Španělsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

16. 11. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

 2012

 2013

2014

2015

Vývoz

2 500

2 435

2 623

3 130

3 738

Dovoz

1 792

1 716

1 780

1 972

2 243

Obrat

4 292

4 151

4 403

5 102

5 981

Saldo 

708

719

843

1 158

1 495

Zdroj: ČSÚ, údaje v mil. EUR
Pozn.: Španělská metologie výpočtu obchodní bilance se liší, proto výsledky ve šp. bilancích nemusí být identické.

V posledních letech (i přes negativní kontext krize) zůstává vzájemný vývoz a dovoz na standardní úrovni bez zásadních změn, ovšem s trvalým meziročním nárůstem. ČR tradičně ukončuje roky s pozitivním saldem, přičemž v roce 2015 se hodnoty vývozu i dovozu opět navýšily a tento rok tudíž představuje za poslední roky rekord z hlediska obratu i českého salda (meziročně +29%). 

Vedle zavedených komodit z minulých let (automobily Škoda, včetně velkého množství subdodavatelů komponentů pro automobilový průmysl, elektronické a optické přístroje a jejich komponenty, obráběcí a kovací stroje, chemické výrobky, sklo, jablonecká bižuterie, pivo apod.), si získávají trh prostřednictvím vlastního zastoupení i výrobci koupelnových systémů Ravak a gastronomických pomůcek Tescoma. Z hutních výrobků převažuje válcovaný materiál z Vítkovic a Ostravy. Poměrně velké vývozní objemy vykazují na zdejším trhu výrobci pneumatik Continental-Barum a Mitas.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu v r. 2015 (v tis. CZK)

Kód zboží

Název zboží 

Stat. hodnota

87

Motorová vozidla

36 301 415

84

Reaktory, kotle, mechanické přístroje

24 107 168

85

Přístroje pro el. záznam, reprodukce zvuku, TV

17 926 628

40

Kaučuk a výrobky z kaučuku

2 693 519

73

Výrobky ze železa a oceli

2 080 054

39

Výrobky z plastů

1 708 427

95

Hračky, sportovní potřeby

1 472 107

94

Nábytek

1 280 002

90

Chirurgické a optické přístroje

1 222 139

72

Železo a ocel

1 184 491

Komoditní struktura vývozu v r. 2014 (v tis. CZK)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota

8708

Osobní automobily, motorová vozidla

14 822 472

8708

Součásti motorových vozidel a traktorů

14 451 899

8471

Stroje na automat.  zpracování dat

4 361 782

8407

Motory pístové zážehové rotační 

3 938 246

8528

Monitory, projektory bez TV, přijímače

2 084 983

8536

Zařízení k ochraně, spínání elek. obvodů, konektory

1 928 675

8527

Přístroje přijímací pro rozhlasové vysílání

1 891 135

4011

Pneumatiky

1 880 672

8512

Přístroje elektrické osvětlovací, stěrače

1 624 704

8415

Klimatizační stroje

1 598 157

Zdroj : ČSÚ - Statistiky zahraničního obchodu

 

Komoditní struktura dovozu v r. 2015 (v tis. CZK)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota

87

Motorová vozidla

17 432 878

85

Přístroje pro el. záznam, reprodukce zvuku, TV

4 943 001

84

Reaktory, kotle, mechanické přístroje

4 800 534

39

Výrobky z plastů 

4 294 550

08

Ovoce, ořechy 

2 886 615

07

Zelenina 

2 431 853

40

Kaučuk a výrobky z kaučuku

2 421 265

02

Maso 

2 377 830

30

Farmaceutické výrobky 

2 326 541

73

Výrobky ze železa a oceli

2 084 289

Komoditní struktura dovozu v r. 2014 (v tis. CZK)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota

8708

Součásti motorových vozidel a traktorů

5 675 737

8703

Osobní automobily, motorová vozidla

4 285 357

3004

Léky odměřené

4 102 835

0805

Vepřové maso

3 945 666

4011

Citrusové plody sušené

3 125 712

8409

Pneumatiky

2 381 620

8704

Součásti pro pístové motory

2 254 662

8704

Motorová vozidla pro nákladní dopravu

2 164 545

3917

Plastové trubky, hadice, příslušenství

1 737 829

3926

Další výrobky z plastů

1 663 432

Zdroj : ČSÚ - Statistiky zahraničního obchodu

Mezi jednotlivými položkami se opět nejvýrazněji prosadil automobilový průmysl, který představuje více než 25% českého dovozu ze Španělska, elektronické a telekomunikační přístroje, již tradičně dovážíme ovoce a zeleninu. S nevelkým podílem, zato však každoročně, se ve statistice objevují farmaceutické výrobky, plasty či kaučukové produkty.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

České firmy působící v oblasti služeb

Mezi největší české poskytovatele služeb patří ČSA, v nákladní dopravě celá řada provozovatelů kamionové dopravy.

Vyhodnocení poptávky po českých službách

Poptávka je většinou směřována do oblasti poskytovatele nebo správce SW systémů a do oblasti consultingu. Na ZÚ se z ČR obracejí společnosti zabývající se výstavnictvím (v ČR i ve Španělsku). V ostatních oblastech služeb se většinou jedná o sezónní služby (stánkový nebo ambulantní prodej, pronájem vodních skútrů, nafukovací dětské hrady apod.). Zájem trvá i v sektoru překladatelských a účetnických služeb.

Překážky a bariéry bránící proniknout na trh

S překážkami zásadního charakteru se český poskytovatel služeb pravděpodobně nesetkává. Podle dostupných informací je možno specifikovat skutečnosti, které mohou komplikovat vstup na trh následovně:

překážky administrativního rázu:

 • každá autonomní oblast může mít odlišné požadavky k umožnění poskytování služeb. Nicméně jakmile je poskytovatel zaregistrován, platí registrace pro celém Španělsku

obchodní bariéry:

 • monopoly, výhradní dodavatelé - mohou se vyskytnout zejména v oblasti energie a telekomunikací, závisí to na konkrétním případě
 • cenové - španělské firmy od dodavatele z ČR většinou očekávají výrazně nižší cenu, neboť nás stále považují za východní blok, kde se vyrábí levně
 • bariéry při průniku na trh - nedostatečná znalost trhu, nedostatečné kapacity pro marketingovou činnost (zejména z důvodu decentralizovaného správního členění Španělska do 17 autonomních oblastí + 2 autonomní enklávy)
 • bariéry nedostatečné podnikatelské výkonnosti - nedostatečná finanční síla event. kvalitativně a cenově nekonkurenční produkt, další všeobecnou potíží je podcenění marketingu a jeho zjednodušené chápání jako průzkum trhu a ne jako dialog s trhem
 • problémy související s kvalitou lidských zdrojů - jazykové vybavení je nejčastější handicap. Španělé dokáží při jednání ocenit partnera s perfektní angličtinou nebo francouzštinou, i když vždy dávají přednost španělštině. Pro rozvoj další spolupráce preferují svůj rodný jazyk a jsou pro to ochotni upřednostnit i méně výhodnějšího partnera
 • manažerské dovednosti - to je rovněž všeobecné a platné na všech trzích. Pokud manažer není schopen řídit a koordinovat chod společnosti, partner jej snadno odhalí a ve spolupráci nepokračuje

Perspektivy českých firem v oblasti služeb

Jako jedno z opět postupně se zotavujících odvětví lze vnímat stavebnictví - ovšem ne již plošně, nýbrž spíše formou specifických zakázek: systémy protipožární ochrany (systémy pro kontrolu kouře, zdokonalení únikových systémů, speciální regulace pro fasády a střechy s cílem omezit rozšíření požáru atd.), zdravotní bezpečnosti budov (boj proti vlhkosti, podpora recyklace, zvýšení kvality vzduchu v budovách, šetření s vodou atd.), bezpečnostní systémy, systémy ochrany proti hluku (zvýšení požadavků na protihlukovou izolaci) a na úsporu energií. V posledně jmenované oblasti je velmi důležité zavedení povinnosti instalace solárního zařízení pro ohřev vody ve všech nově stavěných budovách a v případě budov s vysokou spotřebou energie instalace fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie.

Další perspektivní obory

 • logistika - autonomní oblasti kladou důraz na poskytování logistických služeb a podporují budování nových logistických center
 • pohostinství, zábavní průmysl, wellness centra - vzestup životní úrovně Španělů podporuje vnitřní poptávku
 • doprava - španělský strategický plán pro infrastrukturu počítá s významnými investicemi do železnic. Část je určena na modernizaci železničních stanic a stávajících železničních tratí a na telekomunikační síť založenou na optickém vláknu. Po železnicích následuje infrastruktura silnic, kde se chtějí zaměřit zejména na zlepšení a zvýšení bezpečnosti dálnic. V letecké infrastruktuře jde také o investice do terminálů a na bezpečnost a navigaci
 • životní prostředí - potřeba zejména v oblasti analytiky vod, půd a odpadů, dále geofyzika a geotechnologie, konzultační služby

V kapitole 4.1. je uvedena stručná charakteristika jednotlivých autonomií včetně vývoje jejich celkového zahraničního obchodu a obchodu s ČR.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Po rekordním roce 2012, kdy celkové české investice do Španělska dosáhly 9,12 milionů euro, došlo v obou následujících letech k razantnímu poklesu: v roce 2013 na 3,5 milionů euro, v roce 2014 na 1,5 milionů euro.  Rok 2015 však zaznamenal opětovný výrazný meziroční nárůst investic z ČR do Španělska, na celkových 6,5 milionů euro. Nejvýznamnější investice směřovaly v minulosti do zemědělské výroby, zejména ovocnářství, v současné době do energetiky a také opět do nákupu realit. Pokračuje příliv investic do sektoru služeb, zvláště v cestovním ruchu (cestovní kanceláře, hotelová, ubytovací a stravovací zařízení, mezinárodní doprava a spedice, částečně obchodní zprostředkovatelské služby) ve středomořské oblasti a na Kanárských ostrovech. V roce 2015 investice směřovaly do realitních služeb a nemovitostí, dále do obchodního zprostředkovatelství, stravovacích podniků či reklamních služeb.

Bližší informace o investičním prostředí ve Španělsku včetně investičních trendů, příležitostí a incentiv lze dohledat na webových stránkách http://www.investinspain.org/invest/en/index.html

Pro české investory nevyplývají výslovně jiná investiční rizika než pro investory z jiných států (viz kapitola 2.6.). 

Oblastní a sektorová skladba českých investic ve Španělsku

Sektor

Oblasti

Energetika

Katalánsko

Zemědělská výroba, ovocnářství

Andalusie

Stavebnictví

Baleárské ostrovy

Nemovitosti

Katalánsko, Madrid, Valencie, Andalusie, Kanárské ostrovy

Cestovní ruch

Kanárské ostrovy

Velkoobchod

Katalánsko, Madrid, Valencie

Pohostinství

Katalánsko

Doprava

Madrid

Vědecký a technický sektor

Katalánsko

Zdroj: Ministerio de Economía y Competitividad - Data Invex

Seznam hlavních českých firem podnikajících ve Španělsku

ČSA - Czech Airlines
C/ Princesa, 2 pl.2 ofic. 1
28008 Madrid
tel.: 902.091.228
e-mail: mad@selectaviation.es
Od 16.10.2012 je pověřen zastupováním a řízením obchodních aktivit ČSA ve Španělsku generální agent Českých aerolinií - Select Aviation.

ŠKODA AUTO IBÉRICA
C/ de la Selva, 22
Parque Negocios Mas Blau II
08820 El Prat de Llobregat
tel.: 93.261.73.74, fax: 93.402.87.00
web: www.skoda-auto.com

ŠMERAL IBÉRICA
C/ Méjico, 2, local 3
08320 El Masnou - Barcelona
tel.: 93.540.32.92, fax: 93.540.12.65
web: www.smeral.es

TESCOMA ESPAŇA
C/ Molí Nou, Parcela E-4 
Pol. Industrial Riodel
Apdo. Correos 310
03110 Mutxamel - Alicante
tel.: 902.678.999, fax: 96.566.9755
web: www.tescoma.es

PROMINECON
C/ Catedrático Francisco Beceña, 14, 6M
33006 Oviedo
tel.: 985.963.224, fax: 985.963.899

ENIGMA BOHEMIA
Avda. Manoteras 22, 3, L-100
28050 Madrid
tel.: 91.376.82.03, fax: 91.376.82.42
web: www.eingmabohemia.com

EMERSA
Avda. de Tenerife 24
Polígono Industrial del Norte
28709 San Sebastián de los Reyes - Madrid
tel.: 91.65.39.188
web: www.emersa.es

PILSNER URQUELL - SABMILLER
C/ Nuria, 59 planta 2, local C
28034 Madrid
tel.: 91.734.69.46
web: www.sabmiller.com

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR - COMERCIAL MASOLIVER
C/ Puntia, 18
17857 Beguda-Girona
tel.: 972.290.119
web: www.masolivergrup.com

EMCOR
C/ González Besada, 55, 1°
33007 Oviedo
tel.: 985.966.212
web: www.emcorsa.com

ČESKÁ ZBROJOVKA - AGUIRRE Y CIA
C/ Trespaderne, 29
28042 Madrid
tel.: 91.435.57.40, fax: 91.576.50.21
web: www.aguirreycia.es

ZETOR - Catron Internacional
C/ Ausis March, s/n, Edif. A7, planta 1A
46026 Valencia
tel.: 963.390.310
web: www.catron.es

MITAS TYRES
Avda. Somosierra 12B, 2A
28703  San Sebastián de los Reyes-Madrid
tel.: 91.490.44.80, fax: 91.490.44.81
web: www.mitas-tyres.com

MECTRA
Andrés Mancebo, 32, 1°
46023 Valencia
tel.: 963.374.919
web: www.mectra.net

mmcité 5
Pol. Industrial Masía del Juez
C/ Perelló 29
46900 Torrent
tel.: 963.169.111
web: www.mmcite.com

STAROPRAMEN - FRUTAPAC
C/ Muntaner, 374, 5°
08006 Barcelona
tel.: 93.240.56.30
web: www.frutapac.com

Pivovar Bernard
Polígono Ind. Camí del Frares s/n
25001 Lleida
tel.: 622.305.827
web: www.cervezabernard.es

RAVAK ESPAÑA
Ceramista Ros, 17
46014 Valencia
tel.: 635.49.17.05, fax: 963.28.07.69
web: www.ravakstore.com

USSPA HISPANIA
C/ Miguel Servet, 24
Pol. Industrial de Elche
03203 Elche - Alicante
tel.: 966.446.052
web: www.usspa.es

 

Španělské investice v ČR

Nejvýznamnější španělskou investicí byl nákup majoritního podílu 51,1 % Českého Telecomu španělskou Telefónicou v roce 2005. Počáteční investice ve výši Kč 82,6 mld. byla postupně navýšena odkupem dalších akcií až na celkových Kč 112 mld., což představoval 69,4% podíl v Českém Telecomu. Telefónica S.A., která vlastnila (včetně vlastních akcií) 70,8% společnosti Telefónica Czech Republic prodala koncem roku 2013 65,9% podíl investiční skuppině PPF.

V roce 2006 koupila španělská společnost Aqualia (součást skupiny FCC) 100% podíl v Ostravských vodárnách a kanalizacích.

Za významnou česko-španělskou fúzi lze v minulých letech rovněž považovat kapitálový vstup renomované španělské stavební společnosti OHL Madrid (Obrascón-Huarte-Laín) do skupiny firem ovládaných konsorciem ŽS Brno - Uherský Ostroh. V oblasti služeb a cestovního ruchu hraje významnou roli mezinárodní síť hotelů Barceló ve spojení se skupinou Hotusa, automobilový průmysl zaznamenává razaztní nárůst investic zejména ze skupiny Grupo Antolín, která i v roce 2015 rozšířila počet svých provozoven na území ČR.

Většina podniků zakládaných španělskými partnery v ČR jsou buď 100% španělské přímé investice, nebo investice do portfolia. Z dalších důležitých španělských investic v ČR lze zmínit:

 • Grupo Antolín Bohemia (komponenty pro automobilový průmysl)
 • ESSA (Estampaciones Sabadell - lisované autodíly apod.)
 • CIE Automotive (automobilové díly)
 • Kataforesis (povrchová úprava automobilových dílů)
 • Grupo Mondragón (elektrospotřebiče Fagor)
 • Roca (převzetím švýcarské firmy Laufen, která v ČR vlastnila keramické závody Roca, Laufen, JIKA)
 • Gamex (plastické obaly pro potravinářský průmysl) - investice firmy Viscofán
 • Linasa (čisticí prostředky/detergenty)
 • Copreci z Grupo MCC (elektronické komponenty)
 • Union Fenosa Acex (energetika)
 • Cicautxo (gumárenský průmysl)
 • Lana (druhotné zpracování dřeva pro stavební průmysl)

Řada investic je zaznamenána do nemovitostí, z nichž u některých nelze vyloučit spekulativní záměr.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Smírčí a rozhodčí smlouva mezi Československou republikou a Královstvím španělským (č. 18/1930 Sb.)
 • Ujednání mezi ČSSR a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství (č. 28/1971 Sb.)
 • Dlouhodobá dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Španělska o obchodních stycích (č. 31/1973 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě (č. 89/1974 Sb.)
 • Dlouhodobá dohoda mezi ČSSR a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace (č. 107/1978 Sb.)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska (č. 5/1980 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě a Protokol vypracovaný na základě článku 19 této dohody (č. 155/1979 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu z majetku (č. 23/1982)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských (č. 6/1989 Sb.)
 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím (č. 335/1992 Sb.)
 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím (č. 578/1992 Sb.)
 • Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím (č. 647/1992 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Španělského království o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou dopisů (r. 1995)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v ČR (č. 35/2001 Sb.)
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Španělským královstvím (č. 52/2004 Sb.)
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Španělským královstvím (č. 53/2004 Sb.)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Španělsku rozvojovou pomoc.

K doplnění aspektů rozvojové pomoci je třeba uvést, že španělská administrativa zahrnuje do oficiální rozvojové pomoci i položky, které jinak zůstávají součástí bilaterální zahraničně - obchodní politiky. Jde především o tzv. konverzi pohledávek v rozvojových zemích ve prospěch španělské firemní sféry v oblasti investic. Španělsko se snaží respektovat v této oblasti závazky přijaté v rámci EU na Konferenci o financování v rozvojových zemích v Monterrey.

Španělská rozvojová pomoc zahrnuje přímou nevratnou pomoc, prostředky pro NGO, kulturní a školskou spolupráci, částečné prominutí dluhů a kreditní linky. Prioritními příjemci jsou Latinská Amerika (Bolívie, Ekvádor, Paraguay Kolumbie, Peru), v rámci Středomoří severní Afrika (Maroko, Tunis, Alžírsko) a palestinská území. V Africe se Španělsko zaměřuje na regiony s historickými vazbami - Senegal, Kapverdy, Rovníkovou Guineu, atd. V Asii zůstaly prioritou Filipíny, v Evropě Albánie, Bosna a Hercegovina a FYROM.

K finálnímu rozdělování pomoci Španělsko využívá jak NGO, tak mezinárodní organizace (především EU a OSN - UNHCR, FAO, OMS, UNICEF a UNRWA) a mezinárodní specializované organizace (především Mezinárodní červený kříž a Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce). Vnitropoliticky rozvojovou pomoc řídí Ministerstvo zahraničních věcí a rozvojové spolpuráce a jeho podřízená složka, AECID (Španělská agentura pro mezinárodní spolupráci a rozvoj).

Od roku 2011 disponuje Španělsko novou národní metodou na distribuci rozvojové pomoci, tzv. Řídícím plánem španělské spolupráce, který (ve své aktuální, čtvrté fázi) zahrnuje roky 2013-2016. Geograficky se země dělí následovně:

 • Prioritní země, na které se soustřeďuje většina zdrojů (70% bilaterální pomoci), v jejichž případě se pro každou pravidelně vypracovává rámcový strategický plán, vycházející z jednání s každou zemí a z principu propojení politik. Konkrétně se jedná o 23 zemí - v Latinské Americe o Honduras, Nikaraguu, Salvador, Guatemalu, Haiti, Dominikánskou republiku, Paraguay, Bolívii, Peru a Ekvádor, v Maghrebu a na BV o Alžírsko, Maroko, Mauretánii, Tunisko, Západní Saharu a palestinská území, v subsaharské Africe o Mosambik, Angolu, Namibii, Senegal a Kapverdy a v Asii a Tichomoří o Vietnam a Filipíny.
 • Země, kterým je věnována zvláštní pozornost - jde o státy nacházející se ve zvláštní situaci z důvodu potřeby prevence konfliktů, nastolení míru, nedostatečného dodržování LP, málo demokratických systémů nebo přírodních katastrof. Konkrétně se jedná v LA o Kubu a Kolumbii, v Maghrebu a na BV o Irák, Libanon a Sýrii, v subsaharské Africe o Etiopii, Súdán, Kongo (DRC), Rovníkovou Guineu a Guineu Bissau, v Asii o Východní Timor, Afghánistán, Kambodžu a země postižené tsunami a v JVE o Bosnu a Hercegovinu a Albánii.
 • Preferované země - jde o země v upřednostněných geografických oblastech, které nejsou uvedeny v předchozích kategoriích, a země, které jsou závislé na pomoci a v nichž existují části populace žijící v nedostatečných ekonomických a sociálních podmínkách. Těmto zemím je poskytována přesně mířená pomoc. V LA jde o Kostariku, Mexiko, Brazílii, Chile, Venezuelu, Panamu, Argentinu a Uruguay a dále o Egypt, Jordánsko, JAR, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Bangladéš, ČLR a v SVE o země s nízkými průměrnými příjmy, kandidátské země a země, které by mohly potřebovat konkrétní pomoc v rámci Paktu stability pro JVE.

Sektorově je španělská pomoc prioritně zaměřena na sektory a veřejné politiky, které sami příjemci označí za prioritní pro snížení chudoby. Základním kritériem přitom je, že okolo 20 % španělské oficiální rozvojové pomoci bude určeno na základní sociální služby, jako jsou zdravotnictví a školství. Obecně jsou sektorové priority definovány následovně: posílení institucionálního a sociálního systému, zvýšení lidských schopností, ekonomických schopností, schopností udržet životní prostředí, zvýšení kulturních schopností a svobod, zvýšení autonomie žen a schopnosti předcházet konfliktům.

Bližší informace o španělské rozvojové spolupráci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: