Současný vývoj a trendy elektromobility v Německu

30. 9. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Efektivita a udržitelnost dopravního provozu je v SRN jednou ze zásadních oblastí zájmu v rámci dosahování cílů energetických reforem. Elektromobilita patří od roku 2007 mezi hlavní témata spolkové vlády. V roce 2009 byl schválen Národní plán elektromobility, stanovující rámec a dílčí cíle, vedoucí k dosažení vedoucí pozice SRN na trhu automobilů s alternativními pohony.

V roce 2010 byla v rámci tohoto plánu zřízena Národní platforma elektromobility (NPE), která sdružuje zástupce z řad politiků, průmyslu, vědy a spotřebitelů. NPE řídí průběh a realizaci jednotlivých cílů, stanovených národním plánem elektromobility. V současné době je nejaktuálnějším dokumentem upravujícím tuto problematiku Akt elektromobility, který je účinný od 1. ledna 2015 a uzákoňuje přednostní zacházení vůči všem automobilům s alternativním pohonem a příslušným značením.

Hlavním cílem je dosažení jednoho milionu elektromobilů, které by se měly pohybovat na německých silnicích už v roce 2020. Kromě toho se chce SRN do roku 2020 stát největším výrobcem i dodavatelem na poli alternativní dopravy a být tak světovou jedničkou v oblasti elektromobility (viz příloha). Pro splnění těchto cílů stanovila NPE tři fáze, ve kterých by jich mělo být postupně dosaženo.

První fáze probíhala mezi lety 2010–2014, jednalo se o přípravnou fázi, zaměřenou především na výzkum a vývoj. Druhá fáze započala v letošním roce a bude trvat až do roku 2017. Hlavní snahou je nyní budování silnější pozice na trhu, zvýšení počtu elektromobilů a rozšíření napájecí infrastruktury. Třetí fáze proběhne mezi roky 2018 až 2020, kdy by měl být udržitelný model již dotvořen a etablován a měl by se přeměnit v masový trh.

Formy podpory

Formy podpory jsou poskytovány ve formě peněžních i nepeněžních pobídek podporujících koupi elektromobilů. Ty jsou zajištěny zejména skrze daňové úlevy vlastníkům elektromobilů a další jiná opatření týkající se výhod v provozu. Pro lehčí dosažitelnost alternativních dopravních prostředků běžným spotřebitelům investuje vláda v současné době do několika výzkumných projektů ve výrobě, které mají do budoucna přinést inovace a zefektivnění sériové výroby a tím i možnost nižších pořizovacích cen. Zákon o elektromobilitě (EmoG) zaručující preferenční zacházení elektrickým vozidlům je účinný od 1. ledna 2015.

Co se týče vozidel s pohonem na CNG, podporuje stát koupi těchto vozidel zejména nízkým zdaněním paliva (plynu), které bude platné minimálně do roku 2018.

Další podporu je možné obdržet od energetických společností, nejčastěji ve formě poukázek na tankování, které jsou vypsány buď na určité množství paliva, nebo na určitou částku, za kterou se dá palivo doplnit. Jiné poskytují možnost tankovat zadarmo, ovšem pouze po určitou dobu. Výše poukazů se vypočítává podle třídy vozidla a jeho váhy. Možné je obdržet i peněžitou slevu na pořízení vozidla, a to až do výše 1500 €.

Daňové úlevy

Osvobození od daně z vozidla (Kfz –Steuer) – osvobození od platby daně z vozidla by se mělo vztahovat na všechna vozidla s elektrickým pohonem. Pro automobily, které budou zaregistrovány do 31. 12. 2015, se osvobození prodlouží ze současných pěti na deset let. Pětileté osvobození od daně pak bude zaručeno všem vozům, které budou nově zaregistrovány v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020.

Zdanění služebních vozidel – podle změny ročního zákona o dani (JStG) by se měla upravit pravidla pro soukromé užívání elektrických a hybridních firemních vozidel. Změní se způsob vypočítávání daňových úlev. Cílem je zajistit, aby vyšší cena el./hyb. vozů ve srovnání s konvenčními nebyla překážkou při rozhodování o pořízení vozidla s alternativním pohonem jako služebního či firemního vozu.

Silniční opatření

Speciální parkovací místa – tato parkovací místa budou určena pouze pro elektromobily, spolková vláda nyní pracuje na novém jednotném značení těchto míst.

Povolení vjezdu – toto opatření se týká především nákladních a dodávkových automobilů, s čistě elektrickým pohonem. Bude jim povolen vjezd i na území, kde ho mají vozidla s konvenčním pohonem zakázaný. Půjde např. o místa s dočasně omezeným vjezdem, nebo o zóny, kam konvenční vozidla nemohou kvůli hluku.

Silniční pruhy – elektrické vozy budou moci přednostně používat silniční pruhy, které jsou vyhrazené autobusové dopravě, navíc se plánuje zavedení speciálních pruhů přímo pro elektromobily.

Značení – všechny elektromobily budou podle Aktu elektromobility označeny modrou nálepkou, aby byly odlišeny od vozidel s konvenčním pohonem a mohlo jim tak být poskytnuto preferenční zacházení. SRN bude usilovat o zavedení značení elektromobilů v celé EU.

Zpráva o dosavadním vývoji a doporučení NPE do budoucna

Do roku 2014 bylo na trh uvedeno 17 nových modelů vozů, v roce 2015 by to mělo být dalších 12 nových modelů. První fáze plánu elektromobility proběhla úspěšně, bylo dosaženo spolupráce napříč odvětvími a výrobními řetězci, do výzkumu a vývoje bylo investováno cca 2 mld. €. Dalším krokem je dosažení vyššího podílu na trhu. 

Doporučení NPE

  • Zavést speciální odpisy pro užitkové vozy – formou finanční pobídky, v minulosti se speciální odpisy pro užitkové vozy již osvědčily jako účinné podpůrné opatření. 
  • Implementace již navrhovaného legislativního balíčku Electric Mobility – jedná se o formu podpory elektromobility nepeněžní povahy.
  • Posílení investic směřujících na výstavbu veřejně dostupné nabíjecí sítě – hustota sítě a její dostupnost musí držet krok a rozrůstat se úměrně se zvyšujícím se počtem elektromobilů. NPE odhaduje, že do roku 2020 bude potřeba do napájecí sítě investovat ještě ca 550 mil. € (zdroj: BMWi)
  • Implementace směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a doporučených standardů silniční mapy verze 3.0
  • Implementace nových iniciativ pro zadávání privátních a veřejných zakázek – jde o způsob rozšíření skupiny zákazníků o nové cílové skupiny.
  • Pokračovat ve výzkumu a vývoji v nových oblastech s vládní podporou – NPE doporučuje spolkové vládě uvolnit na výzkum a vývoj částku v minimální výši 360 mil. €.
  • Výzkum a propagace dlouhodobé výroby elektrických článků v SRN – výroba optimalizovaných a lepších elektrických článků.

Dle odhadu NPE by mělo díky konceptu elektromobility dojít do roku 2020 k vytvoření cca 30 000 nových pracovních míst. Sektor průmyslu se dohodl na vytvoření dohody o národní spolupráci, která co nejvíce zjednoduší proces dobíjení a následného vyúčtování elektřiny, která je spotřebována při dobíjení autobaterie.

V rámci druhé fáze plánu elektromobility poskytuje německá spolková vláda financování čtyřem „ukázkovým regionům“ (Berlin/Brandenburg, Baden-Würrttemberg, Bavorsko/Sasko a Dolní Sasko). V každém z těchto regionů spolupracuje přes 500 partnerů z oblasti vědy a výzkumu, obchodních asociací, komor a dalších institucí, kteří společně testují elektrické technologie ve speciálních laboratořích. Tato činnost je financována vládním programem Electric Mobility Showcases Programme.

Kromě ukázkových regionů zvolila německá vláda od roku 2012 dalších 22 vlajkových projektů, tzv. „lighthouse projects“, které také dostávají finanční podporu. Tyto jsou zaměřeny na vývoj technologií, které by mohly v budoucnu pomoci snížit pořizovací náklady vozidel.

Výzkum a vývoj se soustředí zejména do oblastí drive technologií, energetických systémů a ukládání energie (rozvoje materiálů, baterie, modulární technologie, bezpečnost a životnost článků), napájecí infrastruktury a integrace do sítě (inteligentní elektrické sítě, získávání energie, přenosy energie a napájecí systémy, elektro autobusy), recyklování a efektivní využívání zdrojů, IKT, lehké konstrukce.

Elektromobilita a automobilové koncerny

Největší německý veletrh v oblasti mobility International Automobil-Ausstellung (IAA), který probíhá od 17. do 27. září 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem, představil tento rok nové typy elektromobilů od světových výrobců.

Automobilový koncern Volkswagen Group uvedl na veletrhu IAA hned několik nových modelů elektromobilů, spadající pod značky jeho portfolia. Nový model představilo např. Porsche, a to „Porsche mission E“, který má výkon 600 koní a s plně nabitou baterií dojezdovou vzdálenost přes 500 km. Doba nabíjení baterie na 80 % kapacity by neměla přesáhnout 15 minut.

Ve Frankfurtu představila nový model také značka AUDI. Jde o E-SUV „Audi E-tron Quattro“ se třemi elektromotory, které jsou schopny podat výkon až 435 koní a dojezdová vzdálenost se pohybuje kolem 500 km. Kromě těchto dvou by do roku 2020 mělo být v nabídce dalších 20 modelů ve všech kategoriích, tzn. jak elektrická, tak s hybridním elektrickým a hybridním plug-in pohonem, od malých aut až po velké limuzíny.

V roce 2014 se na německých silnicích pohybovalo celkem 19 000 elektromobilů a 108 000 vozidel s hybridním pohonem. V prvním pololetí roku 2015 bylo nově registrováno dalších cca 1000 elektromobilů a 2900 automobilů s hybridním pohonem (pro srovnání: 1,9 milionu nových automobilů s konvenčním pohonem). Nejvíce prodávaným ekologickým modelem byla Tesla S, následovaná modely Kia Soul EV, Nissan Leaf a BMW i3.

Aktuálním tématem je v současné době i možná budoucí spolupráce automobilových koncernů s IT společnostmi, (Google, Apple, aj.), které mohou být potenciálními partnery např. při vývoji operačních systémů pro nové automobily.

Automobilové koncerny Daimler, Audi a BMW koupily v létě službu „Here“ finské společnosti Nokia. Základní kámen pro „mobilitu budoucnosti“ stál koncerny 2,8 mld. €. Služba „Here“ byla vyvinuta pro samostatně řídící auta a podle šéfa koncernu BMW hraje klíčovou roli v rozvoji mobility.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek