Slovinsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Ljubljani (Slovinsko)

Hospodářská spolupráce mezi ČR a Slovinskem je mimořádně dobrá. Relativně malé Slovinsko se řadí mezi významné hospodářské partnery ČR. Proinvestiční politika české vlády pozitivně zapůsobila na příliv slovinských investic do ČR, ale také SI se v posledních letech stalo zajímavým cílem pro CZ investory.

Možnosti pro zvýšení českého exportu jsou následující:

 • využít potenciál SI pro investiční projekty (např. v oblasti železniční infrastruktury) a rozvojové projekty slovinských firem
 • iniciovat užší spolupráci mezi profesními asociacemi s cílem prohloubit spolupráci mezi prioritními obory obou ekonomik
 • posílit spolupráci na firemní úrovni (fúze a akvizice, výrobní kooperace)
 • nabízet výzkumné a rozvojové kapacity na českých vysokých školách a v Akademii věd slovinským firmám

Jako perspektivní se nám jeví následující obory:

 • stavebnictví (pozemní, inženýrské stavby) a obzvlášť železniční infrastruktura
 • lesnictví a zpracování dřeva
 • automobilový průmysl
 • kovoprůmysl
 • smart technologie
 • energetika s využitím OZE (fotovoltaika, biomasa) a energeticky účinných technologií
 • zemědělské a potravinářské výrobky (každoročně narůstá především poptávka po BIO/EKO produktech)
 • zemědělská technika
 • nanotechnologie a biotechnologie
 • cestovní ruch a gastronomie
 • zdravotnické prostředky a zařízení

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna České republiky a Slovinska v letech 2010-2015 (v tis. EUR)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz ČR

528 104

583 231

512 728

515 094

562 651

595 674

Dovoz ČR

401 121

456 500

481868

478 500

498 363

506 937

Obrat

929 225

1 039 731

994 596

993 594

1 061 014

1 102 611

Saldo

126 983

126 731

30 860

36 594

64 288

88 737

Zdroj: Český statistický úřad

Obrat  zahraničního  obchodu mezi  ČR a SI zaznamenával dlouhodobě růst, vypuknutí finanční a ekonomické krize ve druhé polovině 2008 však dynamiku vzájemného obchodu poměrně významně ovlivnilo, došlo k poklesu vývozu i dovozu. V letech 2010 - 2011 dochází k postupnému oživování vzájemné obchodní výměny a k celkovému růstu obratu nad 1 mld. EUR. V letech 2012 a 2013 došlo opět k poklesu vzájemné obchodní výměny v důsledku dění na partnerských trzích, zaznamenáváme však výrazný nárůst SI vývozu a snížení salda. Díky pozitivním trendům v obou ekonomikách a neočekávanému růstu HDP v SI přesáhla vzájemná obchodní výměna v roce 2014 opětovně 1 mld. EUR. Vzájemná obchodní výměna v roce 2015 dosáhla výše 1,102 milionů EUR. Oproti roku 2014 dosáhl celkový obrat zahraničního obchodu 103,5 % (nárůst o 3,5 %), došlo k  meziročnímu nárůstu nejen českého vývozu o 6,1 %, také dovoz z SI zaznamenal nárůst o 0,5 % a saldo se zvýšilo o 27,5 %.

Slovinský trh je v podstatě saturován a je silně kompetitivní. Pro výraznější růst obchodní výměny je nutné postupně přejít k vyšším formám spolupráce. Jednou možností jsou vzájemné kooperace, subdodávky, kapitálové účasti formou joint-ventures a strategická partnerství.

Další informace:

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Podíl jednotlivých skupin zboží na celkovém vývozu ČR do Slovinska 2010 - 2015 (v tis. EUR)

SITC 1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0 Potraviny a živá zvířata

17 858

21 043

20 690

19 148

23 844

26 352

1 Nápoje a tabák

14 052

13 988

14 334

12 254

4 484

4 064

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

60 708

63 408

54 180

47 622

47 301

41 908

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

13 728

6 428

10 268

10 918

5 221

3 631

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

3 422

697

1 642

1 466

5 715

1 904

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

57 835

65 580

68 405

58 919

68 004

65 674

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

120 368

123 248

115 753

125 673

128 565

138 865

7 Stroje a dopravní prostředky

190 583

235 005

180 945

200 388

228 054

264 206

8 Průmyslové spotřební zboží

49 627

33 377

46 550

39 253

51 811

49 721

9 Komodity a předměty obchodu, j.n.

103

94

93

228

258

875

Zdroj: Český statistický úřad

Ve zbožové struktuře vývozu ČR do Slovinska převládají stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky, chemikálie, průmyslové a spotřební zboží.

V podrobnějším členění (SITC 2) za rok 2015 jsou to zejména:

 1. silniční vozidla,
 2. železo a ocel,
 3. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu,
 4. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče,
 5. kovové výrobky,
 6. rudy kovů a kovový odpad,
 7. různé výrobky jn.,
 8. výrobky z pryže,
 9. plasty v prvotní formě,
 10. výrobky z nekovových nerostů.

 

Podíl jednotlivých skupin zboží na celkovém dovozu do ČR ze Slovinska 2010-2015 (v tis. EUR)

SITC 1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0 Potraviny a živá zvířata

5 006

4 926

6 472

6 591

6 493

5 493

1 Nápoje a tabák

356

303

240

2 491

1 440

504

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

3 024

4 633

6 959

3 369

4 152

4 911

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

88

1 371

5 861

8 980

93

842

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

31

37

92

109

147

161

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

127 165

136 977

153 893

147 868

151 104

134 149

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

137 060

159 002

151 067

155 145

158 632

158 877

7 Stroje a a dopravní prostředky

88 788

101 088

113 819

116 443

136 189

153 991

8 Průmyslové spotřební zboží

40 158

44 727

43 361

42 012

43 009

48 059

9 Komodity a předměty obchodu, j.n.

363

47

386

124

43

29

Zdroj: Český statistický úřad

Ve zbožové struktuře dovozu do ČR ze Slovinska mají největší podíl tržní výrobky, stroje a dopravní prostředky, chemikálie a příbuzné výrobky.

V podrobnějším členění (SITC 2) za rok 2015 jsou to zejména:

 1. léčiva a farmaceutické výrobky,
 2. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče,
 3. silniční vozidla,
 4. neželezné kovy,
 5. železo a ocel,
 6. kovové výrobky,
 7. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu,
 8. silice a vonné látky, lešticí a čisticí přípravky,
 9. nábytek a jeho díly,
 10. výrobky z pryže.

Další informace:

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna služeb mezi ČR a SI v letech 2010 - 2015 (v mil. CZK)       

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

1 110,6

1 781,1

1 646,5

1 985,0

1 791,2

2 788,6

Výdaje

743,9

1 058,8

1307,3

1 285,7

1 819,2

1 966,0

Obrat

1 854,5

2 839,9

2 953,8

3 270,8

3 610,4

4.754,6

Saldo

366,7

722,3

339,0

699,4

-28,0

822,6

Zdroj: Česká národní banka

Vzájemná výměna služeb mezi ČR a SI vzrostla v roce 2015 oproti r. 2014 o 24,0 %, na straně příjmů došlo k nárůstu o téměř 36 %, výdaje vzrostly o 7,5 %. Saldo vzájemné výměny v oblasti služeb zaznamenalo za rok 2015 přesah ve výši 822,6 milionů CZK.

Podrobnější strukturu vzájemného obchodu se službami znázorňuje následující přehled:     

Vybrané položky exportu a importu služeb mezi ČR a SI v r. 2015 (v mil. CZK)
 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Doprava, z toho:

455,7

283,9

171,8

- námořní

0,4

8,2

-7,9

- letecká

3,9

3,3

0,6

- jiné druhy dopravy

448,1

271,9

176,2

Cestovní ruch, z toho:

440,3

334,7

105,6

- pracovní cesty

24,5

240,9

-216,4

- soukromé cesty

415,7

93,7

322

Stavební práce

1 093,8

946,5

147,3

Pojišťovací služby a penzijní financování

16,2

34,2

-18,0

Finanční služby

20,2

2,8

17,4

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

26,3

90,3 

-64,0 

Ostatní podnikatelské služby

 638,8

183,8 

455,0 

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

466,5 

 57,2

 409,2

Zdroj: Česká národní banka 

Největší příjmy v roce 2015 pocházely z poskytování dále uvedených služeb slovinským zákazníkům: stavební práce, ostatní podnikatelské služby, odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení, doprava (silniční, železniční) a cestovní ruch.

Na slovinském trhu služeb působí především firmy z oboru dopravy (ČD, Šmidberský Pardubice, Vapas Hrušovany, Jan Špatenka a syn), cestovního ruchu (Čedok, Kompas Holidays Praha, Globtour Třebíč, Relax Adriatic) a stavebnictví (OHL ŽS, a.s, Zakládání staveb, a.s.). Na straně českých subjektů byl zaznamenán zájem o poskytování následujících služeb slovinským partnerům: právní, daňové a firemní poradenství; výzkum a vývoj, vzdělávání, reklamní činnost a marketing; technické poradenství. Úspěchy při odběru služeb má společnost Advanced Risk Management, s.r.o., která se zabývá správou rizik ve finančním a bankovním sektoru, v oblasti poskytování právních služeb působí společnost Peterka & Partners. Nutno je rovněž zmínit aktivní činnost na podporu vzájemného obchodu pobočky Nové lublaňské banky (NLB InterFinanz Praha, s.r.o.).

České subjekty dosud nenahlásily žádné překážky nebo diskriminační zacházení při poskytování služeb ve Slovinsku.

Perspektivní služby pro české firmy tvoří např. výzkum a vývoj pro slovinské firmy v oblastech informační technologie, výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, design. Perspektivu mají rovněž i ty služby, u kterých může být činnost prováděna mimo území Slovinska – jedná se o služby technických, inženýrských, projekčních a konstrukčních kanceláří apod. Perspektivní je rovněž spolupráce v oblasti cestovního ruchu a gastronomie.

Další informace:

 • Česká národní banka - Statistika - Publikace "Platební bilance" BÚ - PB ČR v teritoriálním členění, ke stažení zde.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzájemné investice

1) CZ investice v SI

VIPAP Videm Krško

 • Jedná se o největší českou investici ve Slovinsku. Do papírny a celulózky VIPAP Videm Krško investovala v roce 1996 společnost ICEC Ostrava. Investici později převzala IPB, v r. 2003 získala 96,5 % akcií ČSOB (cca 3,5 % je zaměstnaneckých) a ty byly následně převedeny na ČKA (konsolidační agenturu). Koncem r. 2007 byl tento podíl převeden na MF ČR.
 • Vláda České republiky vzala dne 2. května 2013 na vědomí záměr MF ČR na prodej  majetkové účasti České republiky ve společnosti Vipap Videm Krško d. d. (podíl ve výši 96,5% na základním kapitálu společnosti, tj. 1 814 007 kusů akcií). Slovinská strana byla o záměru informována začátkem června 2013 a opakovaně v dubnu 2015 při oficiální návštěvě premiéra Bohuslava Sobotky v SI. Jednou z uvažovaných variant je, v případě zájmu, i přímý prodej majetkové účastí ve společnosti vládě Slovinské republiky.
 • Další informace: www.vipap.si 

 Savatech d.o.o.

 • Společnost ČGS, a.s. (Česká gumárenská společnost) vstoupila kapitálově na slovinský trh na konci roku 2012, když za 69,4 mil. € koupila gumárenskou divizi Savatech koncernu Sava Kranj. Holding ČGS tak převzal výrobu pneumatik pro motocykly, skútry, kultivátory a další zemědělskou techniku, čímž rozšířil spektrum svých výrobků.
 • Další informace: www.savatech.si

Rimske terme (TERME RESORT, d.o.o.)

 • Dne 28. 11. 2013 koupila lublaňská společnost Terme Resort za 8,5 mil. EUR ve veřejné dražbě lázně „Rimske terme“. Terme Resort je registrován pro činnost v oblasti zdraví a turismu, tvoří jí soukromý kapitál. Jediným akcionářem je Arsenij Plus, s.r.o. Karlovy Vary ruského podnikatele Valery Arakelova.
 • Další informace: www.rimske-terme.si

OHL ŽS a.s. – infrastrukturní a inženýrské projekty

 • Česká společnost OHL ŽS, a.s Brno podepsala ve Slovinsku 2. 4. 2014 kontrakt na modernizaci přibližně dvacetikilometrového úseku železnice za cca € 25 mil. Zakázka je financována z kohezních fondů EU, kromě OHL ŽS přinese zisk i jejím subdodavatelům, například firmě AŽD Praha nebo Třineckým železárnám. Jedná se již o pátou zakázku, kterou OHL ŽS ve Slovinsku realizuje. Dvě z dosavadních staveb jsou silniční (€ 22 mil.  výstavba tunelu a silničního obchvatu u města Škofja Loka, tzv. Poljanski nasip), další dva projekty se týkají čistíren odpadních vod a systému kanalizace (výstavba centrální čističky odpadních vod v Kranji, Bitnje-Šutna-Žabnica, v hodnotě € 50 mil.).
 • Další informace: www.ohlzs.cz

Litostroj Power d.o.o.

 • Dne 25. 4. 2014 koupila česká společnost Energo-Pro a.s. za cenu € 21,4 mil. slovinský podnik Litostroj Power, člena skupiny Cimos.
 • Další informace: www.litostrojpower.eu

Radenska d.d.

 • Dne 17. 3. 2015 byly splněny poslední chybějící podmínky v akvizici SI výrobce minerálních vod, skupina Kofola zaplatila za svůj podíl € 51,8 milionů, a společnost Radenska se tak po roce a půl trvajícím vyjednávacím procesu stala novým členem skupiny Kofola.
 • Další informace: www.radenska.si

 

2) SI investice v ČR

Krka ČR s.r.o.

 • Farmaceutická společnost s významným podílem na trzích ve střední a východní Evropě s pobočkou v Praze. 
 • Další informace: www.krka.cz/cz

Kovintrade s.r.o.

 • Obchodní společnost, obchodující s ocelí, je činná v oblasti metalurgie, regionální sklad metalurgie a logistické centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí a centrální sklad v Chrudimi.
 • Další informace: www.kovintrade.cz/web

Trimo Czech Republic

 • Firma vyrábějící lehké stavební panely se zvýšenou protipožární odolností, kanceláře v Praze a Novém Jičíně.
 • Další informace: www.trimo.cz

Gorenje spol s.r.o. (Mora Moravia)

 • Člen skupiny Gorenje je největším českým výrobcem sporáků a vestavěných spotřebičů varné techniky. Mora Moravia ve spolupráci se Slovinskými železnicemi a přístavem Koper zřídila ve Středočeském kraji vlastní kontejnerové překladiště.
 • Další informace: www.mora.cz

Kompletní přehled SI investic v ČR se nachází na portálu Izvozno okno, ke stažení zde.

 

Největší vývozci a dovozci

Největší CZ vývozci do SI:

Škoda Auto a.s., Novem Car Interior Design k.s., Stora Enso Wood Products s.r.o.,Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o., Carbounion Bohemia Group s.r.o., Mondi Packaging Paper Štětí a.s., Sladovny Soufflet  ČR a.s., Biocel Paskov a.s., KYB Manufacturing Czech s.r.o., TOS Varnsdorf a.s., Bonatrans Group a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Synthos Kralupy a.s., Intertrade CS a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., Ekon spol. s r.o.,  ArvinMeritor  LVS  Liberec a.s., D Plast-Eftec a.s., Continental Automotive Czech Republic s.r.o.,  Valeo Autoklimatizace k.s.,  Moravia Steel a.s., S.n.o.p. CZ a.s. Písek, Alliance UniChem CZ s.r.o., Gehe Pharma Praha s.r.o., Henkel ČR Praha s.r.o., Pharmos Ostrava  a.s., Profimet s.r.o., Alveus CZ s.r.o., Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o., JTEKT Automotive Czech Plzeň s.r.o., Veyance Technologies Czech s.r.o., Gorenje Praha s.r.o., Sandoz Praha s.r.o., Model Obaly a.s., Kovintrade Praha s.r.o., Phoenix lékárenský velkoobchod Praha a.s., Johnson Controls International s r.o., CHEDO s r.o., WOCO STV s.r.o., Metal Trade Comax a.s., Sava Trade s.r.o. Praha, Siemens Elektromotory s.r.o., Brose CZ s.r.o., Alltub Central Europe a.s., Mora Moravia s.r.o., Slovenija Trade s.r.o., Plzeňský Prazdroj a.s., Budějovický Budvar n.p., Pivovary Staropramen a.s., Rodinný pivovar BERNARD a.s., Racio s.r.o., Česká zbrojovka a.s., Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.

Zdroj: Seznam je orientační a vychází ze sběru dat na ZÚ, statistický úřad v rámci Zákona o ochraně osobních údajů nezveřejňuje jména exportérů a importérů.

Největší SI dovozci do ČR:

Krka d.d. (Novo mesto), Gorenje d.d. (Velenje), Kovintrade d.d. (Celje), Trimo d.d. (Trebnje), Lek d.d. (Ljubljana), JUB d.o.o. (Dol pri Ljubljani), Studio Moderna d.o.o. (Zagorje ob Savi), Ilirija d.d. (Ljubljana), Boxmark Leather d.o.o. (Kidričevo), Impol d.d. (Slovenska Bistrica), Talum d.d. (Kidričevo), Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. (Kranj), Henkel Slovenija d.o.o. (Maribor), Revoz  d.d. (Novo mesto), Sandoz d.d. (Ljubljana), Gold Club d.o.o. (Sežana), Helios Domžale d.d., Vipap Videm Krško d.d., Količevo Karton d.o.o. (Domžale), TPV d.d. (Novo mesto), Kolektor Group d.o.o. (Idrija), Cinkarna Celje d.d.; OMV Slovenija d.o.o. (Koper), Veyance Technologies Europe d.o.o. (Kranj), Pipistrel d.o.o. (Ajdovščina), Istrabenz d.d. (Koper), Merkur Group d.d., Dinocolor d.o.o. (Vojnik), Kompas d.d. (Ljubljana), Relax Turizem d.o.o. (Dravograd), HSE d.o.o., Paloma d.d. (Sladki vrh), Hella Saturnus Slovenija d.o.o. (Ljubljana), Johnson Controls-NTU d.o.o. (Slovenj Gradec).

Zdroj: Izvozno okno

Obchodní zastoupení

CZ společnosti prodávají své výrobky a služby většinou pomocí obchodního zastoupení, např.:

 • Prosigma d.o.o. - využívá technologii CZ firmy Ecofluid k projektům čištění odpadních vod v SI a některých státech západního Balkánu;
 • Úspěšně se rozvíjí spolupráce v oblasti prodeje českého sladu (prostřednictvím sladoven Soufflet ČR) do dvou nejvýznamnějších SI pivovarů Laško (Celje) a Union (Lublaň);
 • firma Pulzar d.o.o. se zabývá prodejem CZ kol Author na SI trhu;
 • společnost Mikrovar d.o.o. zastupuje rodinný pivovar Bernard, z ostatních značek piva je zde k dostání Kozel a Pilsner (Petlja d.o.o.), Budvar (Era d.o.o.), Staropramen (AHAC d.o.o.), Zlatopramen (Gama d.o.o.), Czech Royal Beer (Davidov hram d.o.o.), Svijany (JUST d.o.o.);
 • společnost Zetor Tractors a.s. úspěšně zastupují firmy M.D.C ZADRAVEC d.o.o. a Gorenje GTI d.o.o.;
 • společnost Česká zbrojovka a.s. úspěšně zastupuje firma Ancelj d.o.o.;
 • společnost Laski s.r.o., zastupuje firma Servis - trgovina Geder Alojz Geder s.p.
 • lázeňské oplatky Kolonáda (HATEX s.r.o.) zastupuje společnost Direkt Grupa d.o.o.;
 • společnost Modern Roofing Systems a.s. zastupuje společnost MIX d.o.o.;
 • společnost Verner a.s. zastupuje společnost IKA Žiri d.o.o.;
 • společnosti Atmos a.s. a Viadrus a.s. zastupuje společnost Etiks d.o.o.;
 • společnost KM Beta a.s. zastupuje společnost Geopipe d.o.o.;
 • společnosti AKNEL Group a.s. a NERKON s.r.o. zastupuje společnost Primakem d.o.o.;
 • společnost TRIMILL a.s. zastupuje společnost KAČ TRADE d.o.o.;
 • společnost PILOUS s.r.o. zastupuje společnost ROTIS d.o.o.;
 • společnosti EMCO s.r.o. a Úsovsko a.s. zastupuje společnost Denel d.o.o.;
 • a mnoho dalších.

Zdroj: Seznam je orientační a vychází ze sběru dat na ZÚ.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Základní smluvní základna mezi oběma zeměmi je dána jednotným trhem EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR ani Slovinsko si vzhledem k dosažené ekonomické úrovni neposkytují navzájem žádnou rozvojovou pomoc.

Slovinsko není příjemcem rozvojové pomoci od roku 2004, kdy bylo přeřazeno Světovou bankou ze skupiny rozvojových do skupiny vyspělých zemí. Slovinsko se tak stalo čistým poskytovatelem rozvojové pomoci. Slovinsko patří mezi tzv. nové členské země EU, které v přepočtu na 1 obyvatele vynakládají velké množství finančních prostředků na zahraniční rozvojovou pomoc.

Slovinsko poskytuje chudým zemím v rámci ODA (Official Development Agency) a v rámci bilaterálních dohod cca 40 mil. EUR ročně (z toho 80 % prostřednictvím multilaterálních organizací), což představuje cca 0,15 % HDP země. Větší roli má také do budoucna sehrávat partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Rozvojovou pomoc Slovinsko poskytuje na základě bilaterálních dohod zejména zemím JVE: Srbsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Makedonii/FYROM, Albánii a Kosovu. Z afrických zemí jde určitá část pomoci Madagaskaru a v rámci obnovy i do Iráku. Pomoc se soustřeďuje na oblast pomoci při řízení státní správy, řízení a plánování zemědělství, pomoc zemím JVE při vstupu do EU (prostřednictvím Centra pro pomoc zemím JVE při vstupu do EU) a podobně.  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: