Srí Lanka: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

České zboží se na místním trhu může uplatnit především v oblastech uvedených pod bodem 5.1. Srí Lanka pokračuje v liberalizaci trhu, je tedy nutno počítat s velkou konkurencí, a to prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých výrobků.

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba, proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulací s vyplácením konzultantských poplatků místním zástupcům.

Potřebné informace o přístupu na místní trh podá obchodní úsek ZÚ Dillí ve spolupráci s honorárním konzulátem ČR v Kolombu. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce či Board of Investment nebo lze individuálně zjišťovat na dále uvedených internetových adresách.

Adresy významných organizací podporující obchod, na které je možno se obrátit se žádostí o informace Klíčovou úlohu mezi nimi hraje Ceylon Chamber of Commerce nebo National Chamber of Commerce.

Ceylon Chamber of Commerce

50, Nawam Mawatha, Colombo 2

Tel: 0094 11 2421745-6, 2380157-8, Fax: 0094 11 2449352

e-mail: info@chamber.lk

web: www.chamber.lk

 

The National Chamber of Commerce of Sri Lanka
450, D. R. Wijewardena Mawatha
Colombo 10
Sri Lanka. 

e-mail: sg@nationalchamber.lk
web: www.nationalchamber.lk

 

EDB - Sri Lanka Export Development Board

No. 42, Nawam Mawatha, Colombo 2

Tel: 0094 11 2300705 – 11, Fax: 0094 11 2300715

e-mail: edb@tradenetsl.lk

web: www.srilankabusiness.com

 

Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka

Federation House, No. 53, Vauxhall Lane, Colombo 2

Tel: 0094 11 2304253, Fax: 0094 11 2304255

e-mail:fccisl@slt.lk

web: www.fccisl.lk

 

Board of Investment of Sri Lanka

P.O.Box 1768,

26th Floor, West Tower, World Trade Centre, Colombo

Tel.: 0094 11 2434403 – 5, Fax: 0094 11 2422407

e-mail: infoboi@boi.lk

web: www.investsrilanka.com

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Od r. 2006 je zavedeno pět úrovní dovozních tarifů: 0, 2, 5, 6, 15 a 28 %. Vláda uplatňuje nejnižší tarify na dovoz surovin a střední úroveň tarifů na dovoz investičního a spotřebního zboží. Ve velmi omezené míře se vyskytují množstevní omezení dovozu. V některých konkrétních případech se může uplatňovat zvýšená ochrana vybraných zemědělských plodin.

Vzhledem k porušování tří lidskoprávních úmluv OSN ze strany srílanské vlády odebrala EU Srí Lance v červenci 2010 tzv. GSP+ (tj. prominutí dovozního cla na trhy EU), které Srí Lance v r. 2009 přineslo zisk 2,9 mld. USD (tj. 37,5 % příjmů z exportu). Vzhledem k faktu, že i přes odebrání GSP+ zůstala Srí Lanka hlavním dovozcem oblečení do EU, USA a Indie, je v jejím vlastním zájmu udržovat s těmito zeměmi co nejlepší obchodní vztahy. Ze strany EU bylo v r. 2012 naznačeno, že by Srí Lanka mohla opětovně požádat o získání GSP+ za předpokladu, že splní její požadavky.

Srí Lanka patří k zemím jihovýchodní Asie s přiměřeně otevřeným trhem. Jakožto malá ekonomika s omezenou domácí poptávkou musí uplatňovat politiku co nejširšího zapojení do světové ekonomiky. V zásadě je uplatňován systém liberálního a otevřeného trhu. Ochrana domácího trhu se uplatňuje, jak uvedeno shora, při dovozech vybraných zemědělských plodin (např. sušené mléko), strategických surovin a dalších ad hoc vybraných položek. Jinak je trh značně otevřen světové konkurenci a dochází k postupnému snižování tarifních i netarifních překážek obchodu.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřizování společnosti se řídí zákonem č. 17 z r. 1982. Prvním krokem je registrace jména a po schválení jména je nutno společnost registrovat do 3 měsíců. Postup je uveden na webových stránkách Firemního rejstříku.

Žádost o zřízení kanceláře se podává na:

The Registrar of Companies

Department of the Registrar of Companies

Samagam Medura

400 D.R. Wijewardena Mawatha, Colombo 10

Web: www.drc.gov.lk.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém jazyce. I když je konzulem ČR, je rodilý Srílančan a česky nemluví.

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím znám. Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu (http://www.srilankaexpo.com/index.php).

Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese www.srilankabusiness.com případně www.biztradeshows.com/srilanka nebo http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property Organisation v Ženevě) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení.

Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou uveřejňována na webových stránkách Sri Lanka Export Development Council: www.srilankabusiness.com a Board of Investment www.boi.lk. Nepravidelně jsou zasílána i na ZÚ v Dillí, které oznámení přeposílá na Czechtrade a další adresy k uveřejnění na českých portálech (www.businessinfo.cz ).

 

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. ZÚ nebyl v poslední době informován o negativní zkušenosti se srílanskou firmou. Samotná Ceylon Chamber of Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném obchodním centru země, hl. městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se přiblížit místním strukturám  a spolupracovat s nimi.

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi neporovnatelně více, nežli v Evropě a všechny se dodržují. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod dopoledne do 5 hod odpoledne.

Státní a náboženské svátky v r. 2016:

 

 

 

15. leden 2016

 

Tamil Thai Pongal Day

23. leden 2016

 

Duruthu Full Moon Poya Day

4. únor 2016

 

National Day

22. únor 2016

 

Navam Full Moon Poya Day

7. březen 2016

 

Mahasivarathri Day

22. březen 2016

 

Madin Full Moon Poya Day

25. březen 2016

 

Good Friday

13. duben 2016

 

Day prior to Sinhala & Tamil New Year Day

14. duben 2016

 

Sinhala & Tamil New Year Day

15. duben 2016

 

Special Public Holiday for
Sinhala & Tamil New Year

21. duben 2016

 

Bak Full Moon Poya Day

01. květen 2016

 

May Day

21. květen 2016

 

Vesak Full Moon Poya Day

22. květen 2016

 

Day following Vesak
Full Moon Poya Day

23. květen 2016

 

Vesak Full Moon Poya Day

19. červen 2016

 

Poson Full Moon Poya Day

06. červenec 2016

 

Id-Ul-Fitr / Ramazan Festival Day

19. červenec 2016

 

Esala Full Moon Poya Day

17. srpen 2016

 

Nikini Full Moon Poya Day

12. září 2016

 

Id-Ul-Alha / Hadji Festival Day

16. září 2016

 

Binara Full Moon Poya Day

15. říjen 2016

 

Vap Full Moon Poya Day

29, říjen 2016

 

Deepavali Festival Day

14. listopad 2016

 

Ill Full Moon Poya Day

12. prosinec 2016

 

Milad-Un-Nabi

13. prosinec 2016

 

Unduvap Full Moon Poya Day

25. prosinec 2016

 

Christmas Day

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky jsou sinhálština 74%, tamilština 18% (oficiální) a angličtina 10%, ostatní jazyky tvoří 8%.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Srí Lanka od 1. ledna 2012 zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před příjezdem na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a zaplatit kartou 20 USD (stejná částka pro turistická i business víza). Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 25 USD.

Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté platbě a souhlas se vstupem na území Sri Lanky, který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.

V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni: Rainergasse 1/2/5, Vienna A-1040, tel: +43-1-5037988, fax: +43-1-5037993. Velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni uděluje také zdarma turistická víza k pobytu do 90 dní.

V současné době je možné přijet na Srí Lanku pouze letecky. Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.

Při pobytu nad 30 dní je z důvodu žádosti o prodloužení víza požadována registrace u Aliens Bureau, Ground Floor, New Secretariat Building, Colombo.

Při dovozu či vývozu cizí měny přesahující ekvivalent 5.000 USD je nutné tuto skutečnost nahlásit při celním odbavení ("Exchange Control, Form D").

Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody. Povoluje se dovézt dárek či suvenýr v maximální hodnotě 1000 srílanských rupií.

Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy. Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form.

Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická či erotická literatura.

Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy a polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně ani munice, zvířata ani rostliny.

Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt max. 250 srílanských rupií, 3 kg čaje a zboží zakoupené pro osobní potřebu. 

Při odletu ze země se platí letištní poplatek ve výši 500 srílanských rupií, pokud není zahrnut již předem v letence. Při dovozu či vývozu cizí měny přesahující ekvivalent 5.000 USD je nutné tuto skutečnost nahlásit při celním odbavení ("Exchange Control, Form D").

Dnes lze navštívit již všechny části ostrova, v severní a východní oblasti ostrova, které byly dříve kontrolované hnutím „Tamilských tygrů“ (LTTE) je třeba počítat s větší přítomností bezpečnostních složek a horší infrastrukturou. Je třeba sledovat aktuální politické dění a vývoj situace.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: