Small Business Act pro Evropu

24. 9. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

V červnu 2008 předložila Evropská komise dokument Small Business Act pro Evropu, který je vyvrcholením aktivit EK v oblasti malých a středních podniků (MSP). Akt obsahuje kombinaci legislativních opatření, politických závazků a konkrétních praktických kroků, stěžejních pro růst MSP, zlepšení jejich přístupu na trhy a k financím. Mezi jeho cíle patří zjednodušení přístupu MSP na vnitřní trh EU i na trhy třetích zemí, přístupu ke kapitálu, inovacím a eko-inovacím a snížení administrativní zátěže.

Obsah dokumentu:

1. Úvod

Řízení přechodu k ekonomice založené na znalostech je dnes pro EU klíčovou výzvou. Úspěch zajistí konkurenceschopnou a dynamickou ekonomiku s větším počtem lepších pracovních míst a vyšší míru sociální soudržnosti.

Dynamičtí podnikatelé mají velmi dobrou možnost využít příležitostí, které nabízí globalizace a zrychlování technologických změn. Pro budoucí prosperitu EU proto bude rozhodující naše schopnost využít růstového a inovativního potenciálu malých a středních podniků. V celosvětově proměnlivém prostředí, které se vyznačuje neustálými strukturálními změnami a rostoucími konkurenčními tlaky, ještě dále vzrostl význam úlohy malých a středních podniků v naší společnosti jako poskytovatelů pracovních příležitostí a klíčových aktérů prosperity místních a regionálních společenství. Díky energickým malým a středním podnikům bude Evropa silnější a schopná odolávat nejistotě, kterou v dnešní globalizovaný svět přináší.

EU proto pevně zakotvila potřeby malých a středních podniků v jádru Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, zejména od roku 2005 s využitím přístupu založeného na partnerství1, který dosáhl hmatatelných výsledků. Nyní je čas jednou provždy pevně zařadit potřeby malých a středních podniků do popředí politiky EU a přeměnit vizi hlav států a vlád EU z roku 2000 ve skutečnost – učinit z EU prostředí světové úrovně pro malé a střední podniky2.

Vnitrostátní a místní prostředí, ve kterých malé a střední podniky působí, jsou velmi odlišná, a stejná je i povaha malých a středních podniků samotných (včetně řemesel, mikropodniků, rodinných podniků nebo podniků sociální ekonomiky). Politiky, které se zabývají potřebami malých a středních podniků, proto musí tuto různorodost plně uznávat a plně dodržovat zásadu subsidiarity.

2. Čas na průlom v politice EU pro malé a střední podniky

Přezkum moderní politiky malých a středních podniků EU v polovině období3 od roku 2005 do roku 2007 ukázal, že členské státy i EU učinily v budování podnikatelského prostředí příznivějšího pro malé a střední podniky pokrok. Komise se skutečně snažila omezit byrokracii pro malé a střední podniky a významně zesílila zaměření na malé a střední podniky v hlavních programech podpory EU na období 2007-2013. Členské státy podstatně zlepšily podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky, přičemž čerpaly inspiraci z osvědčených postupů vyměňovaných v rámci Evropské charty pro malé a střední podniky podepsané ve Feiře v roce 2000, a prováděly závěry jarního zasedání Evropské rady v roce 2006, např. zaváděním centrálních kontaktních míst pro registraci podniků a omezováním času a nákladů nutných k zahájení podnikání.

Kromě toho má strategie EU pro lepší právní předpisy4 zásadní význam pro malé a střední podniky, které budou ve vysoké míře těžit z modernizace a zjednodušení stávajících právních předpisů EU a z náročného programu, který má do roku 2012 snížit administrativní zátěž vyplývající z právních předpisů EU o 25 %.

I přes tento povzbudivý pokrok však EU musí přijmout další významná opatření v zájmu uvolnění plného potenciálu malých a středních podniků5. Obecně mají malé a střední podniky v EU stále nižší produktivitu a rostou pomaleji než jejich protějšky ve Spojených státech. Ve Spojených státech přežívající podniky zvyšují do sedmého roku své existence svou zaměstnanost v průměru o 60 %, zatímco přírůstky zaměstnanosti v Evropě se pohybují v řádu 10 % až 20 %. Malé a střední podniky se stále potýkají se selháními trhu, která narušují podmínky, v nichž tyto podniky působí a konkurují ostatním subjektům v oblastech, jakými jsou například finance (zvláště rizikový kapitál), výzkum, inovace a životní prostředí. Například zhruba 21 % malých a středních podniků uvádí, že přístup k financování je obtížný,6 a v mnoha členských státech je toto procento u mikropodniků daleko vyšší. V porovnání s velkými podniky také méně evropských malých a středních podniků dosahuje úspěchu v oblasti inovací. Situaci zhoršují strukturální obtíže, například nedostatek řídících a technických dovedností a přetrvávající nepružnost na trzích práce na vnitrostátní úrovni.

Úloha malých a středních podniků v evropské ekonomice byla opakovaně uznána na nejvyšší politické úrovni. Evropská rada v březnu 2008 vyjádřila silnou podporu iniciativě pro další posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků nazvané „Small Business Act“ (SBA) pro Evropu a žádala její rychlé přijetí. Přezkum jednotného trhu7 rovněž stanovil potřebu dalších iniciativ, které by lépe přizpůsobily jednotný trh potřebám dnešních malých a středních podniků a zajistily tak lepší výsledky a více přínosů. A v neposlední řadě potvrdily veřejné slyšení a online konzultace vedené v rámci příprav SBA8 nezbytnost zásadní politické iniciativy, která by potenciál evropských malých a středních podniků plně uvolnila. Proto Komise podnikla tento rozhodný krok a předkládá „Small Business Act“ pro Evropu.

3. Provádění náročné agendy politiky pro malé a střední podniky: Akt o drobném podnikání pro Evropu

Jádrem evropského SBA je přesvědčení, že dosažení nejlepších možných rámcových podmínek pro malé a střední podniky závisí především na společenském uznání podnikatelů. Obecné ovzduší ve společnosti by mělo jednotlivce vést k tomu, aby možnost zahájení vlastního podnikání považoval za atraktivní, a mělo by uznávat, že malé a střední podniky podstatným způsobem přispívají k růstu zaměstnanosti a k hospodářské prosperitě. Hlavním příspěvkem k dosažení prostředí příznivého pro malé a střední podniky tedy bude muset být změna vnímání úlohy podnikatelů a podstupování rizik v EU: političtí vůdci a sdělovací prostředky by za podpory státních správ měli více uznávat podnikání a s ním související ochotu podstoupit riziko. Vytváření podmínek příznivých pro malé a střední podniky by mělo být základní politikou založenou na přesvědčení o tom, že předpisy musí respektovat většinu těch, kdo je budou využívat v souladu se zásadou „Zelenou malým a středním podnikům“.

Právě proto se iniciativa „Small Business Act“ snaží zlepšit obecný přístup politiky k podnikání, nezvratně zakotvit zásadu „Zelenou malým a středním podnikům“ do tvorby politik od regulace po veřejnou službu a podporovat růst malých a středních podniků tím, že jim pomůže zvládnout přetrvávající obtíže, které jejich rozvoji brání.

SBA vychází z výsledků politiky Komise a členských států, vytváří nový politický rámec, který integruje stávající nástroje politiky podnikání. Jeho základem je zejména Evropská charta pro malé podniky a moderní politika malých a středních podniků. K provedení této náročné agendy politiky navrhuje Komise skutečné politické partnerství EU a členských států respektující zásady subsidiarity a proporcionality.

Symbolický název „akt“, který tato iniciativa nese, zdůrazňuje politickou vůli uznat ústřední úlohu malých a středních podniků v ekonomice EU a poprvé zavést komplexní politický rámec pro EU a její členské státy prostřednictvím těchto opatření:

Soubor 10 zásad platných pro přípravu a provádění politik na úrovni EU i členských států. Tyto zásady, které podrobně uvádí kapitola 4, jsou nezbytné pro zajištění přidané hodnoty na úrovni EU, vytvoření rovných podmínek pro malé a střední podniky a zlepšení právního a správního prostředí v celé EU:

 1. vytvořit prostředí, ve kterém budou podnikatelé a rodinné podniky moci vzkvétat a podnikání bude odměňováno;
 2. zajistit, aby čestní podnikatelé, kteří čelili úpadku, dostali rychle druhou šanci;
 3. navrhnout pravidla v duchu zásady „Zelenou malým a středním podnikům“;
 4. přimět státní správy, aby reagovaly na potřeby malých a středních podniků;
 5. přizpůsobit nástroje veřejné politiky potřebám malých a středních podniků: usnadnit účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách a lépe využívat možnosti státní podpory pro malé a střední podniky;
 6. usnadnit přístup malých a středních podniků k financování a rozvinout právní a podnikatelské prostředí podporující včasné úhrady v obchodních transakcích;
 7. pomoci malým a středním podnikům více těžit z příležitostí, které nabízí jednotný trh;
 8. podporovat zvyšování kvalifikace v malých a středních podnicích a všechny formy inovací;
 9. umožnit malým a středním podnikům, aby výzvy ochrany životního prostředí přeměnily na příležitosti;
 10. povzbuzovat a podporovat malé a střední podniky při využívání výhod růstu trhů.

Soubor nových legislativních návrhů vycházejících ze zásady „Zelenou malým a středním podnikům“:

 • Nařízení o všeobecné blokové výjimce pro státní podpory (General Block Exemption Regulation on State Aids, GBER)

Toto nařízení, které bude přijato v blízké době, vyjme z povinnosti předchozího oznamování kategorie státní podpory, které již spadají do působnosti stávajících nařízení v oblasti podpory malých a středních podniků týkající se odborné přípravy, zaměstnanosti, výzkumu a vývoje a regionální podpory, a případně i nové kategorie podpory. Nové nařízení zjednoduší a zharmonizuje stávající pravidla pro malé a střední podniky a zvýší míru investiční podpory pro malé a střední podniky.

 • Nařízení, které stanoví statut evropské soukromé společnosti (SPE)

Toto nařízení stanoví statut evropské soukromé společnosti, kterou by bylo možné založit a provozovat podle stejných jednotných zásad ve všech členských státech. Komise rovněž předloží nutné pozměňovací návrhy, které zajistí, aby tato nová společnost mohla využívat všech stávajících směrnic o zdanění právnických osob.

 • Směrnice o snížených sazbách DPH

Tato směrnice, jejíž návrh bude předložen v blízké době, nabídne členským státům možnost uplatnit snížené sazby DPH hlavně na místně dodávané služby, které poskytují zejména malé a střední podniky.

Kromě toho budou v rámci SBA vypracovány tyto návrhy:

 • legislativní návrh na další modernizaci, zjednodušení a harmonizaci stávajících pravidel pro fakturaci DPH v zájmu zmírnění zátěže podniků;
 • změna směrnice 2000/35/ES o opožděných platbách, která zajistí, aby malé a střední podniky dostávaly za veškeré obchodní transakce zaplaceno včas.
 • soubor nových politických opatření, která budou uvedených 10 zásad provádět podle potřeb malých a středních podniků na úrovni Společenství i členských států.
 1. „Plnění Lisabonského programu Společenství – moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost“, KOM(2005) 551 v konečném znění, 10. listopadu 2005.
 2. http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_en.pdf
 3. „Malé a střední podniky – klíč k zajištění vyššího růstu a zaměstnanosti. Přezkum moderní politiky malých a středních podniků v polovině období“, KOM(2007) 592 v konečném znění, 4. října 2007.
 4. http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_en.htm
 5. „Posouzení dopadů iniciativy ‘Small Business Act’“, SEK(2008) 2101.
 6. „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“, KOM(2007) 724 v konečném znění, 20.11.2007.

zpět na Obsah dokumentu

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek