Sierra Leone: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty je základní podmínkou úspěšného obchodu. Stejně jako u ostatních afrických států se pochopitelně předpokládá osobní účast případných investorů v zemi. Smlouvy o zastupování nereguluje žádný místní zákon. Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky (Libanonci). Dovozci luxusního zboží většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Základními dokumenty pro vývoz do Sierra Leone jsou: exportní faktura, seznam zboží, nákladní list, celní faktura a doklad o předexpediční inspekci (API). Faktura musí obsahovat stručný, ale přesný popis zboží, určení množství, platební podmínku a ceny v USD. Celková cena musí být rozepsána: cena ex works + cena dopravy + pojistné = celková  cena CIF. Celní sazby jsou v rozmezí 0 – 30 % (luxusní zboží). Importované zboží se prodává s 20 % daní, na tabák a alkohol je ještě zvláštní přirážka ve výši 30 %. Do země se smí dovézt hotovost do výše 10 tis. USD.

Licenčnímu řízení podléhá zboží, které by mohlo ohrozit zdraví. Zakázán je dovoz munice, uniforem, vojenského materiálu a drog. Kontrole vlády podléhá vývoz diamantů a zlata.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Bližší informace viz: www.investsierraleone.biz.

 

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti a nákladu pouze omezený dosah. Největší impakt má reklama v rozhlasu a televizi. 

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Sierry Leone řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority. Podíl plagiátů (asijského původu) na trhu rychle roste.

 

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vládní zakázky jsou vyhlašovány ve sdělovacích prostředcích a podléhají výběrovému řízení pod dohledem speciálního úřadu (Procurement Agency). Rozvojové agentury si obvykle řídí výběrová řízení přímo. Bližší informace viz: www.publicprocurement.gov.sl.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Lze využít místních soudních a arbitrážních orgánů – jejich rozhodnutí však bývají zdlouhavá a snadno ovlivnitelná. Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Sierru Leone, která rozhodnutí zahraničních arbitrážních soudů uznává (SL podepsala Washingtonskou dohodu o řešení investičních sporů).  Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem).

Omezený trh a nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozů tvoří použité výrobky (textil, obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami, zahraniční firmy se orientují především na své země. Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat ve  vlhkém prostředí a vysokých teplotách, při značném kolísání elektrického napětí. Česká firma musí být připravena na nestandardní postupy a jednání partnera, pomalou státní správu a vysokou korupci.

Sierra Leone je stále bezpečnostně riziková a investice jsou v ČR obtížně pojistitelné. Země je ale členem Multilateral Investment Guarantee Agency WB. Vládní garance jsou poskytovány, nicméně nezaručují skutečné platby. Dále je třeba počítat s velmi špatnou infrastrukturou, omezenými bankovními službami a možnostmi komunikace, pomalou a nevýkonnou státní správou, vysokou korupcí, nízkou kvalifikací pracovníků a praktickou nevymahatelností případných pohledávek.

Nezbytnou podmínkou obchodu by měla být stoprocentně zajištěná platba předem či neodvolatelným akreditivem. Za odebírané zboží není radno platit předem.

Další informace zde.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Sierra Leone je angličtina. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Úředním jazykem je angličtina. Další použiváné jazyky jsou: Temne, Mende a Krio (vycházející z angličtiny). 

Státní svátky:

  • 1. leden
  • 4. února - Prorokovy narozeniny
  • 6. a 9. dubna - Velikonoce 
  • 27. dubna - Den nezávislosti 
  • 9. srpen
  • 25. a 26. prosinec, Vánoce
  • Id al-Fitr
  • Id al-Adha

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do Sierry Leone potřebují občané České republiky vízum. O vízum je možné požádat na  každém velvyslanectví Sierry Leone v zahraničí (v úvahu připadají například Berlín, Londýn, Moskva, Akkra) na základě pozvání místního partnera. Doporučujeme si předem ověřit podmínky pro získání víza, vstup do země a vycestování  dotazem přímo na příslušném velvyslanectví. 

Do Freetownu je možné cestovat z Evropy přímo z Londýna, nebo přes Ghanu. Sierra Leone je silně malarická oblast, cestovatelům důrazně doporučujeme kontaktovat před cestou lékaře a případná zdravotní rizika před cestou konzultovat. Povinné je očkování proti žluté zimnici. Při cestách mimo hlavní město je dobré znát aktuální bezpečnostní situaci v cílovém regionu.

 

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Bližší informace viz: www.investsierraleone.biz.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při ošetření v místních zařízeních, které lze doporučit jen v naléhavých případech, je nutné mít u sebe finanční hotovost. Doporučujeme před cestou uzavřít dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech se doporučuje odlet do ČR. 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: