Srí Lanka: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

České zboží se na místním trhu může uplatnit především v oblastech uvedených pod bodem 5.1. Srí Lanka pokračuje v liberalizaci trhu, je tedy nutno počítat s velkou konkurencí, a to prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých výrobků.

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba, proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta, jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulací s vyplácením konzultantských poplatků místním zástupcům.

Potřebné informace o přístupu na místní trh  může poskytnout Honorární konzulát ČR v Kolombu. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce či Board of Investment nebo lze individuálně zjišťovat na dále uvedených internetových adresách.

Adresy významných organizací podporující obchod, na které je možno se obrátit se žádostí o informace:

 

Ceylon Chamber of Commerce:

e-mail: info@chamber.lk

web: www.chamber.lk

 

The National Chamber of Commerce of Sri Lanka
e-mail: sg@nationalchamber.lk


web: www.nationalchamber.lk

 

EDB - Sri Lanka Export Development Board

e-mail: edb@tradenetsl.lk

web: www.srilankabusiness.com

 

Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka

e-mail:fccisl@slt.lk

web: www.fccisl.lk

 

Board of Investment of Sri Lanka

e-mail: infoboi@boi.lk

web: www.investsrilanka.com

 

European Chamber of Commerce of Sri Lanka

e-mail: eccsl@sltnet.lk

web: http://www.eccsl.com/

 6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Od r. 2006 je zavedeno pět úrovní dovozních tarifů: 0, 2, 5, 6, 15 a 28 %. Vláda uplatňuje nejnižší tarify na dovoz surovin a střední úroveň tarifů na dovoz investičního a spotřebního zboží. Ve velmi omezené míře se vyskytují množstevní omezení dovozu. V některých konkrétních případech se může uplatňovat zvýšená ochrana vybraných zemědělských plodin.

Srí Lanka patří k zemím jihovýchodní Asie s přiměřeně otevřeným trhem. Jakožto malá ekonomika s omezenou domácí poptávkou musí uplatňovat politiku co nejširšího zapojení do světové ekonomiky. V zásadě je uplatňován systém liberálního a otevřeného trhu. Ochrana domácího trhu se uplatňuje, jak uvedeno shora, při dovozech vybraných zemědělských plodin (např. sušené mléko), strategických surovin a dalších ad hoc vybraných položek. Jinak je trh značně otevřen světové konkurenci a dochází k postupnému snižování tarifních i netarifních překážek obchodu.

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřizování společnosti se řídí zákonem č. 17 z r. 1982. Prvním krokem je registrace jména a po schválení jména je nutno společnost registrovat do 3 měsíců. Postup je uveden na webových stránkách Firemního rejstříku.

Žádost o zřízení kanceláře se podává na:

The Registrar of Companies

Department of the Registrar of Companies

Samagam Medura

400 D.R. Wijewardena Mawatha, Colombo 10

Web: www.drc.gov.lk.

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém jazyce.

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím znám. Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu (http://www.srilankaexpo.com/index.php).

Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese www.srilankabusiness.com nebo http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property Organisation v Ženevě) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení.

Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou uveřejňována na webových stránkách Sri Lanka Export Development Council: www.srilankabusiness.com a Board of Investment www.boi.lk. Také European Chamber of Commerce of Sri Lanka zasílá informace o tendrech na ZÚ v Dillí, který oznámení přeposílá na Svaz průmyslu a obchodu ČR a Hospodářskou komoru ČR.

Další webové stránky zveřejňující veřejné zakázky:

http://www.tendersinfo.com/global-sri-lanka-tenders.php

http://www.globaltenders.com/government-tenders-sri-lanka.php

http://www.ceb.lk/tenders/

http://www.srilanka.tendertiger.com/

http://www3.etenders.lk/

http://tenders.lk/

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. Samotná Ceylon Chamber of Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném obchodním centru země, hlavním městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se přiblížit místním strukturám  a spolupracovat s nimi.

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi neporovnatelně více nežli v Evropě a všechny se dodržují. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod. dopoledne do 17 hod.

 

Státní a náboženské svátky v r. 2017:

 1. leden

Duruthu Full Moon Poya Day

 1. leden

Tamil Thai Pongal Day

 1. únor

National Day

 1. únor

Navam Full Moon Poya Day

 1. únor

Mahasivarathri Day

 1. březen

Madin Full Moon Poya Day

 1. duben

Bak Full Moon Poya Day

 1. duben

Sinhala and Tamil New Year Eve

 1. duben

Sinhala & Tamil New Year Day

 1. duben

Good Friday

 1. květen

May Day

 1. květen

Vesak Full Moon Poya

 1. květen

Vesak Full Moon Poya Holiday

 1. červen

Poson Full Moon Poya

 1. červen

Idul Fitr

 1. červenec

Esala Full Moon Poya

 1. srpen

Nikini Full Moon Poya

 1. září

Id-Ul-Alha / Hadji Festival Day

 1. září

Binara Full Moon Poya

 1. říjen

Vap Full Moon Poya

 1. říjen

Deepavali Festival Day

 1. listopad

Ill Full Moon Poya

 1. prosinec

Milad-Un-Nabi

 1. prosinec

Unduvap Full Moon Poya Day

 1. prosinec

Christmas Day

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky jsou sinhálština 74%, tamilština 18% (oficiální) a angličtina 10%, ostatní jazyky tvoří 8%.

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Srí Lanka zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před příjezdem na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a zaplatit kartou 35,- USD za turistické, resp. 40,- USD za business vízum. Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 40,- USD. Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.
Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté platbě a souhlas se vstupem na území Srí Lanky, který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.
V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni: Rainergasse 330, Vienna A-1040, tel: +43-1-50379880, fax: +43-1-5037993, http://www.srilankaembassy.at/. Při pobytu nad 30 dní je z důvodu žádosti o prodloužení víza požadována registrace u Aliens Bureau, Ground Floor, New Secretariat Building, Colombo.

Cestovní pas ČR musí být platný alespoň šest měsíců ode dne vstupu na území Srí Lanky. Od cestujících přijíždějících na Srí Lanku z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla z Afriky) se vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti této chorobě.

Existuje povinnost ohlásit celníkům dovoz hotovosti v hodnotě přesahující 15.000,- USD, doporučuje se však deklarovat již hotovost přesahující 5.000,- USD.

Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby a dárky v hodnotě až 250,- USD, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody.

Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy. Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form.

Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická a erotická literatura.

Před odjezdem ze Srí Lanky se od 1. ledna 2017 platí letištní poplatek (tzv. Embarkation Tax) ve výši 7.000,- srílanských rupií nebo 50,- USD, pokud není zahrnut již v letence.

Celníkům je nutné  ohlásit vývoz hotovosti v hodnotě přesahující 5.000,- USD a zároveň doložit její původ. Pokud tyto prostředky na Srí Lanku cestující dovezl, musí předložit formulář "Exchange Control, Form D", který cestující vyplnil při příjezdu na Srí Lanku a nechal potvrdit při vstupní kontrole.

Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt bez cla vše, co bylo dovezeno a deklarováno, dále až 10 kg čaje a zboží zakoupené pro běžnou osobní potřebu a suvenýry. Pokud jde o alkoholické nápoje, lze ze Srí Lanky vyvézt bez cla až 1,5 litru tvrdého alkoholu a max. 2 láhve vína.

Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy, ani polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně a munice, zvířata a rostliny.

Nejlepší čas pro pobyt na Srí Lance je leden až začátek března, teplota je po celý rok přibližně stejná.  Bezpečnostní situace se po ukončení 27 letého konfliktu výrazně zlepšila. ZÚ přesto nadále doporučuje vyhnout se cestám na sever ostrova, pokud nejsou nezbytně nutné – četné oblasti jsou ve správě srílanské armády a často jen obtížně přístupné vzhledem k potřebě odminování. Situace ve východní oblasti se vrací k normálu, přesto doporučujeme aktuální situaci v případě nutné cesty do východní provincie konzultovat s místními orgány. Úroveň služeb v této oblasti je nadále na základní úrovni. Ve střední a jižní oblasti Srí Lanky je bezpečnostní situace stabilizovaná, standardnímu turismu přátelská. Na Srí Lanku se dá přicestovat pouze letecky, doplout na Srí Lanku lodí je naprosto výjimečné.

Po celou dobu pobytu na Srí Lance je vhodné brát antimalarika. Doporučuje se dále očkování proti tyfu, tetanu, dětské obrně, meningitidě, japonské encefalitidě, hepatitidě typu A, vzteklině, neštovicím, choleře a žluté zimnici. Je třeba počítat s případnými žaludečními problémy po příjezdu na Srí Lanku a přechodu na místní stravu. Doporučuje se používat repelent před hmyzem nebo v místnostech elektrické odpuzovače. Na Srí Lance se jí zejména rýže a mořské produkty, často silně kořeněné. Vegetariánství není rozšířeno tak, jako například v Indii. Lepší hotely připravují evropskou stravu (od 250 rupií výše). Na Srí Lance jsou po celý rok k dostání různé druhy tropického ovoce: ananas, papája, banány apod. V restauracích a hotelích jsou k ceně účtovány daně ve výši 20 %.

Bezpečné jsou pouze nápoje v uzavřených lahvích,vždy je třeba zkontrolovat uzávěr. Nedoporučuje se nechat si přidat do nápoje led, neboť nikdy není jisté, z jaké vody byl vyroben. Alkohol je poměrně snadno k dostání.

Na Srí Lance se platí srílanskými rupiemi. Výměna USD nebo šeků je bezproblémová. Veškerá směna cizí valuty na srílanské rupie musí být zaznamenána na formuláři ”Customs and Immigration Form”, který se vyžaduje při podání žádosti o prodloužení víza.

Nejlevnější ubytování lze pořídit za 300 rupií, a to ve hlučných a vzdálenějších lokalitách s nízkou úrovní hygienických zařízení a čistoty, kde se často vyskytují komáři, švábi a jiný hmyz. Tříhvězdičkové hotely stojí 500-1500 rupií, čtyřhvězdičkové 35-90 USD na noc, pětihvězdičkové 90-200 USD na noc. Při ubytování celé skupiny je poskytována sleva. Atraktivní ubytovací zařízení bývají v sezóně plná.

Elektrické napětí je 230-240 voltů. Vzhledem k naprosto nestandardním zásuvkám, na které lze jen velmi obtížně sehnat adaptér, se doporučuje vzít si s sebou bateriové přístroje.
Na Srí Lance je vcelku rozvinutá síť autobusových a železničních tras. Cenově přijatelná je taxislužba.Z mezinárodního letiště lze do cca 40 kilometrů vzdáleného hlavního města dojet i vlakem.

Pošty jsou otevřeny od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. Mezinárodní telefonní hovory lze uskutečnit z tzv. International Direct Dialling Centres nebo z hotelů.

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.

 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

České zboží se na místním trhu může uplatnit především v oblastech uvedených pod bodem 5.1. Srí Lanka pokračuje v liberalizaci trhu, je tedy nutno počítat s velkou konkurencí, a to prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých výrobků.

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba, proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulací s vyplácením konzultantských poplatků místním zástupcům.

Potřebné informace o přístupu na místní trh podá obchodní úsek ZÚ Dillí ve spolupráci s honorárním konzulátem ČR v Kolombu. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce či Board of Investment nebo lze individuálně zjišťovat na dále uvedených internetových adresách.

Adresy významných organizací podporující obchod, na které je možno se obrátit se žádostí o informace Klíčovou úlohu mezi nimi hraje Ceylon Chamber of Commerce nebo National Chamber of Commerce.

Ceylon Chamber of Commerce

50, Nawam Mawatha, Colombo 2

Tel: 0094 11 2421745-6, 2380157-8, Fax: 0094 11 2449352

e-mail: info@chamber.lk

web: www.chamber.lk

 

The National Chamber of Commerce of Sri Lanka
450, D. R. Wijewardena Mawatha
Colombo 10
Sri Lanka. 

e-mail: sg@nationalchamber.lk
web: www.nationalchamber.lk

 

EDB - Sri Lanka Export Development Board

No. 42, Nawam Mawatha, Colombo 2

Tel: 0094 11 2300705 – 11, Fax: 0094 11 2300715

e-mail: edb@tradenetsl.lk

web: www.srilankabusiness.com

 

Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka

Federation House, No. 53, Vauxhall Lane, Colombo 2

Tel: 0094 11 2304253, Fax: 0094 11 2304255

e-mail:fccisl@slt.lk

web: www.fccisl.lk

 

Board of Investment of Sri Lanka

P.O.Box 1768,

26th Floor, West Tower, World Trade Centre, Colombo

Tel.: 0094 11 2434403 – 5, Fax: 0094 11 2422407

e-mail: infoboi@boi.lk

web: www.investsrilanka.com

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Od r. 2006 je zavedeno pět úrovní dovozních tarifů: 0, 2, 5, 6, 15 a 28 %. Vláda uplatňuje nejnižší tarify na dovoz surovin a střední úroveň tarifů na dovoz investičního a spotřebního zboží. Ve velmi omezené míře se vyskytují množstevní omezení dovozu. V některých konkrétních případech se může uplatňovat zvýšená ochrana vybraných zemědělských plodin.

Vzhledem k porušování tří lidskoprávních úmluv OSN ze strany srílanské vlády odebrala EU Srí Lance v červenci 2010 tzv. GSP+ (tj. prominutí dovozního cla na trhy EU), které Srí Lance v r. 2009 přineslo zisk 2,9 mld. USD (tj. 37,5 % příjmů z exportu). Vzhledem k faktu, že i přes odebrání GSP+ zůstala Srí Lanka hlavním dovozcem oblečení do EU, USA a Indie, je v jejím vlastním zájmu udržovat s těmito zeměmi co nejlepší obchodní vztahy. Ze strany EU bylo v r. 2012 naznačeno, že by Srí Lanka mohla opětovně požádat o získání GSP+ za předpokladu, že splní její požadavky.

Srí Lanka patří k zemím jihovýchodní Asie s přiměřeně otevřeným trhem. Jakožto malá ekonomika s omezenou domácí poptávkou musí uplatňovat politiku co nejširšího zapojení do světové ekonomiky. V zásadě je uplatňován systém liberálního a otevřeného trhu. Ochrana domácího trhu se uplatňuje, jak uvedeno shora, při dovozech vybraných zemědělských plodin (např. sušené mléko), strategických surovin a dalších ad hoc vybraných položek. Jinak je trh značně otevřen světové konkurenci a dochází k postupnému snižování tarifních i netarifních překážek obchodu.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřizování společnosti se řídí zákonem č. 17 z r. 1982. Prvním krokem je registrace jména a po schválení jména je nutno společnost registrovat do 3 měsíců. Postup je uveden na webových stránkách Firemního rejstříku.

Žádost o zřízení kanceláře se podává na:

The Registrar of Companies

Department of the Registrar of Companies

Samagam Medura

400 D.R. Wijewardena Mawatha, Colombo 10

Web: www.drc.gov.lk.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém jazyce. I když je konzulem ČR, je rodilý Srílančan a česky nemluví.

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím znám. Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu (http://www.srilankaexpo.com/index.php).

Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese www.srilankabusiness.com případně www.biztradeshows.com/srilanka nebo http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property Organisation v Ženevě) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení.

Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou uveřejňována na webových stránkách Sri Lanka Export Development Council: www.srilankabusiness.com a Board of Investment www.boi.lk. Nepravidelně jsou zasílána i na ZÚ v Dillí, které oznámení přeposílá na Czechtrade a další adresy k uveřejnění na českých portálech (www.businessinfo.cz ).

 

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. ZÚ nebyl v poslední době informován o negativní zkušenosti se srílanskou firmou. Samotná Ceylon Chamber of Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném obchodním centru země, hl. městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se přiblížit místním strukturám  a spolupracovat s nimi.

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi neporovnatelně více, nežli v Evropě a všechny se dodržují. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod dopoledne do 5 hod odpoledne.

Státní a náboženské svátky v r. 2016:

 

 

 

15. leden 2016

 

Tamil Thai Pongal Day

23. leden 2016

 

Duruthu Full Moon Poya Day

4. únor 2016

 

National Day

22. únor 2016

 

Navam Full Moon Poya Day

7. březen 2016

 

Mahasivarathri Day

22. březen 2016

 

Madin Full Moon Poya Day

25. březen 2016

 

Good Friday

13. duben 2016

 

Day prior to Sinhala & Tamil New Year Day

14. duben 2016

 

Sinhala & Tamil New Year Day

15. duben 2016

 

Special Public Holiday for
Sinhala & Tamil New Year

21. duben 2016

 

Bak Full Moon Poya Day

01. květen 2016

 

May Day

21. květen 2016

 

Vesak Full Moon Poya Day

22. květen 2016

 

Day following Vesak
Full Moon Poya Day

23. květen 2016

 

Vesak Full Moon Poya Day

19. červen 2016

 

Poson Full Moon Poya Day

06. červenec 2016

 

Id-Ul-Fitr / Ramazan Festival Day

19. červenec 2016

 

Esala Full Moon Poya Day

17. srpen 2016

 

Nikini Full Moon Poya Day

12. září 2016

 

Id-Ul-Alha / Hadji Festival Day

16. září 2016

 

Binara Full Moon Poya Day

15. říjen 2016

 

Vap Full Moon Poya Day

29, říjen 2016

 

Deepavali Festival Day

14. listopad 2016

 

Ill Full Moon Poya Day

12. prosinec 2016

 

Milad-Un-Nabi

13. prosinec 2016

 

Unduvap Full Moon Poya Day

25. prosinec 2016

 

Christmas Day

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky jsou sinhálština 74%, tamilština 18% (oficiální) a angličtina 10%, ostatní jazyky tvoří 8%.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Srí Lanka od 1. ledna 2012 zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před příjezdem na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a zaplatit kartou 20 USD (stejná částka pro turistická i business víza). Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 25 USD.

Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté platbě a souhlas se vstupem na území Sri Lanky, který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.

V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni: Rainergasse 1/2/5, Vienna A-1040, tel: +43-1-5037988, fax: +43-1-5037993. Velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni uděluje také zdarma turistická víza k pobytu do 90 dní.

V současné době je možné přijet na Srí Lanku pouze letecky. Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.

Při pobytu nad 30 dní je z důvodu žádosti o prodloužení víza požadována registrace u Aliens Bureau, Ground Floor, New Secretariat Building, Colombo.

Při dovozu či vývozu cizí měny přesahující ekvivalent 5.000 USD je nutné tuto skutečnost nahlásit při celním odbavení ("Exchange Control, Form D").

Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody. Povoluje se dovézt dárek či suvenýr v maximální hodnotě 1000 srílanských rupií.

Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy. Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form.

Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická či erotická literatura.

Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy a polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně ani munice, zvířata ani rostliny.

Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt max. 250 srílanských rupií, 3 kg čaje a zboží zakoupené pro osobní potřebu. 

Při odletu ze země se platí letištní poplatek ve výši 500 srílanských rupií, pokud není zahrnut již předem v letence. Při dovozu či vývozu cizí měny přesahující ekvivalent 5.000 USD je nutné tuto skutečnost nahlásit při celním odbavení ("Exchange Control, Form D").

Dnes lze navštívit již všechny části ostrova, v severní a východní oblasti ostrova, které byly dříve kontrolované hnutím „Tamilských tygrů“ (LTTE) je třeba počítat s větší přítomností bezpečnostních složek a horší infrastrukturou. Je třeba sledovat aktuální politické dění a vývoj situace.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: