Stav české legislativy v oblasti služeb

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Přijetí legislativních i nelegislativních opatření pro zavedení Směrnice o službách na vnitřním trhu je nezbytným krokem. Klíčovým prvkem k fungování směrnice na národní úrovni je zavedení jednotných kontaktních míst a musí být zapezpečena elektronická komunikace a to jak vnitrostátní, tak mezi členskými státy.

Zavedení směrnice vyžaduje přijetí řady legislativních i nelegislativních opatření. Kromě vlastní transpozice relevantních ustanovení musela být provedena rozsáhlá prověrka (screening) vnitrostátních předpisů s cílem identifikovat a zrušit ty jejich části, které jsou se směrnicí v rozporu (nepřiměřené povolovací režimy a požadavky). Musí být zřízeno a uvedeno v činnost Jednotné kontaktní místo/místa a zabezpečena elektronická komunikace jak vnitrostátní, tak mezi členskými státy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) – gestor směrnice – předložilo po provedení screeningu a schválení věcného záměru zákona v květnu 2008 návrhy dvou zákonů do meziresortního připomínkového řízení:

  • návrh zákona o volném pohybu služeb, kterým se transponuje směrnice,
  • návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb (na základě výsledků screeningu zahrnuje novely 36 zákonů, některé další budou do nabytí účinnosti novelizovány separátně).

Meziresortní připomínkové řízení bylo v srpnu 2008 ukončeno a návrhy obou zákonů předloženy vládě ČR. Ty budou dle standardního postupu projednány v Legislativní radě vlády a po schválení vládou ČR bude následovat předložení do Parlamentu (pravděpodobný termín prosinec 2008). Tento harmonogram dává předpoklad splnění termínu k transpozici směrnice včetně doprovodných opatření stanoveného na 28. 12. 2009 a poskytuje i určitou časovou rezervu.

Značná pozornost byla v meziresortním připomínkovém řízení věnována umístění Jednotných kontaktních míst (JKM), která jsou označována za klíčový prvek pro správné fungování směrnice. MPO navrhlo zřízení JKM spojených s Centrálními registračními místy (15 JKM + 1 koordinační na MPO). Hospodářská komora ČR navrhla, aby JKM byla spojena s kontaktními místy, která již Hospodářská komora zřídila a jsou funkční. Tato zahrnují informační místa pro podnikatele i agendu kontaktních míst veřejné správy (Czech Point). Po projednání byl v návrhu zákona o volném pohybu služeb předloženém vládě ČR ponechán původní koncept MPO, který již byl schválen v rámci věcného záměru.

Podnikání na vnitřním trhu EU v oblasti služeb

Stav evropské legislativy v oblasti služeb

Identifikace bariér v oblasti vnitřního trhu služeb

Návrhy řešení pro odstraňování překážek v oblasti služeb

zpět na obsah článku Bariéry na vnitřním trhu EU v oblasti služeb

zpět na obsah článku Podnikání bez bariér

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek