Stav české legislativy v oblasti technických norem a uvádění výrobků na trh

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. V rámci transformace fungování systému technických norem v ČR byly určeny tři priority. Jde o zlepšení dostupnosti norem, zlevnění norem a zvýšení srozumitelnosti norem. Realizací uvedených priorit a změn by se měl výrazně omezit obchodní charakter vydávání a distribuce ČSN. Zpřístupnění norem včetně cenotvorby by mělo mít mnohem více charakter veřejné služby.  

Počátkem roku 2008 bylo zveřejněno rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) o zrušení Českého normalizačního institutu (ČNI) k datu 31. 12. 2008. Následně ministerstvo připravilo návrh vyhlášky k provedení § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Cílem tohoto návrhu je určit rámec pro stanovení cen za činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem, aby nedošlo k narušení řádného fungování celého systému technických norem v ČR.

Agenda zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bude od 1. 1. 2009 vykonávána v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Podle vyjádření MPO i ÚNMZ nejde zdaleka o pouhou institucionální změnu. V rámci transformace má být dosaženo tří základních priorit. První prioritou je zlepšení dostupnosti norem, a to zejména využitím elektronické formy, druhou prioritou je výrazné zlevnění norem, a to až o 50 % současného stavu. Třetí prioritou je zlepšení srozumitelnosti norem po obsahové a terminologické stránce včetně zvýšení kvality překladů do českého jazyka.

K naplnění první priority by mělo zejména přispět zpřístupnění všech platných ČSN v „certifikovaném" elektronickém (pdf) formátu a umožnění individuálního tisku každému zaregistrovanému zájemci. Současně zůstane zachována nabídka profesionálně tištěných ČSN. Z dosavadních jednání lze předpokládat, že se do procesu zpřístupňování i distribuce ČSN zapojí podnikatelské a profesní asociace a to především vydáváním rešerší a příruček správné praxe.

Realizací výše uvedených priorit a změn by se měl výrazně omezit obchodní charakter vydávání a distribuce ČSN. Zpřístupnění norem včetně cenotvorby by mělo mít mnohem více charakter „veřejné služby."

Podnikání a překážky v oblasti výrobků a norem

Stav evropské legislativy v oblasti výrobků a norem

Identifikace bariér v oblasti výrobků a norem

Návrhy řešení v oblasti výrobků a norem

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek