Srí Lanka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v tis. USD

Rok

 

2011

 

2012

2013

2014

2015

Vývoz

 

14 385

 

14 754

16 067

10 266

11 986

Dovoz

 

50 820

 

44 307

47 144

56 149

49 185

Saldo

 

-36 435

 

-29 553

-31 077

-45 883

-37 199

Vzájemný obchod se vyvíjí nerovnoměrně, dochází výkyvům a od r. 2001 ČR vykazuje pasivní obchodní bilanci. Od roku 2005 se nicméně vzájemný obchod téměř zečytřnásobil až na 64.5 mil USD v roce 2014.

V roce 2015 však došlo k poklesu ve vzájemné obchodní výměně o 8.4% (59 mil USD). Pasivní obchodní bilance je ve prospěch LK, a v roce 2015 srílanský dovoz dosáhnul 47 mil USD.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: syntetický kaučuk, umělá střeva, žehličky, telefony, tříkolky a kočárky, příslušenství motorových vozidel, strojní zařízení, nože, pily, kádě, papírové a lepenkové výrobky.

Největší položkou českého vývozu je dlouhodobě syntetický kaučuk (45 % celkového vývozu na LK), slad i pražený, dále stroje (především stavební) a výrobky z plastů. Syntetický kaučuk vyvezený na LK je však následně zpracován při výrobě pneumatik, které jsou zpětně dováženy do ČR.

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: oděvy a oděvní doplňky, ryby a výrobky z ryb, koksový olej, pepř, čaj, tkaniny, pneumatiky, jízdní kola a tříkolky, nátěrové hmoty, výrobky z netvrzeného vulkanizovaného kaučuku a pneumatiky.

V dovozech z LK jsou dlouhodobě největší položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70% dovozů. Dalšími významnějšími položkami byly pneumatiky a duše a čaj.

Statistiky srílanských celních orgánů mohou vykazovat nižší rozdíl mezi vývozem a dovozem v relaci k ČR nebo dokonce mohou zaznamenávat opačný stav, tedy pasivní bilanci ve prospěch ČR, neboť některé české zboží je na LK vyváženo prostřednictvím třetích zemí (např. DE) a české celní orgány takový obchod neevidují jako export na LK. Naopak oděvní výrobky ze Srí Lanky vyvezené do ČR mohou dle srílanských statistik končit v jiném státu EU.

V roce 2015 tak nebyl zahájen žádný z nových větších projektů českých firem na Srí Lance a tento trh nadále čeká na otevření prostřednictvím většího obchodního případu.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi ČR a Srí Lankou je cestovní ruch. Po skončení občanské války prudce narůstá počet turistů cestujících z ČR na Srí Lanku. Z českých firem jsou ZÚ částečně známy aktivity některých cestovních kanceláří. Na jihu a východě Srí Lanky je několik českých hotelů. Srí Lanka má značný turistický potenciál díky svým přírodním krásám a historickým památkám ve vnitrozemí. Mohla by se stát oblíbeným místem českých turistů ve větší míře, nežli je tomu dosud obzvláště ve spojení s atraktivními a nepříliš vzdálenými Maledivami.

Potenciál existuje i v oblasti univerzitního vzdělávání, pokud si české univerzity najdou cestu ke srílanským studentům.

Vláda Srí Lanky neklade žádné zvláštní překážky a umožňuje zahraniční investice prakticky ve všech oblastech služeb s výjimkou maloobchodu (pokud je investice menší než 1 mil. USD), vzdělávání dětí do 14 let, poskytování osobních služeb pokud nejsou určeny k rozvoji exportního nebo turistického sektoru a provozování zastaváren. Tyto vyjmenované činnosti jsou rezervovány výhradně občanům Srí Lanky.

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nově se ale také nabízí možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o kterých se hovořilo v roce 2011, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito. Navýšení vzájemných investic by mohl přinést vstup v platnost Dohody o podpoře a ochraně investic s účinností od 15. června 2016. Důležitou událostí bylo také, že Hospodářská Komora ČR podepsala Memorandum o spolupráci s Národní obchodní komorou Srí Lanky v listopadu 2013.

Naprostou prioritou v minulých letech byla odvětví, která se mohla podílet na obnově válečného konfliktu, tj. investice do infrastruktury, odsolování půdy, čistění vody, zpracování odpadních vod, stavebnictví, obnova turistické infrastruktury a služeb.

Obecně platí, že vláda podporuje hlavně investice do těchto odvětví:

 • Diverzifikace průmyslu a služeb se zaměřením na pokročilé technologie a na odvětví s nejvyšší přidanou hodnotou;
 • Velké investice do infrastruktury (železnice, letiště, přístavy, energetika, úpravny vod;
 • Rafinerie;
 • Výroba průmyslových strojů, zařízení a produktů (ocel, cement, textil, nábytek)
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Cestovní ruchu a související služby;
 • Informační technologie a související služby;
 • Výzkum a vývoj.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní a platební dohody z roku 1975 byla ukončena ke dni 19.3.2003 vzhledem k přistoupení České republiky k EU. Dne 28.3.2011 byla podepsaná ministrem zahraničních věcí G.L. Peirisem a ministrem financí M. Kalouskem Dohoda o podpoře a ochraně investic. ČR dohodu ratifikovala již v r. 2011, konečné oznámení z LK o ratifikaci přišlo v polovině května 2016.

Srílanská strana dosud formálně nereagovala na žádost CZ strany z března 2014 o vyjasnění platnosti bilaterální Dohody o zamezení dvojímu zdanění, kterou CZ strana považuje za platnou, nicméně LK strana na webových stránkách Board of Investment neuvádí ČR jako smluvní stranu dohody. Zástupci MF v roce 2014 potvrdili, že opravdu považují smlouvu s ČR za neplatnou vzhledem k rozdělení ČSFR, ačkoliv ZÚ Dillí poskytl LK straně kopie nót, kterými LK potvrdila platnost smluv v r. 2004, české straně stále chybí oficiální reakce LK úřadů v této záležitosti.

ČR dále sjednává s LK od března 2013 Dohodu o ekonomické spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem pro ekonomický rozvoj LK. Momentálně ČR čeká na reakci na svůj návrh z 16.9.2013.

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu)

 1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka (Praha, 14.07.1972, č. 6/1973 Sb.)
 2. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka (Kolombo, 01.07.1975, č. 104/1975 Sb.)
 3. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Kolombo, 26.07.1978, č. 132/1979 Sb.)
 4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách (Praha, 20.04.2004, č. 128/2005 Sb. m. s.)
 5. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Kolombo, 31.05.2004)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Bezprostředně po vlnách tsunami v prosinci 2004 poskytla ČR humanitární pomoc formou dodávky potravin. Česká rozvojová pomoc po tsunami byla řízena MPaO a její původní výše měla dosahovat až 200 mil. Kč. Na SL byly aktivní české podniky především v oblasti zajištění vody, průmyslové čistírny odpadních vod, čistírny průmyslových vod, úpravny pitných vod, rekonstrukce infrastruktury apod. V roce 2007 byl ukončen rozvojový projekt „Snížení zatížení povrchových vod“ a zahájen byl navazující projekt „Znečištění vnitrozemských vod na SL“ ve výši ca. 8,5 mil Kč, který skončil v r. 2009.

V roce 2007 poskytlo MZV humanitární pomoc ve výši ca. 2 000 000 Kč na pomoc osobám zasaženým vnitřním konfliktem. Projekt realizovala o.p.s. Člověk v tísni.

V r. 2010 poskytla ČR na Srí Lanku humanitární pomoc na odstranění následků občanské války prostřednictvím organizace ADRA (zlepšení životních podmínek pro sirotky a seniory) a Charity ČR (pomoc vdovám jako obětem občanské války). Pro r. 2011 byla vyčleněna další humanitární pomoc prostřednictvím ADRY (pokračování projektu z r. 2010) a Člověka v tísni (reintegrace vnitřně vysídlených osob v důsledku občanské války). V roce 2010 byl na Srí Lance realizován malý projekt rozvojové pomoci v okrese Badulla zaměřený na integrovaný management vodních zdrojů, který pokračoval i v r. 2011 formou vypracování monitorovacího systému a čištění vybraných zdrojů znečištění.

V r. 2012 realizovala na Srí Lance tzv. Malý lokální projekt „Give Special People a Chance: Livelihood Opportunities“ organizace ADRA Sri Lanka, v jehož rámci Ministerstvo zahraničních věcí podpořilo zvýšení zaměstnanosti místního obyvatelstva postiženého občanskou válkou částkou 300 tis. Kč.

V roce 2014 byl pak na Srí Lance realizován znovu ve spolupráci s ADRA Srí Lanka projekt rozvojové spolupráce s názvem „Keep the Child Safe“, jenž je zaměřen na zlepšení hygieny a dostupnosti pitné vody v oblasti Batticaloa ve Východní provincii, MZV zde projekt podpořilo částkou 300 tis. Kč.

V říjnu 2015 byl úspěšně ukončen malý lokální projekt Safe and Sustainable Water realizovaný ADRA Sri Lanka. Projekt na Srí Lance byl realizován v průběhu 6 měsíců a probíhal ve Východní provincii ve vesnicích Thanthamalai, Mavadimunmari a Kachchenai. Ve vesnických komunitách byly vyhloubeny studny, instalovány pumpy a v rámci projektu s cílem poskytnutí čisté pitné i užitkové vody místním komunitám byla také realizace školení v oblasti hygieny a sanitace. Místní komunita a zástupci tamních úřadů byli taktéž proškoleni v otázce efektivní ochrany vodních zdrojů a hygieny.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: