Stavebnictví má roční zkušenost s novou EIA: pomáhá nebo brzdí?

13. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Čísla statistiků i firem naznačují, že rok 2015 byl pro české stavebnictví vcelku příznivý. Více než tříprocentní růst stavební produkce, téměř osmiprocentní zvýšení počtu vydaných nových stavebních povolení, a dokonce více než desetinový nárůst jejich průměrné hodnoty.

Velkým dílem k tomuto výsledku přispělo nejen celkové ekonomické oživení, ale také masivní dočerpávání fondů EU. Každý si asi pamatujeme v minulosti nevídanou stavební aktivitu na českých silnicích a horečnou snahu mnohých dotáhnout stavby dokonce prosince. Rok 2015 však přinesl také legislativní novinky, které prvotní nadšení nevzbuzovaly.

Tou asi nejvýznamnější byla novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neboli EIA. Investoři jsou již téměř rok povinni podle ní postupovat. Novela přinesla řadu změn, především nové povinnosti v procesu posuzování vlivů záměru staveb na životní prostředí i v procesu navazujících řízeních.

Investoři, kteří s novými pravidly ještě nemají zkušenost, by měli počítat s tím, že proti minulé praxi dochází ke zpomalení povolovací fáze stavebního záměru. Novela totiž dává do rukou případným odpůrcům stavby širší škálu opravných prostředků a umožňuje podávání žalob proti rozhodnutím příslušných úřadů ze strany neziskových privilegovaných organizací.

Dále přináší nové povinnosti spojené se získáním souhlasného verifi kačního stanoviska v územním a stavebním řízení či prodlužuje vypořádání připomínek veřejnosti stavebním úřadem.

Na co si dát pozor

Zásadní změnou je závaznost stanoviska EIA. Od účinnosti novely se stavební úřad nemůže sám rozhodnout, zda uplatní podmínky vymezené ve stanovisku, či nikoliv. Je tak ve výrokové části svého rozhodnutí vázán tímto stanoviskem v plném rozsahu.

V případě nesprávnosti nebo neproveditelnosti některé z podmínek musí investor postupovat podle správního řádu a domoci se zrušení nebo změny nevyhovující části stanoviska ve správním řízení. To ho pochopitelně stojí čas a peníze. Další zásadní změnou vyžadující dodatečnou aktivitu investorů bylo zavedení verifikačního závazného stanoviska.

Investor, který získá v procesu EIA závazné stanovisko, avšak svůj podnikatelský záměr po vydání tohoto závazného stanoviska změní, je povinen před zahájením každého povolovacího řízení vyhotovit úplný popis změn.

Nejčastěji půjde o rozhodnutí v územním a stavebním řízení.  Potřebná dokumentace včetně popisu případných změn oproti záměru musí být předložena alespoň 30 dnů před podáním žádosti o zahájení příslušného povolovacího řízení.

Pokud mají změny významný negativní dopad na životní prostředí, vydá příslušný úřad nesouhlasné závazné stanovisko, na základě kterého není možné vydat v daném navazujícím řízení kladné rozhodnutí. Daná změna záměru následně podléhá zajišťovacímu řízení a případně novému posouzení v procesu EIA. Teprve poté může být vydáno příslušné rozhodnutí.

Privilegované neziskové organizace

Ke zpomalení celého procesu vede také zvýšení práv dotčené veřejností. Tou se rozumí osoby, které mohou být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízen dotčeny ve svých právech a povinnostech, ale také právnická osoba, která splní zákonné podmínky.

V samotném procesu EIA mají nově privilegované neziskové organizace také možnost svým odvoláním dostat do posuzování EIA i projekty, které by posuzovány být nemusely.

Konkrétně musí jít o právnickou osobu, která existuje alespoň tři roky, jejím účelem je ochrana životního prostředí. Tyto podmínky nemusí splnit ad hoc právnické osoby se stejným účelem, které předloží listinu, na které ji svými podpisy podpořilo nejméně 200 osob.

V samostatném procesu EIA mají tyto nově privilegované neziskové organizace také možnost svým odvoláním dostat do posuzování EIA i projekty, které by posuzovány být nemusely. Výsledkem tak může být to, že záměr bude posuzován podle EIA, a následné uplatnění práv dotčených osob v navazujícím řízení, jako jsou územní či stavební řízení.

Investoři jsou tedy ve výše uvedených ohledech nuceni se potýkat s nově formalizovanými nástroji, které byly dány do rukou rozšířenému okruhu účastníků. To může ve svém důsledku prodloužit, nebo dokonce ohrozit realizaci významných stavebních projektů.

Převzato z časopisu Komora
Autor: Dominik Vajda, právník, PwC Legal

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek