých podniků/vývozců, tak i malých a středních podniků a podnikatelů, za koordinace těchto služeb s ministerstvem hospodářství (MoE), příslušnými agenturami a popřípadě s dalšími donátorskými iniciativami.

Peru - Mezinárodní Technická pomoc pro posilování peruánských institucí odpovědných za realizaci Národní strategie pro boj s drogami

Předmětem zakázky je poskytnutí technické pomoci formou odborníků peruánským institucím zodpovědných za realizace Národní strategie pro boj s drogami.

Srbsko - Zajištění zlepšení životních podmínek pro vnitřně vysídlené osoby a navrácené osoby z procesu zpětného přebírání osob v Srbsku a podpora udržitelného návratu do Kosova (toto označení se nedotýká postoje ke statutu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/99 a stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova)

Celkovým cílem projektu je poskytnout technickou pomoc pro Delegaci Evropské unie (EUD) a přijímající instituci v rámci realizace a monitorování projektových činností zaměřených na zajištění zdokonalení životních podmínek vnitřně vysídlených osob (IDP – internally displaced persons) a navrácených osob z procesu zpětného přebírání osob v Srbsku a podpora udržitelného návratu do Kosova (toto označení se nedotýká postoje ke statutu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/99 a stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova).Cílem této zakázky je sestavení týmu za účelem poskytnutí pomoci pro Delegaci Evropské unie (EUD) a přijímací instituce při monitorování realizace grantového programu na základě výzvy k podání návrhů. Tým bude uspořádán do 2 jednotek, z nichž každá bude zodpovědná za jednu z plánovaných priorit ve výzvě k podání návrhů:

1. grantový program na zlepšení životních podmínek vnitřně vysídlených osob a navrácených osob z procesu zpětného přebírání osob v Srbsku;
2. granty na podporu trvale udržitelného navracení vnitřně vysídlených osob do Kosova.

Příslušné oblasti odbornosti jsou následující:

• zlepšení životních podmínek vnitřně vysídlených osob a navrácených osob z procesu zpětného přebírání osob v Srbsku a/nebo
• podpora trvale udržitelného vracení vnitřně vysídlených osob do Kosova a/nebo
• sociální bydlení a/nebo
• sociální bydlení v chráněném prostředí a/nebo
• sociální začlenění Romů v Srbsku a/nebo
• sociální začleňování zranitelných skupin

Turecko – Dodávka vybavení a softwaru pro projekt systému vodovodu a odpadních vod v lokalitě Siverek

Předmětem zakázky je dodat hardware IT a software, kombinovaná umývací vozidla, zařízení pro investice v oblasti odpadních vod a zařízení pro měření průtoku a pro zjišťování netěsností vedení/ventilů ve 4 položkách pro obec Siverek na zabezpečení trvalé udržitelnosti vodovodních a kanalizačních služeb, zlepšení údržby a provozu systému odpadních vod a pitné vody.

Nabídka bude rozdělena do 4 položek takto:

položka č. 1: hardware IT a software s periferním vybavením;
položka č. 2: kombinovaná umývací vozidla;
položka č. 3: zařízení pro investice v oblasti odpadních vod;
položka č. 4: zařízení pro měření průtoku a pro zjišťování netěsností vedení/ventilů.

Turecko - Technická pomoc pro zvýšení veřejného povědomí a zvýšení kapacity zainteresovaných stran v rámci požadovaných společných opatření v oblasti klimatu

Celkovým cílem projektu je snížit emise skleníkových plynů způsobené člověkem a přispět ke globálním snahám o zmírnění změny klimatu v souladu s vědeckými důkazy. Konkrétněji je cílem projektu zvýšení způsobilosti zúčastněných stran a porozumění za strany veřejnosti, co se týče společného úsilí v oblasti opatření na změnu klimatu. Dodavatel bude provádět činnosti týkající se analýzy potřeb a tvorby školících modulů, po čemž bude následovat provádění školení a informačních kampaní zaměřených na samosprávy velkých měst, místní správy/obce, nevládní organizace činné v oblastech životního prostředí a změny klimatu, národní výzkumné a poradenské instituce a širokou veřejnost. Poskytovatel služeb také vypracuje a uskuteční program dotací v oblasti změny klimatu (CCGP), který se zaměří na širší okruh zainteresovaných stran, jako jsou samosprávy, nevládní organizace, vysoké školy atd.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek